Aktualności

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU I NOCLEGU NA ZAWODY CENTRALNE

Data dodania: 13.03.2019

Informujemy, że organizatorzy pokrywają koszty przejazdu i noclegu zawodników Olimpiady.


Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (dalej: Fundacja) – organizator Olimpiady Przedsiębiorczości – może pokryć zawodnikom eliminacji centralnych koszty przejazdu na zawody centralne i noclegu.

Organizatorzy zapewniają również zawodnikom poczęstunek podczas zawodów. Fundusze na te cele pochodzą z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W celu umożliwienia Państwu zaplanowania podróży i ewentualnego noclegu prosimy o zapoznanie się z ramowym HARMONOGRAMEM eliminacji centralnych XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.


WYŻYWIENIE
Organizator zapewnia zawodnikom eliminacji centralnych poczęstunek podczas zawodów.

KOSZTY DOJAZDU 
Pokrycie kosztów przejazdu zawodnika na eliminacje centralne i w drodze powrotnej dokonywane jest według następujących zasad:

 • Zawodnik może ubiegać się o pokrycie kosztów za podróż w kwocie nie wyższej niż koszt biletu kolejowego II klasy lub – w przypadku braku komunikacji kolejowej – koszt biletu autobusowego, z pełnym wykorzystaniem taryf ekonomicznych i zniżkowych. Nie zwracamy kosztów przejazdu komunikacją miejską.
 • Opiekunowie zawodników zainteresowanych pokryciem kosztów przejazdu proszeni są o przesłanie listem poleconym, po zawodach, w terminie do 19 kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego), zbiorczego Podania o zwrot dokonanych opłat za przejazd uczniów (PODANIE_PRZEJAZD – pobierz) wraz z oryginałami biletów PKP lub autobusowych, na adres: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, al. Niepodległości 162, lokal 150, 02-554 Warszawa.
 • Pokrycie kosztów możliwe jest jedynie po przedłożeniu biletów PKP lub biletów autobusowych w obie strony (w formie jednego biletu lub dwóch osobnych biletów na dojazd i powrót). W przypadku zakupienia biletów na fakturę, do faktury za bilety również należy dołączyć oryginały tych biletów.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu Podania, refundacja kosztów dokonana zostanie na wskazany w Podaniu rachunek w terminie do 10 maja 2019 r. 
 • Dojazd prywatnym samochodem (koszt paliwa) nie będzie refundowany.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość pokrycia jedynie części kosztów, w przypadku, gdy suma kosztów podróży wszystkich zawodników przekroczy wartość dotacji przyznanej na ten cel przez MEN.
 • Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu opiekunów zawodników. 

KOSZTY NOCLEGU
Organizator Olimpiady Przedsiębiorczości może zapewnić zawodnikom eliminacji centralnych pokrycie kosztów noclegu w przededniu zawodów, według następujących zasad:

 • Pokryte mogą zostać jedynie koszty zaakceptowane uprzednio przez Organizatora i w uzgodnionej wysokości.
 • O pokrycie kosztów noclegu starać się mogą jedynie zawodnicy dojeżdżający na zawody centralne z miejscowości znacząco odległych od miejsca przeprowadzenia zawodów oraz nieposiadający dogodnych połączeń komunikacyjnych umożliwiających dojazd w dniu zawodów.
 • W celu uzyskania akceptacji Organizatora na pokrycie kosztów noclegu, opiekunowie zawodników proszeni są o przesłanie skanu zbiorczego Wniosku wraz z planowaną wysokością kosztów noclegu (WNIOSEK_NOCLEG – pobierzdo 29 marca 2019 r. do Fundacji (na adres e-mail: op14@olimpiada.edu.pl). Koszty noclegu zawodników powinny być planowane ekonomicznie z możliwie największym wykorzystaniem dostępnych zniżek i upustów.
 • Pozytywna lub negatywna decyzja dotycząca pokrycia kosztów wraz z informacją o możliwej kwocie pokrycia zostanie przekazana wnioskodawcy do 5 kwietnia 2019 r. na wskazany w podaniu adres e-mail. Organizator zastrzega sobie możliwość pokrycia jedynie części kosztów, w przypadku, gdy suma kosztów podróży wszystkich zawodników przekroczy wartość dotacji przyznanej na ten cel przez MEN.
 • W przypadku uzyskania decyzji pozytywnej, opiekunowie w imieniu zawodników (ewentualnie samodzielnie zawodnicy) dokonują rezerwacji noclegu oraz płatności za nocleg.
 • Po zawodach opiekunowie zawodników proszeni są o przesłanie zbiorczego Podania o zwrot dokonanej opłaty za nocleg uczniów (PODANIE_NOCLEG – pobierz) wraz z fakturą z hotelu, listem poleconym, po zawodach, w terminie do 19 kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, al. Niepodległości 162, lokal 150, 02-554 Warszawa.
 • Faktura za nocleg powinna być wystawiana na Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, NIP: 521-31-48-350). Na fakturze z hotelu muszą być zaznaczone: liczba osób (zawodników) oraz data noclegu. Koszty noclegu pokrywane będą przez Organizatora wyłącznie na podstawie faktury.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu Podania, refundacja kosztów dokonana zostanie na wskazany w Podaniu rachunek w terminie do 10 maja 2019 r.
 • Organizator nie pokrywa kosztów noclegu opiekunów zawodników.

Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości