Program XVI edycji

Założenia programowe

Olimpiada Przedsiębiorczości jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze.

Cele

Celem głównym Olimpiady jest wzbudzenie oraz wzmocnienie zachowań przedsiębiorczych uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski poprzez realizację trzystopniowych zawodów XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, w roku szkolnym 2020/2021.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomii, przedsiębiorczości, psychologii i etyki biznesu oraz biznesu w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju (czyli tematyką hasła przewodniego OP16).
 2. Zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie ekonomii, zarządzania i nauk pokrewnych.
 3. Zwiększenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu, a także wnioskowania ich wpływu na rzeczywistość ekonomiczno-społeczną.
 4. Zwiększenie świadomości roli postawy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu na rynku gospodarczym oraz rynku pracy.
 5. Zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadpodstawowych udziałem w olimpiadzie interdyscyplinarnej jako formie sprawdzenia oraz podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji ekonomicznej.
 6. Zwiększenie motywacji uczniów do poszerzania wiedzy oraz aktywnego uczestnictwa w działaniach kształtujących postawy przedsiębiorcze.
 7. Podniesienie kompetencji społecznych, w tym postawy współdziałania oraz uczciwej rywalizacji.
 8. Podniesienie rangi przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i przyznanie przedsiębiorczości właściwego miejsca w systemie edukacji.
 9. Podniesienie aktywności nauczycieli oraz środowiska szkolnego w zakresie współtworzenia społeczności działającej na rzecz Olimpiady Przedsiębiorczości.


Metodyka

Przebieg poszczególnych etapów Olimpiady opiera się na metodach sprawdzających zarówno wiedzę, umiejętności, jak i postawy oraz formach zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Rodzaj stosowanych metod uzależniony jest od stopnia Olimpiady – im wyższy, tym większe nastawienie na sprawdzenie umiejętności oraz postaw.

I stopień Olimpiady – eliminacje szkolne (jednoetapowe)
     Etap 1. TEST (praca indywidualna)

II stopień Olimpiady – eliminacje okręgowe (dwuetapowe):
     Etap 1. TEST (praca indywidualna)
     Etap 2. ZADANIE SYTUACYJNE z obroną rozwiązania przed Komisją (praca grupowa)

III stopień Olimpiady – eliminacje centralne (trzyetapowe):
     Etap 1. TEST (praca indywidualna)
     Etap 2. ELEVATOR PITCH – prezentacje pomysłu na własny biznes z pytaniami Komisji (praca indywidualna)
     Etap 3. Quiz „1 z 10" (praca indywidualna w grupie)

Dwuetapowość II stopnia (eliminacje okręgowe) oraz trzyetapowość III stopnia (eliminacje centralne) Olimpiady Przedsiębiorczości zakładająca, że w pierwszej części zawodnicy wypełniają test, w drugiej zaś stosowane są metody odwołujące się do umiejętności, postaw i zachowań przedsiębiorczych (zadanie sytuacyjne, prezentacja w interakcji z komisją oceniającą) ma zapewnić z jednej strony wysoce zobiektywizowaną formę sprawdzania wiedzy, z drugiej zaś umożliwić komisji ocenę umiejętności i postaw uczestników.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji.

Zakres tematyczny tworzą: blok stały oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim.

 1. Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje – wynikające wprost w podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – następujące obszary:
  1. Gospodarka rynkowa
  2. Rynek finansowy
  3. Rynek pracy
  4. Przedsiębiorstwo.
 2. Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji Olimpiady i związany jest z problematyką wynikającą z hasła danej edycji.

Hasło przewodnie XVI edycji Olimpiady to „Biznes w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju”. Dotyczy ono przede wszystkim następujących obszarów:

 • Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw
 • Ekologia – ekotrendy i wyzwania ekologiczne
 • Dialog z interesariuszami

 

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości