Regulamin ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości

Zmiany wprowadzone w związku z organizacją eliminacji okręgowych online

Informacje wstępne

 1. Niniejszy Regulamin został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2017 r. poz. 1580, z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie zasad zawartych w wymienionym Rozporządzeniu i odnosi się wyłącznie do Olimpiady Przedsiębiorczości.
 3. Olimpiada Przedsiębiorczości finansowana jest ze środków własnych Organizatora, ze środków pozyskanych od partnerów i sponsorów oraz z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 4. Organizacja Olimpiady Przedsiębiorczości ma na celu:
  — Zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomii, przedsiębiorczości, psychologii i etyki biznesu oraz zgodnie z tematyką hasła przewodniego OP16 – biznesu w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju.
  — Zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie ekonomii, zarządzania i nauk pokrewnych.
  — Zwiększenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu a także wnioskowania na temat ich wpływu na rzeczywistość ekonomiczno-społeczną.
  — Zwiększenie świadomości roli postawy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu na rynku gospodarczym oraz rynku pracy.
  — Zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadpodstawowych udziałem w olimpiadzie interdyscyplinarnej jako formie sprawdzenia oraz podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji ekonomicznej.
  — Zwiększenie motywacji uczniów do poszerzania wiedzy, wzmacniania umiejętności z zakresu edukacji ekonomicznej oraz aktywnego uczestnictwa w działaniach kształtujących postawy przedsiębiorcze.
  — Podniesienie kompetencji społecznych, w tym postawy współdziałania oraz uczciwej rywalizacji.
  — Podniesienie rangi przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i przyznanie przedsiębiorczości właściwego miejsca w systemie edukacji.
  — Podniesienie aktywności nauczycieli oraz środowiska szkolnego w zakresie współtworzenia społeczności działającej na rzecz Olimpiady Przedsiębiorczości.

 

Rozdział I. Olimpiada i jej organizator

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1. Olimpiada Przedsiębiorczości prowadzona jest przez instytucje, które identyfikują się z misją edukacji ekonomicznej młodzieży.

1.1.1. Organizatorem Olimpiady Przedsiębiorczości jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (adres: al. Niepodległości 162, lokal 150, kod pocztowy: 02-554, tel. 22 564 9725, 22 564 9723, e-mail: biuro@olimpiada.edu.pl, strona internetowa Olimpiady: www.olimpiada.edu.pl).
1.1.2. Współorganizatorami Olimpiady Przedsiębiorczości są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
1.1.3. Olimpiada realizowana jest jako projekt i dofinansowana jest ze środków Partnerów Głównych Olimpiady Przedsiębiorczości: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Narodowego Banku Polskiego.
1.1.4. Partnerami Organizacyjnymi Olimpiady Przedsiębiorczości są niezależne organizacje pozarządowe i eksperckie, których celem statutowym jest edukacja ekonomiczna, oraz zrzeszenia nauczycieli i praktyków.
1.1.5. Organizatorzy mogą dodatkowo zapraszać do udziału w przedsięwzięciu patronów, partnerów medialnych i internetowych oraz sponsorów.

1.2. Zadaniem Organizatora jest w szczególności organizacja zawodów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zapewnienie logistyki oraz środków finansowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia oraz wsparcie Komitetu Głównego, Komitetów Okręgowych i Komisji Szkolnych w realizacji ich zadań. Organizator dba również o należytą komunikację z uczestnikami zawodów i środowiskiem szkolnym oraz prowadzi działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę Przedsiębiorczości.

1.3. Organizator ma prawo do zmiany terminów eliminacji w wyjątkowych sytuacjach, a także do anulowania wyników poszczególnych etapów lub powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych nieprawidłowości w ich przebiegu.

1.4. Organizator ma obowiązek do reprezentowania Olimpiady Przedsiębiorczości na zewnątrz. Organizator ma prawo do nawiązywania współpracy z partnerami.

 

§ 2. Struktura organizacyjna Olimpiady

2.1. Przeprowadzeniem zawodów Olimpiady Przedsiębiorczości zajmują się: Komitet Główny, Komitety Okręgowe oraz Komisje Szkolne. Obszar administrowania każdego z Komitetów Okręgowych określony jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2.2. Na czele struktury organizacyjnej Olimpiady stoi Komitet Główny.

2.2.1. Komitet Główny Olimpiady składa się z: Podkomitetu Organizacyjnego i Podkomitetu Naukowego. Podkomitet Organizacyjny sprawuje nadzór organizacyjny, a Podkomitet Naukowy – nadzór merytoryczny nad Olimpiadą Przedsiębiorczości. Komitetem Głównym i Podkomitetami kierują przewodniczący.
2.2.2 W skład Komitetu Głównego wchodzą przedstawiciele Organizatora, Współorganizatorów oraz Partnerów Olimpiady Przedsiębiorczości, tj. nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół ponadpodstawowych oraz eksperci z dziedzin objętych programem zawodów. Skład osobowy Komitetu Głównego opublikowany jest na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl.
2.2.3. Przy Komitecie Głównym działa Rada Konsultacyjna, której członkami są nauczyciele szkół ponadpodstawowych – opiekunowie merytoryczni zawodników Olimpiady Przedsiębiorczości osiągających najlepsze wyniki podczas zawodów.
2.2.4. Realizacją bieżących prac Komitetu Głównego zajmuje się Prezydium Komitetu Głównego, składające się z przewodniczących i sekretarzy Podkomitetów: Organizacyjnego i Naukowego.
2.2.5. Członków Prezydium powołuje Organizator, pozostałych członków Komitetu Głównego powołuje Organizator w porozumieniu z uczelniami – Współorganizatorami Olimpiady.
2.2.6. Siedzibą Komitetu Głównego jest biuro Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
2.2.7. Komitet Główny opracowuje Program oraz Regulamin Olimpiady Przedsiębiorczości, określa przebieg i zakres tematyczny poszczególnych etapów zawodów i ustala tematykę hasła zmiennego dla każdej edycji Olimpiady. Program, składający się z bloku stałego oraz bloku zmiennego ustalanego na każdą edycję zawodów, publikowany jest na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl.
2.2.8. Komitet Główny ma prawo do kontroli przebiegu zawodów na poszczególnych etapach eliminacji i weryfikacji ich wyników. Komitet Główny rozstrzyga również spory pojawiające się w toku realizacji zawodów.
2.2.9. Obowiązkiem Komitetu Głównego jest prowadzenie procedury odwoławczej dla zawodników na poszczególnych szczeblach eliminacji.

2.3. Komitety Okręgowe odpowiadają za organizację eliminacji okręgowych.

2.3.1. Każdy Komitet Okręgowy składa się z Przewodniczącego i trzech członków zwyczajnych. Sekretarzem Komitetu Okręgowego może być jeden z członków zwyczajnych lub osoba spoza ich grona.
2.3.2. Realizacją bieżących prac Komitetu Okręgowego zajmuje się Przewodniczący Komitetu Okręgowego i Sekretarz Komitetu Okręgowego.
2.3.3. Członków danego Komitetu Okręgowego powołuje Rektor uczelni – Współorganizatora Olimpiady Przedsiębiorczości. Rektor powołuje na członków Komitetu Okręgowego osoby o odpowiednim dorobku dydaktycznym i naukowym związanym z zakresem tematycznym Olimpiady Przedsiębiorczości.
2.3.4. Komitet Okręgowy organizuje i przeprowadza zawody okręgowe opierając się na określonym przez Komitet Główny przebiegu i zakresie tematycznym oraz ustala wynik eliminacji okręgowych w okręgu, tj. listy zawodników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych, a także przesyła protokół z przebiegu eliminacji okręgowych do Komitetu Głównego Olimpiady.
2.3.5. Komitet Okręgowy ma prawo nie dopuścić zawodnika do eliminacji okręgowych m.in. na skutek braku możliwości potwierdzenia jego tożsamości. Komitet Okręgowy ma prawo zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia naruszenia Regulaminu Olimpiady lub instrukcji komisji.
2.3.6. Wykaz Komitetów Okręgowych oraz ich dane teleadresowe znajdują się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2.4. Komisje Szkolne odpowiadają za zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie oraz współorganizację eliminacji szkolnych.

2.4.1. Komisja Szkolna liczy trzy osoby i jest powoływana przez dyrektora szkoły. W szkole może być powołana tylko jedna Komisja Szkolna. W skład Komisji Szkolnej mogą wchodzić nauczyciele przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i innych przedmiotów oraz opiekunowie merytoryczni zawodników. Komisja Szkolna może dodatkowo zaprosić kolejne osoby do pomocy w sprawowaniu nadzoru nad zawodnikami podczas zawodów w celu zapewnienia należytego przebiegu eliminacji.
2.4.2. Pracami Komisji Szkolnej kieruje Przewodniczący Komisji Szkolnej, który odpowiada za wykonanie prac wymienionych w pkt 2.4.4.
2.4.3. Bezpośredni nadzór nad pracą Komisji Szkolnej sprawuje dyrektor szkoły.
2.4.4. Obowiązkiem Komisji Szkolnej jest, zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora:
2.4.4.1. Zgłoszenie szkoły za pośrednictwem formularza zgłoszenia dostępnego na portalu www.olimpiada.edu.pl wraz z podaniem:
 1. danych szkoły,
 2. danych Komisji Szkolnej,
 3. deklarowanej liczby uczniów, którzy wezmą udział w OP16,
 4. danych opiekunów zawodników.
2.4.4.2. Wysłanie do Komitetu Głównego, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej podpisanego i opatrzonego stosownymi pieczęciami zgłoszenia wygenerowanego z Panelu Komisji Szkolnych, w terminach określonych w harmonogramie opublikowanym na portalu Olimpiady.
2.4.4.3. Przekazanie uczniom – wg deklarowanej w zgłoszeniu liczby zawodników – dedykowanego danej szkole linku umieszczonego w Panelu Komisji Szkolnych na potrzeby indywidulanej rejestracji uczniów. Link generowany jest po pozytywnej weryfikacji przez Komitet Główny poprawności dokonania zgłoszenia szkoły na podstawie przesłanego przez Komisję Szkolną zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2.4.4.2.
2.4.4.4. Weryfikacja w Panelu Komisji Szkolnych liczby i danych uczniów zarejestrowanych w ramach indywidualnej rejestracji zawodników.
2.4.4.5. Deklaracja w Panelu Komisji Szkolnych wariantu miejsca pisania testu spośród dwóch wariantów, o których mowa w pkt 3.4.7.
2.4.4.6. Współorganizacja zawodów szkolnych, zgodnie z zadeklarowanym wariantem.
2.4.4.7. Uzupełnienie i przesłanie elektronicznego protokołu z przebiegu eliminacji szkolnych dostępnego w Panelu Komisji Szkolnych.
2.4.4.8. Pobranie z Panelu Komisji Szkolnych zawiadomień o udziale zawodników (dla etapu okręgowego oraz centralnego) na potrzeby dokumentacji szkolnej oraz imiennych zaświadczeń dla zawodników (dla finalistów i laureatów) i przekazanie ich uczniom.
2.4.4.9. Nadzór nad przebiegiem eliminacji okręgowych organizowanych w szkole.

2.4.5. Dyrektor szkoły – na potrzeby nadzoru, o którym mowa w pkt 2.4.4.9 – zapewnia w szkole pomieszczenia wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu oraz w kamerę, a także opiekę nauczycieli w sposób zapewniający samodzielność ich pracy.

 

Rozdział II. Organizacja Olimpiady

§ 3. Uczestnictwo w Olimpiadzie

3.1. Adresatami Olimpiady Przedsiębiorczości są uczniowie liceów ogólnokształcących i techników, tj. szkół, w których program nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Uczestnictwo w Olimpiadzie Przedsiębiorczości jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.2. Uczestnikami Olimpiady (zawodnikami) mogą być również uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3.3. By wziąć udział w Olimpiadzie, uczestnik powinien zgłosić się do powołanej w szkole Komisji Szkolnej.

3.4. Rejestracja do udziału w Olimpiadzie przebiega etapowo.

3.4.1. Etap 1. Zgłoszenie szkoły do udziału uczniów w Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Komisja Szkolna dokonuje zgłoszenia szkoły poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl, wraz z podaniem:
 1. danych szkoły,
 2. danych Komisji Szkolnej,
 3. deklarowanej liczby uczniów, którzy wezmą udział w OP16,
 4. danych opiekunów zawodników.

Rejestracja odbywa się w ustalonych dla danej edycji Olimpiady Przedsiębiorczości terminach, podanych na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl.
3.4.2. Etap 2. W wyniku rejestracji przez elektroniczny formularz wygenerowane zostaje zgłoszenie, które należy wydrukować, podpisać, podstemplować pieczęcią szkoły oraz wysłać do Komitetu Głównego w ustalonym terminie za pośrednictwem tradycyjnej poczty (decyduje data stempla pocztowego) lub poczty elektronicznej.
3.4.3. Etap 3. Komitet Główny dokonuje weryfikacji zgłoszeń szkoły, o których mowa w pkt 3.4.2.
3.4.4. Etap 4. Szkołom, które przejdą pozytywną weryfikację, o której mowa w pkt 3.4.3, udostępniony zostaje link na potrzeby indywidualnej rejestracji ucznia. Link jest dedykowany szkole i ma zakodowane ID szkoły. Link jest udostępniany w Panelu Komisji Szkolnych i dostępny po zalogowaniu. Komisja Szkolna przekazuje link wszystkim uczniom, wg deklarowanej w zgłoszeniu liczby zawodników.
3.4.5. Etap 5. Indywidualna rejestracja zawodników. Za pośrednictwem przekazanego szkole linku uczniowie dokonują indywidualnej rejestracji. W przypadku uczniów niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic/opiekun prawny. W wyniku indywidualnej rejestracji uczniów utworzone zostają Indywidualne Konta Zawodników (IKZ) na potrzeby przeprowadzenia testu eliminacji szkolnych online.
3.4.6. Etap 6. Komisja Szkolna przeprowadza weryfikację zgłoszeń indywidualnych w Panelu Komisji Szkolnych dokonanych przez uczniów, w odniesieniu do deklarowanej na etapie zgłaszania szkoły liczby zawodników oraz w zakresie prawdziwości danych.
3.4.7. Etap 7. Komisja Szkolna wskazuje w Panelu Komisji Szkolnych wariant miejsca pisania testu eliminacji szkolnych online, gdzie:
– w wariancie A zawodnicy piszą test w macierzystej szkole. Komisja Szkolna zapewnia stanowiska komputerowe z dostępem do sieci w środowisku kontrolowanej samodzielności. Komisja Szkolna odpowiada za nadzór nad przebiegiem eliminacji szkolnych;
– w wariancie B zawodnicy piszą test w warunkach domowych. Komisja Szkolna zapewnia ewentualny sprzęt komputerowy z dostępem do sieci.
W zależności od sytuacji epidemicznej możliwa jest zmiana wariantu na dwa dni przed datą eliminacji szkolnych. Decyzję Komisja Szkolna przekazuje Komitetowi Głównemu drogą mailową.

3.5. Uczestnik zobowiązany jest do:

 1. zapoznania się z Regulaminem Olimpiady Przedsiębiorczości i do jego przestrzegania;
 2. przestrzegania wszelkich instrukcji komisji nadzorujących poszczególne etapy eliminacji;
 3. podawania prawidłowych danych osobowych w toku udziału w Olimpiadzie;
 4. informowania Organizatora o wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowościach w realizacji zawodów.

3.6. Uczestnik ma prawo do:

 1. otrzymania zwrotu kosztów przejazdu na eliminacje okręgowe i centralne, według zasad określonych przez Organizatora i opublikowanych na stronie internetowej Olimpiady: www.olimpiada.edu.pl;
 2. otrzymania zwrotu kosztów zakwaterowania dla potrzeb uczestnictwa w eliminacjach okręgowych i centralnych;
 3. wyżywienia podczas eliminacji okręgowych i centralnych;
 4. składania odwołań do Komitetu Głównego Olimpiady od decyzji właściwej komisji lub komitetu, zgodnie z trybem odwoławczym określonym w § 6.

 

§ 4. Organizacja zawodów

4.1. Zawody Olimpiady Przedsiębiorczości mają charakter zarówno indywidualny, jak również zespołowy – w przypadku uczestnictwa w drugim etapie eliminacji okręgowych.

4.2. Zawody indywidualne:

4.2.1. Zawody organizowane są przez Komitet Główny Olimpiady, Komitety Okręgowe Olimpiady oraz Komisje Szkolne.
4.2.2. Zawody są trójstopniowe i składają się z:
 1. eliminacji szkolnych (pierwszego stopnia);
 2. eliminacji okręgowych (drugiego stopnia);
 3. eliminacji centralnych (trzeciego stopnia).
4.2.2.1. Poziom trudności zawodów zwiększa się na kolejnych szczeblach eliminacji.
4.2.2.2. Testy i zadania będące podstawą przeprowadzania eliminacji wszystkich szczebli opracowuje Zespół Autorów Zadań, powołany przez Komitet Główny. Tryb opracowywania obejmuje recenzję naukową treści przygotowywanych testów, zadań sytuacyjnych oraz tematów prezentacji.
4.2.2.3. Terminy eliminacji wszystkich szczebli zawodów ustalane są i podawane do publicznej wiadomości przez Organizatorów Olimpiady Przedsiębiorczości na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości – www.olimpiada.edu.pl – nie później niż 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego kolejną edycję Olimpiady Przedsiębiorczości.
4.2.2.4. Oceny prac uczestników zawodów dokonuje: w przypadku eliminacji szkolnych Komitet Główny na podstawie raportów z aplikacji, w przypadku eliminacji okręgowych – odpowiednia Komisja Okręgowa, w przypadku eliminacji centralnych – Komisja Centralna, według zasad podanych w Regulaminie oraz publicznie ogłaszanych instrukcji.
4.2.2.5. Wyniki eliminacji poszczególnych szczebli ogłaszane są na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl.


4.2.3. Zawody I stopnia (eliminacje szkolne)
4.2.3.1. Eliminacje szkolne odbywają się równocześnie na terenie całego kraju we wszystkich szkołach zgłoszonych prawidłowo do zawodów, w wariancie A lub B zgodnie z punktem 3.4.7.
4.2.3.2. Eliminacje szkolne trwają 60 minut, rozpoczynają się o godz. 9.00 w dniu wskazanym w terminarzu zawodów.
4.2.3.3. Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności i wadze punktów. Zakres tematyczny eliminacji szkolnych odpowiada znajomości zagadnień z podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, ujętych w części stałej programu Olimpiady Przedsiębiorczości w stopniu wystarczającym do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu oraz dobrej znajomości zagadnień ujętych w części zmiennej programu Olimpiady Przedsiębiorczości. Program Olimpiady Przedsiębiorczości oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
4.2.3.4. Test odbywa się online, tj. w czasie rzeczywistym poprzez aplikację – autorskie narzędzie Olimpiady Przedsiębiorczości przeznaczone do przeprowadzania testów online. Dostęp do testu jest możliwy po wejściu w link przesłany do zawodnika 24 godziny przed testem drogą mailową na adres mailowy podany podczas rejestracji. Kolejność pytań i odpowiedzi jest losowa dla każdego zawodnika, a czas udzielania odpowiedzi na każde pytanie ograniczony. Komitet Główny Olimpiady odpowiada za prawidłowość działania testu online.
4.2.3.5. Komisja Szkolna współorganizuje eliminacje szkolne w zakresie zgodnym z zadeklarowanym wariantem, o którym mowa w pkt 3.4.7.
4.2.3.6. Komisja Szkolna ma prawo zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie i instrukcji dołączonej do testu. Zawody odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności.
4.2.3.7. Do zawodów mogą przystąpić jedynie osoby zarejestrowane do udziału w zawodach, posiadające Indywidualne Konto Zawodnika.
4.2.3.8. Zawodnicy rozwiązują zadania testowe w aplikacji, zaznaczając jedną lub więcej odpowiedzi spośród podanych odpowiedzi lub pole „nie udzielam odpowiedzi” do każdego pytania.
4.2.3.9. W zależności od stopnia trudności pytania za każdą prawidłową odpowiedź w ramach zbioru pytań testowych przyznaje się 1 pkt lub 2 pkt, a za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 0,5 pkt lub 1 pkt. W przypadku zaznaczenia pola „nie udzielam odpowiedzi” nie przyznaje się ani nie odejmuje się punktów. W przypadku pytań wielokrotnego wyboru niezaznaczenie wszystkich poprawnych odpowiedzi lub zaznaczenie poprawnych i błędnej/błędnych traktowane jest jako udzielenie błędnej odpowiedzi. Niezaznaczenie żadnej odpowiedzi ani pola „nie udzielam odpowiedzi” traktowane jest jako udzielenie błędnej odpowiedzi.
4.2.3.10. Szczegółowe zasady przeprowadzania etapu szkolnego reguluje instrukcja dołączona do testu.
4.2.3.11. Komisja Szkolna sporządza protokół z przebiegu eliminacji szkolnych w formie elektronicznej w Panelu Komisji Szkolnych.
4.2.3.12. Komitet Główny publikuje na portalu Olimpiady klucz odpowiedzi do testu eliminacji szkolnych.
4.2.3.13. Na podstawie raportów z aplikacji, o której mowa w pkt 4.2.3.4 opracowane zostają listy zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych, zgodnie z kryterium kwalifikacyjnym, o którym mowa w pkt 4.2.3.14.
4.2.3.14. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowanych zostaje łącznie (tj. ze wszystkich okręgów) 1250 osób, przy czym podział 1000 miejsc na okręgi jest stały i wynosi po 200 miejsc na każdy okręg, a podziału pozostałych 250 miejsc dokonuje się po zamknięciu rejestracji na Olimpiadę Przedsiębiorczości i jest on proporcjonalny do liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych okręgach. Do eliminacji okręgowych kwalifikowani są zawodnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w danym okręgu.
4.2.3.15. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez zawodników w eliminacjach szkolnych, o zakwalifikowaniu do eliminacji okręgowych decyduje większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie pytań testowych z grupy zadań wyżej punktowanych.
4.2.3.16. Jeśli minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się do eliminacji okręgowych, po uwzględnieniu pkt 4.2.3.15, przyznana została więcej niż jednej osobie, wszystkie one przechodzą do eliminacji kolejnego szczebla.
4.2.3.17. Wyniki eliminacji szkolnych ogłaszane są do 3 dni roboczych od daty zawodów na portalu Olimpiady.
4.2.3.18. Dokumentację eliminacji szkolnych prowadzoną przez Komisję Szkolną stanowi:
 1. zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie Przedsiębiorczości;
 2. protokół Komisji Szkolnej z przebiegu eliminacji szkolnych.


4.2.4. Zawody II stopnia (eliminacje okręgowe)
4.2.4.1. Eliminacje okręgowe odbywają się online, w czasie rzeczywistym, przy czym:
 1. I etap – test eliminacji okręgowych – przeprowadzany jest poprzez aplikację będącą autorskim narzędziem Olimpiady Przedsiębiorczości przeznaczonym do przeprowadzania testów online. Dostęp do testu jest możliwy po kliknięciu w link przesłany do zawodnika 24 godziny przed testem drogą mailową na adres mailowy podany podczas rejestracji. Kolejność pytań i odpowiedzi jest losowa dla każdego zawodnika, a czas udzielania odpowiedzi na każde pytanie ograniczony. Komitet Główny Olimpiady Przedsiębiorczości odpowiada za prawidłowość działania testu online;
 2. II etap – zadanie sytuacyjne – przeprowadzany jest poprzez aplikację MS Teams. Dostęp do tzw. zespołu, w którym przeprowadzony będzie II etap eliminacji okręgowych jest możliwy po kliknięciu w link przesłany do zawodnika co najmniej 24 godziny przed II etapem drogą mailową na adres mailowy podany podczas rejestracji.

4.2.4.2. Eliminacje okręgowe przeprowadza:
 1. I etap – test eliminacji okręgowych – Komitet Główny;
 2. II etap – zadanie sytuacyjne – w danym okręgu Komisja Okręgowa składająca się z minimum trzech członków, powołana przez Komitet Okręgowy. W pracach Komisji Okręgowej uczestniczą członkowie Komitetu Okręgowego, mogą w nich również uczestniczyć dodatkowi eksperci oraz osoby wspierające przeprowadzenie eliminacji w formie online.

4.2.4.3. Szczegółowe zasady przeprowadzania etapu okręgowego reguluje udostępniona Instrukcja przebiegu eliminacji okręgowych online.
4.2.4.4. Terminy przeprowadzenia etapów eliminacji okręgowych, o których mowa w pkt 4.2.4.1 zgodne są w opublikowanym harmonogramem.
4.2.4.5. Eliminacje okręgowe odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komitet Główny w zakresie I etapu eliminacji okręgowych oraz Komisja Okręgowa w zakresie II etapu eliminacji okręgowych ma prawo zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie i Instrukcji.
4.2.4.6. Eliminacje okręgowe odbywają się równocześnie we wszystkich okręgach i składają się z dwóch etapów organizowanych w terminach podanych do publicznej wiadomości na portalu Olimpiady Przedsiębiorczości:
 1. I etap polega na rozwiązaniu testu wiedzy o stopniu trudności wyższym niż w eliminacjach szkolnych, składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności;
 2. II etap polega na zespołowym rozwiązaniu zadania sytuacyjnego oraz prezentacji tego rozwiązania przed Komisją Okręgową.
4.2.4.7. Zakres tematyczny eliminacji okręgowych odpowiada znajomości zagadnień z podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości ujętych w części stałej programu Olimpiady Przedsiębiorczości w stopniu niezbędnym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu oraz bardzo dobrej znajomości zagadnień ujętych w części zmiennej programu Olimpiady Przedsiębiorczości. Ponadto na tym etapie eliminacji wymaga się od zawodników umiejętności pracy zespołowej oraz umiejętności argumentowania i obrony stanowiska. Program Olimpiady Przedsiębiorczości oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
4.2.4.8. Do zawodów mogą przystąpić tylko osoby zakwalifikowane do etapu eliminacji okręgowych, które mają przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość).
4.2.4.9. Zakazane jest używanie podczas eliminacji okręgowych jakichkolwiek pomocy (kalkulatora, tablic matematycznych, włączonego telefonu, słowników, podręczników i innych pomocy).
4.2.4.10. Na rozwiązanie testu (I etap eliminacji okręgowych) przeznacza się 60 minut.
4.2.4.11. Zawodnicy rozwiązują zadania testowe w aplikacji, zaznaczając jedną lub więcej odpowiedzi spośród podanych odpowiedzi lub pole „nie udzielam odpowiedzi” do każdego pytania.
4.2.4.12. W zależności od stopnia trudności pytania za każdą prawidłową odpowiedź w ramach zbioru pytań testowych przyznaje się 1 pkt lub 2 pkt, a za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 0,5 pkt lub 1 pkt. W przypadku zaznaczenia pola „nie udzielam odpowiedzi” nie przyznaje się ani nie odejmuje się punktów. W przypadku pytań wielokrotnego wyboru niezaznaczenie wszystkich poprawnych odpowiedzi lub zaznaczenie poprawnych i błędnej/błędnych traktowane jest jako udzielenie błędnej odpowiedzi. Niezaznaczenie żadnej odpowiedzi ani pola „nie udzielam odpowiedzi” traktowane jest jako udzielenie błędnej odpowiedzi.
4.2.4.13. Komitet Główny publikuje na portalu Olimpiady Przedsiębiorczości klucz odpowiedzi do testu eliminacji okręgowych.
4.2.4.14. Na podstawie raportów z aplikacji, o której mowa w pkt 4.2.4.1 a) opracowane zostają listy zawodników zakwalifikowanych do II etapu eliminacji okręgowych, zgodnie z kryterium kwalifikacyjnym, o którym mowa w pkt 4.2.3.15.
4.2.4.15. Do II etapu eliminacji okręgowych kwalifikuje się 50 zawodników dla każdego okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów w teście (etap I).
4.2.4.16. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez zawodników w teście eliminacji okręgowych, o zakwalifikowaniu do II etapu eliminacji decyduje większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie pytań testowych z grupy zadań wyżej punktowanych.
4.2.4.17. Jeśli minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się do II etapu eliminacji okręgowych, po uwzględnieniu pkt 4.2.4.16, przyznana została więcej niż jednej osobie, wszystkie one przechodzą do II etapu eliminacji okręgowych.
4.2.4.18. Wyniki I etapu eliminacji okręgowych ogłaszane są następnego dnia o godz. 12.00 na portalu Olimpiady Przedsiębiorczości.
4.2.4.19. Udział w II etapie eliminacji okręgowych wymaga potwierdzenia woli wzięcia udziału poprzez link przesłany na adresy mailowe podane podczas rejestracji do godziny 18.00 w dniu publikacji wyników, o której mowa w pkt. 4.2.4.18.
4.2.4.20. W II etapie eliminacji okręgowych zawodnicy zespołowo rozwiązują losowo przydzielone zadanie sytuacyjne w pięcioosobowych zespołach formowanych w drodze losowania, a następnie w losowej kolejności dokonują prezentacji tego rozwiązania przed Komisją Okręgową.
4.2.4.21. Losowania, o których mowa w pkt 4.2.4.20 przeprowadzane są przez Komitet Główny poprzez autorską aplikację Olimpiady Przedsiębiorczości. Wyniki losowania publikowane są na portalu Olimpiady w dniu następnym od daty publikacji wyników, o której mowa w pkt 4.2.4.18.
4.2.4.22. Przygotowanie rozwiązania zadania sytuacyjnego oraz prezentacja tego rozwiązania przed Komisją Okręgową przebiega w czasie rzeczywistym podczas spotkania utworzonego w zespole w aplikacji MS Teams. Link do zespołu otrzymują wszyscy zawodnicy, zgodnie z pkt 4.2.4.1.b).
4.2.4.23. Przygotowanie rozwiązania zadania sytuacyjnego oraz prezentacja tego rozwiązania przed Komisją Okręgową odbywa się w obecności nauczyciela w pomieszczeniach wskazanych przez dyrektora szkoły, zgodnie z pkt 2.4.5.
4.2.4.24. Przygotowanie rozwiązania zadania sytuacyjnego oraz prezentacja tego rozwiązania przed Komisją Okręgową odbywa się tylko z wykorzystaniem plików udostępnionych przez Organizatora.
4.2.4.25. Przygotowanie rozwiązania zadania sytuacyjnego oraz prezentacja tego rozwiązania przed Komisją Okręgową odbywa się przy włączonych kamerach i jest rejestrowana przez Organizatora.
4.2.4.26. Za zadanie zespołowe zawodnik może otrzymać maksymalnie 25 punktów.
4.2.4.27. Wyniki II etapu eliminacji okręgowych ogłaszane są dzień po zawodach na portalu Olimpiady.
4.2.4.28. Zwycięzcami eliminacji okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości zostaje 15 zawodników z każdego okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z testu i zadania sytuacyjnego, czyli 75 uczniów oraz 25 osób spośród pozostałych zawodników w skali ogólnopolskiej, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu.
4.2.4.29. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez zawodników, o zakwalifikowaniu się do eliminacji centralnych decyduje liczba punktów uzyskanych z testu eliminacji okręgowych, a w dalszej kolejności liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań trudniejszych w tym teście. W przypadku dalszego braku możliwości wyłonienia 15 najlepszych zawodników w danym okręgu oraz 25 w skali ogólnopolskiej, o zakwalifikowaniu się do eliminacji centralnych decyduje liczba punktów zdobyta w eliminacjach szkolnych, a w następnej kolejności liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań trudniejszych w tym teście.
4.2.4.30. Jeśli minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się do eliminacji centralnych, z uwzględnieniem pkt 4.2.4.18, przyznana została więcej niż jednej osobie, wszystkie one przechodzą do eliminacji centralnych.
4.2.4.31. Komitet Główny może w uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy zweryfikować decyzję Komitetu Okręgowego.
4.2.4.32. Dokumentację eliminacji okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości prowadzi Komitet Główny w zakresie I etapu eliminacji okręgowych oraz Komitety Okręgowe w zakresie II etapu eliminacji okręgowych.
4.2.4.33. Na dokumentację w każdym okręgu składają się:
 1. Protokół Komitetu Głównego z przebiegu I etapu eliminacji okręgowych;
 2. Protokół Komisji Okręgowej z przebiegu II etapu eliminacji okręgowych wraz z:
  - Formularzem oceny zadań sytuacyjnych Komisji Okręgowej,
  - Listą obecności zawodników.

4.2.4.34. Komitety Okręgowe przekazują do Komitetu Głównego dokumentację, o której mowa w pkt. 4.2.4.33 b) w dniu przeprowadzenia zawodów.
4.2.4.35. Komitety Okręgowe są zobowiązane do archiwizowania przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym miały miejsce eliminacje danej edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, dokumentację, o której mowa w pkt. 4.2.4.33 b). Po upływie tego okresu Komitety Okręgowe mogą zniszczyć dokumenty zgodnie z przepisami w zakresie archiwizacji obowiązującymi na uczelni będącej siedzibą Komitetu Okręgowego.


4.2.5. Zawody III stopnia (eliminacje centralne)
4.2.5.1. Eliminacje centralne odbywają się w Warszawie i składają się z trzech etapów organizowanych tego samego dnia.
4.2.5.2. Do zawodów mogą przystąpić tylko osoby, które mają przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość).
4.2.5.3. Zakazane jest posiadanie i używanie podczas zawodów centralnych jakichkolwiek pomocy (kalkulatora, urządzeń z wbudowaną pamięcią, urządzeń z dostępem do internetu, tablic matematycznych, włączonego telefonu, słowników, podręczników i innych pomocy).
4.2.5.4. Eliminacje centralne przeprowadza Komisja Centralna składająca się z co najmniej trzech członków, powołana przez Komitet Główny.
4.2.5.5. Eliminacje centralne odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja Centralna może zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie i instrukcji dołączonej do testu. Zakres tematyczny eliminacji centralnych odpowiada znajomości zagadnień z podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, ujętej w części stałej programu Olimpiady Przedsiębiorczości w stopniu niezbędnym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu oraz celującej znajomości zagadnień ujętych w części zmiennej programu Olimpiady Przedsiębiorczości. Ponadto na tym etapie eliminacji wymaga się od zawodników umiejętności prezentacji oraz argumentowania własnego stanowiska w formie ustnej oraz udzielania odpowiedzi w sytuacji presji czasowej. Program Olimpiady Przedsiębiorczości oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu. I etap polega na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z pytań o zróżnicowanym stopniu trudności i formie (test zawiera pytania otwarte). Stopień trudności zadań testowych w eliminacjach centralnych jest wyższy niż w eliminacjach okręgowych. Na I etap przeznacza się 60 minut.
Szczegółowe zasady przeprowadzania eliminacji centralnych reguluje instrukcja Komisji.
4.2.5.6. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie zamknięte w teście wiedzy przyznaje się 1 pkt w przypadku pytań łatwiejszych lub do 2 pkt w przypadku pytań trudniejszych. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie otwarte w teście wiedzy przyznaje się 5 pkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi lub udzielenia błędnej odpowiedzi nie przyznaje się punktów. Za rozwiązanie testu wiedzy zawodnik może otrzymać maksymalnie 75 punktów.
4.2.5.7. Po sprawdzeniu arkuszy odpowiedzi zawodników Komisja Centralna podaje do publicznej wiadomości listę 25 zawodników (bez podania do publicznej wiadomości liczby zdobytych punktów), którzy zdobyli największą liczbę punktów w teście i kwalifikują się do II etapu eliminacji centralnych.
4.2.5.8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż 25 zawodników o zakwalifikowaniu do II etapu eliminacji centralnych decyduje liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań trudniejszych w tym teście, a w dalszej kolejności: liczba punktów zdobytych za test eliminacji okręgowych, liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście eliminacji okręgowych, liczba punktów uzyskanych z eliminacji szkolnych, liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście eliminacji szkolnych.
4.2.5.9. Jeśli po zastosowaniu zasady ujętej pkt 4.2.5.12 wyłoniono więcej niż 25 zawodników, wszyscy oni zostają zakwalifikowani do II etapu eliminacji centralnych.
4.2.5.10. W II etapie zawodnicy dokonują indywidualnej prezentacji w formule elevator pitch polegającej na krótkim wystąpieniu, podczas którego zawodnik prezentuje pomysł na własny biznes wylosowany z puli pomysłów po uprzednim przygotowaniu wystąpienia w obecności Komisji Centralnej. Komisja zadaje pytania dotyczące prezentacji.
4.2.5.11. Oceny wystąpienia, o którym mowa w pkt 4.2.5.10 Komisja Centralna dokonuje w oparciu o kryteria określone w instrukcji Komisji. Za prezentację i odpowiedzi na pytania Komisji Centralnej zawodnik może otrzymać maksymalnie 45 punktów. Do III etapu eliminacji centralnych kwalifikuje się 10 zawodników.
4.2.5.12. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż 10 zawodników o zakwalifikowaniu do III etapu eliminacji centralnych decyduje liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście, a w dalszej kolejności: liczba punktów zdobytych za test eliminacji okręgowych, liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście eliminacji okręgowych, liczba punktów uzyskanych z eliminacji szkolnych, liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście eliminacji szkolnych.
4.2.5.13. Jeśli po zastosowaniu zasady ujętej pkt 4.2.5.16 wyłoniono więcej niż 10 zawodników, wszyscy oni zostają zakwalifikowani do III etapu eliminacji centralnych.
4.2.5.14. W III etapie zawodnicy współzawodniczą w quizie „1 z 10” polegającym na udzielaniu przez zawodników odpowiedzi na pytania z zakresu objętego programem Olimpiady w rundach do momentu wyłonienia zwycięzcy. Trudność pytań zwiększa się wraz z kolejną rundą.
4.2.5.15. Punkty za udział w III etapie przydzielane są zgodnie z instrukcją Komisji Centralnej.
4.2.5.16. O miejscu zawodnika na liście 25 laureatów decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w eliminacjach centralnych: za test, prezentację oraz udział w quizie. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez większą liczbę zawodników o miejscach na liście 25 laureatów decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania z testu w eliminacjach centralnych, w dalszej kolejności liczba punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych w tym teście, a następnie kolejno: liczba punktów zdobytych z testu eliminacji okręgowych, liczba punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście eliminacji okręgowych, liczba punktów zdobytych z testu eliminacji szkolnych, liczba punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście eliminacji szkolnych.
4.2.5.17. Lista laureatów Olimpiady Przedsiębiorczości z podaniem nazwisk opiekunów merytorycznych i nazwy szkoły publikowana jest na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl.
4.2.5.18. Komisja Centralna w terminie czternastu dni od dnia eliminacji centralnych przesyła Komisjom Szkolnym pisemne potwierdzenie wyników uzyskanych przez uczniów w eliminacjach centralnych.
4.2.5.19. Komitet Główny prowadzi dokumentację związaną z organizacją Olimpiady Przedsiębiorczości, w szczególności:
 1. dokumentację w sprawie powołania Olimpiady Przedsiębiorczości;
 2. informatory Olimpiady Przedsiębiorczości, programy wszystkich edycji Olimpiady Przedsiębiorczości oraz zestawy zadań, testów i studiów przypadku wykorzystywanych we wszystkich trzech etapach zawodów;
 3. protokoły z przebiegu eliminacji okręgowych i centralnych;
 4. listy laureatów i nauczycieli, którzy przygotowywali laureatów do Olimpiady Przedsiębiorczości;
 5. rejestr zaświadczeń wydanych laureatom i finalistom;
 6. Komitet Główny przechowuje ponadto prace pisemne zawodników uczestniczących w eliminacjach centralnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz. 125, z późn. zm.).

4.3. W ramach Olimpiady Przedsiębiorczości nie są organizowane odrębne zawody dla drużyn.

 

§ 5. Przepisy szczegółowe

5.1. Organizacja zawodów na każdym szczeblu uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych, po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi udziału takich osób w zawodach przez dyrekcję szkoły.

5.2. Organizator nie gwarantuje możliwości przystąpienia do zawodów w innym terminie uczestnikowi, który nie stawił się na zawody z powodu nagłego zachorowania lub innego istotnego wypadku losowego.

5.3. Organizator dołoży starań, by umożliwić udział w eliminacjach okręgowych i centralnych zawodnikowi, który równolegle bierze udział w innej olimpiadzie odbywającej się w tym samym terminie. W szczególności Organizator podejmie próbę umożliwienia mu wzięcia udziału w eliminacjach w innej lokalizacji, jednak bez naruszenia terminu organizacji zawodów.

5.4. Uczestnik podlega dyskwalifikacji z dalszego udziału w zawodach w przypadku niedopełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie Olimpiady Przedsiębiorczości, w instrukcjach komisji nadzorujących poszczególne etapy eliminacji, w instrukcjach dołączonych do testów i zadań.

5.5. Komitet Główny może dokonać dyskwalifikacji szkoły w przypadku, gdy Komisja Szkolna nie dotrzymała warunków organizacji eliminacji szkolnych, w szczególności poprzez nieprzesłanie lub przesłanie niekompletnego zgłoszenia, niedotrzymanie terminów wynikających z terminarza opublikowanego na portalu www.olimpiada.edu.pl, jak również w przypadku negatywnej opinii co do prawidłowości przebiegu zawodów wydanej przez wydelegowanego do szkoły obserwatora.

5.6. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w postępowaniu uczestnika Olimpiady po zakończeniu zawodów, Komitet Główny może zdecydować o odebraniu uczestnikowi nabytych uprawnień.

5.7. Na etapie eliminacji okręgowych realizowanych w formie online za jakość sprzętu i łącza internetowego odpowiada szkoła. Szkoła obowiązana jest do zapewnienia komputera z dostępem internetu oraz kamerą, zgodnie z pkt 2.4.5. Problemy techniczne nie stanowią przesłanki w procedurze odwoławczej, o której mowa w § 6.

5.7.1. W przypadku przeprowadzenia testów online nie wprowadza się wyjątków.
5.7.2. W przypadku przeprowadzania II etapu eliminacji okręgowych dopuszcza się wyjątek jednokrotnego awaryjnego opuszczenia tzw. zespołu, jednak nie trwającego dłużej niż 3 minuty. Przypadek taki powinien być niezwłocznie zgłoszony przez nauczyciela nadzorującego przebieg eliminacji okręgowych na adres mailowy Komitetu Okręgowego i jest odnotowany w protokole Komisji Okręgowej.

 

§ 6. Tryb odwoławczy

6.1. Uczestnik (lub jego opiekun prawny), który uważa, że zawody były prowadzone z naruszeniem Regulaminu Olimpiady Przedsiębiorczości, ma prawo złożenia odwołania.

6.2. Odwołanie od decyzji składa się do Komitetu Głównego w terminie 7 dni (decyduje data stempla pocztowego) od ogłoszenia wyników danego etapu zawodów na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl.

6.3. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając je listem poleconym na adres Komitetu Głównego lub oddając je osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności, których dotyczy oraz dane kontaktowe osoby odwołującej się.

6.4. Komitet Główny rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym.

6.5. Po wpłynięciu odwołania Komitet Główny zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu, w szczególności poprzez zwrócenie się o stosowne wyjaśnienia do członków odpowiedniej komisji przeprowadzającej zawody danego stopnia i/lub osób mogących pomóc w ustaleniu zaistniałego stanu faktycznego.

6.6. Po ustaleniu zasadności odwołania Komitet Główny wskazuje, w jaki sposób będzie ono realizowane. O decyzji Komitetu Głównego informowany jest zawodnik oraz przewodniczący komisji właściwej dla danego szczebla eliminacji.

6.7. Decyzja Komitetu Głównego ma charakter ostateczny.

 

§ 7. Rejestracja przebiegu eliminacji okręgowych (II stopnia) i centralnych (III stopnia)

7.1. Zawody II stopnia oraz III stopnia w części ustnej są rejestrowane.

7.2. Zarejestrowane odpowiedzi są przechowywane w siedzibie Komitetu Głównego przez 30 dni od daty ogłoszenia wyników danych eliminacji.

7.3. Zarejestrowane odpowiedzi mogą być wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji wyników uzyskanych w czasie zawodów dla potrzeb przeprowadzenia postępowania odwoławczego.

7.4. Rejestracja odbywa się poprzez nagranie audio-wideo.

 

Rozdział III. Uprawnienia i nagrody

§ 8. Nagrody i uprawnienia

8.1 W klasyfikacji wyników uczestników Olimpiady Przedsiębiorczości stosuje się następujące terminy:

 1. uczestnik eliminacji centralnych – to osoba zakwalifikowana do eliminacji centralnych, która nie zdobyła tytułu finalisty ani laureata, tj. plasuje się pomiędzy 51. a 100. miejscem listy rankingowej sporządzanej w oparciu o wyniki testu (I etap eliminacji centralnych),
 2. finalista – to zawodnik, który plasuje się pomiędzy 26. a 50. miejscem listy rankingowej sporządzanej w oparciu o wyniki testu (I etap eliminacji centralnych),
 3. laureaci – to 25 najlepszych zawodników eliminacji centralnych.

8.2. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83 poz. 562, z późn. zm.).

8.3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz. 125, z późn. zm.).

8.4. Laureatom Olimpiady Przedsiębiorczości przysługują nagrody w formie określonej przez Organizatora w danej edycji Olimpiady. Organizator może również przyznać nagrodę opiekunowi merytorycznemu laureata, w przypadku, gdy jest on uprawnionym reprezentantem szkoły laureata. Uprawnionego opiekuna zawodnika wskazuje dyrektor szkoły w oświadczeniu zawartym w zgłoszeniu szkoły do zawodów. Opiekunowi może być przyznana tylko jedna nagroda, bez względu na liczbę laureatów, nad którymi sprawował opiekę w danej edycji.

8.5. Organizator Olimpiady przyznaje również, w miarę możliwości, nagrody finalistom i innym zawodnikom.

8.6. Nie obowiązują jednolite zasady przyjmowania laureatów i finalistów stopnia centralnego na studia wyższe. Zgodnie z art. 169 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) są one określane na okres co najmniej trzech lat w uchwałach senatów uczelni i podawane do wiadomości publicznej.

8.7. Zasady przyjmowania laureatów i finalistów stopnia centralnego na studia wyższe określane są przez uczelnie i podawane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej uczelni.

 

Rozdział IV. Olimpiada międzynarodowa

§ 9. Udział uczniów w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej poza granicami Polski

9.1. Olimpiada Przedsiębiorczości nie ma międzynarodowego odpowiednika.

 

§ 10. Udział w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej w Polsce

10.1. Olimpiada Przedsiębiorczości nie ma międzynarodowego odpowiednika.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych i inne postanowienia

11.1. Szkoła, dokonując zgłoszenia do udziału w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

11.2. Każdy uczestnik podczas indywidualnej rejestracji, o której mowa w pkt 3.4.5. potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

11.3. Warunkiem przystąpienia do Olimpiady jest wyrażenie zgody przez ucznia (w przypadku uczniów pełnoletnich) oraz przez opiekuna prawnego ucznia (w przypadku uczniów niepełnoletnich) na udostępnienie i wykorzystanie wizerunku ucznia i przetwarzanie danych osobowych ucznia przez organizatora i współorganizatorów Olimpiady. Jednocześnie uczeń przyjmuje do wiadomości, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Olimpiady Przedsiębiorczości jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (al. Niepodległości 162, lokal 150, 02-554 Warszawa);
 2. jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania zawodów Olimpiady Przedsiębiorczości, opublikowania wyników zawodów poszczególnych etapów eliminacji Olimpiady Przedsiębiorczości (w tym ogłoszenia ich w mediach, w internecie, na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl, a także w publikacjach olimpijskich) oraz do celów ewaluacji projektu i niezbędnej sprawozdawczości;
 3. jego dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania zawodów Olimpiady Przedsiębiorczości, opublikowania wyników zawodów poszczególnych etapów eliminacji Olimpiady Przedsiębiorczości (w tym ogłoszenia ich w mediach, w internecie, na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl, a także w publikacjach olimpijskich) oraz do celów ewaluacji projektu i niezbędnej sprawozdawczości;
 4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Olimpiadzie Przedsiębiorczości;
 5. przysługują mu następujące prawa:
  — Prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane okresie ich przetwarzania;
  — Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  — Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  — Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  — Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  — Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane przetwarzane są w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu;
  — Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach upowszechniania materiałów informacyjnych nt. działalności edukacyjnej Administratora – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  — Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  — Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  — Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Wniosek dotyczący realizacji ww. praw można wysłać drogą e-mailową na adres: biuro@olimpiada.edu.pl.

11.4. Przystąpienie przez ucznia do każdego z etapów eliminacji Olimpiady Przedsiębiorczości jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach Olimpiady o charakterze informacyjnym czy promocyjnym, w mediach oraz na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg zawodów).

11.5. Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem.

11.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

 

Załącznik nr 1

Lista Komitetów Okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości, ich dane teleadresowe i kontaktowe oraz obszar ich administrowania.

 

Komitet Okręgowy Województwa
Komitet Okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katedra Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Kontakt: mgr Małgorzata Bakalarska-Dyduch (sekretarz Komitetu Okręgowego)
e-mail: madyduch@ue.katowice.pl
śląskie
świętokrzyskie
łódzkie

Komitet Okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Kontakt: dr Zbigniew Michalik (sekretarz Komitetu Okręgowego)
tel. 12 293 5363 (sekretariat Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji; Pn, Wt, Cz: 08.00-12.00, Śr, Pt: 12.00-16.00)
e-mail: olimpiada@uek.krakow.pl

małopolskie
podkarpackie
lubelskie
Komitet Okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
p. 1113 Collegium Altum, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań

Kontakt: dr Sebastian Narojczyk (sekretarz Komitetu Okręgowego)
tel. 61 854 3112; e-mail: sebastian.narojczyk@ue.poznan.pl
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
pomorskie
Komitet Okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162, lokal 150, 02-554 Warszawa

Kontakt: mgr Bartosz Majewski (sekretarz Komitetu Okręgowego)
tel. 22 564 77 97, faks: 22 212 8016, e-mail: Bartek.MAJEWSKI@sgh.waw.pl
mazowieckie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
Komitet Okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Zarządzania Strategicznego
Budynek B, Sekretariat (p. 114), ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Kontakt: prof. dr hab. Joanna Radomska (sekretarz Komitetu Okręgowego)
tel. 606 44 71 64, tel./faks: 71 36 80 209, e-mail: joanna.radomska@ue.wroc.pl
dolnośląskie
opolskie
lubuskie

 

Załącznik nr 2

Program i literatura XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości