Aktualności

Hasło XIX edycji Olimpiady

Data dodania: 11.07.2023

Czas wakacji to dobry moment na odpoczynek, ale i ciepłe myśli o kolejnej edycji zawodów.


Hasłem przewodnim XIX edycji Olimpiady będzie:

Zrównoważone przedsiębiorstwo:
- gospodarowanie zasobami
- oddziaływanie na otoczenie
- godna praca

Serdecznie zachęcamy do bliższego poznania tematyki, jak i startu w zawodach!

Rozsądne gospodarowanie zasobami jest kluczowym zadaniem nie tylko rządów i organizacji pozarządowych, ale dotyczy wszystkich konsumentów, obywateli, organizacji. To nakłada również na przedsiębiorstwa powinność, aby część swoich zysków przeznaczały na nowe technologie oparte na źródłach czystej energii, ograniczały produkcję nieprzetwarzanych odpadów, zmniejszały marnotrawstwo między innymi poprzez wydłużenie cyklu życia swoich produktów i nowe innowacyjne technologie, ale również włączyły się w finansowanie międzynarodowych i krajowych programów ochrony środowiska i kształtowania proekologicznych postaw konsumentów. Z tym wiąże się też szczególne wyzwanie dla przedsiębiorstw docenienia i rozbudowania zasobów niematerialnych, które charakteryzują się tym, że nie uszczuplają zasobów, a tworzą wartość dodaną. Ważne jest również, aby tak gospodarować innymi zasobami, aby przedsiębiorstwo mogło rozwijać się obecnie i w przyszłości. To kryje w sobie hasło gospodarowanie zasobami.

Co oznacza hasło oddziaływanie na otoczenie? Każde przedsiębiorstwo jest uczestnikiem różnych procesów, które zachodzą w jego otoczeniu. Koncepcja odpowiedzialności społecznej zakłada, że w swoich celach strategicznych  przedsiębiorstwo powinno uwzględniać aspekty społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z kluczowymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relacje z otoczeniem przedsiębiorstwa i informowanie o tych działaniach. Oznacza to działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju z uwzględnianiem  interesów ekonomicznych. Oddziaływanie na otoczenie to szeroko pojęta odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

Czym jest godna praca? Godna praca to nie tylko zapewnienie pracownikom godnej płacy, dobrych warunków pracy i możliwość rozwoju. Obecnie pracownicy przez godną pracę rozumieją również zagwarantowanie  dobrostanu, równowagi między życiem osobistym i zawodowym, satysfakcji z pracy. Przywiązują szczególną wagę do postępowania zgodnie z prawem i powszechnie przyjętymi wartościami. Są także zwolennikami elastycznego zatrudnienia. Ważne jest uświadomienie przez przedsiębiorstwo, że pracownicy różnią się między sobą i że ta różnorodność jest korzystna z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa. Te uwarunkowania powinny brać pod uwagę przedsiębiorstwa chcące zapewnić swoim pracownikom godną pracę.


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości