Program i literatura XIII edycji

PROGRAM

Założenia programowe

Olimpiada Przedsiębiorczości jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze.

Cele

 • Zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem, psychologii i etyki biznesu, przedsiębiorczości oraz czynnikami warunkującymi i definiującymi sukces w biznesie (czyli tematyką hasła przewodniego OP13).
 • Poszerzenie wiedzy uczniów na temat ekonomii, zarządzania i nauk pokrewnych.
 • Rozwinięcie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu, a także dostrzegania ich wpływu na rzeczywistość ekonomiczno-społeczną.
 • Zwiększenie świadomości roli postawy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu na rynku gospodarczym oraz rynku pracy.
 • Zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych udziałem w olimpiadzie przedmiotowej jako formie sprawdzenia się oraz podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności w zakresie edukacji ekonomicznej.
 • Zwiększenie motywacji uczniów do poszerzania wiedzy i wzmacniania umiejętności z zakresu edukacji ekonomicznej oraz aktywnego uczestnictwa w działaniach kształtujących postawy przedsiębiorcze.
 • Podniesienie kompetencji społecznych, w tym postawy współdziałania oraz uczciwej rywalizacji.


Metodyka

Metodyka Olimpiady Przedsiębiorczości opiera się na aktywności indywidualnej oraz grupowej uczestników.

Poszczególne etapy Olimpiady przebiegają przy zastosowaniu metod sprawdzających zarówno wiedzę, umiejętności, jak i postawy.
Rodzaj stosowanych metod uzależniony jest od stopnia Olimpiady – im wyższy, tym większe nastawienie na sprawdzenie umiejętności oraz postaw.

I stopień Olimpiady – eliminacje szkolne (jednoetapowe) stanowi test (metoda indywidualna)

II stopień Olimpiady – eliminacje okręgowe (dwuetapowe):
   1. etap – test (metoda indywidualna)
   2. etap – studia przypadków (metoda grupowa)

III stopień Olimpiady – eliminacje centralne (dwuetapowe):
   1. etap:
      część 1. – test (metoda indywidualna)
      część 2. – esej (metoda indywidualna)
   2. etap:
      część 1. – prezentacja na wylosowany temat (metoda indywidualna)
      część 2. – rozmowa z Komisją Centralną w oparciu o pytania z tzw. puli pytań otwartych (metoda indywidualna)

Dwuetapowość II stopnia (eliminacje okręgowe) oraz III stopnia (eliminacje centralne) Olimpiady Przedsiębiorczości, zakładająca, że w pierwszej części zawodnicy wypełniają test, w drugiej zaś stosowane są metody odwołujące się do umiejętności, postaw i zachowań przedsiębiorczych (studia przypadków, prezentacje i obrona prezentacji, rozmowa z Komisją Centralną) ma zapewnić z jednej strony wysoce zobiektywizowaną formę sprawdzania wiedzy, z drugiej zaś umożliwić komisji ocenę umiejętności i postaw.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości i rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji.

Zakres tematyczny tworzą: blok stały oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim.

 1. Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje – wynikające wprost w podstawy programowej przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości – następujące obszary:
  1. Gospodarka rynkowa
  2. Rynek finansowy
  3. Rynek pracy
  4. Przedsiębiorstwo
 2. Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji Olimpiady i związany jest z problematyką wynikającą z hasła danej edycji.

Hasło przewodnie trzynastej edycji Olimpiady to „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”.

Dotyczy ono przede wszystkim następujących obszarów:

 • ludzie (w ramach tego obszaru uwaga zostanie skupiona szczególnie na działaniach przedsiębiorstwa wobec pracowników, które przekładają się na budowę potencjału konkurencyjnego organizacji),
 • wizerunek (w zakresie tego obszaru, oprócz koncepcji marketingowych i narzędzi Public Relations, nacisk zostanie położony również na koncepcje z innych dyscyplin, takich jak: koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, kształtowanie kultury organizacyjnej oraz employer branding),
 • strategia (ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania nowych modeli biznesowych i wzmacniania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw).

 

LITERATURA

Literatura zalecana w przygotowaniach do XIII edycji Olimpiady zawiera podręczniki i publikacje z różnorodnych dziedzin bezpośrednio związanych z przedsiębiorczością.
Wśród pozycji zwartych na liście znajdują się opracowania, które stanowią źródło wiedzy z obszarów takich jak: marketing, finanse, psychologia społeczna oraz zarządzanie.
Spis publikacji poświęconych bieżącemu hasłu zmiennemu został rozszerzony w bloku II „Dodatkowa literatura związana z hasłem zmiennym”.
Zachęca się ponadto do lektury czasopism wyszczególnionych w bloku III, do śledzenia bieżących wydarzeń gospodarczych, a także do zapoznania się z aktami prawnymi wymienionymi w bloku IV.

I. Pozycje książkowe:

 1. Winch W., Winch A., Negocjacje, Difin, 2010.
 2. Buszko A., Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji, Difin, Warszawa 2013.
 3. Garbarski L. (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011.
 4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna, PWE, Warszawa 2016.
 5. Jabłonowska L., Winch S., Wachowiak P., Prezentacja profesjonalna, Difin, Warszawa 2008.
 6. Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim, PWE, Warszawa 2014.
 7. Kowalewski K., Moczydłowska J., Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014.
 8. Kozak A., Sowińska-Wróbel A., Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać, PWN, Warszawa 2016.
 9. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2014.
 10. Ostrowska D., Niedźwiecka E., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2015.
 11. Robbins S., Judge T., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 12. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.
 13. Zawadzka A.M., Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa 2014.
 14. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.
 15. Skrzypek J., Biznesplan. Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa 2012.
 16. Szymańska K. (red.), Kompendium technik i metod zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 17. Tracy B., Negocjowanie, MT Biznes, Warszawa 2014.
 18. Tuczko J., Zrozumieć finanse, Difin, Warszawa 2013.
 19. Moduły dydaktyczne na platformie e-learningowej Olimpiady Przedsiębiorczości.

II. Dodatkowa literatura związana z hasłem zmiennym:

 1. Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 2. Grant R., Współczesna analiza strategii, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2016.
 3. Kozłowski W., Motywowanie pracowników w organizacji, CEDEWU, Warszawa 2017.
 4. Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa 2016.
 5. Daszkiewicz M., Wrona S., Kreowanie marki korporacyjnej, Difin, Warszawa 2014.
 6. Kozłowski M., Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

III. Czasopisma:

 1. "Harvard Business Review Polska".
 2. "Personel i Zarządzanie".
 3. "Przegląd Organizacji".
 4. "Organizacja i Kierowanie".
 5. "e-mentor".
 6. "Forbes".
 7. "Marketing i Rynek".
 8. "Media & Marketing Polska".
 9. "Businessman.pl".
 10. "StartUp Magazine".
  oraz prasa omawiająca bieżące wydarzenia gospodarcze. 

IV. Akty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

 1. Kodeks spółek handlowych.
 2. Kodeks pracy.
 3. Kodeks cywilny.
 4. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

V. Roczniki statystyczne GUS.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości