Program XVIII edycji

Założenia programowe

Olimpiada Przedsiębiorczości jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze.

Cele

Celem głównym Olimpiady jest wzbudzenie oraz wzmocnienie zachowań przedsiębiorczych uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, poprzez realizację trzystopniowych zawodów XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, w roku szkolnym 2022/2023.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem, psychologii i etyki biznesu, przedsiębiorczości oraz tematyką hasła przewodniego OP18.
  2. Zwiększenie wiedzy uczniów z zakresu ekonomii, zarządzania i nauk pokrewnych.
  3. Zwiększenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu, a także wnioskowania ich wpływu na rzeczywistość ekonomiczno-społeczną.
  4. Zwiększenie świadomości roli postawy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu na rynku gospodarczym oraz rynku pracy.
  5. Zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadpodstawowych udziałem w olimpiadzie przedmiotowej jako formie sprawdzenia oraz podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji ekonomicznej.
  6. Zwiększenie motywacji uczniów do poszerzania wiedzy oraz wzmacnianie umiejętności z zakresu edukacji ekonomicznej oraz aktywnego uczestnictwa w działaniach kształtujących postawy przedsiębiorcze.
  7. Podniesienie kompetencji społecznych, w tym postawy współdziałania oraz uczciwej rywalizacji.
  8. Podniesienie rangi dyscyplin naukowych związanych z przedsiębiorczością, w tym nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.
  9. Przygotowanie społeczności Olimpiady Przedsiębiorczości do realizacji treści programowych przedmiotu „Biznes i zarządzanie”.
  10. Podniesienie aktywności nauczycieli oraz środowiska szkolnego w zakresie współtworzenia społeczności działającej na rzecz Olimpiady Przedsiębiorczości.

Ponadto istotną rolą Olimpiady jest zachęcanie młodzieży do studiowania na uczelniach ekonomicznych.

Metodyka

Przebieg poszczególnych etapów Olimpiady opiera się na metodach sprawdzających zarówno wiedzę, umiejętności, jak i postawy oraz formach zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Rodzaj stosowanych metod uzależniony jest od stopnia Olimpiady – im wyższy, tym większe nastawienie na sprawdzenie umiejętności oraz postaw.

I stopień Olimpiady – eliminacje szkolne (jednoetapowe)

   1. etap – TEST (praca indywidualna)

II stopień Olimpiady – eliminacje okręgowe (dwuetapowe):

   1. etap – TEST (praca indywidualna)
   2. etap – ZADANIE SYTUACYJNE z obroną rozwiązania przez Komisją (praca grupowa)

III stopień Olimpiady – eliminacje centralne (trzyetapowe):

   1. etap – TEST (praca indywidualna)
   2. etap – ELEVATOR PITCH - prezentacje „pomysłu na własny biznes" z pytaniami Komisji (praca indywidualna)
   3. etap – Quiz „1 z 10" (praca indywidualna w grupie)

Dwuetapowość II stopnia (eliminacje okręgowe) oraz trzyetapowość III stopnia (eliminacje centralne) Olimpiady Przedsiębiorczości, zakładająca, że w pierwszej części zawodnicy wypełniają test, w drugiej zaś stosowane są metody odwołujące się do umiejętności, postaw i zachowań przedsiębiorczych (zadanie sytuacyjne, prezentacja w interakcji z komisją oceniającą) ma zapewnić z jednej strony wysoce zobiektywizowaną formę sprawdzania wiedzy, z drugiej zaś umożliwić komisji ocenę umiejętności i postaw.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji.

Zakres tematyczny tworzą: blok stały oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim.

Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje – wynikające wprost w podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – następujące obszary:

 1. Gospodarka rynkowa
 2. Rynek finansowy
 3. Rynek pracy
 4. Przedsiębiorstwo

Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji Olimpiady i wiąże się z problematyką wynikającą z hasła danej edycji.

Hasło przewodnie XVIII edycji Olimpiady to „Biznes i zarządzanie”.

Rozszerzenia hasła zmiennego będą tożsame z obszarami tematycznymi ujętymi w podstawie programowej wprowadzanego przedmiotu o tej samej nazwie.

Oznacza to, że zostaną podane do publicznej wiadomości po publikacji stosownego rozporządzenia, tj. we wrześniu br.

Ewentualne opóźnienia legislacyjne nie mają wpływu na przebieg zawodów, gdyż pytania dotyczące hasła zmiennego włączane są w treści eliminacji okręgowych (marzec 2023 r.).

Alternatywnie uszczegółowienie hasła zmiennego będzie bazowało na projektach MEiN względem podstawy programowej ww. przedmiotu.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości