Literatura XIX edycji

 I. Literatura bloku podstawowego:

 1. Banaszczak-Soroka U., Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, wyd. 3, C.H.Beck, Warszawa 2019.
 2. Beksiak J., Ekonomia. Kurs podstawowy, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 3. Borowski K., Metody inwestowania na rynkach finansowych, Difin, Warszawa 2018.
 4. Cabała P., Wawak S. (red.), Zarządzanie projektami. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2022.
 5. Dorosz A., Finanse osobiste, PWE, Warszawa 2023.
 6. Garbarski L., Krzyżanowska M. (red.), Marketing. Sztuka konkurowania i współpracy, Poltext, Warszawa 2023.
 7. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, wyd. 5, PWE, Warszawa 2017.
 8. Gołębiowski G. (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2020.
 9. Jabłonowska L., Winch S., Wachowiak P., Sztuka prezentacji. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2019.
 10. Juchnowicz M., Kinowska H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności. Wyzwania i implikacje, PWE, Warszawa 2023.
 11. Kałucki K., Negocjacje, Difin, Warszawa 2022.
 12. Katner W. J. (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
 13. Koźmiński A. K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D., Pikos A., Zarządzanie. Nowe otwarcie, Poltex, Warszawa 2023.
 14. Obłój K., Praktyka strategii firmy. Jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość, Poltext, Warszawa 2017.
 15. Ostrowska D., Niedźwiecka E., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2015.
 16. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. 3, PWE, Warszawa 2017.
 17. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, wyd. 4, PWE, Warszawa 2016.
 18. Szymańska K. (red.), Kompendium technik i metod zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 19. Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2013.
 20. Tuczko J., Zrozumieć finanse. Inteligencja finansowa w zarządzaniu portfelem prywatnym i biznesem, Difin, Warszawa 2013.
 21. Waśkowski Z. (red.), Marketing. Podręcznik akademicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2022.
 22. Waśniewski K., Opolski K., Biznesplan. Jak go budować i analizować, wyd. 6, CeDeWu, Warszawa 2020.
 23. Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Nieoczywiste, Łódź, 2020.
 24. Zawadzka A. M., Psychologia zarządzania w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 25. Moduły dydaktyczne na platformie e-learningowej Olimpiady Przedsiębiorczości.

II. Literatura bloku (hasła) zmiennego:

 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 2. Boguszewicz-Kreft M., (red.), Przedsiębiorstwa i ich interesariusze. Relacje marketingowe i CSR, CeDeWu, Warszawa 2020.
 3. Gates B., Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej, wyd. Agora, Warszawa 2021.
 4. Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.
 5. Kamiński R., Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jako przedmiot raportowania niefinansowego, PWE, Warszawa 2022.
 6. Kilanowski M. (red.), Biznes i prawa człowieka – czas globalnych przemian, wyd. UN Global Compact Network Poland, Warszawa 2022.
 7. Kilanowski M. (red.), Biznes i prawa człowieka. 10 lat wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, wyd. UN Global Compact Network Poland, Warszawa 2021.
 8. Rzeńca A., Drzazga D., Burchard-Dziubińska M., Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 9. Szewieczek A., Dratwińska-Kania B., Ferens A., Raportowanie zintegrowane o modelu biznesu w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2021.
 10. Tyszkiewicz R., Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji, Palcet, Warszawa 2017.
 11. Wojtczuk-Turek A. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.
 12. Raporty Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce.

III. Czasopisma:

 1. „Personel i Zarządzanie"
 2. „Przegląd Organizacji"
 3. „Organizacja i Kierowanie"
 4. „e-mentor"
 5. „Forbes"
 6. „Media Marketing Polska"
 7. „Marketing w praktyce"
 8. „Businessman.pl"
 9. „My Company"

oraz prasa omawiająca bieżące wydarzenia gospodarcze.

IV. Akty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

 1. Kodeks spółek handlowych.
 2. Kodeks pracy.
 3. Kodeks cywilny.
 4. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

V. Roczniki statystyczne GUS.

Testy interaktywne

Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...

inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości