Program XIX edycji

Założenia programowe

Olimpiada Przedsiębiorczości jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze.

Cele

Celem głównym Olimpiady jest wzbudzenie oraz wzmocnienie zachowań przedsiębiorczych uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, poprzez realizację trzystopniowych zawodów XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, w roku szkolnym 2023/2024.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

 • zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką przedsiębiorczości, zarządzania, ekonomii i finansów, psychologii i etyki biznesu - zgodnie z podstawą programową przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości oraz Biznes i zarządzanie, jak również hasłem przewodnim edycji - Zrównoważone przedsiębiorstwo: gospodarowanie zasobami, oddziaływanie na otoczenie, godna praca;
 • zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania, ekonomii i finansów;
 • zwiększenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu, a także wnioskowania na temat ich wpływu na rzeczywistość ekonomiczno-społeczną;
 • zwiększenie świadomości roli postawy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu na rynku gospodarczym oraz rynku pracy;
 • zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadpodstawowych udziałem w olimpiadzie interdyscyplinarnej jako formie sprawdzenia oraz podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji ekonomicznej;
 • zwiększenie motywacji uczniów do poszerzania wiedzy, wzmacniania umiejętności z zakresu edukacji ekonomicznej oraz aktywnego uczestnictwa w działaniach kształtujących postawy przedsiębiorcze;
 • podniesienie kompetencji społecznych, w tym postawy współdziałania oraz uczciwej rywalizacji;
 • podniesienie rangi dyscyplin naukowych związanych z przedsiębiorczością, w tym nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów;
 • przygotowanie społeczności Olimpiady Przedsiębiorczości do treści programowych przedmiotu „Biznes i zarządzanie”;
 • podniesienie aktywności nauczycieli oraz środowiska szkolnego w zakresie współtworzenia społeczności działającej na rzecz Olimpiady Przedsiębiorczości.

Ponadto istotną rolą Olimpiady jest zachęcanie młodzieży do studiowania na uczelniach ekonomicznych.

Metodyka

Przebieg poszczególnych etapów Olimpiady opiera się na metodach sprawdzających zarówno wiedzę, umiejętności, jak i postawy oraz formach zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Rodzaj stosowanych metod uzależniony jest od stopnia Olimpiady – im wyższy, tym większe nastawienie na sprawdzenie umiejętności oraz postaw.

I stopień Olimpiady – eliminacje szkolne (jednoetapowe)

   1. etap – TEST (praca indywidualna)

II stopień Olimpiady – eliminacje okręgowe (dwuetapowe):

   1. etap – TEST (praca indywidualna)
   2. etap – ZADANIE SYTUACYJNE z obroną rozwiązania przez Komisją (praca grupowa)

III stopień Olimpiady – eliminacje centralne (trzyetapowe):

   1. etap – TEST (praca indywidualna)
   2. etap – ELEVATOR PITCH - prezentacje „pomysłu na własny biznes" z pytaniami Komisji (praca indywidualna)
   3. etap – Quiz „1 z 10" (praca indywidualna w grupie)

Dwuetapowość II stopnia (eliminacje okręgowe) oraz trzyetapowość III stopnia (eliminacje centralne) Olimpiady Przedsiębiorczości, zakładająca, że w pierwszej części zawodnicy wypełniają test, w drugiej zaś stosowane są metody odwołujące się do umiejętności, postaw i zachowań przedsiębiorczych (zadanie sytuacyjne, prezentacja w interakcji z komisją oceniającą) ma zapewnić z jednej strony wysoce zobiektywizowaną formę sprawdzania wiedzy, z drugiej zaś umożliwić komisji ocenę umiejętności i postaw.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości oraz Biznes i zarządzanie, a ponadto rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji.

Zakres tematyczny tworzą: blok stały oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim.

 1. Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje – wynikające wprost w podstawy programowej przedmiotu – w okresie przejściowym dwóch przedmiotów, tj. Podstawy przedsiębiorczości – następujące obszary: Gospodarka rynkowa, Rynek finansowy, Rynek pracy, Przedsiębiorstwo. oraz Biznes i zarządzanie – następujące obszary: Osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie, Zarządzanie projektami, Gospodarka rynkowa, Finanse osobiste, Osoba przedsiębiorcza na rynku pracy, Przedsiębiorstwo.
 2. Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji Olimpiady i wiąże się z problematyką wynikającą z hasła danej edycji.
 3. Hasło przewodnie XIX edycji Olimpiady to Zrównoważone przedsiębiorstwo:
  - gospodarowanie zasobami
  - oddziaływanie na otoczenie
  - godna praca

Rozsądne gospodarowanie zasobami jest kluczowym zadaniem nie tylko rządów i organizacji pozarządowych, ale dotyczy wszystkich konsumentów, obywateli, organizacji. To nakłada również na przedsiębiorstwa powinność, aby część swoich zysków przeznaczały na nowe technologie oparte na źródłach czystej energii, ograniczały produkcję nieprzetwarzanych odpadów, zmniejszały marnotrawstwo między innymi poprzez wydłużenie cyklu życia swoich produktów i nowe innowacyjne technologie, ale również włączyły się w finansowanie międzynarodowych i krajowych programów ochrony środowiska i kształtowania proekologicznych postaw konsumentów. Z tym wiąże się też szczególne wyzwanie dla przedsiębiorstw docenienia i rozbudowania zasobów niematerialnych, które charakteryzują się tym, że nie uszczuplają zasobów, a tworzą wartość dodaną. Ważne jest również, aby tak gospodarować innymi zasobami, aby przedsiębiorstwo mogło rozwijać się obecnie i w przyszłości. To kryje w sobie hasło gospodarowanie zasobami.

Co oznacza hasło oddziaływanie na otoczenie? Każde przedsiębiorstwo jest uczestnikiem różnych procesów, które zachodzą w jego otoczeniu. Koncepcja odpowiedzialności społecznej zakłada, że w swoich celach strategicznych przedsiębiorstwo powinno uwzględniać aspekty społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z kluczowymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relacje z otoczeniem przedsiębiorstwa i informowanie o tych działaniach. Oznacza to działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju z uwzględnianiem interesów ekonomicznych. Oddziaływanie na otoczenie to szeroko pojęta odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

Czym jest godna praca? Godna praca to nie tylko zapewnienie pracownikom godnej płacy, dobrych warunków pracy i możliwość rozwoju. Obecnie pracownicy przez godną pracę rozumieją również zagwarantowanie dobrostanu, równowagi między życiem osobistym i zawodowym, satysfakcji z pracy. Przywiązują szczególną wagę do postępowania zgodnie z prawem i powszechnie przyjętymi wartościami. Są także zwolennikami elastycznego zatrudnienia. Ważne jest uświadomienie przez przedsiębiorstwo, że pracownicy różnią się między sobą i że ta różnorodność jest korzystna z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa. Te uwarunkowania powinny brać pod uwagę przedsiębiorstwa chcące zapewnić swoim pracownikom godną pracę.

Testy interaktywne

Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...

inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości