Pytania testowe

Eliminacje szkolne - III edycja (07/08)

Pytanie nr 1

Których usług nie mogą oferować swoim klientom przedsiębiorstwa niebędące bankami?

a) udzielać kredytów,
b) udzielać pożyczek pieniężnych,
c) pośredniczyć w dokonywaniu przekazów pieniężnych,
d) wykonywać operacji przy użyciu kart płatniczych.

Komentarz:

Szczegółowy zakres czynności, które mogą być oferowane przez banki precyzuje prawo bankowe. Wśród tych czynności możemy wyróżnić takie, które mogą być wykonywane wyłącznie przez banki (inni przedsiębiorcy podejmując się próby oferowania czynności zarezerwowanych dla banków mogą zostać ukarani grzywną do 5 mln zł lub karą pozbawienia wolności do lat trzech). W Polsce do czynności, które mogą być oferowane wyłącznie przez banki należą między innymi:

 • przyjmowanie wkładów pieniężnych (na każde żądanie - a'vista lub terminowych),
 • prowadzenie rozliczeń dla wkładów pieniężnych oraz innych rachunków bankowych,
 • udzielanie kredytów,
 • udzielanie gwarancji bankowych,
 • emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 • przeprowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych,

Pytanie nr 2

Wyrażenia asekuracyjne:

a) są skuteczne w negocjacjach, ponieważ pomagają zmniejszyć przewagę partnera negocjacyjnego poprzez próbę dekoncentracji jego uwagi,
b) świadczą o asertywnej postawie rozmówcy, pewności siebie,
c) są charakterystyczne dla tzw. języka kobiecego,
d) są to techniki manipulacji.

Komentarz:

Wyrażenia asekuracyjne są to stwierdzenia, które mają na celu osłabić lub złagodzić oczekiwaną reakcję na wypowiadany komunikat. Mają zazwyczaj charakter autoprezentacji negatywnej, ponieważ osoba, która je stosuje przedstawia siebie zazwyczaj jako mało inteligentną, nie mającą odpowiedniej wiedzy lub posiadającą inne negatywne cechy, np. 'wiem, że zadaję głupie pytanie...', 'być może wynika to z mojej niewiedzy, ale...', 'pewnie powinnam to wiedzieć, ale ...'. Wyrażenia asekuracyjne są charakterystyczną cechą tzw. języka kobiecego.

Pytanie nr 3

Erystyka to sztuka prowadzenia sporów:

a) opierająca się na zasadzie, iż cel uświęca środki,
b) zgodnie z normami etycznymi,
c) której głównym celem jest osiągnięcie kompromisu przez strony zaangażowane w spór,
d) mająca na celu likwidować dysonans poznawczy.

Komentarz:

Erystyka jest sztuką prowadzenia sporów. Polega na stosowaniu dowolnych, nieuczciwych argumentów i używaniu każdych zwrotów retorycznych, które pozwolą dowieść słuszności głoszonego poglądu i przekonać rozmówcę. Stanowi zbiór technik, które mają na celu wprowadzenie przeciwnika sporu w błąd. Sztuka ta powstała w starożytnej Grecji, była rozwijana głównie przez sofistów. Wykorzystywał ją również Arthur Schopenhauer, który dokonał szczegółowej klasyfikacji nieuczciwych sposobów argumentacji.

Pytanie nr 4

Obniżka cen towarów:

a) najbardziej motywuje do zakupów klientów przywiązanych do jednej marki,
b) w połączeniu z reklamą w mediach korzystniej wpływa na wielkość sprzedaży niż w połączeniu z reklamą w miejscu sprzedaży,
c) jest dobrym sposobem na zwiększenie ilości sprzedawanych dóbr charakteryzujących się wysoką elastycznością cenową,
d) może dotyczyć tylko towarów niepełnowartościowych.

Komentarz:

Cenowa elastyczność popytu to stosunek względnej zmiany popytu na dane dobro do względnej zmiany jego ceny. Wysoka elastyczność cenowa dóbr oznacza, że wraz ze spadkiem ich ceny wzrasta popyt na te dobra. Przykładowo wysoką elastycznością popytu mogą charakteryzować się dobra, które mają wiele bliskich substytutów. Gdy są one drogie, rezygnujemy z ich zakupu wybierając tańsze, lecz zaspokajające te same potrzeby substytuty. Na zakup tych dóbr decydujemy się, gdy ich cena się obniża. Dlatego też obniżka cen towarów może być dobrym sposobem na zwiększenie ilości sprzedawanych dóbr charakteryzujących się wysoką elastycznością cenową.

Pytanie nr 5

W przypadku sporu z bankiem o niedużą kwotę (np. o 2000 zł) najlepszym rozwiązaniem dla klienta jest:

a) zaniechanie dochodzenia swoich racji,
b) skierowanie pozwu do sądu,
c) skorzystanie z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego,
d) złożenie skargi na bank w NBP.

Komentarz:

Bankowy Arbitraż Konsumencki to instytucja powołana przez Związek Banków Polskich do umacniania zaufania w relacjach klient - bank. Bankowy Arbitraż Konsumencki został utworzony w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta. Jeśli wartość sporu nie jest wyższa niż 8 000 zł, to konsument zamiast iść w obronie swoich racji do sądu, może zwrócić się do arbitrażu. Korzyścią dla niego oprócz niższych opłat i szybszego wyroku jest fakt, że w przypadku rozstrzygnięcia korzystnego dla klienta, decyzja Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przez banki traktowana jest na równi z decyzją sądu. W przypadku decyzji niekorzystnej klient może rozpocząć normalną procedurę sądową.

Pytanie nr 6

Lokata, której oprocentowanie wzrasta wraz z czasem przechowania depozytu to:

a) lokata strukturyzowana,
b) lokata rentierska,
c) lokata o zmiennym oprocentowaniu,
d) lokata progresywna.

Komentarz:

Lokata progresywna to lokata, której oprocentowanie rośnie z czasem. Zazwyczaj każdy kolejny miesiąc przetrzymywania oszczędności oznacza coraz wyższe odsetki (aż do osiągnięcia ustalonego w umowie maksimum). W przypadku lokaty progresywnej nie trzeba deklarować okresu przechowywania oszczędności, ale też przechowywanie środków przez kilka miesięcy nie jest korzystne - oprocentowanie w pierwszych miesiącach jest zazwyczaj znacznie niższe niż lokaty tradycyjnej.

Pytanie nr 7

Strategia przedsiębiorstwa, która koncentruje się na wytworzeniu przewag konkurencyjnych w konkretnym sektorze działalności przedsiębiorstwa, to strategia:

a) rozwoju,
b) konkurencji,
c) funkcjonalna,
d) personalna.

Komentarz:

Strategie, które odpowiadają na pytanie na jakich rynkach geograficznych prowadzić działalność, w jakich sektorach i z jakimi produktami to strategie rozwoju.

Strategie konkurencji określają sposób osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw (rywalizacja z innymi przedsiębiorstwami w sektorze).

Strategie funkcjonalne określają w jaki sposób przedsiębiorstwo będzie realizowało swoje określone funkcje (np. jaką będzie prowadziło politykę zakupową, jaką strategię finansową, jaką politykę personalną).

Strategia personalna - odpowiada na pytanie, w jaki sposób przedsiębiorstwo zamierza kształtować zasoby pracownicze.

Pytanie nr 8

Które z poniższych stwierdzeń w największym stopniu odnosi się do współczesnych przedsiębiorstw?

a) pracownik jest traktowany tylko jako składnik kosztów,
b) pracownik jest traktowany jako zasób strategiczny,
c) pracownik jest traktowany przedmiotowo,
d) pracownik jest traktowany jako narzędzie pracy.

Komentarz:

We współczesnych przedsiębiorstwach pracownik (wraz ze swoją wiedzą) jest przede wszystkim źródłem budowania przewagi konkurencyjnej i z tego powodu jest traktowany jak zasób strategiczny, który w odpowiedni sposób należy wzmacniać i rozwijać.

Pytanie nr 9

Do wyznaczenia progu rentowności niezbędna jest znajomość:

a) poziomu kosztów stałych i ceny,
b) poziomu kosztów stałych i dochodowości produktu,
c) poziomu kosztów zmiennych i ceny,
d) poziomu kosztów całkowitych i ceny.

Komentarz:

Próg rentowności to poziom sprzedaży, po przekroczeniu którego przedsiębiorstwo zaczyna osiągać zyski. Aby obliczyć próg rentowności musimy znać koszty stałe oraz dochodowość produktu (różnicę między jego ceną a kosztami zmiennymi).

Próg rentowności ilościowo = koszty stałe / dochodowość produktu.

Pytanie nr 10

Elementem marketingu mix nie jest:

a) cena,
b) produkt,
c) promocja,
d) renoma.

Komentarz:

Marketing mix to kompozycja marketingowa różnych instrumentów, dzięki którym przedsiębiorstwo może oddziaływać na rynek. Najbardziej popularna koncepcja marketingu mix to tzw. "4p" - product (produkt - między innymi jego asortyment, jakość, marka, opakowanie, usługi dodatkowe) , price (cena - definiowana między innymi jako polityka cenowa, rabaty, warunki płatności) place (strategia dystrybucji - definiowana jako stosowane kanały dystrybucji oraz rozwiązania logistyczne) oraz, promotion (promocja - promocja osobista, reklama, merchandising, PR, sponsoring).

Pytanie nr 11

Która z poniższych cech nie jest cechą skutecznego systemu oceniania pracowników?

a) kryteria i techniki oceny powinny być starannie dobrane pod kątem osiągnięcia ustalonych wcześniej celów oraz prostoty posługiwania się nimi,
b) system powinien być znany i akceptowany przez pracowników,
c) system oceniania powinien uwzględniać specyfikę konkretnego przedsiębiorstwa,
d) systemem oceny powinni zostać objęci pracownicy z co najmniej dwuletnim stażem w danym przedsiębiorstwie.

Komentarz:

Ograniczenie oceny pracowników wyłącznie do pracowników z co najmniej dwuletnim stażem jest błędem - prawidłowy system oceny powinien opierać się na zasadzie systematyczności, powszechności, elastyczności, jawności i prostoty.

Pytanie nr 12

Umiejętność skłaniania ludzi do przyjęcia danego przekonania (wartości) poprzez oddziaływanie na ich sposób myślenia i zachowania, wykorzystywana jako narzędzie służące do zmiany stanowiska drugiej strony w negocjacjach, to:

a) BATNA,
b) perswazja,
c) asertywność,
d) indoktrynacja.

Komentarz:

Perswazja to umiejętność nakłaniania innych do własnych racji. W odróżnieniu od manipulacji nakłonienie perswazją danej osoby do określonego zachowania nie zaszkodzi jej w późniejszym okresie. W działaniu perswazyjnym wykorzystuje się trzy techniki oddziaływania na odbiorcę: apelowanie o zajęcie określonego stanowiska i podjęcie określonego działania; sugerowanie pożądanych interpretacji i ocen; racjonalne uzasadnianie słuszności prezentowanych poglądów.

Perswazja jest metodą wykorzystywaną w negocjacjach.

Pytanie nr 13

Umiejętność podejmowania decyzji jest jedną z kluczowych umiejętności menedżera. Proces podejmowania decyzji powinien przebiegać w następujący sposób:

a) rozpoznanie problemu > projektowanie rozwiązania > wybór wariantu,
b) ocena wariantów > wybór najlepszego wariantu > wdrożenie decyzji,
c) rozpoznanie problemu > wybór najlepszego rozwiązania > wdrożenie decyzji,
d) ocena wariantów > rozpoznanie problemu > projektowanie rozwiązania.

Komentarz:

Proces podejmowania decyzji składa się z trzech faz: fazy rozpoznania (odpowiedzi na pytanie jaki jest problem decyzyjny? - czyli jakie jest odchylenie stanu istniejącego od stanu pożądanego), fazy projektowania (jakie są możliwe warianty rozwiązania problemu) oraz fazy wyboru (jaki wariant jest najlepszy).

Pytanie nr 14

W której fazie rozwoju sektora stopa wzrostu sektora może być zerowa lub ujemna?

a) narodziny,
b) rozwój,
c) dojrzałość,
d) starzenie się.

Komentarz:

Określenie fazy życia sektora pozwala przewidzieć w jaki sposób będzie kształtowała się rentowność sektora, a tym samym możliwości rozwojowe przedsiębiorstw działających w sektorze. Prawidłowa ocena fazy życia sektora pozwala również przewidzieć w jakim stopniu w sektorze będzie się nasilała walka konkurencyjna oraz bariery wejścia do sektora. Stopa wzrostu sektora zmienia się wraz z kolejnymi fazami życia sektora: w fazie narodzin jest średnia, w fazie rozwoju duża, w fazie dojrzałości słaba i stabilna a w fazie starzenia się zerowa lub ujemna.

Pytanie nr 15

Styl rozwiązywania konfliktu, polegający na tym, że strony konfliktu oczekują, że los rozwiąże konflikt, to styl:

a) separacji,
b) kompromisu,
c) odwlekania,
d) pokojowego współistnienia.

Komentarz:

Strategia, w której obie strony konfliktu oczekują, że konflikt zostanie rozwiązany przez los to strategia odwlekania/rezygnacji.

Styl unikania konfliktu często łączy sie z przekonaniem, że konflikt jest sam w sobie złem, poza tym jest zbędny i poniżający i stąd obie strony starają się za wszelką cenę nie dopuścić do jego eskalacji. Styl unikania jest zalecany w sytuacjach, kiedy przedmiot konfliktu jest nieistotny lub kiedy istnieje b. mała szansa, że konflikt uda się rozwiązać.

Pytanie nr 16

Która z cech nie jest cechą dobrego negocjatora?

a) asertywność,
b) umiejętność komunikowania się,
c) umiejętność konstruktywnego krytykowania,
d) nieustępliwość.

Komentarz:

W negocjacjach umiejętność dokonywania ustępstw jest jedną z kluczowych umiejętności negocjatora. Nieustępliwość i nadmierne okopywanie się na swoich pozycjach niejednokrotnie uniemożliwia osiągnięcie porozumienia.

Pytanie nr 17

Wolontariusze, to:

a) pracownicy przedsiębiorstw, którzy zrezygnowali z otrzymywania wynagrodzenia za wykonywaną pracę,
b) ludzie pracujący dorywczo w organizacjach pozarządowych za symboliczne wynagrodzenie,
c) etatowi pracownicy organizacji pozarządowych,
d) osoby działające społecznie między innymi w organizacjach pozarządowych.

Komentarz:

Wolontariusz to osoba pracująca dobrowolnie, bezpłatnie, ze świadomością, że pracuje na rzecz innych lub całego społeczeństwa. Zgodnie z kodeksem pracy, pracownicy przedsiębiorstw nie mogą zrezygnować z otrzymywania wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Pytanie nr 18

Sztuka prawdziwego słuchania za pozytywne uznaje:

a) dostrzeganie i zrozumienie sytuacji z perspektywy naszego rozmówcy,
b) porównywanie kompetencji i postaw rozmówcy z naszymi kompetencjami i postawami,
c) koncentrowanie się na wyszukiwaniu rad dla naszego rozmówcy,
d) wytrwałe przekonywanie naszego rozmówcy do naszych racji i opinii.

Komentarz:

Sztuka słuchania służy tworzeniu i utrzymywaniu związków z innymi ludźmi. Prawdziwe słuchanie to umiejętność spojrzenia na świat z perspektywy naszego rozmówcy. Koncentruje się na takich aspektach jak: chęć zrozumienia rozmówcy, cieszenie się jego obecnością, czy też udzielanie mu pomocy i wsparcia. Celem prawdziwego słuchania jest wysłuchanie drugiej osoby, a nie zrealizowanie własnych celów, czy zaspokojenie własnych potrzeb. Daje ono rozmówcy poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia, ułatwia wypowiadanie swoich myśli.

Pytanie nr 19

Skuteczna informacja zwrotna, to taka informacja, która:

a) wypowiedziana jest zaraz po odebraniu i zrozumieniu komunikatu,
b) jest szczerą i prawdziwą reakcją na usłyszany komunikat,
c) jest wspierająca,
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Komentarz:

Informacja zwrotna odgrywa ważną rolę w komunikacji między ludźmi, ponieważ zwiększa dokładność przekazu, daje szansę naprawienia ewentualnych pomyłek, usuwa wątpliwości i zapobiega selektywnym interpretacjom. Informacja zwrotna pomaga drugiej osobie ocenić znaczenie i skuteczność swojego komunikatu, pokazuje, w jaki sposób jest ona odbierana przez innych. Skuteczna informacja zwrotna powinna być przede wszystkim natychmiastowa, czyli wypowiedziana bezpośrednio po pełnym zrozumieniu otrzymanego komunikatu. Im dłuższy jest czas od przekazania komunikatu do udzielenia informacji zwrotnej, tym mniejsza jest jej skuteczność. Drugą ważną cechą informacji zwrotnej jest szczerość wypowiedzi. Powinna wyrażać prawdziwe reakcje na otrzymany komunikat. Powinna być również wspierająca, jej treść ma być przekazywana z wyczuciem i delikatnością, by nie wywołać u rozmówcy postawy obronnej i zlekceważenia treści przekazywanej jej informacji zwrotnej.

Pytanie nr 20

Do komunikatów niewerbalnych można zaliczyć:

a) gesty,
b) mimikę twarzy,
c) dystans fizyczny pomiędzy rozmówcami,
d) każde z powyższych.

Komentarz:

Komunikacja niewerbalna stanowi zespół niewerbalnych komunikatów nadawanych i odbieranych przez ludzi na wszystkich niewerbalnych kanałach jednocześnie. Komunikaty niewerbalne pełnią wiele funkcji w procesie komunikacji, m. in.: służą przekazywaniu znaczeń, ilustrują to, co się mówi, pomagają w przekazywaniu uczuć. Komunikaty te nadawane są i odbierane najczęściej na poziomie nieświadomym, jednak mogą być również nadawane i odbierane świadomie. Do komunikatów niewerbalnych zalicza się: mimikę - wyraz twarzy; pantomimikę - gesty; proksemikę - zachowania przestrzenne; czynniki paralingwistyczne - ton głosu, tempo mowy, intonacja itp.; ubiór i wygląd; stany fizjologiczne - np. zapach, rumieńce na twarzy; postawa ciała; kontakt wzrokowy.

Pytanie nr 21

Osoba asertywna jest świadoma tego, że:

a) koncentrowanie się na zaspokajaniu tylko swoich potrzeb jest dowodem egoizmu,
b) ma prawo wyrażać swoje opinie, przekonania i realizować swoje potrzeby,
c) przede wszystkim należy respektować poglądy innych osób, a swoje odmienne zdanie trzeba zachować dla siebie,
d) nie należy marnować cennego czasu innych osób na przedstawianie swoich potrzeb.

Komentarz:

Asertywność oznacza umiejętność wyrażania własnego zdania, własnych emocji i postaw w granicach pozwalających na poszanowanie praw i potrzeb innych osób oraz własnych. Osoba asertywna potrafi wyrażać swoje opinie, potrzeby, krytykę. Osoba asertywna ma jasno określony cel i potrafi kontrolować własne emocje. Umie odmawiać w sposób nieuległy, stanowczy, nie raniąc innych. Nie ma problemów z przyjmowaniem ocen pozytywnych, pochwał, jak również krytyki. W relacjach z innymi jest autentyczna, świadoma swoich potrzeb, zalet i wad. Jest otwarta i wrażliwa na inne osoby.

Pytanie nr 22

Badania marketingowe wykazują, iż najchętniej zwracamy uwagę na towary umieszczone na półkach sklepowych:

a) na wysokości wyciągniętej w górę dłoni,
b) na wysokości wzroku,
c) na wysokości naszego kosza z zakupami,
d) najniższych.

Komentarz:

Supermarkety stosują liczne zabiegi mające na celu zwrócenie uwagi klientów na konkretne produkty. Przykładem takiej techniki marketingowej jest umieszczanie strategicznych produktów na półkach znajdujących się na wysokości wzroku konsumenta. Jak wykazują badania, produkty umieszczone w tym miejscu najszybciej przykuwają uwagę kupujących, dzięki czemu są one przez nich chętnie wybierane. Z tego powodu niektóre firmy płacą supermarketom swoisty "czynsz" za wynajem tych atrakcyjnych powierzchni ich produktom. Można również przypuszczać, że w tych miejscach nie znajdziemy produktów pierwszej potrzeby, które klient bezwzględnie chce zakupić, a będą tam przedmioty bardziej luksusowe, droższe.

Pytanie nr 23

Wybierz zestaw cech wskazujących na otwartą postawę rozmówcy:

a) wyprostowana sylwetka, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, skrzyżowane ręce na piersiach,
b) utrzymywanie kontaktu wzrokowego, gesty prezentujące wewnętrzną część dłoni, odchylanie się od rozmówcy,
c) gesty skierowane w stronę rozmówcy, wyprostowana sylwetka, utrzymywanie kontaktu wzrokowego,
d) skrzyżowane ręce, wychylenie w stronę rozmówcy, kontakt wzrokowy.

Komentarz:

Otwarta postawa ciała charakteryzuje się wyprostowaną sylwetką, utrzymywaniem kontaktu wzrokowego z rozmówcą, wychyleniem w stronę rozmówcy, niezasłanianiem przednich części ciała. Gesty są skierowane w stronę rozmówcy, prezentują wewnętrzną część dłoni. Otwarty charakter nadaje ciału podniesiona głowa, rozpięta marynarka, koszula rozpięta pod szyją, rozluźniony krawat, torebka na ramieniu lub w dłoni, lekko wysunięte biodra. Ludzie o otwartej postawie postrzegani są jako przyjaźni i pozytywnie nastawieni do innych. Tworzą wokół siebie poczucie bezpieczeństwa.

Pytanie nr 24

Zgodnie z teorią Abrahama Maslowa dotyczącą hierarchii potrzeb:

a) potrzeby szacunku znajdują się niżej w hierarchii potrzeb niż potrzeby przynależności i miłości,
b) najbardziej podstawowe potrzeby to potrzeby bezpieczeństwa,
c) zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu powoduje automatyczne zaspokojenie potrzeb niższego rzędu,
d) najwyżej w hierarchii znajduje się potrzeba samorealizacji.

Komentarz:

Hierarchiczna teoria potrzeb została opracowana przez Abrahama Maslowa w 1954 roku. Zgodnie z tą teorią człowiek w swoim działaniu dąży do zaspokojenia zespołu potrzeb, które tworzą następującą hierarchię (od najniższych do najwyższych):

 1. Potrzeby fizjologiczne (pragnienie, głód, posiłek);
 2. Potrzeby bezpieczeństwa;
 3. Potrzeby przynależności i miłości;
 4. Potrzeby szacunku;
 5. Potrzeby samorealizacji.

Potrzeby wyższego rzędu mogą się pojawić tylko wtedy, gdy zaspokojone zostaną potrzeby niższego rzędu. Ilość potrzeb człowieka jest nieograniczona, po zaspokojeniu jednej pojawia się kolejna.

Pytanie nr 25

Interpretując znaczenie kierowanego do nas komunikatu największą wagę na początku przywiązujemy do:

a) sygnałów werbalnych, czyli treści wypowiadanych słów,
b) intonacji wypowiadanych słów,
c) ruchów ciała i mimiki twarzy,
d) każdy element traktujemy jednakowo.

Komentarz:

Ponad 50% znaczenia komunikatu zawiera się w ruchach ciała (głównie w mimice twarzy). Sygnały niewerbalne, są traktowane jako bardziej wiarygodne, zwłaszcza w przypadku, gdy występuje sprzeczność pomiędzy nimi, a treścią wypowiadanych słów. Są one dużo bardziej nieświadome i dlatego dużo trudniej jest przekazać nieprawdziwą informację kanałem niewerbalnym. Wykonywane przez nas gesty, mimika twarzy zazwyczaj nie podlegają naszej pełnej kontroli i ciężko jest wykorzystać je do manipulowania. Oceniając ogólne wrażenie odbieranego komunikatu największą wagę przywiązujemy do ruchów ciała i mimiki twarzy (ponad 50%), następnie do wokalizacji (ponad 30%), a na końcu do sygnałów werbalnych (poniżej 10%).

Pytanie nr 26

Rynek efektywny to rynek:

a) na którym inwestorzy mogą efektywnie osiągać ponadprzeciętne zyski,
b) na którym konsumenci nie są podatni na oddziaływania marketingowe,
c) na którym ceny odzwierciedlają wszystkie publicznie dostępne informacje, a zmiany cen w czasie są wzajemnie niezależne,
d) to zazwyczaj rynek mało płynny z niedużą liczbą inwestorów.

Komentarz:

Hipoteza efektywności rynków zakłada, że w cenach uwzględnione są oczekiwania inwestorów dotyczące czynników wpływających na wyniki np. spółek giełdowych. Ceny zmieniają się pod wpływem czynników nieoczekiwanych i są nieprzewidywalne. Przyczyną losowego charakteru zmian cen jest duża liczba inwestorów i duża skala obrotów przeprowadzana na płynnym rynku, co powoduje, że indywidualne błędy w ocenach inwestorów znoszą się i rynek efektywnie wycenia np. akcje uwzględniając wszystkie dostępne informacje. Na rynku efektywnym trudno jest osiągnąć ponadprzeciętne zyski.

Pytanie nr 27

Analiza fundamentalna jest narzędziem pozwalającym inwestorom na podjęcie decyzji inwestycyjnych. Polega ona na:

a) formułowaniu wniosków co do przyszłości na podstawie analizy dotychczasowego przebiegu kursów,
b) ekonomicznej interpretacji spółki branży, w której spółka działa, całego rynku,
c) analizowaniu, w jakim trendzie znajdują się ceny papieru wartościowego i podejmowaniu decyzji, kiedy warto go kupić lub sprzedać,
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Komentarz:

Analiza fundamentalna zajmuje się szacowaniem wartości akcji danej spółki na podstawie różnorodnych wskaźników wpływających na sytuację ekonomiczną spółki. Analiza skupia się na interpretowaniu danych dotyczących całej gospodarki, jak również analizuje informacje dotyczące konkretnego waloru. Inwestor dokonujący analizy fundamentalnej może brać pod uwagę takie czynniki jak: politykę fiskalną i monetarną państwa, w którym działa spółka, ogólny klimat ekonomiczny na rynku, zdarzenia polityczne, które mogą wpłynąć na sytuację w gospodarce, pozycje finansową spółki, sytuację branży, w której działa dana spółka. Analiza fundamentalna składa się z następujących etapów: analizy makroekonomicznej, sektorowej, analizy sytuacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa oraz wyceny akcji.

Pytanie nr 28

Arbitraż na rynku kapitałowym:

a) powoduje obniżkę cen akcji przewartościowanych oraz wzrost cen akcji niedoszacowanych,
b) nie wpływa na ceny akcji, ponieważ zmiany cen instrumentów finansowych mają charakter losowy,
c) pogłębia niedoszacowanie bądź przewartościowanie cen akcji, dzięki czemu pozwala inwestorom na osiąganie ponadprzeciętnych zysków,
d) jest główną strategią inwestycyjną na płynnych, dobrze rozwiniętych rynkach finansowych.

Komentarz:

Przykładem arbitrażu jest wychwytywanie przez inwestora różnic pomiędzy ceną produktu a jego rzeczywistą wartością. Inwestor chcąc osiągnąć zysk kupuje tanie akcje o cenie niższej niż ich rzeczywista wartość i liczy, iż w przyszłości sprzeda je drożej. Możliwość osiągnięcia zysku sprawia, że popyt na takie akcje wzrasta. Wzrost popytu powoduje podniesienie się niedowartościowanej ceny akcji do jej rzeczywistego poziomu. Gdy cena akcji jest przewartościowana inwestorzy zaczynają wysprzedawać te akcje, co powoduje obniżenie się jej ceny do poziomu rzeczywistego. Na dobrze rozwiniętych, płynnych rynkach finansowych bardzo rzadko dochodzi do arbitrażu, ponieważ funkcjonują one efektywnie, a ceny instrumentów finansowych prawidłowo odzwierciedlają ich rzeczywistą wartość.

Pytanie nr 29

Badania wykazują, iż efekt nadmiernej pewności przewidywań inwestorów:

a) występuje tylko wśród mało doświadczonych, drobnych graczy giełdowych,
b) jest tym silniejszy, im dalszej przyszłości dotyczą prognozy,
c) jest mniejszy w stosunku do przewidywań dotyczących cen posiadanych przez inwestorów akcji niż dla prognoz dotyczących wahań całego indeksu giełdowego,
d) jest silniejszy dla kultur Wschodu.

Komentarz:

Badania wykazują, iż nadmierna pewność siebie inwestorów jest tym silniejsza, im dalszej przyszłości dotyczą prognozy. Efekt nadmiernej pewności był większy dla przewidywań co do cen posiadanych przez inwestorów akcji niż dla prognoz dotyczących wartości całego indeksu giełdowego. Jest niezależny kulturowo. Występuje zarówno w przypadku wykwalifikowanych, doświadczonych inwestorów, jak również drobnych, niedoświadczonych graczy giełdowych.

Pytanie nr 30

Przykładem znajomości zasad działania warunkowania klasycznego w marketingu może być:

a) nagradzanie klientów hipermarketu punktami, które mogą wymienić na nagrody rzeczowe,
b) dołączanie do produktu darmowej próbki innego produktu,
c) sezonowa obniżka cen,
d) wykorzystanie w reklamie kawy przyjemnie brzmiącej, radosnej muzyki oraz widoku szczęśliwej, śmiejącej się rodziny.

Komentarz:

Warunkowanie klasyczne polega na tym, że zachowanie (reakcja warunkowa) zaczyna być wywoływane przez pewien bodziec (bodziec warunkowy), który uzyskał tę zdolność wskutek powiązania go z bodźcem istotnym biologicznie (bodźcem bezwarunkowym). W tym przypadku przyjemna, radosna muzyka oraz widok szczęśliwej rodziny wywołują u odbiorcy bardzo pozytywne uczucia, które w wyniku warunkowania klasycznego przenoszą się na bodziec warunkowy, którym jest marka reklamowanej kawy.

Pytanie nr 31

W analizie transakcyjnej transakcją komplementarną będzie transakcja:

a) w której jedna osoba z perspektywy
b) w której jedna osoba z perspektywy
c) przebiegająca w następujący sposób: A: - Źle się czuję!, B: - Podobno panuje grypa,
d) w której zwracamy się do innego stanu Ja niż ten, w którym osoba aktualnie się znajduje.

Komentarz:

Analiza transakcyjna to stworzona przez Erica Berne'a teoria opisująca komunikację międzyludzką. Zakłada ona, iż na system 'Ja' każdej osoby składają się trzy, występujące równolegle stany Ja: Rodzic, Dziecko, Dorosły. 'Rodzic' reprezentuje zestaw reguł, zasad moralnych, które przekazali nam nasi rodzice. Wewnętrzne 'Dziecko' uosabia wszystkie nasze pragnienia, chęć poznawania i badania świata, znajdują się w nim nasze emocje. 'Dorosły' charakteryzuje się logicznym myśleniem, konstruktywnym podejściem do rzeczywistości. Działanie, które zapoczątkowuje ten stan Ja ukierunkowane jest na teraźniejszość i jest obiektywne.

Każdy komunikat może być analizowany ze względu na to, który stan Ja go wypowiada, oraz do którego stanu jest on skierowany. Transakcja komplementarna, to taki rodzaj transakcji, w której 'Ja' jednej osoby znajduje się w stanie oczekiwanym przez drugą osobę. Oznacza to, że komunikat wysyłany jest do tego stanu Ja, w którym osoba się aktualnie znajduje. Przykładowo, jeżeli stan Ja jednej osoby jest 'Rodzicem' i zwraca się ona do drugiej osoby, traktując ją jak 'Dziecko', to druga osoba, której Ja jest w stanie 'Dziecka' traktuje pierwszą jak 'Rodzica'.

Występują dwa rodzaje transakcji komplementarnej. W pierwszym z nich komunikaty wysyłane są i przyjmowane przez ten sam stan Ja u każdego rozmówcy. Np. osoba z perspektywy 'Dorosłego' kieruje swój komunikat do 'Dorosłego' drugiej osoby, a ta odpowiada 'Dorosłemu'. Transakcja komplementarna drugiego typu ma miejsce wówczas, gdy każda z osób znajduje się w innym stanie Ja, ale zwraca się do tego stanu, w którym aktualnie znajduje się druga osoba. Przykładowo osoba mówiąca z pozycji 'Dziecka' zwraca się do 'Rodzica' w drugiej osobie, a ten odpowiada jak rodzic dziecku.

Transakcje komplementarne mogą trwać nieskończenie długo, gdyż rzadko wywołują konflikt.

Pytanie nr 32

W sytuacji, gdy kierownik musi przekonać swoich podwładnych do określonego zachowania, jego władza powinna wynikać przede wszystkim z:

a) formalnej hierarchii organizacyjnej,
b) kontroli nad zasobami,
c) autorytetu,
d) uczucia.

Komentarz:

Profesjonalny menedżer w zależności od sytuacji powinien wykorzystywać różne źródła władzy, aby skutecznie realizować swoje funkcje. Jeżeli pracownicy nie będą przekonani do określonego zachowania, odwołanie się do formalnej hierarchii organizacyjnej, kontroli nad zasobami lub uczuć może nie wpłynąć na ich zachowanie w pożądanym stopniu.

Pytanie nr 33

Kierownik zamierza wysłać pracownika do odległego w Polsce miasta z zadaniem stworzenia sieci sprzedaży. Zanim jednak przedstawi właściwą propozycję, oferuje pracownikom stworzenie sieci w Rosji. Jaką technikę zastosował kierownik:

a) technikę niedostępności,
b) technikę kontrastu,
c) technikę wzajemności,
d) technikę zaangażowania i konsekwencji.

Komentarz:

Jeżeli na początku negocjacji jeden z partnerów przedstawia bardzo wygórowane żądania, znacznie większe niż wynoszą jego oczekiwania, zawsze ma większą możliwość stosowania ustępstw. Jeżeli po pewnym czasie przedstawi drugą propozycję - mniej wygórowaną i zgodną ze swoimi oczekiwaniami, jest większa szansa, że taka propozycja zostanie zaakceptowana przez drugą stronę. Stosownie takiej techniki polega na wykorzystywaniu zasady kontrastu - druga propozycja jest oceniana przez partnera na zasadzie porównania z pierwszą, a nie na zasadzie oceny w stosunku do własnych oczekiwań.

Pytanie nr 34

Inwestor z Londynu postanowił zainwestować w spółki budowlane na rynkach wschodzących. Chcąc sprawdzić słuszność podjętej przez siebie decyzji, skoncentrował się tylko na wyszukiwaniu pozytywnych przykładów spółek tego sektora osiągających wysokie zyski. Upewnił się znajdując kilkanaście spółek o wysokiej rentowności. Zachowanie inwestora jest przede wszystkim przykładem popełniania błędu:

a) nadmiernej pewności,
b) zakotwiczenia,
c) konfirmacji,
d) efektu halo.

Komentarz:

Inwestor popełnia w ten sposób błąd konfirmacji. Błąd ten, polega na skoncentrowaniu się na wyszukiwaniu faktów, które potwierdzają jakąś regułę i jednocześnie na unikaniu konfrontacji z faktami sprzecznymi z tą regułą. Inwestor koncentruje się na potwierdzaniu reguły: 'spółki branży przemysłowej na rynkach wschodzących osiągają wysokie wyniki finansowe', a ignoruje regułę przeciwną: 'wiele spółek branży przemysłowej na rynkach wschodzących cechuje się brakiem rentowności'.

Pytanie nr 35

Zgodnie z wprowadzoną w 2006 r. tzw. ustawą antylichwiarską, najwyższe odsetki, jakie mogą pobierać od pożyczek instytucje finansowe w Polsce to:

a) nie ma żadnych ograniczeń, o wszystkim decyduje prawo popytu i podaży,
b) pięciokrotność inflacji rocznej, obliczanej dla roku poprzedzającego udzielenie pożyczki,
c) 365% rocznie,
d) czterokrotność stopy lombardowej.

Komentarz:

Lichwa to pożyczanie pieniędzy na bardzo wysoki procent. W wielu krajach działalność lichwiarska jest zabroniona, jako prowadząca bezpośrednio do wyzysku osób najgorzej sytuowanych - różnice istnieją jedynie w określeniu od jakiego procentu można mówić o lichwie. Np. w międzywojennej Polsce zabronione było pożyczanie pieniędzy z ponad 10 procentowymi odsetkami - obecnie wartość maksymalnych odsetek precyzuje kodeks cywilny i wprowadzona od 20 lutego 2006 roku tzw. \"ustawa antylichwiarska\" (na mocy której maksymalne odsetki nie mogą być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej NBP).

Pytanie nr 36

Tworzenie fałszywych stron internetowych, łudząco podobnych do stron banków oraz zachęcanie poprzez e-mail klientów, aby na taką stronę weszli i się zalogowali w celu wykradzenia ich haseł i loginów, to:

a) hacking,
b) phishing,
c) sniffing,
d) e-mail bombing.

Komentarz:

Phishing jest jednym z popularniejszych w ostatnim czasie sposobów zdobycia przez przestępców poufnych danych. Phishing polega na tworzeniu pojedynczych stron, bądź kompletnych witryn, niemal identycznych jak witryny banków i instytucji finansowych (ale różniące się np. literówką w adresie strony - system jest o tyle niebezpieczny, że często ludzkie oko przy szybkim czytaniu nie zauwżaa lietrówek polegąjacych na przetsawieniu koljeności ltier w śrkodu wyrzau i spookjnie może przeczytać ostatnią część tego nawiasu), a następnie wysyłanie maili z prośbą o wejście na stronę w celu koniecznej natychmiastowej weryfikacji danych. Klienci przekonani treścią maila logują się, potwierdzają dane (podając dodatkowo hasło jednorazowe), uspokojeni wylogowują się, a przestępcy w tym czasie wchodzą na prawdziwą stronę i zlecają wykonanie jednego przelewu...(nie mają więcej haseł jednorazowych, ale jeden przelew często wystarcza).

Pytanie nr 37

30 sierpnia 2007 r. najważniejszym wydarzeniem gospodarczym w Polsce było uruchomienie NewConnect. NewConnect jest to:

a) rynek akcji, oparty na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
b) rządowy program umożliwiający zarejestrowanie działalności gospodarczej w jednym okienku,
c) system rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych przez Internet,
d) rządowy program wspierania przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze zaawansowanych technologii informatycznych.

Komentarz:

NewConnect to rynek zorganizowany, prowadzony przez GPW poza rynkiem regulowanym. Skupia przede wszystkim dynamiczne firmy innowacyjnych technologii (ale nie jest to warunkiem koniecznym - mogą być notowane również firmy z innych sektorów), które chciałyby wykorzystać możliwości dopływu kapitału, jakie daje giełda, jednak nie są w stanie spełnić wszystkich wymogów dopuszczenia na rynek równoległy (a tym bardziej na rynek podstawowy). NewConnect w założeniach jest platformą, z której notowane spółki docelowo zasilą regulowany rynek giełdowy.

Spółki notowane na NewConnect mają liczne ułatwienia w zakresie informowania inwestorów o swojej działalności. Do najważniejszych należą:

 • brak przymusu składania raportów kwartalnych;
 • możliwość złożenia raportu półrocznego bez audytu, z uwzględnieniem jedynie wybranych informacji;
 • swoboda wyboru standardów rachunkowości (spośród standardów uznawanych w skali międzynarodowej bądź standardów właściwych dla siedziby spółki).

Mimo pewnych zwolnień informacyjnych spółki notowane na platformie NewConnect nadal muszą przedstawiać raporty bieżące (w węższym zakresie niż spółki z rynku regulowanego), raporty roczne poddane ocenie audytorów oraz przestrzegać zasad ładu korporacyjnego.

Powyższe cechy platformy NewConnect powodują, że inwestorzy mogą oczekiwać wyższego wzrostu notowań innowacyjnych spółek, jednak będzie się to wiązać z wyższym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku rynku regulowanego.

Pytanie nr 38

WIG jest najstarszym indeksem na warszawskiej GPW. Pierwsza jego wartość była równa 1000 pkt. Wzrost liczby notowanych spółek, powoduje że:

a) wartość indeksu wzrasta, gdyż wzrasta kapitalizacja całej giełdy,
b) wartość indeksu nie zmienia się, gdyż w formule indeksu jest współczynnik korygujący, dzięki któremu możliwe jest porównywanie wartości indeksu z różnych okresów, niezależnie od liczby notowanych spółek,
c) wartość indeksu wzrasta, gdyż każda nowa spółka to automatyczny wzrost indeksu o 200 pkt,
d) wartość indeksu nie zmienia się, gdyż nowe spółki są uwzględniane w indeksie dopiero w momencie wyjścia z giełdy starych spółek.

Komentarz:

Dla inwestorów analizujących indeksy giełdowe najważniejsze jest, aby indeksy były w pełni porównywalne  w różnym czasie. Aby debiuty nowych spółek bądź wycofania spółek z giełdy nie wpływały sztucznie na wartość indeksów, do matematycznej formuły obliczania indeksów wprowadza się współczynnik korygujący.

Formuła WIG to:

WIG= ΣP(i)*S(i)
Σ(P(0)*S(0))* K(t)

 

S(i) - Pakiet uczestnika indeksu \"i\" na danej sesji

P(i) - Kurs uczestnika indeksu \"i\" na danej sesji

S(0) - Pakiet uczestnika indeksu \"i\" na sesji w dniu bazowym

P(0) - Kurs uczestnika indeksu \"i\" na sesji w dniu bazowym

K(t) - Współczynnik korygujący indeksu na danej sesji

 

Pytanie nr 39

Zgodnie z cyklem życia produktu najwyższe zyski ze sprzedaży produktu przedsiębiorstwo osiąga w fazie:

a) wprowadzenia produktu,
b) wzrostu,
c) dojrzałości,
d) schyłku.

Komentarz:

Cykl życia produktu obrazuje zjawisko stopniowego nabywania i utraty zdolności produktu do zaspokojenia potrzeb konsumenta, a także proces ponoszenia kosztów związanych z innowacjami produktowymi, ich opracowaniem, wprowadzeniem na rynek i podtrzymywaniem ich obecności na rynku. Możemy wyróżnić 4 fazy cyklu życia produktu:

 

Faza I - Wprowadzenie produktu na rynek jest następstwem opracowania i rozwoju technicznego produktu w przedsiębiorstwie, są ponoszone relatywnie wysokie koszty, natomiast wielkość sprzedaży jest stosunkowo mała, a tempo jej przyrostu wolne. W tej fazie przedsiębiorstwo może ponosić straty lub osiągać minimalny zysk. Istnieje też bardzo duże ryzyko, gdyż wyrób jest nowy. Konieczne są duże nakłady na marketing w tym reklamę i promocję sprzedaży. Wysokie są też koszty związane z organizacją nowych kanałów dystrybucji i dostosowaniem ich do wzrastającej produkcji. Strategią sprzedaży jest konieczność wywołania potrzeby zakupu bądź przynajmniej poinformowania konsumenta o możliwości zaspokojenia danej potrzeby za pomocą lansowanego produktu. Może to być uczynione przede wszystkim za pomocą intensywnej reklamy i niektórych środków promocji. Stosunkowo małe ilości wprowadzanego na rynek produktu mogą skłaniać ponadto do sprzedawania go jedynie w celowo wybranych sklepach.

Faza II - Wzrost sprzedaży produktu odznacza się szybkim tempem wzrostu wielkości sprzedaży co wpływa korzystnie na kształtowanie się kosztów i zysków związanych ze sprzedażą produktu. Strategia sprzedaży- duże znaczenie mają nadal reklama i niektóre środki promocji. Sieć sklepów ulega rozszerzeniu a formy sprzedaży produktu-urozmaiceniu, dążenie do rozszerzenia rynku może skłaniać do obniżki ceny i zwiększenia udziału tzw. sprzedaży osobistej.

Faza III - Dojrzałość i nasycenie rynku. Po okresie dynamicznego wzrostu następuje faza cyklu życia produktu, w której wielkość sprzedaży osiąga punkt kulminacyjny, po którym następuje spadek tempa przyrostu wielkości sprzedaży produktu. W fazie tej na rynku pojawiają się pierwsze oznaki nasycenia, tempo przyrostu ma charakter degresywny. Rynek produktu stabilizuje się, tempo jego rozwoju ulega zmniejszeniu. Jednocześnie maleje tempo przyrostu zysku związanego ze sprzedażą produktu. Strategia sprzedaży- gdy produkt jest dostatecznie znany konsumentom, jego sprzedaż zależy od możliwości rozprowadzania go za pośrednictwem powszechnej sieci sklepów, uruchomienia pewnych usług posprzedażowych, obniżenia ceny oraz stosowania środków promocyjnych połączonych z zainteresowaniem materialnym sprzedawcy i konsumenta.

Faza IV - Spadek sprzedaży produktu i schodzenie z rynku. Charakterystyczną cechą fazy jest spadek wielkości sprzedaży. Konsekwencją tego zjawiska jest wzrost jednostkowych kosztów wytwarzania produktu oraz spadek zysku, a nawet pojawienie się strat. Skłania to przedsiębiorstwo do stopniowego wycofywania produktu z rynku. Strategia sprzedaży - traci na znaczeniu reklama i środki promocyjne o charakterze informacyjnym., nabierają natomiast większego znaczenia: cena, środki promocji połączone z zainteresowaniem materialnym, formy sprzedaży produktu ułatwiające zakupy, przy ograniczeniu zakresu wykorzystywanej sieci sklepów.

Pytanie nr 40

Które z narzędzi nie jest wykorzystywane przez inwestorów giełdowych w analizie technicznej?

a) analiza SWOT,
b) wykresy świecowe,
c) linie trendu,
d) poziomy oporu i wsparcia.

Komentarz:

Analizy techniczna polega na analizie trendów tworzonych przez kursy akcji. Zgodnie z przekonaniem techników trendy są przełożeniem zmiennych nastrojów inwestorów, a zachowania grupowe podlegają powtarzalnym fazom, które da się ująć w matematyczne schematy. W praktyce polega to na analizie wzorów (nazywanych formacjami), tworzonych przez wykresy kursów i odkrywaniu trendów w fazie początkowej. Dzięki temu inwestor może podjąć decyzję o zakupie akcji na początku trendu wzrostowego i wycofać się z inwestycji na początku trendu spadkowego.

Analiza techniczna to zbiór wielu technik analitycznych, które wraz z rozwojem technologii informatycznych, bardzo szybko się rozwijają. Do najbardziej popularnych należą linie trendu, wykresy świecowe oraz poziomy oporu i wsparcia.

SWOT jest metodą oceny szans i zagrożeń z otoczenia przedsiębiorstwa oraz jego mocnych i słabych stron - jako narzędzie może być wykorzystywane w analizie fundamentalnej.

Pytanie nr 41

Siła oddziaływania dostawców wzrasta, gdy:

a) w sektorze działa coraz mniej dostawców,
b) nabywcy mogą zacząć oferować produkty i usługi oferowane dotychczas przez dostawców,
c) w sektorze działa jeden nabywca,
d) istnieje wiele substytutów produktów oferowanych przez dostawców.

Komentarz:

Siła oddziaływania dostawców jest jednym z parametrów decydujących o atrakcyjności sektora. Im siła oddziaływania dostawców jest większa, tym mniejsza jest atrakcyjność sektora, w którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność. Siła oddziaływania dostawców zależy między innymi od: struktury rynku dostawców (im bardziej skoncentrowany tym wyższa siła dostawcy), wzrostu rynku dostawcy (im wyższa dynamika tym lepsza pozycja dostawcy), udziału w zakupach odbiorcy (im wyższy tym większa siła dostawcy), udziału w tworzeniu zysku odbiorcy (im wyższy tym większa siła dostawcy), możliwości uruchomienia przez dostawcę produkcji nabywcy (im wyższa, tym większa siła dostawcy).

Pytanie nr 42

Która ze strategii, według H.I. Ansoffa, nie jest strategią rozwoju?

a) penetracja rynku,
b) rozwój produktu,
c) obniżanie kosztów,
d) dywersyfikacja.

Komentarz:

W modelu H. I. Ansoffa strategie rozwoju przedsiębiorstwa zostały podzielone ze względu na kryterium rozwoju rynku i rozwoju produktu. W swoim modelu Ansoff wyróżnił strategie: penetracji rynku, rozszerzania rynku, rozszerzania produktu oraz dywersyfikacji.

 

Pytanie nr 43

Do makrootoczenia przedsiębiorstwa nie należy:

a) otoczenie konkurencyjne,
b) otoczenie polityczne,
c) otoczenie ekonomiczne,
d) otoczenie demograficzne.

Komentarz:

Otoczenie przedsiębiorstwa możemy podzielić na dwa obszary - makrootoczenie (otoczenie dalsze) - definiowana jest grupa czynników, które mogą istotnie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednak przedsiębiorstwo nie jest w stanie wywierać wpływu na czynniki makrootoczenia. Istnieje wiele segmentacji makrootoczenia, najczęściej makrootoczenie dzieli się na otoczenie społeczne, demograficzne, prawne, międzynarodowe, technologiczne, polityczne i ekonomiczne. Otoczenie konkurencyjne jest drugim obszarem otoczenia przedsiębiorstwa (w jego skład wchodzą między innymi klienci, dostawcy, istniejący konkurenci oraz potencjalni konkurenci).

 

Pytanie nr 44

5 grudnia 2002 roku średni kurs dolara wobec złotego kształtował się na poziomie 1 USD = 3,99 PLN. Średni kurs dolara 5 grudnia 2007 r. wynosił:

a) poniżej 2,2 zł za dolara,
b) od 2,21 do 2,8 zł za dolara,
c) od 2,81 do 3,6 zł za dolara,
d) powyżej 3,61 zł za dolara.

Pytanie nr 45

W hierarchii celów przedsiębiorstwa rynkowego najwyżej znajduje się:

a) produkcja dóbr lub świadczenie usług,
b) zaspokajanie potrzeb pracowników,
c) tworzenie nowych miejsc pracy,
d) wzrost wartości przedsiębiorstwa w długim okresie.

Komentarz:

Najniżej w hierarchii celów przedsiębiorstwa rynkowego znajduje się przetrwanie (czyli osiągnięcie progu rentowności), jeżeli przedsiębiorstwo osiągnie ten cel, dąży do zrównoważonego rozwoju, jeżeli ten cel zostanie osiągnięty, przedsiębiorstwo koncentruje się na maksymalizacji zysku i następnie maksymalizacji wartości w długim okresie.

Pytanie nr 46

Obligatoryjnym świadczeniem z zakresu pomocy społecznej jest:

a) zasiłek celowy,
b) pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie,
c) specjalny zasiłek okresowy,
d) świadczenia dla kobiet w ciąży i wychowujących dzieci.

Komentarz:

Zasiłek celowy - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest świadczeniem fakultatywnym, przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie jest to świadczenie fakultatywne, które może być przyznawane w formie pieniężnej (w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej) lub w formie rzeczowej (udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym pracę).

Specjalny zasiłek okresowy - jest to zasiłek przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego

Spośród wymienionych świadczeń jedynie świadczenia dla kobiet w ciąży i wychowujących dzieci są zasiłkami obowiązkowymi.

Pytanie nr 47

Zaznacz odpowiedź, która nie dotyczy sposobu komunikowania się, jakim jest parafrazowanie:

a) jeden ze sposobów aktywnego słuchania,
b) polega na powtarzaniu swoimi słowami tego, co naszym zdaniem zostało wypowiedziane przez rozmówcę,
c) oznacza zadawanie pytań, w celu uzyskania jasności sytuacji,
d) może być pomocne w zwalczaniu barier komunikacyjnych.

Komentarz:

Parafrazowanie to technika aktywnego słuchania, która polega na przeformułowaniu głównego komunikatu osoby mówiącej, przy użyciu własnych słów. Oznacza oddanie sensu, wypowiedzenie głównej myśli, streszczenie wypowiedzi rozmówcy. Parafrazowanie ma na celu zachęcenie rozmówcy do dalszej wypowiedzi, sygnalizuje uważne słuchanie jego wypowiedzi. Dzięki temu poprawia jakość komunikacji i może być pomocne w zwalczaniu barier komunikacyjnych.

Pytanie nr 48

Komunikat: "Historia, którą pani opowiada jest niezwykle zajmująca. Proszę kontynuować, śmiało!" to przykład:

a) parafrazowania,
b) odzwierciedlania,
c) podążania,
d) klaryfikacji.

Komentarz:

Przedstawione powyżej zdanie to przykład techniki aktywnego słuchania nazywanej podążaniem. Polega ona na zachęcaniu mówiącego do kontynuowania wypowiedzi, namawianiu do dalszej konwersacji. Stosujący technikę podążania może przykładowo wyrażać swoje odczucia dotyczące wypowiadanych kwestii, może zadawać pytania sugerujące zrozumienie treści, zainteresowanie tematem oraz chęć pozyskania dalszych informacji.

Pytanie nr 49

Niezgodne z teorią Noblistów: Kahnemana i Tversky'ego, dotyczącą percepcji strat i zysków, jest stwierdzenie:

a) ludzie bardziej cieszą się z wygranych 50 zł, niż martwią z powodu przegranych 50 zł,
b) ludzie bardziej martwią się z powodu przegranych 1000 zł, niż cieszą z powodu wygranych 1000 zł
c) subiektywna odległość między zyskiem 0 zł a 100 zł jest większa niż między zyskiem 100 zł a 200 zł,
d) subiektywna odległość między stratą 0 zł a 50 zł jest większa niż między stratą 50 zł a 100 zł.

Komentarz:

Funkcja wartości zysków i strat opracowana przez Kahnemana i Tversky'ego jest w przypadku strat mniej stroma niż w przypadku zysków. Oznacza to, że strata jest przez ludzi odczuwana mocnej niż tej samej wielkości zysk, a więc prawidłowa jest odpowiedź b). Ponadto funkcja wartości dla strat jest wypukła, a funkcja wartości dla zysków jest wklęsła, z czego wynika prawidłowość odpowiedzi c) i d).

Pytanie nr 50

W październiku br. Microsoft kupił 1,6 procent udziałów w serwisie społecznościowym Facebook, założonym w 2004 r. przez studenta z Harvardu, co było jedną z głośniejszych transakcji 2007 roku. Gdyby Microsoft chciał nabyć 100 procent udziałów w tym przedsięwzięciu, musiałby zapłacić około:

a) 100 mln dolarów,
b) 250 mln dolarów,
c) 1 mld dolarów,
d) 15 mld dolarów.

Komentarz:

W październiku 2007 r. Microsoft za 1,6 proc. w drugim największym serwisie społecznościowym Facebook zapłacił 240 mln dolarów, co oznacza, że 100 procentowy udział wyceniony został na blisko 15 mld dolarów.

Testy interaktywne

Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...

inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości