Pytania testowe

Eliminacje centralne - III edycja (07/08)

Pytanie nr 1

Jeżeli na wielu mapach grup strategicznych przedsiębiorstwo A znajduje się bardzo blisko przedsiębiorstwa B, to oznacza, że:

a) przedsiębiorstwa A i B są bezpośrednimi konkurentami,
b) przedsiębiorstwo A i B prowadzi działalność na tym samym rynku geograficznym,
c) przedsiębiorstwa A i B blisko współpracują ze sobą,
d) przedsiębiorstwa A i B należą do tej samej grupy kapitałowej.

Komentarz:

Mapa grup strategicznych to narzędzie pokazujące w sposób graficzny grupy strategiczne w analizowanym sektorze. Grupę strategiczną tworzą przedsiębiorstwa z tego samego sektora, które mają podobne strategie konkurencji i najsilniej ze sobą konkurują - walczą o te same segmenty klientów, mają podobny poziom technologii i szerokość oferty. Mapę wykreśla się zaznaczając na osiach dwa wymiary strategii istotne dla sektora, a następnie określa się w jakim stopniu każde z przedsiębiorstw sektora spełnia te kryteria.

Pytanie nr 2

Kontrola strategiczna w przedsiębiorstwie ocenia przede wszystkim:

a) na ile przedsiębiorstwo dostosowuje się do zmian w otoczeniu,
b) w jaki sposób są obsługiwani kluczowi klienci,
c) jaka jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa,
d) jaka jest jakość najważniejszych produktów firmy.

Komentarz:

Celem kontroli strategicznej jest przede wszystkim sprawdzenie czy obecnie realizowana strategia jest dostosowana do zmian zachodzących w otoczeniu.

Pytanie nr 3

Plany działania przedsiębiorstwa tworzone na najwyższym szczeblu hierarchii organizacyjnej to plany:

a) strategiczne,
b) operacyjne,
c) taktyczne,
d) krótkoterminowe.

Komentarz:

W zarządzaniu wyróżniamy 3 rodzaje planów działania przedsiębiorstwa - plany strategiczne, taktyczne i operatywne. Plany te różnią się ze względu na horyzont czasowy jaki obejmują, zakres oraz stopień szczegółowości. Plany strategiczne tworzone są przez menedżerów najwyższego szczebla - są to plany o kilkuletnim horyzoncie czasowym, dużym zakresie oraz niskim stopniu szczegółowości.

Pytanie nr 4

Do kryterium oceny siły kultury organizacyjnej zalicza się:

a) efektywność,
b) wyrazistość,
c) skuteczność,
d) pragmatyczność.

Komentarz:

Siła oddziaływania kultury organizacyjnej zależy od:

 • wyrazistości kultury (czytelność wszystkich aspektów kultury i jej jednoznaczność interpretacyjna),
 • stopnia upowszechnienia (zakres akceptacji i stosowania w praktyce wzorców kulturowych przez członków organizacji),
 • głębokości zakorzenienia (zakres przyswojenia, trwałość postaw zgodnych z wzorcami kulturowymi, długotrwałość stosowania).

Pytanie nr 5

Krótki opis prezentujący domenę działania firmy, jej cele i ambicje, cechy wyróżniające oraz uzasadnienie istnienia przedsiębiorstwa to:

a) misja przedsiębiorstwa,
b) wizja przedsiębiorstwa,
c) strategia przedsiębiorstwa,
d) kultura przedsiębiorstwa.

Komentarz:

Misja przedsiębiorstwa to pisemna prezentacja jego zamierzeń strategicznych. Misja informuje co przedsiębiorstwo chce osiągnąć, na jakich rynkach działać, w jaki sposób zaspokajać potrzeby klientów oraz jaką pozycję na rynku chce osiągnąć. Misja najczęściej przybiera formę jednego zdania, ale może również składać się z kilku akapitów. Główną funkcją misji przedsiębiorstwa jest motywowanie pracowników do działania w ukierunkowany sposób oraz tworzenie wizerunku przedsiębiorstwa w otoczeniu.

Pytanie nr 6

Połączenie dwóch (lub więcej) przedsiębiorstw, w wyniku którego powstaje nowe zintegrowane przedsiębiorstwo, a łączące się przedsiębiorstwa są wypisywane z rejestru firm (powstaje nowy podmiot prawny) to:

a) konsolidacja,
b) inkorporacja,
c) przejęcie,
d) integracja.

Komentarz:

Konsolidacja i inkorporacja to rodzaje fuzji przedsiębiorstw.

Konsolidacja to połączenie dwóch (lub więcej) przedsiębiorstw, w wyniku którego powstaje nowe zintegrowane przedsiębiorstwo, a łączące się przedsiębiorstwa są wypisywane z rejestru firm (powstaje nowy podmiot prawny - nowa nazwa często zawiera w sobie nazwy uczestników transakcji).

Inkorporacja (wcielenie) polega na tym, że jedno z łączonych przedsiębiorstw traci osobowość prawną i staje się częścią drugiego uczestnika transakcji, który pozostaje w rejestrze pod tą samą nazwą.

Pytanie nr 7

Zarządzanie przez delegowanie uprawnień polega na:

a) przydzieleniu pracownikowi formalnej władzy,
b) przydzieleniu pracownikowi formalnej władzy i odpowiedzialności,
c) przydzieleniu pracownikowi formalnej władzy, odpowiedzialności oraz niezbędnych środków do wykonania zadań,
d) przydzielaniu pracownikowi innych pracowników.

Komentarz:

Delegowanie uprawnień jest skuteczne jedynie, gdy pracownicy oprócz formalnej władzy ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz dysponują środkami niezbędnymi do wykonania zadań.

Pytanie nr 8

Stawka podatku dla inwestora indywidualnego za otrzymaną dywidendę z akcji spółki giełdowej w 2007 r. wynosi w Polsce:

a) 0 %,
b) 19 %,
c) 19, 30 lub 40 % zależnie od progu podatkowego, w którym znajduje się inwestor,
d) 50 %.

Komentarz:

Stawka podatku dla inwestora indywidualnego za otrzymaną dywidendę z akcji spółki giełdowej w 2007 r. wynosi w Polsce 19 %.

W przypadku otrzymania dywidendy z akcji spółki giełdowej 19 % podatek jest automatycznie odprowadzany przez biuro maklerskie (podobnie jak np. podatek od lokat bankowych).

Pytanie nr 9

Punktem wyjścia do budowy i analizy strategii według szkoły pozycyjnej w zarządzaniu jest:

a) otoczenie firmy,
b) strategia lidera branżowego,
c) ocena zasobów przedsiębiorstwa,
d) poprzednia strategia przedsiębiorstwa.

Komentarz:

Istotą strategii wg szkoły pozycyjnej w zarządzaniu jest osiągniecie przewagi konkurencyjnej. Punktem wyjścia do budowy strategii jest przede wszystkim szczegółowa analiza otoczenia przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 10

Twórcami koncepcji Balance Scorecard są:

a) Robert S. Kaplan i David P. Norton,
b) Ch. Hill i G. Johnes,
c) E. Schein i G. Hofstede,
d) P. Drucker i H. Mintzberg.

Komentarz:

Omówienie koncepcji Balance Scorecard będzie zawarte w komentarzu do pytania nr 26

Pytanie nr 11

Najbogatszym Polakiem w 2008 r., według rankingu miesięcznika Forbes, został:

a) Leszek Czarnecki,
b) Ryszard Krauze,
c) Jan Kulczyk,
d) Michał Sołowow.

Komentarz:

Pierwsza piątka rankingu najbogatszych Polaków wg miesięcznika Forbes w 2008 r.:

 1. Leszek Czarnecki - 6,4 mld zł
 2. Michał Sołowow - 4,8 mld zł
 3. Ryszard Krauze - 3,45 mld zł
 4. Jan Wejchert - 3,4 mld zł
 5. Roman Karkosik - 2,9 mld zł

Pytanie nr 12

A. Maslow w swojej koncepcji wyróżnił pięć poziomów potrzeb:

 1. potrzeby uznania,
 2. potrzeby przynależności do grupy,
 3. potrzeby samorealizacji,
 4. potrzeby fizjologiczne,
 5. potrzeby bezpieczeństwa.
Ustaw właściwą kolejność hierarchii potrzeb Maslowa:

a) 5, 4, 2, 1, 3,
b) 4, 5, 2, 1, 3,
c) 5, 4, 1, 2, 3,
d) 5, 4, 3, 2, 1.

Komentarz:

Pytanie nr 13

Głównym czynnikiem motywującym samotnego człowieka do pracy charytatywnej jest:

a) potrzeba kontaktu z innymi ludźmi,
b) potrzeba odnoszenia sukcesów,
c) potrzeba niezależności,
d) potrzeba bezpieczeństwa.

Komentarz:

Podejmowanie przez samotnego człowieka pracy charytatywnej wiąże się przede wszystkim z potrzebą kontaktu z innymi ludźmi. Bardzo trudno jest zaspokoić przez pracę charytatywną potrzeby bezpieczeństwa i niezależności. Osoba, która pomaga innym i podejmuje działalność charytatywną może być lepiej postrzegana, ale nie w kategoriach człowieka sukcesu. Potrzeba uznania nie jest podstawą podejmowania takich działań.

Pytanie nr 14

Do kompetencji powiatów zalicza się:

a) szkolnictwo podstawowe,
b) szkolnictwo gimnazjalne,
c) szkolnictwo ponadgimnazjalne,
d) szkolnictwo wyższe.

Komentarz:

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce jest gmina. Zasadnicze kompetencje gminy obejmują sprawy dotyczące: szkolnictwa podstawowego i szkolnictwa gimnazjalnego, przedszkoli, opieki społecznej, utrzymania ulic i dróg lokalnych, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, gospodarki lokalowej i budownictwa mieszkaniowego, gospodarowania terenami oraz większości tzw. spraw obywatelskich. Powiat realizuje zadania przekraczające możliwości gmin (szkolnictwo ponadgimnazjalne, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, komunikacja i transport, drogi powiatowe, kultura, kultura fizyczna i turystyka, gospodarowanie gruntami, nadzór budowlany, bezpieczeństwo obywateli, przeciwdziałanie bezrobociu).

Pytanie nr 15

Behawioralna teoria cyklu życia dotycząca oszczędzania, zakłada:

a) zmiany struktury oszczędności człowieka w zależności od jego wieku,
b) że głównym motywem oszczędzania jest potrzeba bezpieczeństwa,
c) że w okresie poemerytalnym występuje tzw. "oszczędzanie ujemne",
d) że umysł człowieka funkcjonuje jako organizacja dwóch systemów: nakłaniającego do natychmiastowej konsumpcji i do oszczędzania.

Komentarz:

Behawioralna teoria cyklu życia stanowi alternatywę dla tradycyjnej teorii cyklu życia, sformułowanej przez Modiglianiego, który twierdzi, że jednostki i gospodarstwa domowe dążą do jednakowego poziomu konsumpcji w ciągu całego życia. Młodzi ludzie, którzy zarabiają niewiele, biorą kredyty (na przykład na dom lub samochód) - wydają więc więcej, niż zarabiają. Można powiedzieć, że ich oszczędności są ujemne. W średnim wieku osiągają najwyższe dochody, spłacają kredyty z młodości i jeszcze oszczędzają na starość. Ich oszczędności są dodatnie i wysokie. Na starość żyją ze środków zgromadzonych w młodości i wieku średnim (na przykład na kontach emerytalnych), więc ich oszczędności znowu są ujemne. Natomiast behawioralna teoria cyklu życia zakłada, iż umysł człowieka funkcjonuje jako organizacja dwusystemowa. Z jednej strony występuje "krótkowzroczny sprawca", który nakłania jednostkę do natychmiastowej konsumpcji, z drugiej strony "dalekowzroczny planista" nakłaniający jednostkę do oszczędzania.

Pytanie nr 16

Zaznacz stwierdzenie dotyczące rynków finansowych, które zyskują poparcie w badaniach empirycznych:

a) stopy zwrotu w styczniu bywają znacznie niższe niż w innych miesiącach,
b) akcje dużych spółek wykazują statystycznie istotną dodatkową stopę zwrotu,
c) jednostki funduszy powierniczych zazwyczaj bywają wyceniane inaczej niż suma akcji wchodzących w skład jednostki,
d) występuje ujemna krótkoterminowa autokorelacja między stopami zwrotu z akcji - wzrost ceny akcji w najbliższej przyszłości skutkuje zazwyczaj jej spadkiem.

Komentarz:

Badania empiryczne wykazują, iż jednostki funduszy powierniczych bywają zazwyczaj wyceniane inaczej niż suma akcji wchodzących w skład jednostki. Zjawisko to znane jest w literaturze jako "efekt zamkniętych funduszy powierniczych". Stanowi ono przykład na brak efektywności rynków finansowych. Do innych anomalii giełdy należą również:

 • efekt kalendarza - stopy zwrotu w styczniu są statystycznie znacznie wyższe niż w innych miesiącach. Natomiast ceny akcji spadają w okolicach weekendu;
 • efekt wielkości firmy - wykazano występowanie dodatkowej, istotnej statystycznie (wyższej niż przewiduje to teoria portfelowa) stopy zwrotu dla akcji małych spółek, na przestrzeni kilkudziesięciu lat dwudziestego stulecia;
 • dodatnie krótkoterminowe autokorelacje miedzy stopami zwrotu - w krótkim terminie (poniżej jednego roku) istnieje dodatnia autokorelacja między zmianami cen akcji, na przykład pojawiający się wzrost ceny akcji A często prowadzi do dalszego podnoszenia ceny akcji A w najbliższej przyszłości.

Pytanie nr 17

Metakomunikat:

a) to dźwiękowy komponent wypowiedzi,
b) to złożona wypowiedź, zawierająca bardzo skomplikowaną składnię,
c) to komunikat kierowany do dużej grupy odbiorców,
d) to środek językowy mogący służyć przekazywaniu informacji nie wprost, szczególnie tych, których osoba obawia się wyrazić bezpośrednio.

Komentarz:

Metakomunikat to informacje, które nie są wyrażone słowami, ale o których wnioskujemy z intonacji, barwy głosu, mimiki i pantomimiki. Nośnikami tego typu komunikatu są wszelkie środki językowe oraz wyrażenia służące nawiązaniu kontaktu między rozmówcami, podtrzymywaniu kontaktu, oddziaływaniu na ośrodki aktywacyjne odbiorcy, pomaganiu we właściwym rozumieniu komunikatu, kontrolowaniu rozumienia oraz akceptacji. Metakomunikaty często służą przekazywaniu treści w sposób niebezpośredni.

Pytanie nr 18

Która z przedstawionych definicji nie jest definicją inteligencji:

a) zdolność przystosowania się do nowych wymagań przez odpowiednie wykorzystanie różnych sposobów myślenia,
b) zdolność do spostrzegania zależności i wyciągania wniosków,
c) system operacji, za pomocą których człowiek tworzy reprezentacje rzeczywistości, porządkuje je i przekształca,
d) charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko społeczno-przyrodnicze, a także sposób wchodzenia z nim w interakcje.

Komentarz:

Jest to definicja ostatnia, która opisuje osobowość.

Pytanie nr 19

Technikę świec japońskich wykorzystuje się:

a) na giełdzie,
b) w marketingu,
c) w zarządzaniu,
d) w negocjacjach.

Komentarz:

Technika świec japońskich jest metodą wykorzystywaną w analizie technicznej. Na podstawie analizy tzw. wykresów świecowych przedstawiających dzienne lub tygodniowe zmiany cen, można wywnioskować przyszłe zachowanie trendu.

Pytanie nr 20

Wskaż w jaki sposób poziom motywacji wpływa na wykonywanie zadań:

a) Skuteczność wykonywanych zadań wzrasta wraz ze wzrostem motywacji.
b) Przy trudnych i złożonych zadaniach optymalny jest bardzo wysoki poziom motywacji.
c) Przy prostych i łatwych zadaniach optymalny jest stosunkowo wysoki poziom motywacji.
d) Skrajnie niski poziom motywacji jest gorszy dla skuteczności wykonania zadań niż skrajnie wysoki poziom motywacji.

Komentarz:

Poziom wykonania zadań zmienia się wraz z motywacją i trudnością zadania. W przypadku zadań łatwych i prostych wyższy poziom motywacji podnosi skuteczność wykonania. Jednak w przypadku zadań trudnych i złożonych optymalny jest niższy poziom motywacji. Umiarkowany poziom motywacji jest zasadniczo najlepszy dla zadań o umiarkowanym stopniu trudności.

Pytanie nr 21

Ile lat trwa kadencja prezesa NBP?

a) 3 lata,
b) 4 lata,
c) 6 lat,
d) 10 lat.

Komentarz:

Kadencja prezesa NBP twa 6 lat.

Pytanie nr 22

Wskaż, która z poniższych osób najbardziej narażona jest na przeżywanie konfliktu ról:

a) Marek jest przewodniczącym klasy oraz członkiem drużyny harcerskiej,
b) Stefan jest skarbnikiem klasowym oraz obrońcą w sądzie koleżeńskim,
c) Marta jest uczennicą klasy 3 liceum i wyjeżdża z klasą na obóz sportowy jako jeden z opiekunów,
d) Ewa jest aktywnym członkiem klubu sportowego i opiekunką koła teatralnego.

Komentarz:

Konflikt ról występuje wtedy, gdy cechy i pragnienia osoby są niedostosowane do wymagań roli i niezgodne z nimi (albo za wysokie, albo za niskie). Może również występować w sytuacji, gdy stawiane wymagania są sprzeczne i wzajemnie się wykluczające. Największy konflikt ról będzie przeżywała Marta w związku ze sprzecznymi oczekiwaniami kolegów i koleżanek Marty i osób, które powierzyły Marcie rolę opiekuna obozu.

Pytanie nr 23

Do tzw. "miękkich błędów" popełnianych przez menedżerów należą:

a) słaby przepływ informacji pomiędzy działami,
b) analiza sytuacji firmy z perspektywy interesów swojego działu a nie firmy jako całości,
c) podejmowanie skomplikowanych decyzji w oparciu o intuicję, a nie wcześniej ustalone kryteria,
d) brak planowania bieżącej płynności finansowej.

Komentarz:

"Błędy twarde" związane są z decyzjami menedżerskimi i strategią działania firmy. Przykładowo błędem twardym może być brak planowania bieżącej płynności finansowej lub niedostosowanie zadań operacyjnych do celów strategicznych firmy. "Miękkie błędy" to błędy związane z kierowaniem ludźmi i kulturą organizacyjną. Należą do nich: słaby przepływ informacji pomiędzy działami, zła organizacja przeprowadzanych zebrań, dobieranie filozofii zarządzania na podstawie panującej mody, bez uwzględniania specyfiki organizacji.

Pytanie nr 24

Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą heurystyk:

a) Heurystyki są to algorytmy określające sposób rozwiązania problemu.
b) Zastosowanie heurystyk jest procesem czasochłonnym, ale daje pewność sukcesu.
c) Heurystyka dostępności polega na przypisaniu elementu do danej kategorii ze względu na posiadanie cech uważanych za charakterystyczne dla danej kategorii.
d) Zastosowanie heurystyk pozwala zredukować proces rozwiązania problemu.

Komentarz:

Heurystyka jest metodą rozwiązywania złożonych problemów polegającą na redukowaniu ich do prostszych operacji osądzania. Wykorzystuje ona strategie, które w przeszłości sprawdzały się w podobnych sytuacjach i może być tak samo w bieżącym przypadku. Metoda ta nie daje gwarancji na znalezienie optymalnego i prawidłowego rozwiązania, ale może znacząco skrócić czas rozstrzygania problemu. Przykładem heurystyk stosowanych w myśleniu jest tzw. heurystyka dostępności. Polega ona na przypisywaniu większego prawdopodobieństwa zdarzeniom, które łatwiej przywołać do świadomości i są bardziej nacechowane emocjonalnie.

Pytanie nr 25

NLP, czyli neurolingwistyczne programowanie:

a) może być metodą służącą rozwojowi osobistemu, poszerzaniu zdolności negocjacyjnych, czy też prowadzeniu kampanii wyborczych,
b) jest dziedziną nauki łączącą wiedzę z zakresu psychologii, komunikacji, psycholingwistyki oraz neuropsychologii,
c) to zespół zasad skutecznego negocjowania,
d) jest nowoczesnym paradygmatem w zarządzaniu wykorzystującym nowoczesną technologię.

Komentarz:

NLP, czyli neurolingwistyczne programowanie jest zbiorem technik komunikacji służących tworzeniu i modyfikowaniu wzorców postrzegania i myślenia u ludzi. Jest wykorzystywane jako metoda służąca skutecznemu motywowaniu pracowników, rozwijająca zdolności komunikacji, współpracy z ludźmi i perswazji. Z tego względu cieszy się coraz większym uznaniem wśród menedżerów i przedsiębiorców.

NLP nie jest dziedziną nauki, ponieważ nie istnieje metodologia badań, która pozwoliłaby zweryfikować skuteczność tych technik.

Pytanie nr 26

Która z perspektyw nie jest perspektywą Balance Scorecard:

a) perspektywa pracowników,
b) perspektywa finansów,
c) perspektywa procesów wewnętrznych,
d) perspektywa wzrostu i rozwoju.

Komentarz:

Balance Scorecard to narzędzie pomiaru sukcesu organizacji oraz identyfikacji obszarów wymagających poprawy, zaproponowane przez Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona. Zdaniem autorów, organizacje zbyt często koncentrują się aspektach finansowych, pomijając inne kryteria niemierzalne/jakościowe, które w równym stopniu wpływają na charakter przewagi konkurencyjnej.

W metodzie Balance Scorecard wizja rozwoju przedsiębiorstwa jest przekładana na wymiar finansowy, klientów, procesy wewnętrzne uczenia i rozwoju. W każdej z czterech perspektyw menedżerowie wskazują kryteria istotne dla sukcesu organizacji.

Więcej o Balance Scorecard na http://www.balancedscorecard.org/

Pytanie nr 27

Który z indeksów giełdowych 2 kwietnia 2008 r. osiągnął najwyższą wartość:

a) TechWIG,
b) WIG 20,
c) mWIG 40,
d) sWIG 80.

Komentarz:

2 kwietnia 2008 r. najwyższą wartość osiągnął sWIG80.Wartości sWIG80 osiągają kilkanaście tysięcy punktów, zaś pozostałe indeksy z pytania poniżej 5.000 pkt. Od 30 czerwca 2008 r. GPW nie będzie obliczała i publikowała wartości indeksu TechWIG (indeks giełdowy obejmujący spółki giełdowe zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii SiTECH, z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) z branż: informatyka, telekomunikacja i media elektroniczne.

Pytanie nr 28

W 2007 r. na GPW zadebiutowało 81 spółek. W pierwszym kwartale 2008 r. na GPW liczba debiutów wyniosła:

a) 4
b) 16
c) 21
d) 32

Komentarz:

Debiuty giełdowe w roku 2008

Lp.SpółkaData debiutuCena emisyjna (zł)Wartość nowej emisji (zł)Wartość oferty (zł)Cena na zamknięcie w dniu debiutu - akcje (zł)Cena na zamknięcie w dniu debiutu - PDA (zł)
1Atlas estates limited12.02.0814,320,000,0016,00
2Optopol Technology19.02.0820,0066 000 00066 000 00026,81
3ZM Herman28.02.081,801 905 249,61 905 249,61,91
4Skyline Investment18.03.089,0018 000 00018 000 0008,55

Źródło: WWW.gpw.com.pl

Pytanie nr 29

Która z kombinacji barier wejścia i wyjścia najkorzystniej wpływa na atrakcyjność sektora, w przypadku analizy prowadzonej przez inwestora nie będącego w sektorze:

a) niskie bariery wejścia i niskie bariery wyjścia,
b) niskie bariery wejścia i wysokie bariery wyjścia,
c) wysokie bariery wejścia i niskie bariery wyjścia,
d) wysokie bariery wejścia i wysokie bariery wyjścia.

Komentarz:

Sektory, w których występują wysokie bariery wejścia i niskie bariery wyjścia są bardziej atrakcyjne niż sektory, w których występują inne kombinacje barier. Wysokie bariery wejścia utrudniają wejście do sektora innym konkurentom, niskie bariery wyjścia umożliwiają szybsze wycofanie się z sektora, w którym pogarsza się możliwość osiągania wysokich zysków. Ta kombinacja barier wejścia i wyjścia jest najkorzystniejsza niezależnie od tego, czy atrakcyjność sektora rozpatrujemy z perspektywy przedsiębiorstwa działającego już w sektorze, czy też z perspektywy inwestora zainteresowanego wejściem do sektora. Mimo iż sforsowanie barier wejścia może wymagać poniesienia znacznych nakładów, to inwestor, który się na taki krok zdecyduje, wraz z wyższymi nakładami "kupuje większy spokój" - zmniejsza się ryzyko związane z wejściem do sektora innych graczy.

Pytanie nr 30

Najdroższą polską marką w 2007 r. według rankingu Rzeczpospolitej została:

a) PKN Orlen,
b) TP SA,
c) Wólczanka,
d) KGHM.

Komentarz:

Pytanie nr 31

Do sprawnego przeprowadzenia procedury planowania kadr konieczne jest przede wszystkim:

a) przeprowadzenie selekcji pracowników,
b) przeprowadzenie szkolenia pracowników,
c) przeprowadzenie ocen pracowniczych,
d) przeprowadzenie rekrutacji pracowników.

Komentarz:

Celem planowania kadr jest przede wszystkim identyfikacja potrzeb personalnych organizacji oraz przygotowanie działań zmniejszających różnice pomiędzy stanem obecnym i pożądanym. Aby można było prawidłowo ocenić, jaki jest stan obecny (jakich mamy pracowników, jakie mają kompetencje, jak się zmienia ich potencjał), wymagane jest systematyczne ocenianie pracowników.

Pytanie nr 32

Jedną z barier rozwoju e-commerce w Polsce jest ograniczony dostęp do internetu. Wg badań Komisji Europejskiej w styczniu 2008 r. dostęp do szerokopasmowego internetu posiadało w Polsce:

a) 3,6 % mieszkańców,
b) 8,4 % mieszkańców,
c) 27 % mieszkańców,
d) 43 % mieszkańców.

Komentarz:

Źródło: Rzeczpospolita.

Pytanie nr 33

Ze struktury organizacyjnej najczęściej wydzielana jest następująca działalność:

a) tworzenie strategii,
b) sprzedaż,
c) obsługa prawna,
d) kontrola wewnętrzna.

Komentarz:

W pierwszej kolejności ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstw wydzielana jest działalność pomocnicza, niezwiązana bezpośredniego z kluczowymi procesami biznesowymi (np. obsługa prawna, ochrona, obsługa księgowa). Nie jest możliwe wydzielenie kontroli wewnętrznej (po wydzieleniu stałaby się kontrolą zewnętrzną).

Pytanie nr 34

Która z zasad nie jest zasadą skutecznej argumentacji:

a) Odrzucając argumenty rozmówcy należy je eliminować stopniowo - od argumentów ogólnych do najbardziej szczegółowych.
b) Argumentację należy zaczynać od argumentów prostych i znanych rozmówcy.
c) W czasie argumentacji mocne argumenty powinny być umieszczane w środku wypowiedzi.
d) Na końcu należy pozostawić silny argument.

Komentarz:

Umiejętność argumentacji jest kluczową umiejętnością negocjatora. Do najważniejszych zasad skutecznej argumentacji zalicza się nastepujące:

 1. Argumentacja powinna być rzeczowa.
 2. Argumenty powinny tworzyć szereg: od prostych do złożonych, od znanych do nieznanych.
 3. Szyk argumentacji powinien być dostosowany do rozmówcy.
 4. Argumenty powinny silnie oddziaływać na siebie.
 5. Korzystne jest pozostawienie silnego argumentu na końcu.

Pytanie nr 35

Jakiej informacji nie możemy uzyskać na podstawie analizy socjogramu:

a) jak jest postrzegany kierownik formalny w zespole,
b) jakie są grupy nieformalne w zespole,
c) jaki jest system motywacyjny w zespole,
d) jakie są napięcia interpersonalne w zespole.

Komentarz:

Socjogram jest techniką badania stosunków międzyludzkich w zespole. Na jego podstawie możliwe jest m.in. uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Którzy pracownicy są gwiazdami?
 • Jakie miejsce w grupie zajmuje kierownictwo?
 • Czy istnieje w grupie wyraźny podział społeczny?
 • Jakie są grupy nieformalne?
 • Które osoby w grupie znajdują się w stanie konfliktu?
 • Które osoby z grupy są izolowane?

Na podstawie socjogramu nie jest natomiast możliwa ocena zastosowanego systemu motywacyjnego w zespole.

Pytanie nr 36

Który z parametrów nie jest podstawowym parametrem projektu:

a) koszt realizacji,
b) czas realizacji,
c) liczba pracowników,
d) jakość wyniku.

Komentarz:

Projekty to niepowtarzalne przedsięwzięcia o wysokim stopniu złożoności, wymagające zazwyczaj zaangażowania dużych (ale limitowanych) zasobów. Podstawowe parametry opisujące projekt to: koszt realizacji, jakość wyniku oraz czas i termin realizacji. Niewłaściwe zarządzanie projektem może doprowadzić do przekroczenia jednego lub wszystkich powyższych parametrów.

Pytanie nr 37

Przedstawiony poniżej schemat struktury organizacyjnej jest schematem:

a) struktury pionowej,
b) struktury holdingowej,
c) struktury liniowej,
d) struktury macierzowej.

Komentarz:

Struktura pionowa, liniowa i macierzowa to przykłady struktur organizacyjnych występujących w jednej organizacji. Struktury porządkujące relacje między przedsiębiorstwami, w których jedno przedsiębiorstwo posiada udziały w innych spółkach, to struktury kapitałowe. W ramach struktur kapitałowych wyróżniamy holdingi: operacyjne, zarządcze (strategiczne) i finansowe.

Pytanie nr 38

Które ze zdań dotyczących factoringu nie jest prawdziwe:

a) W przypadku umowy faktoringowej przedsiębiorca sam decyduje, kiedy ma być mu wypłacona zaliczka.
b) Faktoring umożliwia finansowanie przyszłych zdarzeń.
c) W transakcje faktoringowe mogą być zaangażowane banki.
d) Przy faktoringu mieszanym faktor przejmuje ryzyko odpowiedzialności dłużnika wyłącznie do pewnej kwoty, natomiast odpowiedzialność spoczywa nadal na faktorancie.

Komentarz:

Faktoring jest sposobem zapewniania środków finansowych. W ramach faktoringu instytucja finansowa (zazwyczaj z udziałem banku) nabywa - w drodze cesji od przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych - roszczenie o zapłatę należnych im kwot z różnego rodzaju źródeł zobowiązanych (zwłaszcza sprzedaży). W odróżnieniu od kredytu, factoring jest instrumentem umożliwiającym finansowanie przeszłych zdarzeń.

Pytanie nr 39

Zwycięzcą rankingu magazynu Fortune na najbardziej podziwianą firmę świata w 2008 roku jest:

a) Toyota,
b) Apple,
c) General Electric,
d) Dell.

Komentarz:

Najbardziej podziwiane firmy świata w rankingu Fortune 2008:

Lp.FirmaBranża
1.Apple ComputerElektronika
2.Berkshire-HathawayFinanse
3.General ElectricElektronika
4.GoogleInformatyka
5.Toyota MotorMotoryzacja
6.Starbucks Handel i usługi
7.FedEx Logistyka
8.Procter&Gamble FMCG
9.Johnson&Johnson Kosmetyki
10.Goldman Sachs GroupFinanse
Źródło: Fortune, Marzec 2008

Pytanie nr 40

Badania wykazują, iż cecha temperamentu reaktywność związana jest z następującymi stylami działania:

a) Osoby z niskim poziomem reaktywności zazwyczaj charakteryzują się brakiem odporności na stres.
b) Osoby z niskim poziomem reaktywności są zazwyczaj bardzo podatne na zmęczenie - potrzebują częstych przerw w pracy.
c) Osoby z wysokim poziomem reaktywności stosunkowo niewiele czasu poświęcają na przygotowywanie się do pracy, pracują bez konieczności planowania swoich działań.
d) Osoby z wysokim poziomem reaktywności w sytuacji napięcia popełniają liczne błędy, czas ich pracy znacznie wydłuża się.

Komentarz:

Temperament stanowi zespół zdeterminowanych genetycznie cech, względnie stałych czasowo i ujawniających się już w pierwszym roku życia dziecka. Cechy temperamentu mogą wpływać na wybór aktywności podejmowanych przez człowieka i decydują o sposobie ich wykonywania. Dlatego też wiedza o temperamencie może być przydatna w wyborze odpowiednich kandydatów na stanowisko pracy, może być też pomocna w dostosowywaniu warunków pracy do wzrostu efektywności pracowników. Z tego względu kwestionariusze temperamentu są często wykorzystywanymi narzędziami w działach HR. Jedną z podstawowych cech temperamentu jest reaktywność, która opisuje intensywność reagowania przez jednostkę na bodźce z otoczenia. Osoby z wysoką reaktywnością na ogół szybko rejestrują docierające do nich bodźce, ale też szybciej opadają z sił, tracąc skuteczność w działaniu i popełniają więcej błędów w wykonywanych zadaniach. Są mało odporne na stres, dlatego lubią planować swoją aktywność, cenią przewidywalność sytuacji. Osoby z niskim poziomem reaktywności zauważają bodźce później, jednak są w stanie dłużej sprawnie pracować w sytuacji przedłużających się warunków powodujących stres.

Pytanie nr 41

Inwestor działający niezgodnie z prawem regresji do średniej postępuje w następujący sposób:

a) kupuje swoje akcje w trakcie hossy,
b) kupuje swoje akcje w trakcie bessy,
c) kupuje swoje akcje w trakcie hossy i bessy,
d) sprzedaje swoje akcje w trakcie hossy.

Komentarz:

Prawo regresji do średniej oznacza, że w odpowiednio dużej próbce danych wyniki znacząco odbiegające od średniej wykazują tendencję do tego, by do tej średniej wracać. Zasada ta sprawdza się również na rynku kapitałowym. Zarządzający oraz fundusze, które osiągają wyniki mocno odchylone od średniej w danym okresie, nie są w stanie przez długi czas tych ponadprzeciętnych stóp zwrotu utrzymać. Fundusz, który okazał się wybitny w jednym roku, w następnym może być przeciętny, a nawet najgorszy. Zgodnie z prawem regresji do średniej, należałoby przypuszczać, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że rosnące ceny akcji zaczną spadać, a spadające ceny akcji będą wzrastać. Inwestor, który nie respektuje prawa regresji do średniej, będzie natomiast uważać, iż wzrastający trend cen akcji będzie się utrzymywał, dlatego będzie kupować akcje w trakcie hossy.

Pytanie nr 42

Do prewencji wtórnej można zaliczyć następujące interwencje nakierowane na zwalczanie stresu zawodowego:

a) wykrywanie stresorów zawodowych,
b) dbałość o utrzymywanie równowagi między pracą a życiem osobistym,
c) osłabianie stresorów zawodowych,
d) treningi, dzięki którym pracownicy zmieniają swoje reakcje na stresory zawodowe.

Komentarz:

Nasilający się problem występowania stresu związanego z wykonywaniem obowiązków zawodowych i związanych z nim negatywnych konsekwencji dla organizacji pokazuje konieczność tworzenia programów profilaktycznych przeciwko stresowi zawodowemu. Działania prewencyjne podejmowane przez organizację w celu zwalczania stresu zawodowego można podzielić na trzy grupy. Działania w ramach prewencji pierwotnej są nastawione na zapobieganie wystąpieniu problemu, mają miejsce zanim jeszcze się on pojawi. Ich celem jest zmniejszenie liczby pracowników skarżących się na stres. Prewencja wtórna to wszelkie działania mające na celu ograniczenie skutków danego problemu, czyli podejmowanie działań, które obniżą szkodliwość występujących w otoczeniu stresorów. Mogą to być przykładowo organizowane przez firmy/instytucje treningi, dzięki którym pracownicy zmieniają swoje reakcje na stresory zawodowe. W ramach prewencji trzeciego stopnia działania nakierowane są na zapobieganie nawrotom problemu, w tym przypadku stresu.

Pytanie nr 43

Chcąc zabezpieczyć się przed odczuwaniem dysonansu poznawczego:

a) konsument po dokonaniu zakupu będzie starał się oglądać reklamy i oferty produktów alternatywnych do zakupionego,
b) doradca finansowy będzie tłumaczył błędną decyzję pojawieniem się nieprzewidzianych okoliczności,
c) inwestor szybko sprzeda taniejące aktywa,
d) menedżer wprowadzający w życie swoją decyzję przedstawi również plan awaryjny.

Komentarz:

Dysonans poznawczy to stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, pojawiający się wtedy, gdy dana osoba posiada niezgodne ze sobą myśli lub sądy lub jej zachowania są niezgodne z jej postawami. Stan dysonansu wywołuje napięcie motywacyjne i związane z nim zabiegi, mające na celu zredukowanie lub złagodzenie napięcia. Szczególnie nieprzyjemne dla osoby są sytuacje, w których jej postępowanie i decyzje podważają jej pozytywny obraz samej siebie, wywołując tzw. dysonans postdecyzyjny. Przykładowo konsument, który zakupił produkt będzie starał się unikać oglądania ofert produktów analogicznych, aby przypadkiem nie odkryć, iż jego decyzja była błędna. Inwestor giełdowy chcąc zachować wiarę w swoje umiejętności, będzie przetrzymywał walory coraz słabiej funkcjonującej spółki, żeby nie musiał przyznawać się do swojego błędu, a wszelkie nadchodzące z rynku informacje będzie interpretował jako utwierdzające go w tej decyzji. Menedżer wprowadzający w życie swój nowy plan, by nie poddawać wątpliwości swoich umiejętności i słuszności swoich decyzji, zlekceważy potrzebę przygotowania scenariuszy awaryjnych. Doradca finansowy, który podjął błędną decyzję, będzie starał się wytłumaczyć pojawieniem się nieprzewidzianych okoliczności, których nie mógł uwzględnić we wcześniejszych rozważaniach. Dzięki temu będzie mógł utrzymać na swój temat opinię, iż jest dobrym specjalistą.

Pytanie nr 44

Zgodnie z behawioralną teorią portfela:

a) inwestorzy oceniając ryzyko portfela posiadanych akcji biorą pod uwagę korelacje pomiędzy poszczególnymi aktywami,
b) inwestorzy mają trudności w odraczaniu gratyfikacji, dlatego wolą koncentrować się na krótkoterminowej perspektywie czasowej,
c) inwestorzy budując swój portfel inwestycyjny wyszukują zarówno aktywów bezpiecznych w czasie spadków jak również papierów dochodowych w czasie hossy,
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Komentarz:

Behawioralna teoria portfela stara się wyjaśnić, w jaki sposób inwestorzy tworzą swoje portfele inwestycyjne. W odróżnieniu do teorii portfelowych, opierających się na założeniach teorii klasycznych finansów, uwzględnia ona czynniki psychologiczne wpływające na decyzje inwestujących. Zgodnie z nią inwestorzy konstruują swoje portfele akcji, analizując poszczególne elementy portfela osobno i nie uwzględniają korelacji poszczególnych aktywów. Portfele behawioralne tworzą piramidę aktywów o różnym potencjale ryzyka i powiązanych z różnymi celami finansowymi. Poszczególne poziomy piramidy są od siebie niezależne. Z jednej strony inwestor kupuje aktywa zapewniające mu bezpieczeństwo w przypadku spadków kursów, z drugiej strony kupuje aktywa ryzykowne, ale o dużej stopie dochodowości w przypadku hossy. Inną cechą portfeli behawioralnych jest dwutorowy sposób myślenia inwestora, który koncentruje się na horyzoncie długoterminowym, nastawiając się na osiągnięcie jak największego zysku, a z drugiej strony realizuje swoje bieżące cele konsumpcyjne.

Pytanie nr 45

Z hierarchicznego modelu motywów oszczędzania wynika, że:

a) zarządzanie gotówką jest najbardziej podstawowym motywem oszczędzania,
b) oszczędzanie na konkretny cel znajduje się wyżej w hierarchii niż zarządzanie zasobami,
c) zarządzanie zasobami nie jest motywem oszczędzania,
d) zapewnienie sobie zabezpieczenia na wypadek nagłych, nieprzewidzianych potrzeb to najczęściej występujący motyw oszczędzania.

Komentarz:

Hierarchiczny model motywów oszczędzania wskazuje na cztery główne motywy oszczędzania: zarządzanie gotówką, zapewnienie sobie ochrony na wypadek nagłych, nieprzewidzianych potrzeb, gromadzenie środków finansowych na jakiś cel oraz zarządzanie zasobami. W tej kolejności motywy tworzą piramidę potrzeb - od występujących najczęściej do pojawiających się najrzadziej.

Pytanie nr 46

W myśl koncepcji behawioralnej głównym motorem zachowań człowieka jest:

a) reakcja na bodźce z otoczenia,
b) oddziaływanie popędów,
c) racjonalny proces myślenia,
d) sposób wychowania.

Komentarz:

Zgodnie z koncepcją behawioralną głównym motorem zachowań człowieka jest reakcja na bodźce z otoczenia.

Pytanie nr 47

Do zasad umysłowego księgowania nie należy:

a) zasada łączenia zysków,
b) zasada łączenia strat,
c) zasada łączenia mniejszej straty z większym zyskiem,
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Komentarz:

Księgowanie umysłowe polega na oddzielnym rozważaniu każdej inwestycji z perspektywy potencjalnych zysków i strat. Ludzie osobno rozpatrują inwestycje, które różnią się celem. W wyniku księgowania umysłowego mogą wystąpić sytuacje, jak na przykład jednoczesne zaciąganie kredytu na wysokie oprocentowanie oraz trzymanie kwoty pieniędzy na lokacie o niższym oprocentowaniu. Skłonność do umysłowego księgowania występuje również wśród inwestorów, którzy odmiennie traktują środki pochodzące z różnych źródeł. Badania wykazują, iż inwestorzy są o wiele bardziej skłonni przeznaczać do celów konsumpcyjnych zyski wypłacone z dywidend, w odróżnieniu od zysków ze sprzedanych akcji. Wyodrębnione zostały również cztery zasady umysłowego księgowania, charakteryzujące sposób postrzegania przez ludzi zysków i strat.

 1. Zasada rozdzielania zysków polega na tym, że konsument odczuwa większe zadowolenie z kilku mniejszych zysków niż z jednego większego, będącego sumą tych mniejszych.
 2. Zasada łączenia strat - konsument odczuwa mniejsze niezadowolenie z jednej zsumowanej większej straty niż z kilku mniejszych strat.
 3. Zasada łączenia mniejszej straty z większym zyskiem - konsument odczuwa większe zadowolenie z jednego zsumowanego zysku powstałego ze zsumowania większego zysku i mniejszej straty niż z oddzielnego większego zysku i oddzielnej mniejszej straty.
 4. Zasada rozdzielania mniejszego zysku od większej straty - konsument odczuwa mniejsze niezadowolenie z oddzielnego poniesienia większej straty i uzyskania mniejszego zysku niż z jednej zsumowanej straty, będącej różnicą między większą stratą i mniejszym zyskiem.

Pytanie nr 48

Zgodnie ze sztuką erystyki argument: "jeżeli firma transportowo-spedycyjna nie zgodziła się na przewiezienie foteli ze względu na ich wielkość, to tym bardziej nie będzie chciała dostarczyć nam tych sof" - to przykład:

a) argumentu z przeciwieństwa (łac. argumentum a contrari),
b) argumentu z silniejszego (łac. argumentum a fortiori),
c) argumentu odwołującego się do następstw (łac. argumentum ad consequentiam),
d) argumentu odwołującego się do niewiedzy (łac. argumentum ad ignorantiam).

Komentarz:

Przedstawiony powyżej argument to tzw. argument z silniejszego (łac. argumentum a fortiori). Argument ten mówi, że jeśli przepis dotyczy obiektów w określonej sytuacji, to tym bardziej dotyczy obiektów, które w większym stopniu zasługują na podleganie temu przepisowi. Argument ten może występować w dwóch wariantach. Wariant "od mniejszego do większego" dotyczy zakazów, a skoro zakazane jest "mniejsze", to tym bardziej zakazane jest "większe". W wariancie "od większego do mniejszego" argument ten dotyczy nakazów i orzeka, że skoro nakazane (dozwolone) jest większe, to tym bardziej nakazane (dozwolone) jest mniejsze.

Pytanie nr 49

Jeżeli dochody nominalne w 2008 roku wzrosły o 10 % w porównaniu do roku poprzedniego, a wskaźnik inflacji w tym okresie wyniósł 5 %, to dochody realne w tym samym okresie były:

a) niższe o ok. 5 %,
b) równe dochodom nominalnym,
c) wyższe o ok. 5 %,
d) wyższe o 10 %.

Komentarz:

Realna zmiana wartości = (zmiana nominalna - inflacja) / (100 % plus inflacja) = 4,76 %, co oznacza, że dochody realne wzrosły o ok. 5 %.

Pytanie nr 50

Koncepcja Z zakłada, że:

a) ludzie są leniwi i trzeba ich przymuszać do pracy,
b) ludzie są różni, mają różne potrzeby i dlatego, aby skutecznie motywować do każdego pracownika należy podchodzić w sposób indywidualny,
c) ludzie lubią pracować, dlatego zależy stworzyć im tylko warunki do pracy, a będą samodzielnie realizowali przydzielone zadania,
d) zachowania ludzi nie da się przewidzieć, dlatego możliwości modyfikacji ich zachowań są bardzo ograniczone.

Komentarz:

W zarządzaniu możemy znaleźć wiele koncepcji wyjaśniających motywację człowieka do działania. Zgodnie z koncepcją X ludzie są leniwi i trzeba ich przymuszać do pracy. Według koncepcji Y ludzie lubią pracować, dlatego zależy stworzyć im tylko warunki do pracy, a będą samodzielnie realizowali przydzielone zadania. Zgodnie z koncepcją Z ludzie są różni, mają różne potrzeby i dlatego, aby skutecznie motywować do każdego pracownika, należy podchodzić w sposób indywidualny.

Testy interaktywne

Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...

inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości