Pytania testowe

Eliminacje okręgowe - V edycja (09/10)

Pytanie nr 1

Które zdanie jest nieprawdziwe?

a) Najwięcej nowo tworzonych firm upada w piątym roku działalności.
b) Osoba przedsiębiorcza traktuje otoczenie jako zbiór szans.
c) Mała liczba absolwentów kierunku zarządzanie zakłada po studiach swoje firmy.
d) Dążąc do wzmocnienia swojej przedsiębiorczości powinniśmy się koncentrować na swoich mocnych stronach.

Komentarz:

Wskaźnik przeżycia firm pokazuje, jaka część nowo tworzonych firm przeżywa kolejny rok obrachunkowy. Wartość wskaźnika zmienia się w zależności od cyklu koniunkturalnego i branży, ale badania potwierdzają, że przedsiębiorstwu najtrudniej jest przetrwać pierwszy rok swojej działalności. Nie przeżywa go średnio 1/3 wszystkich nowo tworzonych firm (wskaźnik przeżywalności firm w Polsce jest jednym z najniższych w Europie).

Osobę przedsiębiorczą cechuje umiejętność dostrzegania i wykorzystywania szans – osoba nieprzedsiębiorcza traktuje otoczenie głównie jako zbiór potencjalnych zagrożeń.

W rankingach najlepszych pracodawców przeprowadzanych wśród studentów i absolwentów pierwsze miejsca od lat zajmują duże korporacje międzynarodowe i instytucje finansowe. Zamiar założenia własnej firmy od razu po studiach deklaruje (w zależności od uczelni) nie więcej niż 20% studentów.

Koncentracja na słabych stronach obniża samoocenę, co z kolei może doprowadzić do obronnego wycofywania się z wszelkiej aktywności.

Pytanie nr 2

Segment bankowości adresowany do najzamożniejszych klientów, oferujący nie tylko usługi takie jak: zarządzanie aktywami, planowanie i dokonywanie inwestycji, ale również usługi typu family office (koordynacja wszystkich spraw majątkowych klienta i jego rodziny), a w wersji najbardziej prestiżowej również usługi typu concierge (pomoc w organizacji życia kulturalnego i towarzyskiego klientów) to:

a) bankowość inwestycyjna,
b) telebanking,
c) private banking,
d) doradztwo finansowe.

Komentarz:

Najzamożniejsi klienci banków w ramach private bankingu mają przywilej korzystania z bardziej zindywidualizowanej oferty i wielu usług dodatkowych, takich jak: zarządzanie aktywami, planowanie i dokonywanie inwestycji, ale również usługi typu family office (koordynacja wszystkich spraw majątkowych klienta i jego rodziny), a w wersji najbardziej prestiżowej – usługi typu concierge (pomoc w organizacji życia kulturalnego i towarzyskiego klientów). Banki w różny sposób ustalają kryteria dostępu do private bankingu – od konieczności zgromadzenia kilku milionów dolarów w przypadku największych instytucji finansowych po zgromadzenie 0,5 mln zł przez jednego klienta w Polsce (choć zdarzają się oferty nawet od 100 tys. zł – ale wtedy z bardzo ograniczonym pakietem usług).

 

Pytanie nr 3

Który z elementów nie stanowi rozwinięcia tradycyjnej koncepcji marketingu mix dla działalności usługowej?

a) ludzie,
b) procesy świadczenia usługi,
c) świadectwa materialne,
d) wartość dla klienta.

Komentarz:

Specyfika usług spowodowała rozwinięcie tradycyjnego marketingu mix (promocja, produkt, dystrybucja, cena) do siedmiu elementów. Do już istniejących zostały dołączone:

 • people (ludzie)  - personel obsługujący,
 • process (procesy) - przebieg świadczenia usługi od zainteresowania klienta, poprzez informację i sprzedaż, po obsługę posprzedażową,
 • physical evidence (świadectwa materialne) -  wszystkie wizualne i materialne elementy (budynki, logo, meble, wyposażenie techniczne, ulotki itp.), które dla klientów są dowodem jakości danej usługi.

 

Pytanie nr 4

System sprzedaży argentyńskiej (czyli gromadzenie mienia w ramach grupy z udziałem konsumentów utworzonej w celu finansowania zakupu praw, rzeczy ruchomych, nieruchomości lub usług na rzecz uczestników grupy) jest w Polsce:

a) dozwolony tylko dla środków trwałych (samochody, mieszkania),
b) dozwolony tylko dla wzajemnych pożyczek (konsorcja pożyczkowe),
c) dozwolony bez ograniczeń,
d) zabroniony.

Komentarz:

System sprzedaży argentyńskiej polega na utworzeniu przez nabywców/klientów rodzaju spółdzielni, w której każdy wpłaca co miesiąc ratę kredytu (jak w przypadku normalnego zakupu na raty bądź spłacania pożyczki), ale nie otrzymuje pożyczki/produktu z góry, tylko w drodze losowania (bądź licytacji). Losowanie ma zazwyczaj miejsce co miesiąc. Raty są zwykle znacznie niższe niż w tradycyjnych ofertach, ale może się okazać, że – jeżeli nie mamy szczęścia – dostęp do produktu otrzymamy dopiero po kilku latach (kiedy już spłacimy wszystkie raty). Taki system sprzedaży jest zabroniony w Polsce (ze względu na duża liczbę nadużyć i brak skutecznych mechanizmów obrony konsumentów).

 

Pytanie nr 5

Zgodnie z koncepcją hierarchii potrzeb A. Maslowa ludzie zaspokajają swoje potrzeby:

a) w sposób losowy,
b) w określonej kolejności,
c) dążąc do maksymalizacji dochodów osobistych,
d) w sposób wyznaczony przez pracodawcę.

Komentarz:

Według Maslowa ludzie zaspokajają swoje potrzeby w określonej kolejności. Jeżeli nie zaspokojono potrzeb znajdujących się na niższych piętrach piramidy, nie będzie możliwe zaspokojenie potrzeb znajdujących się wyżej. Jeżeli jesteśmy głodni albo spragnieni, wszystkie inne potrzeby schodzą na dalszy plan, dopóki nie dostarczymy naszemu organizmowi niezbędnej energii. Gdy już zaspokoimy potrzeby fizjologiczne, naszym kolejnym działaniem staje się wyeliminowanie wszystkich czynników, które mogłyby sprawić nam nieprzyjemność (czyli zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa) – myślimy wtedy, żeby zdobyć dach nad głową i odpowiednio się ubrać, żeby nie odczuwać niekorzystnej temperatury. Nie będziemy natomiast myśleć o szczepieniach albo ubezpieczeniach na życie, jeżeli cały czas będziemy odczuwać głód. Dopiero po zaspokojeniu potrzeb bezpieczeństwa będziemy skłonni spotykać się ze znajomymi i utrzymywać relacje z innymi ludźmi, po to, żeby zostać zaakceptowanym w danej grupie (i wiedzieć, że ta grupa się za nami wstawi, gdy będziemy tego potrzebować).  Kiedy zostaniemy już zaakceptowani, wtedy dopiero pojawia się potrzeba pokazania, że w swojej grupie nie tylko jesteśmy tolerowani, ale jesteśmy też jej niezbędnym ogniwem i robimy coś, co nam pozwala zyskać szacunek ze strony innych osób. Gdy już zdobędziemy szacunek i uznanie innych osób, kolejną potrzebą, która się pojawia, jest dążenie do własnego rozwoju i samorealizacji.

 

Pytanie nr 6

Zasadą prowadzenia biznesu nie jest:

a) zasada gospodarności,
b) zasada przedsiębiorczości,
c) zasada rentowności,
d) zasada mobilności.

Komentarz:

Podstawowymi zasadami prowadzenia biznesu są:

 • zasada gospodarności – zgodnie z nią przedsiębiorstwo powinno dążyć do możliwie najlepszej realizacji zakładanych celów lub minimalizacji nakładów, jeżeli nie jest możliwa lepsza realizacja celów,
 • zasada przedsiębiorczości – przedsiębiorstwo powinno wykorzystywać wszystkie pojawiające się szanse na rozwój i prezentować twórcze podejście do swoich zasobów,
 • zasada rentowności – przedsiębiorstwo powinno osiągnąć przynajmniej zwrot poniesionych nakładów po sprzedaży swoich produktów lub usług,
 • zasada rachunku ekonomicznego – przy podejmowaniu decyzji przedsiębiorstwo powinno kierować się rachunkiem ekonomicznym, który pozwala na najpełniejszą realizację zasady gospodarności.

 


 

Pytanie nr 7

Udział państw UE w światowym PKB wynosi około:

a) 15%,
b) 30%,
c) 45%,
d) 60%.

Komentarz:

Rynek wewnętrzny UE obejmuje blisko 500 mln konsumentów. Wspólny udział w światowym PKB przekracza 30 %, a w handlu światowym – 17 % (nie wliczając handlu wewnątrz UE).

 


 

Pytanie nr 8

Do pasywnych form walki z bezrobociem nie zalicza się:

a) zasiłków dla bezrobotnych,
b) obniżania wieku emerytalnego,
c) skracania maksymalnego czasu pracy,
d) pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej.

Komentarz:

Aktywne formy walki z bezrobociem:

 • pośrednictwo pracy
 • organizowanie szkoleń i pomoc w przekwalifikowaniu,
 • finansowanie prac interwencyjnych i programów robót publicznych,
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej.

Pasywne formy walki z bezrobociem:

 • zasiłki dla bezrobotnych i świadczenia socjalne,
 • obniżanie wieku emerytalnego,
 • skracanie maksymalnego czasu pracy.

 

 

Pytanie nr 9

Który z poniższych mierników produktu gospodarczego umożliwia najbardziej obiektywne porównywanie wyników w różnych gospodarkach?

a) PKB,
b) PKB per capita,
c) liczba zatrudnionych w przemyśle,
d) PKB per capita w parytecie siły nabywczej.

Komentarz:

Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca (per capita) z uwzględnieniem siły waluty danego państwa (parytet siły nabywczej) jest miernikiem pozwalającym w bardziej obiektywny sposób porównywać wyniki gospodarcze uzyskiwanie przez gospodarki różnych krajów.

 

Pytanie nr 10

W koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu zakłada się przede wszystkim:

a) maksymalizację produkcji,
b) maksymalizacje zatrudnienia,
c) wypełnianie zobowiązań prawnych,
d) realizację celów ważnych dla grup interesariuszy w organizacji.

Komentarz:

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją, która zakłada, że przedsiębiorstwa w swojej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska oraz utrzymywanie dobrych relacji z różnymi grupami interesariuszy. Przedsiębiorstwo, które stosuje się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, nie tylko spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne, ale dodatkowo inwestuje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy.

 

Pytanie nr 11

„Kreatywna księgowość” to:

a) księgowość, która elastycznie reaguje na zmiany otoczenia prawnego,
b) obiegowa nazwa bilansu korzyści i kosztów kampanii marketingowej dla każdej grupy produktów,
c) łamanie przepisów i standardów rachunkowości w celu przedstawienia sytuacji finansowej firmy w lepszym świetle,
d) księgowość prowadzona według specyficznych dla danej firmy, autorskich zasad rachunkowości.

Komentarz:

Terminem „kreatywnej księgowości” określa się wszelkie przypadki księgowania operacji finansowych sprzecznego z zasadami rachunkowości lub stanem faktycznym (np. żeby zataić gorsze wyniki przed akcjonariuszami lub ukryć popełniane przestępstwa finansowe).

 


 

Pytanie nr 12

Wskaż zdanie nieprawdziwe:

a) każda spółka akcyjna jest notowana na GPW,
b) każda spółka akcyjna posiada zarząd i radę nadzorczą,
c) w przypadku upadłości spółki akcyjnej strata akcjonariusza instytucjonalnego może być równa co najwyżej wartości posiadanych akcji,
d) liczba posiadanych akcji wpływa na pozycję inwestora na WZA.

Komentarz:

 1. Aby spółka akcyjna mogła być notowana na GPW, musi najpierw zostać dopuszczona do obrotu publicznego, a następnie do obrotu giełdowego. Istnieje wiele spółek akcyjnych, które nawet nie rozważają finansowania swojej działalności przez GPW.
   
 2. Kodeks spółek handlowych przewiduje, że władze spółki akcyjnej są tworzone zgodnie z modelem systemu dualistycznego, w którym obowiązkowo istnieje stały organ nadzorczy. Organami spółki są:
 • zarząd - powoływany maksymalnie na 5 lat, reprezentujący spółkę na zewnątrz i prowadzący jej sprawy,
 • rada nadzorcza - wykonująca stały nadzór nad zarządem, składa się z minimum 3 członków, w spółkach publicznych - minimum 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie akcjonariuszy,
 • walne zgromadzenie akcjonariuszy.
 1. Strata każdego akcjonariusza spółki akcyjnej w przypadku jej upadłości nie przekroczy wartości zakupionych udziałów (nawet w bardzo zadłużonej spółce jako akcjonariusze nie będziemy musieli spłacać wierzycieli z własnego majątku).
   
 2. Każda akcja daje prawo głosu na WZA – im więcej posiadanych akcji, tym inwestor posiada większy wpływ na działalność spółki (wcale nie jest wymagane zdobycie ponad 50 % udziałów, żeby kontrolować spółkę – przy bardzo rozdrobnionym akcjonariacie, który niechętnie uczestniczy w WZA, czasami zdobycie nawet kilkuprocentowego udziału może pozowlić inwestorowi wpływać na decyzje WZA, a tym samym wybór zarządu i RN).

 


 

Pytanie nr 13

Powody dla których ubiegamy się o pracę u danego pracodawcy oraz argumenty, które będą miały za zadanie przekonanie go, że jesteśmy właściwym kandydatem na dane stanowisko przedstawimy w:

a) CV,
b) liście motywacyjnym,
c) referencjach,
d) dokumencie aplikacyjnym.

Komentarz:

List motywacyjny to forma, dzięki której możemy przedstawić pracodawcy powody poszukiwania przez nas danego zajęcia i przekonać go, że jesteśmy właściwym kandydatem na dane stanowisko. Z tych względów nasz list powinien być rzeczowy, przejrzysty i zwięzły. Jeśli załączamy do niego CV, powinniśmy unikać podawania w liście zbyt dużej ilości szczegółów z życia zawodowego. Warto skupić się na wybranych cechach i osiągnięciach, które w bezpośredni sposób dotyczą stanowiska, o które się staramy.

 


 

Pytanie nr 14

Minimalny kapitał spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi:

a) 5 000 zł,
b) 50 000 zł,
c) 100 000 zł,
d) 50 000 euro.

Komentarz:

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 000 zł (minimalna wartość udziału to 50 zł).

 


 

Pytanie nr 15

Która z kombinacji barier wejścia i wyjścia jest czynnikiem w największym stopniu obniżającym atrakcyjność sektora?

a) niskie bariery wejścia, niskie bariery wyjścia,
b) niskie bariery wejścia, wysokie bariery wyjścia,
c) wysokie bariery wejścia, niskie bariery wyjścia,
d) wysokie bariery wejścia, wysokie bariery wyjścia.

Komentarz:

Najmniej korzystną sytuacją w sektorze są wysokie bariery wyjścia (przedsiębiorstwo, które w nim działa ma ograniczone możliwości wycofania się w przypadku dekoniunktury) oraz niskie bariery wejścia (przedsiębiorstwa działające w sektorze nie są chronione przed potencjalną konkurencją).

 


 

Pytanie nr 16

Najtrudniejszym kryzysem do rozpoznania jest kryzys:

a) strategiczny,
b) płynności,
c) wyników,
d) upadłości.

Komentarz:

Najtrudniejszym do rozpoznania kryzysem jest kryzys strategiczny, czyli związany ze spadkiem potencjału strategicznego przedsiębiorstwa (w kryzysie strategicznym przedsiębiorstwo może osiągać zyski i nie mieć żadnych problemów z płynnością – dlatego też menedżerowie, którzy mają tendencję do koncentrowania się na wskaźnikach finansowych mogą osłabienia pozycji strategicznej w początkowym okresie trwania kryzysu w ogóle nie dostrzec). Nasilający się kryzys strategiczny doprowadza do kryzysu płynności bądź wyników – i zazwyczaj dopiero wtedy menedżerowie podejmują działania obronne, wymagające zastosowania narzędzi restrukturyzacji naprawczej.

 


 

Pytanie nr 17

Cechą współczesnych przedsiębiorstw nie jest:

a) samowystarczalność,
b) budowanie przewag w oparciu o kapitał intelektualny,
c) elastyczność,
d) spłaszczanie struktur organizacyjnych.

Komentarz:

Współczesne przedsiębiorstwa w coraz mniejszym stopniu są w stanie samodzielnie zbudować i utrzymać przewagi konkurencyjne. Sukces odnoszą przede wszystkim firmy, które są w stanie skutecznie współpracować z innymi w różnego rodzaju aliansach, sieciach i innych związkach kooperacyjnych. W mniejszym stopniu liczy się posiadanie własnych zasobów – wygrywa ten, kto ma do nich dostęp.

 


 

Pytanie nr 18

Luka informacyjna przy podejmowaniu decyzji to:

a) różnica między zbiorem informacji posiadanej a zbiorem informacji pożądanej, z punktu widzenia rozwiązania danego problemu decyzyjnego,
b) koszt przeprowadzenia szczegółowych analiz,
c) różnica między najlepszym i najgorszym dostępnym rozwiązaniem,
d) przeświadczenie, że decyzje podejmowane grupowo są lepsze niż decyzje indywidualne.

Komentarz:

Luka informacyjna to różnica między zbiorem informacji posiadanej a zbiorem informacji pożądanej z punktu widzenia rozwiązania danego problemu decyzyjnego.


 

Pytanie nr 19

30 września ubiegłego roku na warszawskiej GPW rozpoczął działalność rynek CATALYST. Przedmiotem obrotu na CATALYST są:

a) obligacje komunalne, obligacje korporacyjne oraz listy zastawne,
b) kontrakty terminowe na surowce energetyczne,
c) instrumenty zabezpieczające ryzyko walutowe,
d) wierzytelności wystawione przez firmy windykacyjne.

Komentarz:

Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot (dawniej: MTS CeTO). Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO - przeznaczone są dla klientów detalicznych, analogiczne dwa rynki BondSpotu dedykowane są klientom hurtowym (rynek ASO na platformie BondSpot ruszył przed końcem 2009 roku). Wszystkie przeznaczone są dla nieskarbowych instrumentów dłużnych – obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych. Taka architektura Catalyst sprawia, że jest on dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych inwestorów – hurtowych i detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych.

 

\"\"
 

Pytanie nr 20

Optymalny kontakt wzrokowy w negocjacjach powinien wynosić:

a) mniej więcej 1/4 czasu rozmowy,
b) od 30 do 60% czasu rozmowy,
c) 80% czasu rozmowy,
d) blisko 100% czasu rozmowy.

Komentarz:

Zbyt intensywny kontakt wzrokowy w czasie negocjacji utrudnia skupienie się na warstwie merytorycznej i może zostać odebrany jako chęć zdominowania partnera. Zbyt rzadki kontakt może zostać odebrany jako chęć ukrycia czegoś przed partnerem. Optymalny kontakt wzrokowy powinien mieścić się w przedziale od 30 do 60 % czasu rozmowy.

 

Pytanie nr 21

Która z zasad nie jest zalecana podczas wygłaszania prezentacji?

a) posługuj się językiem dostosowanym do odbiorców,
b) posługuj się językiem korzyści,
c) używaj skrótów,
d) staraj się budować krótkie zdania.

Komentarz:

Używanie skrótów podczas wygłaszania prezentacji nie jest zalecane z kilku powodów. Po pierwsze nie wszystkim odbiorcom skróty muszą być znane. Po drugie – często pod tymi samymi skrótami mogą kryć się różne rozwinięcia (nie mamy gwarancji czy zostaniemy zrozumiani jednoznacznie). I po trzecie – przekaz, w którym jest bardzo wiele skrótów, wymaga od odbiorcy więcej czasu na ich rozszyfrowanie – co utrudnia przyswojenie kolejnych treści.

 


 

Pytanie nr 22

Jeżeli na opakowaniu produktu pojawia się „sugerowana cena detaliczna”, to oznacza, że w sklepie:

a) cena nie może być inna niż cena sugerowana,
b) cena może być wyższa, ale nie może być niższa,
c) cena może być niższa, ale nie może być wyższa,
d) cena może być dowolna.

Komentarz:

Sugerowana cena detaliczna oznacza sugestię producenta dotyczącą ceny końcowej dla konsumenta, ale nie jest to sugestia wiążąca. Część dystrybutorów będzie sprzedawało produkt z niższą ceną w celu przyciągnięcia większej liczby klientów niż konkurencja, część będzie sprzedawała drożej (np. w miejscach, w których konsumenci nie mogą wybrać konkurencyjnego punktu sprzedaży), żeby więcej zarobić. Producenci poprzez różnego rodzaju programy lojalnościowe starają się przekonać dystrybutorów do uwzględniania sugerowanych cen detalicznych, ale nie mają narzędzi, żeby to skutecznie wymusić na wszystkich. Podobnie konsument – jeśli w sklepie zauważy produkt w cenie wyższej niż sugerowana, nie może w żaden sposób takiego działania zaskarżyć.

 

Pytanie nr 23

W skład indeksu Respect Index na warszawskiej GPW wchodzą spółki, które:

a) przestrzegają zasad społecznej odpowiedzialności biznesu,
b) osiągnęły ponad 10% wzrost wartości w ostatnim roku,
c) osiągają co najmniej 100 mln zł rocznych przychodów,
d) są notowane co najmniej 5 lat na warszawskim parkiecie i nigdy nie miały zawieszonych notowań.

Komentarz:

Respect Index jest indeksem dochodowym, mierzącym wartość portfela spółek najbardziej odpowiedzialnych społecznie. Skład indeksu powstał na bazie badania Respect Rating. W skład RESPECT Index, w wyniku weryfikacji stopnia spełnienia przyjętych kryteriów, wchodzą każdorazowo wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

 


 

Pytanie nr 24

W marcu ubiegłego roku Ministerstwo Gospodarki w ramach pakietu wspierającego przedsiębiorczość wprowadziło ułatwienie w rejestracji nowo tworzonych firm. Najważniejszym ułatwieniem jest:

a) możliwość prowadzenia pierwszej działalności gospodarczej do 365 dni bez konieczności zgłoszenia w urzędzie,
b) możliwość wypełnienia wszystkich formalności rejestracyjnych w jednym miejscu,
c) rezygnacja z papierowych formularzy rejestracyjnych i przeniesienie rejestracji do Internetu, w ramach programu
d) możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez rejestracji, o ile wartość obrotów nie przekroczy 15 tysięcy euro rocznie.

Komentarz:

Jednym z najważniejszych udogodnień wprowadzonych w marcu ubiegłego roku przez Ministerstwo Gospodarki dla przedsiębiorców jest uproszczenie zasad rejestracji działalności gospodarczej. Od marca 2009 r. przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w urzędzie gminy dołącza wypełnione formularze niezbędne w innych urzędach (wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS).

 

\"\"
 

Pytanie nr 25

PKB Polski w 2009 r. w porównaniu do roku poprzedniego:

a) wzrosło o 5,1%,
b) wzrosło o 1,7%,
c) wzrosło o 0,3%,
d) spadło o 2,3%.

Komentarz:

Według wstępnego szacunku GUS Produkt Krajowy Brutto (PKB) w Polsce w 2009 r. był realnie wyższy o 1,7% w porównaniu z 2008 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). W 2008 r. w porównaniu z 2007 r. wzrost PKB wyniósł 5,0%.

 

Pytanie nr 26

Potrzebę afiliacji w pracy można zaspokoić poprzez:

a) otrzymanie pochwały i nagrody za dobrze wykonaną pracę,
b) możliwość wykonywania zadań samodzielnie,
c) dobre relacje w zespole pracowniczym,
d) podwyżkę wynagrodzenia.

Komentarz:

Przykłady hierarchii potrzeb A. Maslowa w środowisku pracy:

samorealizacja samodzielne podejmowanie wyzwań zawodowych, które wiążą się z osobistym rozwojem pracownika
potrzeby uznania pochwały i nagrody za dobrze wykonaną pracę, zauważanie osiągnięć przez inne osoby, awans
potrzeby afiliacji dobra atmosfera w zespole pracowniczym, dobre relacje między przełożonymi i podwładnymi
potrzeby bezpieczeństwa stabilna, pewna praca (na podstawie umowy na czas nieokreślony), system emerytalny, ubezpieczenia (zabezpieczające pracownika na wypadek niezdolności do pracy), świadczenia socjalne
potrzeby fizjologiczne wynagrodzenie za pracę (umożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z przetrwaniem), warunki pracy

 

Pytanie nr 27

Materialnym narzędziem motywacyjnym nie jest:

a) udzielenie niskooprocentowanych pożyczek,
b) bezpłatna możliwość korzystania z obiektów sportowych,
c) sfinansowanie szkolenia językowego przez pracodawcę,
d) włączanie pracowników w zarządzanie przedsiębiorstwem.

Komentarz:

Włączanie pracowników w zarządzanie przedsiębiorstwem jest niematerialnym narzędziem motywacyjnym.  Innymi narzędziami z tej grupy są między innymi:

 • status stanowiska,
 • awans,
 • rozwój,
 • uznanie,
 • samodzielność realizacyjna,
 • kreatywna praca,
 • atmosfera w pracy,
 • otwarta komunikacja,
 • elastyczny czas pracy,
 • pewność pracy,
 • dobre warunki pracy,
 • wizerunek organizacji.

Pytanie nr 28

Szeroki zakres tematyczny informacji i mała szczegółowość wymagane są przede wszystkim przy podejmowaniu decyzji:

a) strategicznych,
b) taktycznych,
c) operacyjnych,
d) ex post.

Komentarz:

Decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne różnią się horyzontem czasowym (decyzje strategiczne są decyzjami o najdłuższym horyzoncie, operacyjne mają najkrótszy horyzont), zakresem (strategiczne – najszerszy zakres, operacyjne – najwęższy) oraz stopniem szczegółowości (strategiczne – najbardziej ogólne, operacyjne –najbardziej szczegółowe). Decyzje taktyczne są decyzjami pośrednimi pomiędzy decyzjami strategicznymi i operacyjnymi. Decyzje ex post to decyzje podjęte po fakcie, po zdarzeniu.

 

Pytanie nr 29

Instytucją, która pomaga rozstrzygać spory pomiędzy konsumentami – klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta (jeżeli wartość sporu nie jest zbyt duża), jest:

a) Biuro Informacji Kredytowej (BIK),
b) Związek Banków Polskich,
c) Narodowy Bank Polski,
d) Bankowy Arbitraż Konsumencki.

Komentarz:

Bankowy Arbitraż Konsumencki jest instytucją powołaną przez Związek Banków Polskich do umacniania zaufania w relacjach z klientami. Został on utworzony w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami–klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta. Jeśli wartość sporu nie jest wyższa niż 8 tys. zł, to konsument – zamiast iść w obronie swoich racji do sądu – może zwrócić się do arbitrażu. Korzyścią dla niego oprócz niższych opłat i szybszego wyroku jest fakt, że w przypadku rozstrzygnięcia korzystnego dla klienta, decyzja Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego traktowana jest przez banki na równi z decyzją sądu. W przypadku decyzji niekorzystnej klient może rozpocząć normalną procedurę sądową.

 


 

Pytanie nr 30

Według danych GUS w Polsce w ostatnich latach rejestruje się rocznie około:

a) 2,5 mln firm osób fizycznych w ewidencji działalności gospodarczej oraz 200 tysięcy spółek w KRS,
b) 1 mln firm osób fizycznych w ewidencji działalności gospodarczej oraz 75 tysięcy spółek w KRS,
c) 0,25 mln firm osób fizycznych w ewidencji działalności gospodarczej oraz 30 tysięcy spółek w KRS,
d) 75 tysięcy firm osób fizycznych w ewidencji działalności gospodarczej oraz 3 tysiące spółek w KRS.

Komentarz:

Rocznie w Polsce rejestruje się około 250 tys. firm osób fizycznych (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) oraz około 30 tysięcy spółek. Jest to jeden z wyższych wskaźników w UE (na 100 000 mieszkańców), ale jednocześnie blisko 1/3 nowo tworzonych firm nie przeżywa pierwszego roku działalności (również jeden z najwyższych wskaźników w UE).

 

\"\"

Pytanie nr 31

Poniższy wykres jest przykładem narzędzia wykorzystywanego w analizie:

a) technicznej,
b) fundamentalnej,
c) mieszanej,
d) ryzyka.

Komentarz:

Stosowanie do analiz inwestycyjnych wykresów, trendów, formacji jest domeną analizy technicznej. W analizie fundamentalnej wykorzystuje się ocenę potencjału strategicznego spółki. Analiza mieszana łączy oba te podejścia.

 


 

Pytanie nr 32

Krótka sprzedaż na rynku akcji oznacza:

a) sprzedaż pożyczonych akcji w celu późniejszego odkupienia po niższej cenie i zarobienia na spadku notowań,
b) kupno akcji w celu późniejszego odsprzedania po wyższej cenie w celu zarobienia na wzroście notowań,
c) sprzedaż małego pakietu posiadanych akcji, żeby sztucznie pobudzić rynek i zwiększyć zainteresowanie akcjami konkretnej spółki,
d) sprzedaż akcji podczas dogrywki.

Komentarz:

Krótka sprzedaż na rynku akcji oznacza sprzedaż pożyczonych akcji w celu późniejszego odkupienia po niższej cenie i zarobienia na spadku notowań. Jeżeli dojdzie do wzrostu notowań, inwestor ponosi stratę. Problemem w stosowaniu krótkiej sprzedaży jest znalezienie podmiotu, który pożyczy inwestorowi akcje – dlatego też ta forma gry na spadki nie jest szczególnie popularna.

 


 

Pytanie nr 33

Stosowanie w fazie wprowadzania produktu niskich cen i wysokich wydatków promocyjnych to:

a) strategia szybkiego zbierania śmietanki,
b) strategia powolnego zbierania śmietanki,
c) strategia szybkiej penetracji,
d) strategia powolnej penetracji.

Komentarz:

Celem strategii penetracji jest:

 • intensyfikacja spożycia u dotychczasowych odbiorców (częstsze zakupy, większe ilości jednorazowych zakupów);
 • zdobycie nowych odbiorców dla dotychczasowych produktów (usług) konkurentów;
 • zdobycie odbiorców, którzy do tej pory nie kupowali takich produktów lub usług.

Szybka penetracja możliwa jest przy jednoczesnym wprowadzeniu niskich cen i zwiększeniu wydatków promocyjnych.

Strategia zbierania śmietanki to strategia wysokich cen.

 


 

Pytanie nr 34

3 marca 2010 r. przedsiębiorca, który chciał kupić 100 euro, musiał zapłacić:

a) poniżej 380 zł,
b) <380 zł, 420 zł),
c) <420 zł, 460 zł>,
d) powyżej 460 zł.

Komentarz:

Pytanie nr 35

Jan Kowalski od 5 lat pracuje w firmie Alfa na stanowisku zastępcy kierownika działu marketingu. Po pierwszych trzech miesiącach pracy zawarł umowę o pracę na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia tej umowy wynosi:

a) dwa tygodnie,
b) miesiąc,
c) trzy miesiące,
d) pół roku.

Komentarz:

W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem pracownik lub pracodawca pisemnie deklaruje wypowiedzenie umowy. W takiej sytuacji obie strony są zobowiązane dochowania okresu wypowiedzenia, w którym stosunek pracy trwa na wcześniejszych zasadach. Okres wypowiedzenia jest zależny od rodzaju umowy i stażu pracy. Dla umów terminowych okres wypowiedzenia wynosi od 3 dni do 2 tygodni zależności od rodzaju umowy. W przypadku umowy na czas nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie dla pracowników o stażu pracy krótszym niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc w przypadku stażu od 6 miesięcy do 3 lat
 • 3 miesiące dla pracowników ze stażem co najmniej 3 lat

Do stażu wlicza się cały okres pracy w danej firmie niezależnie od ilości i rodzaju wcześniej zawieranych umów.

 

Pytanie nr 36

Udzielenie upustu na suszarkę przy zakupie golarki jest przykładem zastosowania:

a) kuponu odsyłającego,
b) komplementacji zamówienia,
c) bonifikaty,
d) refundacji cen.

Komentarz:

Kupon odsyłający kieruje konsumenta do innego produktu niż ten, przy którym został umieszczony. Takie narzędzia promocji sprzedaży są stosowane przede wszystkim przez firmy, które wytwarzają więcej niż jeden produkt – dołączane do produktów najbardziej popularnych, stymulują sprzedaż pozostałych.

 

Pytanie nr 37

Nowo utworzonej niewielkiej rodzinnej firmie, w ramach strategii rozwoju, w pierwszym etapie zaleca się:

a) dywersyfikację,
b) rozwijanie rynku,
c) rozwijanie produktu,
d) penetrację.

Komentarz:

Sekwencję stosowania poszczególnych strategii ze względu na osiągane dochody i ryzyko przedstawia poniższy rysunek.

Nowotworzona firma powinna w pierwszym etapie rozwoju skupić się na penetracji dotychczasowych rynków (wymaga to mniejszej wiedzy i mniejszych nakładów inwestycyjnych), a dopiero po pewnym czasie wprowadzić inne strategie.

 


 

Pytanie nr 38

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2009 r. wyniosła:

a) poniżej 9%,
b) <9; 11%),
c) <11; 13%>
d) powyżej 13%.

Komentarz:

Na koniec grudnia 2009 r. w Polsce było zarejestrowanych 1,892 mln bezrobotnych, co dało stopę bezrobocia rejestrowanego wynoszącą 11,9%. Zmiany stopy bezrobocia rejestrowanego w ostatnich trzech latach przedstawia tabela:

 

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień paźdz. listopad grudz.
2007 15,1 14,8 14,3 13,6 12,9 12,3 12,1 11,9 11,6 11,3 11,2 11,4
2008 11,7 11,5 11,1 10,5 10,0 9,6 9,4 9,1 8,9 8,8 9,1 9,5
2009 10,5 10,9 11,2 11,0 10,8 10,7 10,8 10,8 10,9 11,1 11,4 11,9

 

Źródło: GUS

 

Pytanie nr 39

Gwarancja:

a) jest obowiązkiem sprzedawcy,
b) jest obowiązkiem producenta,
c) ma charakter umowy dobrowolnej
d) jest obowiązkiem sprzedawcy lub producenta.

Komentarz:

Gwarancja jest jedną z form ochrony konsumenta i wzmacniania przewagi jakościowej przez producenta. Uzyskanie gwarancji ma charakter dobrowolny i wymaga zawarcia umowy (w przeciwieństwie do odpowiedzialności za niezgodność towaru umową, która jest obligatoryjna z mocy prawa). W przypadku gwarancji odpowiedzialność ponosi gwarant, a szczegółowe uprawnienia konsumenta określone są w karcie gwarancyjnej.

 


 

Pytanie nr 40

Wydłużanie terminu płatności za dostawy, podpisywanie umów o wyłączności dostaw - to przykłady zachowań w ramach strategii:

a) dyktowania warunków,
b) partnerskiej współpracy,
c) uniezależniania się od dostawców,
d) obrony pozycji przed dostawcami.

Komentarz:

Dyktowanie warunków to strategia, która polega na przerzucaniu na dostawców niektórych kosztów dostaw. Warunkiem jej zastosowania jest znacznie silniejsza pozycja negocjacyjna (i tym samym siła przetargowa) obiorcy. Oprócz wymienionych w treści pytania sposobów zachowań, nabywca stosujący strategię dyktowania warunków może np. wymuszać na dostawcy dostawy modułowe (koszty kompletowania dostaw po stronie dostawcy), przerzucać na dostawcę koszty transportu i ubezpieczenia, czy też koszty badań i rozwoju swoich produktów (w obszarach, które zależą w największym stopniu od dostawcy).

 


 

Pytanie nr 41

Zadaniem polityki regionalnej Unii Europejskiej jest:

a) tworzenie nowych miejsc pracy w danym regionie,
b) tworzenie jak największej liczby regionów,
c) tworzenie wspólnego regionu monetarnego,
d) zmniejszanie różnic w rozwoju gospodarczym pomiędzy różnymi obszarami UE.

Komentarz:

Celem polityki regionalnej w Unii Europejskiej jest zmniejszenie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczego pomiędzy najbiedniejszymi, a najbogatszymi regionami państw członkowskich. Różnice w poziomie dochodów poszczególnych regionów mogą wynikać między innymi z:

 • peryferyjnego położenia regionu,
 • trudnych warunków klimatycznych i geograficznych,
 • niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury,
 • kryzysogennych struktur gospodarki ( z dominacją rolnictwa),
 • niskiego poziomu kwalifikacji ludności i mało mobilnych zasobów pracy,
 • zamożności regionu osiągniętej dzięki branżom przemysłu, uznanym dziś za schyłkowe.

 

 

 

 

Pytanie nr 42

Pasywa w bilansie przedsiębiorstwa uporządkowane są według:

a) wielkości,
b) alfabetycznie,
c) stopnia wymagalności,
d) płynności.

Komentarz:

Pasywa w bilansie ułożone są wg. stopnia wymagalności (od najmniej wymagalnych na górze). Kapitały własne będą spłacone dopiero po spłacie pożyczek, kredytów  i zobowiązań wobec dostawców i pracowników.

 

Pytanie nr 43

Który z czynników nie sprzyja stosowaniu wysokich cen?

a) równoległa sprzedaż produktów o wysokich marżach,
b) wysokie bariery wejścia,
c) brak ekonomiki skali,
d) pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych.

Komentarz:

Wysokie bariery wejścia (i konieczne wyższe nakłady na ich sforsowanie), brak ekonomiki skali (i niemożność obniżania kosztów przez większą produkcję) oraz pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych (i konieczność większych inwestycji, żeby zwiększyć produkcję) są czynnikami sprzyjającymi stosowaniu wysokich cen. Równoległa sprzedaż produktów o wysokich marżach (np. produktów z innego sektora) nie ma wpływu na poziom cen w danym sektorze.

 


 

Pytanie nr 44

Najbardziej kosztowną metodą testowania produktów konsumpcyjnych są:

a) badania fluktuacji sprzedaży,
b) symulowane testy marketingowe,
c) kontrolowane testy rynkowe,
d) rynki próbne.

Komentarz:

Rynek próbny to rynek, na który trafia wprowadzany produkt (nawet w wersji prototypowej) i gdzie dokonuje się oceny reakcji potencjalnych nabywców w warunkach rynkowych. Producent może dzięki temu dowiedzieć się jakie konsumenci mają oczekiwania odnośnie modyfikacji produktu i jak reagują na przyjętą strategię jego wprowadzenia. Wadą takiego rozwiązania są bardzo wysokie koszty oraz ryzyko, że w czasie testowania przedsiębiorstwo zostanie wyprzedzone przez konkurencję.

 


 

Pytanie nr 45

Dodatkiem wspierającym produkt nie jest:

a) gwarancja,
b) preferencyjny kredyt,
c) opakowanie,
d) obsługa posprzedażowa.

Komentarz:

Opakowanie nie jest dodatkiem, ale bardzo ważną częścią produktu. Oprócz funkcji związanych z utrzymaniem pożądanych właściwości i ochroną produktu oraz ułatwieniem jego transportu, jedną z ważniejszych jest wpłynięcie na decyzje konsumenta o zakupie. Wielu specjalistów ds. marketingu uznaje nawet opakowanie za piąty (obok ceny, dystrybucji, produktu i promocji) element marketingu-mix.

 


 

Pytanie nr 46

Rodzajem marki ze względu na gestora nie jest:

a) marka producenta,
b) marka pośrednika,
c) marka mieszana,
d) marka zbiorowa.

Komentarz:

Ze względu na gestora wyróżnia się marki producenta, marki pośrednika i marki mieszane. Marka zbiorowa jest przykładem segmentacji marek ze względów strategicznych.

 


 

Pytanie nr 47

Akwizytorzy, którzy na początku wizyty u potencjalnego klienta wręczają mu drobny upominek, osiągają wyższe wyniki sprzedażowe niż akwizytorzy, którzy tego nie stosują. Wręczenie upominku na początku wizyty jest zastosowaniem zasady:

a) społecznego dowodu słuszności,
b) wzajemności,
c) autorytetu,
d) aureoli.

Komentarz:

Zasada wzajemności jest jedną z technik wywierania wpływu. Zgodnie z nią za każdą wyświadczoną przysługę lub ofiarowany prezent osoba obdarowana ma potrzebę zrewanżowania się darczyńcy (badania pokazują, że nawet niechciana przysługa i niechciany prezent skłaniają nas do rewanżu). Najprostszym sposobem na odwzajemnienie prezentu otrzymanego od akwizytora jest dokonanie u niego zakupu, stąd znacznie lepsze wyniki sprzedażowe tej grupy sprzedawców.

 


 

Pytanie nr 48

Przedsiębiorstwo Gamma planuje produkcję nowego produktu, który musi być wybrany spośród czterech poniższych propozycji.

 

 

Podejmując decyzję o wyborze w oparciu o analizę progu rentowności, przedsiębiorstwo powinno wybrać produkt:

a) A
b) B
c) C
d) D

Komentarz:

Analiza progu rentowności pozwala odpowiedzieć na pytanie, w którym momencie przedsiębiorstwo zacznie generować zyski.
Analiza progu rentowności wyrażona ilościowo, gdzie Q oznacza wielkość produkcji:
Przychody całkowite – koszty całkowite = 0

Cena jednostkowa sprzedaży x Q – koszt jednostkowy x Q – koszt na uruchomienie produkcji = 0
Po podstawieniu do równania otrzymujemy:
QA = 1500 szt.
QB = 625 szt.
QC = 1680 szt.
QD = koszty jednostkowe > cena jednostkowa, zwiększanie produkcji zwiększa straty, dlatego wariant D możemy pominąć w dalszych analizach

Kierując się kryterium progu rentowności, przedsiębiorstwo powinno wybrać produkt B (już 626 sprzedana jednostka produktu pozwoli wygenerować zysk, w pozostałych przypadkach to ciągle byłaby strata).

Podobnie analizę progu rentowności można przeprowadzić w ujęciu wartościowym (jaka będzie wymagana sprzedaż (w jednostkach pieniężnych), żeby wyjść na  0, w tym przypadku również najlepszym wariantem jest B
Wymagana sprzedaż A = 1500 szt. x 760 zł = 1 140 tys. zł
Wymagana sprzedaż B = 625 szt. x 1100 zł = 687,5 tys. zł
Wymagana sprzedaż C = 1680 szt. x 1500 zł = 2 520 tys. zł

 

Pytanie nr 49

Przedsiębiorstwo Gamma planuje produkcję nowego produktu, który musi być wybrany spośród czterech poniższych propozycji.

 Podejmując decyzję o wyborze w oparciu o czas osiągnięcia rentowności, przedsiębiorstwo powinno wybrać produkt:

a) A
b) B
c) C
d) D

Komentarz:

Kierując się kryterium czasu osiągnięcia progu rentowności, przedsiębiorstwo powinno wybrać produkt, który pozwoli najszybciej wyjść na zero, zgodnie z formułą: próg rentowności wyrażony ilościowo/spodziewany roczny popyt

W wariancie A = 1500 / 750 = 2 lata
W wariancie B = 625 / 300 = ponad 2 lata
W wariancie C = 1680 / 2500 = poniżej 1 roku

 

Pytanie nr 50

Przedsiębiorstwo Gamma planuje produkcję nowego produktu, który musi być wybrany spośród czterech poniższych propozycji.

 Podejmując decyzję o wyborze w oparciu o analizę całkowitego zysku z produktu, przedsiębiorstwo powinno wybrać produkt:

a) A
b) B
c) C
d) D

Komentarz:

Całkowity zysk z produktu oznacza roczne (przychody ze sprzedaży – koszty jednostkowe) x liczba lat – koszty uruchomienia produkcji (koszty uruchomienia, czyli np. prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, przygotowania linii technologicznej – czyli koszty ponoszone jednorazowo, a nie corocznie)
dla wariantu A = 750 szt. (760 zł – 660) x 3 lata – 150 000 zł = 75 tys. zł
dla wariantu B = 300 szt. (1100 zł – 700 zł) x 5 – 250 000 = 350 tys. zł
dla wariantu C = 1300 szt. (1500 zł – 1250 zł) x2 – 420 000 = 230 tys. zł

 

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości