Pytania testowe

Eliminacje centralne - V edycja (09/10)

Pytanie nr 1

Zaletą rekrutacji wewnętrznej nie jest:

a) niski koszt pozyskania pracowników,
b) zmniejszenie płynności kadr,
c) efekt domino,
d) lepsze rozpoznanie kandydata.

Komentarz:

Rekrutacja wewnętrzna (czyli poszukiwanie pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa) pozwala zwiększyć motywację pracowników (jeżeli pracownik będzie zaangażowany w wykonywanie swoich zadań, będzie zwiększał swoje kompetencje – ma szanse zostać zauważony i awansowany), a tym samym zmniejszyć płynność kadr. Wykorzystywanie rekrutacji wewnętrznej pozwala obniżyć koszty doboru pracowników – przedsiębiorstwo nie musi ponosić kosztów dotarcia do potencjalnie zainteresowanych pracowników (koszty ogłoszeń), ale również skraca się etap selekcji (jeżeli przedsiębiorstwo przeprowadzało okresowe oceny swoich pracowników, posiada pełną informacje o pracowniku i tym samym może zmniejszyć liczbę przeprowadzanych rozmów i testów na etapie selekcji). Korzyścią jest również szybsze wdrożenie pracownika do pracy – pracownik dobrze zna organizacje, jej kulturę organizacyjną, zwyczaje. Wadą rekrutacji wewnętrznej jest to, że w przypadku awansowania pracownika z firmy pojawia się wakat na jego dotychczasowym stanowisku (efekt domino).

 

Pytanie nr 2

Kierownik zespołu zadaniowego, wyznający dewizę „Dlaczego nie zrobić tego inaczej?”, który lubi słuchać i wymieniać spostrzeżenia i pomysły oraz rozpatruje problemy z różnych punktów widzenia, to:

a) kierownik logiczny,
b) kierownik praktyczny,
c) kierownik entuzjasta,
d) kierownik fantasta.

Komentarz:

Naczelną dewizą kierownika-fantasty jest „dlaczego nie zrobić tego inaczej”? Lubi słuchać  i wymieniać spostrzeżenia z innymi, dzięki temu może dostrzec nowe sposoby wykonania zadania. Chęć uwzględniania wszystkich możliwych opcji powoduje, że może mieć trudności z wyrażaniem swoich decyzji, tym bardziej, że ciągle oczekuje, że nadejdzie jeszcze lepszy pomysł. Z tego powodu może opóźniać realizację zadań.


Pytanie nr 3

W skład kapitału ludzkiego nie wchodzi:

a) kapitał wiedzy,
b) kapitał umiejętności,
c) kapitał motywacji,
d) kapitał sieci.

Komentarz:

Kapitał ludzki to obok kapitału finansowego (rzeczowego) najważniejsze źródło kreowania wartości przedsiębiorstwa. Najczęściej definiowany jest jako zbiór właściwości tkwiących w ludziach (takich jak np. wiedza, umiejętności, kompetencje, zdrowie, zachowania), które mogą być źródłem przyszłych dochodów. W odróżnieniu od kapitału rzeczowego ma on charakter jakościowy i nie może być przedmiotem obrotu.
Kapitał sieci jest elementem kapitału relacji.
 

Pytanie nr 4

Kultura organizacyjna, która charakteryzuje się dużym zamknięciem na nowe idee, w której nie jest tolerowana odrębność i różnorodność, to kultura:

a) adaptacji,
b) dominacji,
c) współpracy,
d) rywalizacji.

Komentarz:

Cechy kultury dominacji:

 • Kultura homogeniczna – nie jest tolerowany dysonans kulturowy;
 • Organizacja, jej cele, struktura, zachowania członków zdeterminowane są silną tradycją kulturową – zachowania są identyczne i przewidywalne;
 • Duże zamknięcie na nowe idee – albo z powodu zbyt niskiego poczucia własnej wartości (organizacja jest wtedy ważnym punktem oparcia – wszelka zmiana może doprowadzić do zmniejszenia pewności) – albo z powodu wysokiej samooceny (firmy, które odniosły sukces w swoich sektorach);
 • Powstaje w wyniku jednolitości doświadczeń członków organizacji;
 • Bardzo silny wpływ kultury narodowej (np. przedsiębiorstwa japońskie);
 • Częsty w firmach znanych, o określonej reputacji – nowi pracownicy przychodzą do organizacji ze świadomością istnienia silnej jednolitej kultury i podporządkowują się temu – co jeszcze bardziej wzmacnia kulturę.
   

Pytanie nr 5

Styl konkurencji w przełamywaniu oporu przed zmianą należy stosować, gdy:

a) nie możemy odwołać się do 'wyższej instancji',
b) zależy nam na poprawie relacji w zespole,
c) konieczne jest szybkie wprowadzenie zmian,
d) możliwe jest osiągnięcie czasowego porozumienia.

Komentarz:

Styl konkurencji polega na wykorzystaniu wszystkich możliwych środków, żeby pokonać opór przed zmianą i doprowadzić do realizacji własnej wizji, bez modyfikowania jej zgodnie z oczekiwaniami przeciwników. Zastosowanie stylu konkurencji może wywołać jeszcze większy opór, którego jedną z konsekwencji może być nawet podział zespołu/organizacji i wymiana części pracowników. Dlatego też zalecane jest, aby stosować ten sposób zarządzania zmianą przede wszystkim w sytuacji, gdy nie możemy sobie pozwolić na dalsze trwanie w niezmienionym stanie. Ważne jest również posiadanie wsparcia na wyższych szczeblach zarządzania.
 

Pytanie nr 6

Model kariery przez całe życie w jednej firmie, polegający na awansowaniu w zależności od stażu pracy w danej firmie, jest charakterystyczny dla korporacji:

a) amerykańskich,
b) francuskich,
c) japońskich,
d) brytyjskich.

Komentarz:

Najniższa mobilność zawodowa występuje w korporacjach japońskich. Jeszcze kilka lat temu rzadką sytuacją były jakiekolwiek przejścia pracowników między firmami. Lojalność pracowników była budowana między innymi wykorzystywaniem wyłącznie rekrutacji wewnętrznej przy obsadzie stanowisk menedżerskich. Kierownikiem zostawała osoba po osiągnięciu odpowiedniego stażu (osiągnięcia liczyły się w znacznie mniejszym stopniu). Obecnie korporacje japońskie otworzyły się w nieco większym stopniu na pracowników z zewnątrz, jednak cały czas otwartość pozostaje na niskim poziomie.

Pytanie nr 7

Jan K. w trakcie prezentacji strategii personalnej swojej firmy poprosił słuchaczy o przedstawienie własnych opinii w tej sprawie. Jaką technikę wywierania wpływu wykorzystał Jan K.?

a) 'Odmowa - wycofanie',
b) zaangażowania,
c) korzyści słuchaczy
d) wzajemności.

Komentarz:

Jan K. zaangażował słuchaczy w swoją prezentację prosząc ich o opinię w danej sprawie. W momencie gdy dana osoba zajmie stanowisko w jakieś kwestii, odczuwa silny nacisk na zachowanie konsekwentne i zgodne z tym, w co już się zaangażowała. W konsekwencji może być skłonna wyżej oceniać prezentację, w której brała udział. Pozostałe odpowiedzi odwołują się do innych mechanizmów wpływu na ludzkie zachowania: odwołanie się do kompromisu („odmowa-wycofanie”), możliwość realizacji interesów (korzyści słuchaczy), poczucie zobowiązania za oddaną przysługę (wzajemności).

Pytanie nr 8

A: - Wiesz jak jest! Jest kryzys! Nie mogę w takiej sytuacji obniżyć ceny! B: - No tak. Jaką taktykę negocjacyjną zastosowała osoba A?

a) 'Dobry' i 'zły' policjant,
b) 'małe - wielkie sprawy',
c) 'proteza',
d) 'maskowanie'.

Komentarz:

W grze negocjacyjnej „proteza” powód, dla którego nie realizowane są postulaty drugiej strony ulokowany jest poza daną organizacją. W tym przypadku jest to „kryzys”. W  „dobrym i złym policjancie” na przyczyny braku ustępstw wskazuje się osoby pracujące w danej firmie: księgowe, prezesów itd. – są to zazwyczaj przełożeni. „Małe – wielkie sprawy” to gra służąca wywołaniu poczucia winy poprzez pokazanie swoich „dużych” ustępstw na tle „małych” drugiej strony. Uruchamiający „protezę” odwołuje się do ogólnie znanych faktów (w tym przypadku jest to kryzys), zaś w „maskowaniu” są to cechy przypisane danej firmie, np. budżet.

Pytanie nr 9

A: - Chcemy porozmawiać o podwyżce wynagrodzenia dla pracowników.

B: - Dlaczego?

A: - Dlatego, że zależy nam na poprawie warunków życia.

B: - Trudno mi będzie o tym rozmawiać.

A: - Dlaczego?

B: - Z uwagi na to, że obawiam się reakcji przełożonych.

Według koncepcji negocjacji nastawionych na współpracę problem negocjacyjny brzmi:

a) co zrobić, by pracownicy poprawili swoje warunki życia i jednocześnie 'B' nie obawiał się reakcji przełożonych,
b) co zrobić, by pracownicy dostali podwyżkę i jednocześnie 'B' nie miał kłopotów,
c) co zrobić, by pracownicy uznali racje przełożonych i jednocześnie 'B' nie obawiał się reakcji przełożonych,
d) co zrobić, by pracownicy wywiązywali się ze swoich obowiązków i jednocześnie 'B' mógł wpływać na decyzje przełożonych.

Komentarz:

Problem negocjacyjny, w strategii współpracy w negocjacjach, jest pytaniem zawierającym sprzeczność  na poziomie interesów - potrzeb, czyli odpowiedzi na pytanie dlaczego? Warunek ten spełnia jedynie odpowiedź a. W pozostałych przypadkach mamy do czynienia z interpretacją intencji a nie sformułowanymi w przykładzie interesami stron A i B.

Pytanie nr 10

Opcja, na podstawie której posiadacz opcji ma prawo nabyć określony zespół aktywów, możliwość działania, projekt bądź przedsięwzięcie od innej osoby, która opcję wystawiła, za pewną cenę i w oznaczonym czasie, to opcja:

a) realna typu call,
b) realna typu put,
c) opcja odroczenia,
d) opcja schodkowa.

Komentarz:

Opcja realna typu call to opcja kupna. Posiadacz opcji ma prawo (ale nie obowiązek) nabyć określony rodzaj aktywów, możliwość działania, projekt lub przedsięwzięcie od osoby, która opcję wystawiła za ustaloną cenę i w ustalonym czasie. W systemie amerykańskim nabywca opcji może ją zrealizować przez cały czas do daty jej wygaśnięcia, w systemie europejskim tylko w dzień wygaśnięcia.
Opcja put to opcja sprzedaży.
Opcja odroczenia daje możliwość odroczenia działania i czekania na korzystne zmiany na rynku.
Opcja schodkowa wiąże się z poszczególnymi etapami realizacji projektu.

Pytanie nr 11

Które zdanie jest nieprawdziwe?

a) Rutyny organizacyjne redukują liczbę informacji, które uczestnicy organizacji muszą przetworzyć.
b) Przykładem rutyn organizacyjnych są regulaminy, procedury typu \
c) Liczba rutyn organizacyjnych zwiększa się wraz ze wzrostem wielkości i skomplikowania organizacji.
d) Rutyny organizacyjne zwiększają elastyczność organizacji.

Komentarz:

Rutyny organizacyjne to ewolucyjnie wykształcone lub zaprojektowane proceduralnie sposoby postępowania, upraszczają wybory poprzez odnoszenie do utartych schematów, redukują liczbę informacji do przetworzenia, wprowadzają upowszechnianie zwyczajów, oddolne porządkowanie zachowań, wypracowywanie schematów, ale gdy jest ich za dużo, ograniczają elastyczność organizacji.

Pytanie nr 12

W 2009 r. największy udział w wartym blisko 7 mld zł rynku reklamy w Polsce przypadł:

a) internetowi,
b) telewizji,
c) magazynom i gazetom,
d) outdoorowi.

Komentarz:

Wartość rynku reklamy w Polsce przedstawia poniższy rysunek:

Źródło: http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/wartosc-rynku-reklamy-w-polsce-w-latach-2009-2010-zenith-optimedia/

Telewizja jest dominującym medium, przypada na nią ponad 50% wartości rynku reklamy w Polsce.


Pytanie nr 13

System stałego doskonalenia organizacji to:

a) Turnaround management,
b) Business Reengineering,
c) Kaizen,
d) MBO.

Komentarz:

Turnaround management to restrukturyzacyjna zmiana organizacji w kryzysie, Business Reengineering to koncepcja związana z podejściem procesowym jako nadrzędnym dla całej organizacji (liczy się tylko klient i wszystkie procesy, które pozwalają generować wartość dla klienta). MBO (management by objectives) to koncepcja zarządzania przez cele. Kaizen to koncepcja ciągłego doskonalenia organizacji – jednym z jej założeń jest to, że żaden dzień nie powinien minąć bez dokonania jakiejś poprawy w którymś z obszarów funkcjonowania firmy (nawet drobne zmiany doprowadzają w konsekwencji do doskonałości jakościowej).

 

Pytanie nr 14

Która z charakterystyk nie odnosi się do przedsiębiorstwa zorientowanego na czas (Time Based Management)?

a) Czas jako standard, a nie jako koszty,
b) centralnym punktem zainteresowania są wyniki finansowe, a nie produktywność,
c) pomiar przepływu środków finansowych, a nie pomiar wykorzystania zdolności produkcyjnych,
d) pomiar wyników zespołu, a nie wyników indywidualnych.

Komentarz:

Różnice między przedsiębiorstwem zorientowanym na czas a tradycyjnym przedsiębiorstwem przedstawia poniższa tabela:

 

Pytanie nr 15

Różnica między zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu oraz całkowitym kosztem kapitału własnego (z uwzględnieniem kosztu utraconych możliwości) i obcego, to:

a) rynkowa wartość dodana (Market Value Added),
b) wartość dodana dla akcjonariuszy (Shareholder Value Added),
c) ekonomiczna wartość dodana (Economic Value Added),
d) stopa zwrotu z akcji (Total Shareholders Return).

Komentarz:

Ekonomiczna wartość dodana (Economic Value Added) to różnica między zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu oraz całkowitym kosztem kapitału własnego (po uwzględnieniu kosztu alternatywnego) i kapitału obcego.
Uwzględnienie w nazwie słowa ekonomiczny oznacza, że jest brana pod uwagę najlepsza niewykorzystywana alternatywa (koszt utraconych możliwości) i jeżeli przedsiębiorstwo wygenerowało zyski, ale zainwestowany kapitał na rynku dawał w tym czasie wyższą stopę zwrotu, to zgodnie z formułą EVA przedsiębiorstwo nie osiągnie wzrostu wartości.

Pytanie nr 16

Rozszerzenie działalności firmy na inne produkty należące do sektora, w którym dotychczas działa firma (np. rozszerzenie produkcji na wyroby komplementarne oparte na pokrewnej technologii, sprzedawane na tych samych rynkach geograficznych), to dywersyfikacja:

a) horyzontalna,
b) wertykalna,
c) koncentryczna,
d) konglomeratowa.

Komentarz:

Dywersyfikacja horyzontalna oznacza rozszerzenie asortymentu o inne produkty oparte na tej samej technologii, sprzedawane na tych samych rynkach i za pośrednictwem posiadanych kanałów dystrybucji. Wykorzystywana synergia technologiczna oraz rynkowa powoduje, że firma zwiększa swój potencjał rzeczowy, ludzki i finansowy. Przykładem dywersyfikacji horyzontalnej może być przedsiębiorstwo, które produkując proszki do prania rozszerzyło asortyment o wybielacze.

Pytanie nr 17

Przewagą badania satysfakcji klientów w postaci anonimowej ankiety przesyłanej pocztą nad wywiadem przeprowadzanym przez ankietera nie jest:

a) większa szczerość odpowiedzi,
b) szybszy czas realizacji badania,
c) mniejszy koszt przeprowadzenia badania,
d) możliwość zadania większej liczby pytań.

Komentarz:

Anonimowa ankieta daje większą szansę na szczere odpowiedzi niż zadawanie pytań przez ankietera – nawet jeżeli ankieter jest respondentowi nieznany, to odpowiadając na pytania ankietowany może ukryć część skrajnych odpowiedzi, żeby nie wypaść w oczach ankietera nieatrakcyjnie.
Ankieta papierowa daje małą stopę zwrotu, ale ci, którzy się zdecydują ją wypełnić, mogą się spokojnie zastanowić i poświęcić jej więcej czasu niż poświęciliby na rozmowę z ankieterem. Mała stopa zwrotu powoduje, że bardzo często trzeba powtarzać wysyłkę i czkać na zwrot wypełnionych ankiet, co znacząco wydłuża czas badania.

W przypadku ankiety przesyłanej pocztą ponosimy koszt przesyłki (najczęściej w dwie strony), w przypadku wariantu z ankieterem ten koszt nam odpada, ale dochodzą za to wyższe koszty dojazdu i honorarium ankietera.

 

Pytanie nr 18

Działanie firmy Amway opiera się na:

a) marketingu społecznie odpowiedzialnym,
b) marketingu sieciowym,
c) marketingu podwójnego zezwolenia,
d) marketingu relacji.

Komentarz:

W uproszczeniu marketing sieciowy to legalna piramida finansowa. W ramach marketingu sieciowego powstaje piramida sprzedaży, w której dokonuje się zakupów oferowanych produktów w celu dalszej odsprzedaży innym. Im ktoś jest wyżej w strukturze sprzedaży, tym po niższych kosztach może kupować produkty i tym samym uzyskuje wyższą marżę. Oprócz sprzedaży produktów zadaniem akwizytora jest włączanie innych osób do stałej współpracy i rekrutowanie kolejnych sprzedawców (którzy z czasem będą pracować również na niego).
Jedną z bardziej znanych firm działającą w systemie marketingu sieciowego jest Amway (sprzedaż środków czystości). W Polsce system jej działania został przedstawiony w filmie dokumentalnym „Witajcie w życiu” – jednak w wyniku procesu sądowego po skardze Amwaya film został wycofany z dystrybucji.
 

Pytanie nr 19

Które zdanie jest nieprawdziwe?

a) Do IKE mogą przystąpić osoby, które ukończyły 16 lat.
b) Środki gromadzone na IKE są po spełnieniu pewnych warunków zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych.
c) Istnieją ustawowe limity rocznej wpłaty środków na IKE.
d) Osoba fizyczna może posiadać konta w ramach IKE w różnych towarzystwach.

Komentarz:

IKE to dodatkowy, trzeci filar systemu ubezpieczeń emerytalnych.  W uproszczeniu jest to specjalne konto (Indywidualne Konto Emerytalne) prowadzone dla przyszłego emeryta przez uprawnioną instytucję – biuro maklerskie, fundusz inwestycyjny, bank lub zakład ubezpieczeń.

Konto IKE mogą założyć osoby, które skończyły 16 lat (małoletni – tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę). Jedna osoba może założyć tylko jedno konto IKE. Dodatkowym ograniczeniem jest limit rocznych wpłat. Korzyścią jest przy długotrwałym oszczędzaniu unikanie opodatkowania od dochodów kapitałowych (podatku Belki).
 

Pytanie nr 20

Wadą rewolucyjnej zmiany organizacji nie jest:

a) niebezpieczeństwo utrwalania starych wzorców,
b) możliwy duży opór członków organizacji,
c) wysoki koszt wdrożenia,
d) ryzyko niepewności stanu docelowego.

Komentarz:

Przy rewolucyjnej zmianie organizacji musimy się liczyć z możliwym dużym oporem członków i tym samym wysokimi kosztami wdrożenia. Może się okazać, że jedynym sposobem na przełamanie oporu będzie wymiana części pracowników (a to dodatkowo zwiększa ryzyko niepewności stanu docelowego). Działając w taki sposób, eliminujemy jednak niebezpieczeństwo utrwalania się starych wzorców (co może wystąpić przy zmianie ewolucyjnej).

Pytanie nr 21

Zasada przygotowywania biznesplanu, która zaleca, aby wszystkie obliczenia były przygotowywane w trzech wariantach: optymistycznym, realistycznym i pesymistycznym, to zasada:

a) wariantowości,
b) elastyczności,
c) adekwatności,
d) rzetelności założeń.

Komentarz:

Przygotowanie biznesplanu wiąże się z ryzykiem niewłaściwego przewidywania (prognozy przychodów, wzrostu rynku, kosztów etc.). Zastosowanie zasady wariantowości pozwala zmniejszyć to ryzyko. Zgodnie z tą zasadą w biznesplanie wszystkie obliczenia powinny być przygotowywane w trzech wariantach: optymistycznym, realistycznym i pesymistycznym. W praktyce jednak potencjalni inwestorzy analizują głównie wariant pesymistyczny i realistyczny.


Pytanie nr 22

Zaoferowanie nadzwyczajnego poziomu obsługi, redukcja niepieniężnych kosztów ponoszonych przez klientów, wykorzystanie w ofercie znanych marek, stworzenie programów nagradzania częstych zakupów to przykłady działań, które mają doprowadzić do przemieszczenia klientów:

a) z żelaza w złotych,
b) z ołowiu w z żelaza
c) złotych w platynowych,
d) z ołowiu w złotych.

Komentarz:

Ze względu na rentowność wyróżnia się segmenty klientów ołowianych (klienci nie rentowni), żelaznych (nisko rentowni), złotych (wysoko rentowni) i platynowych (bardzo wysoko rentowni). Nadzwyczajny poziom obsługi, redukcja niepieniężnych kosztów ponoszonych przez klientów, wykorzystanie w ofercie znanych marek, stworzenie programów nagradzania częstych zakupów to przykłady działań, które mają doprowadzić do przemieszczenia klientów z żelaza w klientów złotych. Inwestycje w klientów z ołowiu w celu przemieszczenia w klientów z żelaza są nieopłacalne – zaleca się pozbywać się klientów ołowianych. Zaproponowane działania pozwolą utrzymać klientów złotych, jednak będą zbyt mało znaczące, żeby przekształcić ich w platynowych. Transformacja klientów z ołowiu w złotych jest niemożliwa.
 

Pytanie nr 23

Przedstawiony na wykresie cykl życia produktu jest charakterystyczny dla:

a) stylu,
b) mody,
c) zachcianki,
d) turbo-cyklu.

Komentarz:

Zachcianki to produkty, które szybko zwracają na siebie uwagę, bardzo wcześnie osiągają szczyt, ale również bardzo szybko znikają. Często mają nowatorski charakter lub cechy kaprysu. Krótki cykl życia zachcianki związany jest z tym, że nie zaspokaja ona silnych potrzeb nabywcy.

 

Pytanie nr 24

Które zdanie jest nieprawdziwe?

a) Znaczenie reputacji firmy w procesie zakupu wzrasta wraz z trudnością dokonania oceny przez konsumenta.
b) Znaczenie reputacji firmy jest większe w przypadku decyzji zakupowych dotyczących większości usług niż w przypadku decyzji zakupowych dotyczących większości dóbr.
c) Ze względu na możliwość dokonania oceny zakup samochodu jest łatwiejszy dla konsumenta niż wybór serwisu.
d) Nabywcy usług są bardziej podatni na reklamę niż na marketing szeptany.

Komentarz:

Ze względu na fakt, iż trudniejsza jest ocena jakości usługi przed jej zakupem i mniejszą możliwość porównania różnych dostawców usług, nabywcy usług są bardziej podatni na rekomendacje innych osób (marketing szeptany) niż na tradycyjną reklamę.

Pytanie nr 25

Najbardziej odpowiednią formą przedstawienia dziennikarzom faktów, które nie muszą nosić znamion nowości, ale ukazują przedsiębiorstwo w korzystnym świetle, jest:

a) konferencja prasowa,
b) konferencja reporterska,
c) briefing,
d) przyjęcie prasowe.

Komentarz:

Konferencja prasowa to spotkanie z dziennikarzami, na którym możemy przekazać informacje na temat nowego wydarzenia, przedstawić komunikat i odpowiedzieć na pytania dotyczące prezentowanego wydarzenia.

Konferencja reporterska to typowa, krótka konferencja prasowa, zwołana w celu przedstawienia aktualnych faktów. Dziennikarze obecni na spotkaniu mogą nadać pilną depeszę do swojej redakcji.

Briefing to spotkanie (głównie z dziennikarzami specjalizującymi się w danej tematyce) mające na celu dyskusję nad konkretnymi zdarzeniami, służy wyjaśnieniu różnorodnych kwestii i dyskusji merytorycznej.

Przyjęcie prasowe – spotkanie z dziennikarzami w luźniejszej formie, często połączone z poczęstunkiem, które pozwala firmie budować pozytywny wizerunek i podtrzymywać zainteresowanie sobą, nawet w sytuacji, gdy nie ma żadnych istotnych faktów do przekazania.


 

Pytanie nr 26

Która ze spółek skarbu państwa nie jest w najbliższym czasie przewidziana do prywatyzacji poprzez debiut na GPW?

a) Tauron,
b) PZU,
c) GPW,
d) PGE.

Komentarz:

Plany prywatyzacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa przewidują w 2010 r. pozyskanie z prywatyzacji przychodów w wysokości 10 mld zł. Wszystkie spółki z listy odpowiedzi docelowo znajdą się na GPW. PGE zadebiutowało już w listopadzie 2009 r., pozyskując z rynku 6 miliardów zł).
 

Pytanie nr 27

W marcu 2010 r. koncern Ford za 1,8 mld dolarów sprzedał markę Volvo. Nabywcą został:

a) amerykański General Motors,
b) chiński Geely,
c) indyjski TATA,
d) rosyjsko-niemiecki bank inwestycyjny.

Komentarz:

W marcu 2010 r. koncern Ford sprzedał za 1,8 mld dolarów markę Volvo. Nabywcą został Geely - największy prywatny chiński koncernem motoryzacyjny. Wstępne porozumienie o sprzedaży Volvo Amerykanie podpisali z Chińczykami już w grudniu zeszłego roku, kilka miesięcy zajęło negocjowanie ceny i doprecyzowanie warunków umowy.
W 1999 r. Ford na przejęcie szwedzkiego producenta wydał 6,5 mld dolarów.

\"\"


 

Pytanie nr 28

Szefem Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest:

a) Robert Zoellick,
b) Dominique Strauss-Kahn,
c) Timothy Geithner,
d) Jose Manuel Barroso.

Komentarz:

Szefem Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest Dominique Strauss-Kahn.
Robert Zoellick jest szefem Banku Światowego.
Timothy Geithner jest Sekretarzem Skarbu USA.
Jose Manuel Barroso jest szefem Komisji Europejskiej.

\"\"

Pytanie nr 29

8 kwietnia 2010 r. maksymalne oprocentowanie kredytów bankowych może wynosić:

a) 20% rocznie,
b) 26% rocznie,
c) 1/365 WIBOR,
d) nie ma ograniczeń.

Komentarz:

Zgodnie z ustawą antylichwiarską maksymalne oprocentowanie kredytów nie może przekroczyć 4-krotności stopy lombardowej NBP, która w marcu 2010 r. wynosiła 5 %.

Pytanie nr 30

Liczba abonentów telefonii komórkowej w Polsce na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosła ok.:

a) 35 mln,
b) 38,5 mln,
c) 40 mln,
d) 45 mln.

Komentarz:

Wg danych GUS, liczba abonentów telefonii komórkowej na końcu grudnia 2009 r. wyniosła 44.960,2 tys. wobec 44.085,9 tys. na końcu 2008 roku.
 

Pytanie nr 31

Na poniższym zdjęciu przedstawiono przykład działania w ramach:

a) BTL,
b) marketingu szeptanego
c) marketingu OOH
d) marketingu partyzanckiego.

Komentarz:

Zamieszczone zdjęcie jest przykładem marketingu OOH – out of home, czyli wszystkich środków oddziałujących na klienta poza domem (przed którymi znacznie trudniej jest mu uciec). Do OOH marketingu zalicza się między innymi plakaty, instalacje uliczne i bilbordy.

Pytanie nr 32

Zastosowanie zasady Pareto w segmentacji klientów pozwoli:

a) wskazać ok. 20% najważniejszych klientów, dzięki którym firma uzyskuje ok. 80% przychodów,
b) wskazać klientów, których obsługa jest opłacalna w sensie Pareto,
c) wskazać klientów, którzy mogą mieć problemy z terminowym regulowaniem płatności,
d) wskazać najważniejszego klienta firmy.

Komentarz:

Zasada Pareto mówi, że 20% najważniejszych czynników pozwala generować aż 80% całkowitego rezultatu. Menedżerowie nie zawsze uświadamiają sobie te relację i często koncentrują się na działaniach, które nawet przy dużym wzroście nie doprowadzą do znaczącego wzrostu efektywności. Oczywiście nie zawsze w praktyce relacje kształtują się idealnie w podziale 20/80. Ale analiza bardzo wielu zjawisk pozwala np. pokazać, że 25% najbardziej uciążliwych klientów generuje 85% czasu na obsługę reklamacji, 19% najważniejszych klientów generuje 75% przychodów itd.

Pytanie nr 33

Firma Delta otrzymała od dostawcy fakturę z 30-dniowym terminem płatności z propozycją 1,2% skonta, jeżeli faktura zostanie uregulowana w ciągu trzech dni. Stopa oferowanego przez dostawcę kredytu w skali rocznej wynosi:

a) 0,32%,
b) 9,9%,
c) 16,4%,
d) 45,9%.

Komentarz:

Dostawca, chcąc zachęcić odbiorcę swoich towarów/usług do gotówkowego niezwłocznego regulowania należności za dostawy, może udzielić mu skonta (czyli upoważnienia do pomniejszenia faktury o określony odsetek, jeżeli płatność zostanie zrealizowana w określonym terminie). Aby porównać, czy dla nabywcy skorzystanie ze skonta jest opłacalne, musimy przeliczyć skonto na roczną stopę odsetek naliczanych z dołu.

1,2 x 100/ (100 – 1,2) x 365 / (30 – 3) = 16,4%.
 

Pytanie nr 34

W systemie MBO cele pracowników powinny być zatwierdzane przez:

a) prezesa,
b) dyrektora departamentu personalnego,
c) przełożonego znajdującego się szczebel wyżej niż bezpośredni przełożony,
d) bezpośredniego przełożonego.

Komentarz:

System zarządzania przez cele (MBO, Maganement by Objectives) pozwala kaskadować cele na niższe stanowiska. Pracownicy mogą samodzielnie ustalać swoje cele (o ile są one zgodne z celami ustalonymi przez przełożonego), a tym samym skuteczniej je realizować (uwzględniając również swoje cele indywidualne). Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że tak ustalane cele mogą zacząć się rozmijać z przyjętymi celami strategicznymi – dlatego też cele zatwierdza przełożony znajdujący się szczebel wyżej niż bezpośredni przełożony (co pozwala zmniejszyć to ryzyko).

 

Pytanie nr 35

Jan K. otrzymał propozycję 5% podwyżki swojego wynagrodzenia przy 3% inflacji. Jeżeli przyjmie propozycję, to:

a) jego wynagrodzenie realne wzrośnie więcej niż nominalne,
b) jego wynagrodzenie realne wzrośnie mniej niż nominalne,
c) jego wynagrodzenie realne spadnie o 3%,
d) jego wynagrodzenie nominalne nie zmieni się.

Komentarz:

Aby obliczyć zmianę realną zmianę wynagrodzenia (siłę nabywczą wynagrodzenia) musimy uwzględnić również zmianę inflacji. Przy 5 % podwyżce nominalnej i 3 % inflacji realne wynagrodzenie wzrośnie o około 2 % (5 % - 3 %) / (100 % + 3 %) = 1,94 %, dlatego też wzrośnie mniej niż nominalne.

Pytanie nr 36

Kryterium branym pod uwagę przy wartościowaniu pracy w metodzie UMEWAP 2000 nie jest:

a) złożoność pracy,
b) odpowiedzialność,
c) uciążliwość pracy,
d) staż pracy.

Komentarz:

Kryteria brane pod uwagę przy wartościowaniu pracy w Uniwersalnej Metodzie Wartościowania Pracy (UMEWAP 2000) to:

 • złożoność pracy,
 • odpowiedzialność,
 • współpraca,
 • uciążliwość pracy.

Staż pracy nie powinien być brany pod uwagę jako kryterium różnicujące wynagrodzenia (to zróżnicowanie działa demotywująco).

Pytanie nr 37

Założenie, że proces budowania strategii jest uwarunkowany kulturą organizacyjną, polityką głównych koalicji w ramach organizacji, historią, oddziaływaniami otocznia i dlatego nie może być w pełni racjonalny, jest w zarządzaniu założeniem:

a) szkoły ewolucyjnej,
b) szkoły pozycyjnej,
c) szkoły prostych reguł,
d) szkoły realnych opcji.

Komentarz:

Każda ze szkół strategii inaczej widzi proces formułowania strategii oraz wskazuje odmienne źródła przewag konkurencyjnych. Szkoła ewolucyjna podkreślała rolę menedżerów, którzy uwzględniając wymogi otoczenia i samorzutny wzorzec zachowań przedsiębiorstwa nadawali właściwy kierunek ewolucji przedsiębiorstwa. Zdaniem zwolenników szkoły ewolucyjnej strategia przedsiębiorstwa jest wynikiem bieżących decyzji dostosowawczych, podejmowanych jako odpowiedź na zmieniające się warunki zewnętrzne. Czasami strategia przedsiębiorstwa przyjmuje charakter strategii samorzutnej, wynikającej z bardzo silnych ograniczeń i presji otoczenia, które nie zostawiają organizacji swobody wyboru.

Pytanie nr 38

Działanie, w którym firma podstawowa deleguje swoich pracowników lub menedżerów do realizacji zadania w innej firmie, bez rezygnacji z ich specjalistycznej wiedzy, i obie firmy są odpowiedzialne za dostarczenie środków do realizacji zadania, to:

a) insourcing,
b) co-sourcing,
c) outsourcing kapitałowy,
d) outsourcing kontraktowy.

Komentarz:

Co-sourcing to sytuacja, w której firma podstawowa deleguje swój personel lub menedżerów do obsługi zlecenia, bez rezygnacji z ich specjalistycznej wiedzy oraz w której obie firmy są odpowiedzialne za dostarczenie środków do realizacji zadania.
Insourcing oznacza włączenie działalności do zakresu działania firmy.


 

Pytanie nr 39

Inwestycja nieopłacalna to inwestycja, dla której:

a) NPV > 0,
b) NPV = 0,
c) NPV < 0,
d) NPV > poniesionych nakładów.

Komentarz:

Ujemne NPV oznacza, że suma zdyskontowanych przepływów z danej inwestycji jest mniejsza od poniesionych nakładów, czyli – że inwestycja jest nieopłacalna (dla przyjętej do wyliczeń stopy dyskonta).
 

Pytanie nr 40

Stosowana przez Starbucks strategia rozwoju to:

a) strategia dywersyfikacji,
b) strategia rozwoju rynku,
c) strategia rozwoju produktu,
d) strategia penetracji.

Komentarz:

Starbucks jest firmą, która jako pierwsza sprzedawała na rynku amerykańskim kawę w kartonowych kubkach w sieci własnych kawiarni. Firma rozpoczęła od kilku punktów kawowych w jednym ze stanów USA, a z czasem rozrosła się do ponad 16 tys. punktów na całym świecie. Zakres produktowy nie ulegał zmianie. Firma realizowała strategię rozwoju rynku (wchodząc z jednym modelem biznesowym na nowe obszary geograficzne).
 

Pytanie nr 41

Na poniższym rysunku została przedstawiona struktura:

a) macierzowa,
b) tensorowa,
c) projektowa,
d) funkcjonalna.

Komentarz:

Struktura tensorowa, to struktura, która porządkuje organizację ze względu na trzy kryteria (struktura na obrazku zgrupowana jest ze względu na podział funkcjonlany, podział branżowy i podział geograficzny).

Pytanie nr 42

Fragment dokumentu: „[…] budowa wizerunku wiodącej i wiarygodnej firmy, świadczącej usługi na najwyższym poziomie, przynoszącej wymierne korzyści naszym Klientom. Nasze usługi wykonujemy w sposób profesjonalny, rzetelny i terminowy. Działamy zgodnie z zasadami etyki oraz standardami rewizji finansowej. Dążymy do spełnienia wymagań i oczekiwań naszych Klientów oraz przywiązujemy dużą wagę do jakości współpracy” to przykład:

a) strategii przedsiębiorstwa,
b) filozofii przedsiębiorstwa,
c) wartości przedsiębiorstwa,
d) misji przedsiębiorstwa.

Komentarz:

Misja to spisana wizja przedsiębiorstwa. Jej celem jest:

 • nadawanie sensu działaniom przedsiębiorstwa,
 • zapewnienie kierunku długookresowego rozwoju,
 • nadanie przedsiębiorstwu silnego poczucia tożsamości,
 • zdecydowanie, „kim jesteśmy, co robimy, dokąd zmierzamy”.

Pełni ważną rolę wśród odbiorców wewnętrznych (menedżerowie, pracownicy), ale również pozwala budować odpowiedni wizerunek na zewnątrz (potencjalni pracownicy, klienci, konkurencja, instytucje państwowe).


 

Pytanie nr 43

Model zmian organizacyjnych Lewina składa się z następujących faz:

a) I. Rozmrożenie, II. Zmiana, III. Zamrożenie.
b) I. Ustalenie celów zmiany, II. Przygotowanie zmiany, III. Wdrożenie, IV. Kontrola.
c) I. Stabilizacja, II. Zmiana strategiczna, III. Kontrola wyników.
d) I. Przygotowanie zmiany, II. Pozyskanie liderów zmiany, III. Zmiana, IV. Ciągłe doskonalenie.

Komentarz:

Wprowadzenie zmian organizacyjnych wg Lewina wymaga zastosowania trzech faz. W pierwszej fazie uwaga menedżerów musi zostać skoncentrowana na podważeniu przekonania, że dotychczasowy stan był dobry i sprawdzał się, wcześniej wypracowane doświadczenia i nabyte kompetencje są odpowiednie również w nowej sytuacji (faza rozmrożenia). Następną fazą jest wprowadzenie zmiany (nowe standardy zachowań, nowe wzorce do powielania przez innych) aż po wzmacnianie i cementowanie nowego podejścia (między innymi przez narzędzia polityki personalnej) – w fazie zamrożenia.

Pytanie nr 44

7 kwietnia 2010 r. na warszawskiej GPW na rynku podstawowym i równoległym było notowanych:

a) 278 spółek,
b) 337 spółek,
c) 378 spółek,
d) 412 spółek.

Komentarz:

Stan spółek na warszawskiej GPW 7 kwietnia 2010 r. przedstawiony został w poniższej tabeli:

Źródło: www.gpw.com.pl

Pytanie nr 45

Duża presja na koszty i duża presja na lokalne dostosowania produktu i promocji jest charakterystyczna dla strategii:

a) globalnej,
b) transnarodowej,
c) międzynarodowej,
d) wielonarodowej.

Komentarz:

Rozróżnienie powyższych strategii przedstawione zostało na rysunku:

 

 

Pytanie nr 46

Najbardziej zalecanym zakresem dystrybucji dla produktów takich jak aparaty fotograficzne, sprzęt AGD, odzież, sprzęt sportowy jest:

a) dystrybucja bezpośrednia,
b) dystrybucja intensywna,
c) dystrybucja selektywna,
d) dystrybucja wyłączna.

Komentarz:

Dla sprzętu AGD, odzieży, aparatów fotograficznych najlepsza będzie dystrybucja selektywna (tylko w wybranych kanałach dystrybucji). Parametry produktu i koncentracja produkcji uniemożliwiają wykorzystanie dystrybucji bezpośredniej (bez pośrednika w postaci np. sklepu).
Dystrybucja intensywna jest nieopłacalna (nie musimy wszystkich kanałów dystrybucji utrzymywać, bo klient zainteresowany produktem i z uświadomioną potrzebą bez problemu podejmie wysiłek, żeby trafić do wybranych kanałów dystrybucji).
Dystrybucja wyłączna oznaczałaby z kolei niepotrzebne zawężenie, utrudniające dostęp do produktu.

Pytanie nr 47

Które z wymienionych narzędzi promocji pozwoli w największym stopniu wpłynąć na wzrost sprzedaży, utrwalić zaufanie stałych klientów i zachęcić do odwiedzenia sklepu:

a) okresowe obniżki cen,
b) kupony,
c) bezpłatne próbki produktu,
d) konkursy, loterie.

Komentarz:

Każde z wymienionych narzędzi wpływa na wzrost sprzedaży. Utrwalenie zaufania stałych klientów do danego produktu i zachęcenie do odwiedzenia sklepu w największym stopniu zostaną osiągnięte poprzez okresowe obniżki cen.
Kupony w większym stopniu stymulują chęć spróbowania nowego produktu, podobnie jak bezpłatne próbki produktu, które dodatkowo zachęcają do próbnego zakupu. Konkursy, loterie mają przede wszystkim charakter uzupełniający do oddziaływania przez wystawy i w większym stopniu sprzyjają rozszerzaniu znajomości marki.

Pytanie nr 48

Konsument, który w procesie decyzji zakupu określił minimalny poziom wymagań dla określonej cechy produktu, zastosował regułę:

a) heurystyczną,
b) kompensacyjną,
c) satysfakcji,
d) leksykograficzną.

Komentarz:

Zastosowanie reguły kompensacyjnej powoduje, że konsument rozważa i bilansuje argumenty „za” i „przeciw” dla każdego wariantu, a następnie wybiera wariant, który uzyskał największą przewagę argumentów „za”.
W regule leksykograficznej konsument dokonuje wyboru według najistotniejszej cechy (ustala, które kryterium jest dla niego najważniejsze, i następnie wybiera wariant, który spełnia w największym stopniu najważniejsze kryterium).
W regule satysfakcji ustala minimalne wymogi, które musi spełnić produkt.
 

Pytanie nr 49

Według opublikowanego przez „Fortune” rankingu największych korporacji świata (Global 500) w 2009 r. największą firmą została:

a) Wal-Mart Stores,
b) Toyota Motor,
c) Microsoft,
d) Royal Dutch Shell.

Komentarz:

Listę pierwszych 10 firm z zestawienia Fortune Global 500 2009 przedstawia poniższa tabela:

Źródło: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/full_list/
 

Pytanie nr 50

Stworzenie w procesie plasowania produktu mapy percepcji jest działaniem związanym z:

a) identyfikacją konkurentów,
b) określeniem, jak produkty konkurentów są postrzegane i oceniane,
c) określeniem pozycji rynkowej produktów konkurentów,
d) analizą postępowania konsumentów.

Komentarz:

Tworzenie mapy percepcji (czyli określenie, w jaki sposób postrzegana jest konkurencja i jej produkty) jest działaniem związanym z określeniem pozycji rynkowej produktów konkurentów i stanowi podstawę do modyfikacji własnych strategii marketingowych.
Postrzeganie produktu nie zawsze przekłada się na zachowanie/postępowanie konsumentów (mogą istnieć inne bariery, które utrudnią zakup produktu postrzeganego jako w pełni wartościowy i najlepszy).
Identyfikacja konkurentów jest etapem znacznie wcześniejszym.
 

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości