Pytania testowe

Eliminacje centralne - VI edycja (10/11)

Pytanie nr 1

Według teorii ryzyka inwestycyjnego w równaniu oczekiwanej stopy dochodu, gdzie oczekiwana stopa dochodu = stopa dochodu wolna od ryzyka + premia za ryzyko x β, współczynnik Beta oznacza:

a)korelację między zmianami średniej oczekiwanej stopy dochodu na całym rynku a prawdopodobnymi zmianami oczekiwanej stopy dochodu dla danego projektu inwestycyjnego,
b) skłonność do ryzyka inwestora,
c) stopę zwrotu dla całego rynku,
d) prawdopodobieństwo wystąpienia zakładanego zdarzenia.

Komentarz:

Współczynnik Beta oznacza korelację między zmianami średniej oczekiwanej stopy dochodu na całym rynku a prawdopodobnymi zmianami oczekiwanej stopy dochodu dla danego projektu inwestycyjnego (jest to miara ryzyka rynkowego). Beta jest większa niż 1, jeżeli przewidywane zmiany oczekiwanej stopy dochodu na rynku kapitałowym będą mniejsze niż przewidywane stopy dochodu osiągane w projekcie. 

Pytanie nr 2

Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące kontraktu menedżerskiego.

a) Kontrakt menedżerski pozwala menedżerowi negocjować przywileje i obowiązki.
b) Kontrakt menedżerski nie może być zawarty w formie umowy na podstawie kodeksu cywilnego.
c)Wynagrodzenie menedżera w ramach kontraktu menedżerskiego składa się zwykle z części stałej i części zmiennej
d) Kontrakt menedżerski może gwarantować menedżerowi odprawę uzależnioną od wysokości wynagrodzenia miesięcznego.

Komentarz:

Kontrakt menedżerski to umowa cywilnoprawna, na mocy której zleceniobiorca zobowiązuje się - za wynagrodzeniem - do zarządzania przedsiębiorstwem zleceniodawcy w jego imieniu i na jego rzecz. Kontrakty menedżerskie mogą zawierać elementy charakterystyczne dla umów o pracę, w tym określać zasady przyznawania wynagrodzenia (podział na część stałą i zmienną) i odprawy. W przypadku kontraktu menedżerskiego strony same mogą decydować, jak określić swoje prawa i obowiązki.

Pytanie nr 3

 Stawką referencyjną dla lokat międzybankowych w Polsce jest:

a) WIBID,
b) WIBOR,
c) LIBID,
d) LIBOR.

Komentarz:

WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) to roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalana codziennie o godz. 11:00. WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to oprocentowanie, po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom. Natomiast LIBID i LIBOR to te same stopy ustalane przez banki londyńskie.
 

Pytanie nr 4

Podatek od dochodów kapitałowych w Polsce na krzywej Laffera znajduje się:

a) przed punktem przegięcia,
b) w punkcie przegięcia,
c) za punktem przegięcia,
d) nie można tego stwierdzić.

Komentarz:

Wysokość podatków wpływa na wysokość dochodów budżetowych. Jednak zwiększanie obciążeń podatkowych nie zawsze zwiększa dochody państwa. Po przekroczeniu pewnego poziomu stopy podatkowej podmioty ograniczają swoją działalność, gdyż staje się ona mniej opłacalna, lub unikają płacenia podatków, np. przechodząc do szarej strefy. Zależność tę opisuje tzw. krzywa Laffera, którą przedstawia poniższy wykres:

O ile ogólny kształt krzywej jest znany, to problemem jest określenie, w którym punkcie na  wykresie znajduje się analizowany podatek. Nie jest to możliwe bez zmiany stawki i analizy wpływów (analiza ex post).

Pytanie nr 5

Dual-listing oznacza jednoczesne notowanie:

a) spółki na rynku podstawowym i w alternatywnym systemie obrotu,
b) dwóch spółek z jednej grupy kapitałowej (spółki matki i spółki córki lub dwóch spółek córek),
c) spółki na dwóch różnych giełdach,
d) spółki w ramach dwóch indeksów branżowych.

Komentarz:

Dual-listing oznacza jednoczesne notowanie spółki na różnych rynkach. Część zagranicznych spółek jest jednocześnie notowanych na GPW i na innych giełdach, ale ta opcja jest również dostępna dla polskich firm, które mogą być notowane równolegle na giełdach zagranicznych.

Pytanie nr 6

Który ze sposobów nie jest wykorzystywany przy ustalaniu ostatecznej ceny emisyjnej akcji
emitowanych po raz pierwszy?

a) Subskrypcja z ceną sztywną,
b) subskrypcja z ceną minimalną,
c) budowanie księgi popytu,
d) subskrypcja z oddzielnie ustaloną ceną emisyjną dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Komentarz:

W powyższym przypadku nie jest wykorzystywana subskrypcja z ceną minimalną – czyli zamówienie na akcje z proponowaną ceną podaną przez kupującego (forma przetargu). To korzystny sposób ustalania ceny dla emitenta (emitent uzyskuje najwyższą możliwą cenę), ale ogranicza możliwość wzrostów na rynku wtórnym. System ten może być zatem stosowany jedynie w przypadku sprzedaży akcji już wyemitowanych.
Z kolei księga popytu (book-building) to ustalenie ceny poprzez zbieranie deklaracji inwestorów instytucjonalnych; inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy w tym samym czasie co inwestorzy instytucjonalni  (z ceną maksymalną) lub później - z ceną już ustaloną (bądź z dodatkową formą dyskonta promującego inwestorów indywidualnych).
 

Pytanie nr 7

Konsekwencją zwiększonej otwartości informacyjnej spółek publicznych nie jest:

a) ryzyko utraty przewagi konkurencyjnej,
b) wzmocnienie pozycji wobec dostawców,
c) tworzenie pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy,
d) łatwiejszy dostęp do tańszych źródeł finansowania.

Komentarz:

Zwiększona otwartość informacyjna spółek publicznych z jednej strony pozwala podwyższyć konkurencyjność spółki na rynku kapitałowym (zwiększa zaufanie inwestorów, zmniejsza koszty pozyskania kapitału, umożliwia prawidłową ocenę stabilności przedsiębiorstwa, tworzenie pozytywnego wizerunku na rynku pracy), ale z drugiej generuje dodatkowe koszty i zagrożenia (ryzyko utraty przewagi konkurencyjnej – gdyż nasze działania łatwiej mogą zostać skopiowane oraz osłabienie siły przetargowej wobec dostawców, ponieważ wszystko mogą sobie o nas przeczytać przed negocjacjami).

Pytanie nr 8

Fundusze inwestujące aktywnie w różne grupy aktywów i niepodlegające typowym ograniczeniom inwestycyjnym (limitującym wybór rodzaju strategii lub rodzaju aktywów) to fundusze:

a) hedgingowe,
b) strukturalne,
c) hybrydowe,
d) benchmarkowe.

Komentarz:

Fundusze hedgingowe aktywnie inwestują w różne grupy aktywów i nie podlegają ograniczeniom zwykłych funduszy inwestycyjnych (pod względem strategii i rodzajów aktywów). Tradycyjnie zajmują jednocześnie długą i krótką pozycję. Nie posiadają portfeli wzorcowych – zakładają możliwość całkowitej przebudowy portfela inwestycyjnego.
 


 

Pytanie nr 9

W kontraktach futures cena kasowa to:

a) cena, która ma obwiązywać obie strony w uzgodnionym terminie w przyszłości,
b) cena wyznaczana przez popyt i podaż na rynku kontraktów terminowych,
c) cena rozliczeniowa ustalana po każdym dniu w celu naliczenia depozytów zabezpieczających,
d) cena instrumentu bazowego.

Komentarz:

Ceny służące do wyceny kontraktu to:

 • cena kontraktu – ustalona w momencie jego zawarcia, znana, odnosząca się do momentu realizacji umowy;
 • cena rynkowa – wyznaczana przez popyt i podaż na rynku kontraktów terminowych;
 • cena rozliczeniowa – ustalana po każdym dniu w celu naliczenia depozytów zabezpieczających;
 • cena kasowa – cena instrumentu bazowego.

Pytanie nr 10

Faktoring, w którym przeniesienie wierzytelności nie ogranicza możliwości dochodzenia przez faktora zapłaty wierzytelności od faktoranta i w którym suma wypłacana faktorantowi
stanowi około 100% należności (po pomniejszeniu o prowizje i dyskonto), to faktoring:

a) mieszany,
b) właściwy,
c) zaliczkowy,
d) niewłaściwy.

Komentarz:

Opisany faktoring to faktoring niewłaściwy. W faktoringu właściwym (pełnym, bez regresu) następuje przeniesienie na faktora wierzytelności z przejęciem ryzyka wypłacalności (faktorant dostaje tylko część należności – zwykle 4/5, po potrąceniu prowizji; pozostałą część otrzymuje po zapłacie przez dłużnika).
 

 

Pytanie nr 11

Zysk operacyjny przedsiębiorstwa nie uwzględnia:

 

a) kosztów i przychodów finansowych,
b) kosztów amortyzacji środków trwałych,
c) kosztów wynagrodzeń zarządu przedsiębiorstwa,
d) kosztów zmiennych wytworzenia produktów.

Komentarz:

Zysk operacyjny jest pozycją rachunku wyników. Uwzględnia on przychody i koszty operacyjne (a więc koszty wytworzenia produktów, koszty wynagrodzeń, usług obcych, amortyzację), nie uwzględnia natomiast przychodów i kosztów finansowych. Jeden ze sposobów kalkulacji zysku w przedsiębiorstwie przedstawia poniższa tabela:
 

Przychody ze sprzedaży netto
- Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów
= Nadwyżka finansowa brutto (zysk brutto)
- Ogólne koszty zarządu
- Amortyzacja
- Koszty sprzedaży
= Zysk operacyjny
+ Pozostałe dochody i zyski
- Pozostałe wydatki i straty
= Zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem
- Odsetki od kredytów i pożyczek
- Podatek dochodowy
= Zysk netto

 

Pytanie nr 12

Wysokie prawdopodobieństwo podjęcia przez konkurentów działających w sektorze działań odwetowych wobec firmy wchodzącej do sektora nie występuje, gdy:

a) firma wchodzi do sektora o dużej dynamice wzrostu,
b) w sektorze nie ma lojalności marki, a nabywcy są wrażliwi na zmiany cen,
c) w sektorze jest wysoki poziom kosztów stałych i każde obniżenie ceny zagraża rentowności przedsiębiorstw,
d) sektor jest silnie skoncentrowany.

Komentarz:

Gdy firma wchodzi do sektora o dużej dynamice wzrostu, skłonność innych firm do podjęcia działań odwetowych będzie mała. Konkurenci działający w sektorze w większym stopniu koncentrują się na wykorzystaniu wzrostu wartości sektora i inwestycjach zwiększających własne moce produkcyjne, a w mniejszym na obronie swoich pozycji.

Pytanie nr 13

Powszechnie stosowanym miernikiem aktywności zagranicznej przedsiębiorstw jest opracowany przez UNCTAD współczynnik transnacjonalizacji. Która ze składowych nie jest
uwzględniana w jego formule?

a) Odsetek sprzedaży za granicą,
b) aktywa zagraniczne,
c) zatrudnienie zagraniczne,
d) liczba krajów działalności.

Komentarz:

Wskaźnik transnacjonalizacji (Transnationality Index, TNI) jest syntetycznym wskaźnikiem mierzącym poziom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Obliczany jest według następującej formuły:


 

Pytanie nr 14

Przedsiębiorstwo planujące fuzję bądź przejęcie oparte na logice konkurencyjnej,
wybierając partnera, będzie poszukiwało:

a) firmy, która jest liderem rynkowym,
b) firmy, która ma bardzo zbliżony profil konkurencyjny,
c) firmy, która ma zupełnie odmienny profil konkurencyjny,
d) firmy w innym sektorze.

Komentarz:

Logika konkurencyjna w fuzjach bądź przejęciach oznacza dążenie przede wszystkim do uzyskania efektu skali, a to oznacza, że poszukiwanym partnerem będzie przede wszystkim firma o bardzo zbliżonym profilu konkurencyjnym. Podejście to sprawdza się szczególnie w przypadku, gdy firma chce szybko zdobyć duży udział w rynku, obniżając koszty.

Pytanie nr 15

Stopnia formalizacji nie mierzy się:

a) liczbą przepisów,
b) liczbą komórek wydających przepisy,
c) stopniem szczegółowości przepisów,
d) stopniem rygorystyczności przepisów.

Komentarz:

Formalizacja polega na zapisaniu pożądanych standardów zarządzania w formie dokumentów, procedur i innych tego typu przepisów, w celu zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego w przedsiębiorstwie. Formalizacja ogranicza niepewność ludzi i zmniejsza prawdopodobieństwo ich niewłaściwego zachowania się. Zbyt niski stopień sformalizowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa obniża efektywność jego działania z uwagi na dużą swobodę i brak zgodności w funkcjonowaniu poszczególnych elementów przedsiębiorstwa. Podobnie nadmiar przepisów w strukturze organizacyjnej (przeformalizowanie) obniża efektywność przedsiębiorstwa – z powodu znacznego usztywnienia działań, ograniczającego elastyczne dostosowywanie się do zmiennych warunków. Miarą stopnia formalizacji jest liczba przepisów oraz stopień ich szczegółowości i rygorystyczności.

Pytanie nr 16

Do strategicznych wymiarów działalności firmy zaliczyć można wybór:

a) poziomu kosztów,
b) systemu informatycznego,
c) klientów,
d) technik zarządzania.

Komentarz:

Jedną z ważniejszych strategicznych decyzji przedsiębiorstwa jest wybór klientów (jakie wybrać segmenty; zdecydować się na pełne pokrycie, czy selektywną specjalizację; jakie wybrać kryteria segmentacji). Przy wyborze zbyt wąskiej grupy klientów przedsiębiorstwo będzie uzyskiwało znacznie mniejsze przychody i nie będzie mogło finansować kluczowych kompetencji niezbędnych do obsługi wybranej niszy. Przy zbyt szerokim zdefiniowaniu grupy klientów może nie wypracować unikalnych przewag niezbędnych do wyróżnienia się na rynku.

Pytanie nr 17

Strategia błękitnego oceanu (blue ocean strategy) polega na:

a) rywalizacji czołowej z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi działającymi w tym samym segmencie rynkowym,
b) kooperacji przedsiębiorstw działających w tej samej branży,
c) kooperacji przedsiębiorstw działających w różnych branżach,
d) kreowaniu przez przedsiębiorstwa wolnej i niezagospodarowanej jeszcze przestrzeni rynkowej.

Komentarz:

Strategia błękitnego oceanu to koncepcja opracowana przez W. Chan Kima i R. Mauborgne’a, która jako jedyną skuteczną metodę poprawiania pozycji konkurencyjnej zaleca poszerzanie granic niezagospodarowanej jeszcze przestrzeni rynkowej. Zdaniem autorów tradycyjne strategie rozwoju przedsiębiorstw, tworzone w odniesieniu do posunięć strategicznych konkurencji nie przynoszą sukcesu. Zamiast skupiać się na pokonaniu konkurencji, firmy powinny koncentrować się tworzeniu „błękitnych oceanów” – przestrzeni rynkowej będącej doskonałym środowiskiem dla wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 18

Zwiększone wymagania klientów dotyczące dostosowania produktów do ich indywidualnych potrzeb przy relatywnie niskich kosztach to zjawisko:

a) masowej kastomizacji,
b) kalifornizacji potrzeb,
c) centralizacji marketingu,
d) globalizacji.

Komentarz:

Masowa kastomizacja oznacza oferowanie klientom zindywidualizowanych produktów (konsumenci mają potrzebę podkreślania swojej osobowości i jednocześnie oryginalnego wyróżniania się) z zachowaniem niskich cen (do których konsumenci są przyzwyczajeni – co praktycznie przekłada się na konieczność oferowania zindywidualizowanych produktów wytwarzanych z zachowaniem korzyści skali).

Pytanie nr 19

Techniką obrony przed wrogim przejęciem nie jest:

a) "trująca pigułka",
b) "biały rycerz",
c) "złoty spadochron",
d) "śpiąca królewna".

Komentarz:

Istnieje wiele sposobów obrony przed wrogim przejęciem:

 • „trująca pigułka” – uruchomienie zapisów statutowych pozwalających np. na objęcie przez akcjonariuszy dodatkowych akcji uprzywilejowanych w momencie pojawienia się oferty przejęcia;
 • „biały rycerz” – poszukiwanie innego, bardziej przyjaznego inwestora;
 • „złoty spadochron” – umowy o pracę dla członków zarządu, gwarantujące ogromne odprawy w przypadku rezygnacji z posady.

„Śpiąca królewna” nie jest takim sposobem - wręcz przeciwnie: „zamknięcie oczu” i „przespanie” aktywności nabywcy ułatwiłoby przejęcie.

Pytanie nr 20

Dźwignia operacyjna:

a) informuje, jak zmieni się zysk operacyjny w zależności od poziomu sprzedaży,
b) informuje, jak zmieni się zysk operacyjny w zależności od poziomu kosztów przeciętnych,
c) informuje, jak zmieni się zysk operacyjny w zależności od poziomu zadłużenia,
d) informuje, jak zmieni się zysk operacyjny po zmianie marży.

Komentarz:

Udział kosztów stałych w całości kosztów decyduje o tym, jak zmieniać się będzie zysk przedsiębiorstwa w zależności od zmian rozmiarów sprzedaży. Koszty stałe zachowują się analogicznie do działania dźwigni. Zwiększenie rozmiarów wytworzonej i sprzedanej produkcji powoduje spadek jednostkowych kosztów stałych, a zatem także obniżkę kosztów jednostkowych. Następuje wówczas proporcjonalny wzrost przychodów ze sprzedaży i znacznie szybszy wzrost zysku operacyjnego. Zjawisko to nazywane jest dźwignią operacyjną.

Pytanie nr 21

Ocena pracownika polegająca na sporządzaniu przez przełożonego na bieżąco zapisów
o zachowaniach pracownika, które odbiegają od zachowań przeciętnych (w sensie pozytywnym lub
negatywnym), a następnie omówienie tych zachowań z pracownikiem, to ocena z wykorzystaniem:

a) techniki wydarzeń krytycznych,
b) techniki rankingu,
c) techniki rozkładu normalnego,
d) techniki 360 stopni.

Komentarz:

Technika wydarzeń krytycznych to metoda oceny, która polega na systematycznym prowadzeniu zapisów o sukcesach i porażkach pracownika. Zapisy są okresowo analizowane, a na ich podstawie powstaje ocena.

Technika rankingu to szeregowanie pracowników według wybranych kryteriów od najlepszego do najgorszego. Jest to prosta technika, jednak powinna być stosowana tylko w przypadku, gdy pracownicy realizują podobne zadania, ponieważ przy bardzo zróżnicowanym zakresie pracy wyniki mogą być nieobiektywne.

Technika rozkładu normalnego to próba wpasowania poszczególnych pracowników w rozkład normalny jakiegoś kryterium. Wymaga założenia reprezentatywności próby.

Technika 360 stopni to ocenianie pracownika z wykorzystaniem wielu źródeł wiadomości o nim. Informacje najczęściej pochodzą od bezpośredniego przełożonego, współpracowników, z działu HR, od klientów i dostawców, a także od podwładnych.
 

 

Pytanie nr 22

Wielkość koła w macierzy McKinseya pokazuje:

a) udział lidera w sektorze,
b) wielkość sektora/rynku,
c) udział sektora w przychodach spółki,
d) siłę grupy strategicznej.

Komentarz:

Macierz McKinseya pozwala zilustrować i ocenić portfel przedsiębiorstwa działającego w różnych sektorach. Każdy rodzaj działalności przedsiębiorstwa pozycjonowany jest ze względu na atrakcyjność sektora i pozycję konkurencyjną firmy w tym sektorze. Wielkość koła oznacza wielkość sektora. Zacieniowany obszar koła pokazuje udział rynkowy firmy w danym sektorze. Przykładową macierz McKinseya przedstawiono na rysunku:

 

Pytanie nr 23

Które kryterium nie definiuje przedsiębiorstwa średniego?

a) Zatrudnia mniej niż 250 pracowników,
b) płaci mniej niż 1 mln euro podatków rocznie,
c) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro,
d) wartość jego aktywów nie przekracza 43 mln euro.

Komentarz:

Za średnie przedsiębiorstwo może zostać uznane takie, które spełnia następujące kryteria:

 • zatrudnia nie więcej niż 250 pracowników,
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro,
 • wartość aktywów nie przekracza 43 milionów euro.

\"\"

Pytanie nr 24

Która grupa potrzeb z hierarchii A. Maslowa powinna być przede wszystkim uwzględniana
przy tworzeniu systemów motywacyjnych dla przedstawicieli handlowych?

a) Bezpieczeństwa,
b) przynależności,
c) uznania,
d) samorealizacji.

Komentarz:

Jeżeli pracodawca wie, jakie potrzeby chce w danym czasie zaspokoić jego pracownik, może skuteczniej wpływać na efektywność jego pracy i lepiej go motywować. Jeżeli na przykład dla pracownika najważniejsze jest zaspokojenie potrzeby przynależności, to motywacja finansowa nie wpłynie na jego zadowolenie i satysfakcję z pracy. Przykłady realizacji potrzeb w życiu zawodowym w odniesieniu do hierarchii potrzeb A. Maslowa przedstawia tabela:

Potrzeby Przykłady realizacji potrzeb w pracy
Samorealizacji umożliwienie samodzielnego podejmowania wyzwań zawodowych, które wiążą się z osobistym rozwojem pracownika
Uznania pochwały i nagrody za dobrze wykonaną pracę, zauważanie osiągnięć pracownika przez inne osoby, awans
Przynależności stworzenie dobrej atmosfery w zespole pracowniczym, dobre relacje między przełożonymi i podwładnymi
Bezpieczeństwa zapewnienie stabilnej, pewnej pracy (na podstawie umowy na czas nieokreślony), system emerytalny, ubezpieczenia (zabezpieczające pracownika na wypadek niezdolności do pracy), świadczenia socjalne
Fizjologiczne wynagrodzenie za pracę (umożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z przetrwaniem), odpowiednie warunki pracyŹródłem motywacji przedstawicieli handlowych jest rywalizacja i współzawodnictwo, dlatego też w motywowaniu tej grupy zawodowej szczególne znaczenie mają potrzeby uznania.

Pytanie nr 25

Która z cech nie jest charakterystyczna dla kultury organizacyjnej przedsiębiorstw
japońskich?

a) Skłonność do ryzyka,
b) kolektywizm,
c) orientacja długoterminowa,
d) męskość.

Komentarz:

W przedsiębiorstwach japońskich w większym stopniu liczy się działanie grupowe niż zaangażowanie unikalnych kompetencji jednej osoby. Są to kultury męskie, w których istnieje walka o dominację, podporządkowanie. Orientacja długoterminowa oznacza, że pracownicy i menedżerowie są bardziej skłonni podejmować działania, których efekty nie będą odczuwalne od razu. Natomiast cechą niepożądaną w tych firmach jest skłonność do ryzyka. Pracownik, który zaryzykuje, wykona coś poza swoim zakresem zadań, za swoje zachowanie zostanie surowo ukarany, nawet jeśli jego działanie doprowadzi w konsekwencji do pozytywnych rezultatów i przyniesie korzyści organizacji.

Pytanie nr 26

Zgodnie z założeniami na 2011 r. przychody budżetowe z prywatyzacji wyniosą:

a) 10 mld zł,
b) 15 mld zł,
c) 20 mld zł,
d) 25 mld zł.

Komentarz:

Planowane przychody z prywatyzacji w 2011 r. wyniosą 15 mld złotych. Do końca marca 2011 r. wyniosły ponad 1 mld 595 mln złotych. W czerwcu na GPW planowany jest debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej,  a w drugiej połowie września ma dojść do wtórnej oferty publicznej akcji PKO BP oraz debiutu Banku Gospodarki Żywnościowej i Polskiego Holdingu Nieruchomościowego.
Wpływy budżetowe zapewni również podjęcie procesów prywatyzacyjnych we wszystkich spółkach chemicznych. Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowuje ponadto sprzedaż giełd rolnych, spółek inseminacyjnych, tzw. SHiUZ-ów, uzdrowisk oraz PKSów.
MSP planuje w porozumieniu z pozostałymi akcjonariuszami Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin wprowadzić akcje ZE PAK do publicznego obrotu i rozpocząć ich sprzedaż na rynku regulowanym GPW. Resort zakłada również możliwość uruchomienia procesu prywatyzacji kopalń Adamów i Konin w trybie publicznym.
Plany prywatyzacyjne na ten rok obejmują ponadto sprzedaż Zakładu Górniczo-Hutniczego „Bolesław”, Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” czy Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria”.
(Źródło: depesze PAP)

\"\"

Pytanie nr 27

Przyjęta w marcu br. przez rząd zmiana w systemie emerytalnym zakłada, że od maja
2011 r. wysokość składki przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych z obecnych 7,3%
wynagrodzenia zmniejszy się do:

a) 2,3%,
b) 3,5%,
c) 5,0%,
d) 5,3%.

Komentarz:

Zgodnie z przyjętymi zmianami w systemie emerytalnym od 1 maja 2011 r. składka do OFE zostanie zmniejszona z 7,3 proc. do 2,3 proc., potem będzie stopniowo wzrastać, by w 2017 r. osiągnąć 3,5 proc. Zdaniem rządu do 2020 r. zmiany te pozwolą ograniczyć potrzeby pożyczkowe państwa o ok. 190 mld złotych.

\"\"

Pytanie nr 28

Pod względem debiutów (wartościowo i ilościowo) warszawska GPW w 2010 r.
w zestawieniu europejskich giełd zajęła:

a) pierwsze miejsce,
b) drugie miejsce,
c) trzecie miejsce,
d) dziesiąte miejsce.

Komentarz:

W 2010 r. łączna liczba pierwszych ofert publicznych (Initial Public Offering - IPO) przeprowadzonych w Warszawie wyniosła 112, co daje warszawskiej giełdzie drugie miejsce w Europie, po Londynie. Również w ujęciu wartościowym GPW zajęła drugie miejsce na Starym Kontynencie z wartością IPO na poziomie 3 808 mln euro, ustępując jedynie giełdzie londyńskiej. Łącznie na europejskich parkietach uplasowano emisje za 26 mld euro. W Chinach w tym samym czasie z IPO pozyskano 98 mld euro, a w USA – 30 mld euro.
W pierwszym kwartale 2011 r. na warszawskim parkiecie zadebiutowało łącznie 45 spółek (siedem na rynku głównym i 38 na NewConnect), co dało polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby debiutów.

(Źródło: Raport PwC, www.pwc.com.pl/ipowatch)

\"\"

Pytanie nr 29

Jeżeli w 2011 r. w porównaniu do 2010 r. koszt kredytu bankowego wzrośnie o 3 punkty
procentowe, to średni ważony koszt kapitału przedsiębiorstwa (WACC) będzie:

a) w 2010 r. większy niż w 2011 r.,
b) w 2010 r. mniejszy niż w 2011 r.,
c) w 2010 r. taki sam jak w 2011 r.,
d) nie można tego stwierdzić.

Komentarz:

Średni ważony koszt kapitału (WACC) wyraża przeciętny koszt użycia różnych rodzajów kapitału do finansowania działalności przedsiębiorstwa proporcjonalnie do wartości tego kapitału. Przy obliczeniu WACC ujmuje się takie źródła kapitału, jak: akcje zwykłe, akcje preferowane, kredyty i pożyczki, obligacje i inne rodzaje emitowanych papierów wartościowych, oraz ich koszty pozyskania. WACC uzyskuje się z przemnożenia wagi poszczególnych składników kapitału przez ich koszt, co można zapisać następującą formułą:
\"\"

Gdzie: 

WACC – średni ważony koszt kapitału w %,
kE – koszt kapitału własnego w %,
kD – koszt kapitału obcego w %,
E – rynkowa wartość kapitału własnego,
D – rynkowa wartość długu,
V – rynkowa wartość przedsiębiorstwa,
E/V – udział procentowy finansowania przedsiębiorstwa przez kapitał własny,
D/V – udział finansowania przedsiębiorstwa długiem,
T – stopa podatku dochodowego.

Znajomość wysokości WACC jest bardzo istotna dla zarządzania finansami każdego podmiotu gospodarczego, ponieważ:

 • WACC określa stopę zwrotu konieczną do tego, aby podmiot gospodarczy generował nadwyżkę ekonomiczną,
 • WACC jest najniższą możliwą do przyjęcia stopą zwrotu dla nowych inwestycji (a więc powinien być wymaganą stopą zwrotu w ocenie opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych),
 • wyższy poziom WACC danego przedsiębiorstwa w porównaniu do innych firm tej samej branży świadczy o tym, że w opinii inwestorów i kredytodawców działalność tej firmy obarczona jest wyższym ryzykiem,
 • porównanie kosztu kapitału pochodzącego z różnych strategii finansowania z aktualnym WACC umożliwia wybór takich źródeł finansowania, które pozwolą obniżyć ogólny koszt kapitału.

 

\"\"

Pytanie nr 30

Poniższa tabela przedstawia średnie kursy NBP z 1 kwietnia 2011 r.:

Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni
dolar amerykański 1 USD 2,8455
Euro 1 EUR 4,0312
funt szterling 1 GBP 4,5625
Jen 100 JPY 3,4001
SDR 1 XDR 4,4988

XDR w tabeli oznacza:

a) średni kurs wszystkich walut,
b) specjalne prawa ciągnienia, tj. umowną jednostkę rozrachunkową utworzoną w ramach stabilizacji systemów walutowych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
c) walutę Chińskiej Republiki Ludowej,
d) cenę 1 g złota.

Komentarz:

SDR (Special Drawing Rights) to rodzaj międzynarodowego pieniądza tworzonego przez MFW. SDR ma formę zapisu księgowego na rachunkach MFW, który w razie potrzeby może być wymieniony na inne waluty.

SDR utworzone zostały przez MFW w 1969 r., by zwiększyć zasoby aktywów rezerwowych potrzebnych krajom członkowskim do wspierania funkcjonującego wówczas systemu stałych kursów walutowych.

Jednostkami SDR można się posługiwać wyłącznie w transakcjach między państwami członkowskimi MFW i w rozliczeniach z tą organizacją, a w ograniczonym zakresie także w operacjach z kilkunastoma innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi, takimi jak Bank Światowy czy Europejski Bank Centralny. Funkcjonują więc one w obiegu zamkniętym, do którego nie mają dostępu instytucje sektora prywatnego. Dodatkową funkcją SDR jest pełnienie roli jednostki rozrachunkowej w sprawozdawczości finansowej MFW i niektórych innych instytucji.

Pytanie nr 31

Obszar korzyści strategicznych na mapie grup strategicznych to:

a) najkorzystniejsza kombinacja dwóch kryteriów wykorzystanych do wykreślenia mapy,
b) obszar pokazujący profil działalności lidera rynkowego,
c) obszar, na którym nie pojawiła się jeszcze żadna konkurencja,
d) obszar o największym nasileniu konkurencji.

Komentarz:

Mapa grup strategicznych to narzędzie prezentujące w sposób graficzny grupy strategiczne w analizowanym sektorze. Grupę strategiczną tworzą przedsiębiorstwa z tego samego sektora, które mają podobne strategie konkurencji i najsilniej ze sobą rywalizują – walczą o te same segmenty klientów, mają podobne technologie i szerokość oferty. Mapę wykreśla się, zaznaczając na osiach dwa wymiary strategii istotne dla sektora, a następnie oceniając, w jakim stopniu każde z przedsiębiorstw sektora spełnia te kryteria. Na mapie zaznacza się również obszar korzyści strategicznych – czyli miejsce wyznaczone przez najkorzystniejsze wartości kryteriów zastosowanych do wykreślenia mapy.

Pytanie nr 32

Grupa kapitałowa, której strukturę przedstawiono na poniższym rysunku, tworzy holding:


 

a) operacyjny,
b) finansowy,
c) strategiczny,
d) zarządczy.

Komentarz:

Struktury kapitałowe działalności gospodarczej są określane mianem grup kapitałowych lub holdingów. W praktyce gospodarczej wyróżnia się trzy typy holdingów: operacyjne (koncerny), zarządcze (holdingi strategiczne) i finansowe.

Holdingi operacyjne są to kapitałowe struktury działalności gospodarczej składające się z powiązanych ze sobą kapitałowo, lecz samodzielnych prawnie podmiotów gospodarczych, w których spółka matka prowadzi operacyjną działalność gospodarczą kluczową dla holdingu, a poza tym oddziałuje właścicielsko na spółki córki dla realizacji założonych celów. Spółki córki prowadzą działalność operacyjną wspierającą działalność operacyjną spółki matki, dzięki czemu następuje wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej.

Holdingi zarządcze (inaczej strategiczne) są to kapitałowe struktury działalności gospodarczej składające się z powiązanych ze sobą kapitałowo, lecz samodzielnych prawnie podmiotów gospodarczych, w których spółka matka nie prowadzi operacyjnej działalności gospodarczej, lecz zajmuje się wyłącznie oddziaływaniem właścicielskim na spółki córki dla realizacji założonych celów. W holdingach tego typu spółki córki prowadzą komplementarną działalność operacyjną, dzięki czemu osiągany jest efekt synergiczny, wynikający ze współpracy między spółkami.

Holdingi finansowe są to również kapitałowe struktury działalności gospodarczej składające się z powiązanych ze sobą kapitałowo, lecz samodzielnych prawnie podmiotów gospodarczych, jednak w tym przypadku spółka matka nie prowadzi operacyjnej działalności gospodarczej, lecz zajmuje się wyłącznie oddziaływaniem właścicielskim na spółki córki za pomocą instrumentów finansowych dla realizacji założonych celów. Spółki córki w holdingach tego typu prowadzą zdywersyfikowaną, nie wiążącą ich ze sobą działalność operacyjną. Celem holdingu jest maksymalizacja korzyści inwestycyjnych z poniesionych wcześniej nakładów inwestycyjnych na zakup udziałów lub akcji w spółkach podporządkowanych oraz ograniczenie ryzyka inwestycyjnego spółki matki.
 

Pytanie nr 33

Przy złożonych, istotnych problemach decyzyjnych zalecaną regułą decyzyjną jest:

a) reguła dominacji,
b) reguła leksykograficzna,
c) reguła maksymalizacji,
d) reguła sumowania użyteczności.

Komentarz:

Wyróżniamy następujące reguły decyzyjne:

 

 • Reguła dominacji – znalezienie takiego wariantu, który jest lepszy od pozostałych pod względem przynajmniej jednego kryterium, a nie gorszy pod względem pozostałych.
 • Reguła koniunkcji – wybór rozwiązania, które spełnia minimalne wymagania decydenta.
 • Reguła dysjunkcyjna – decydent wybiera wariant, w którym przynajmniej jedna spośród ocenianych przez niego cech osiągnęła lub przekroczyła próg krytyczny.
 • Reguła leksykograficzna – decydent najpierw porządkuje kryteria według ich ważności, następnie wybiera ten wariant, który jest lepszy z punktu widzenia najważniejszego dla niego kryterium.
 • Reguła eliminacji – decydent odrzuca wszystkie te warianty, które na skalach ocen dla określonych cech nie osiągnęły progu krytycznego.
 • Reguła maksymalizacji – szukanie wariantu lepszego od pozostałych pod względem liczby kryteriów, które spełnia w większym stopniu.
 • Reguła sumowania użyteczności – wybór rozwiązania najlepszego pod względem sumy ważonych wartości kryteriów.

Przy złożonych, istotnych problemach decyzyjnych zaleca się stosowanie reguły sumowania użyteczności.

Pytanie nr 34

Przedsiębiorstwo, które przy ekspansji na rynki zagraniczne w dużym stopniu koncentruje
się na kosztach i na lokalnych dostosowaniach, wykorzystuje strategię:

a) globalną,
b) transnarodową,
c) międzynarodową,
d) wielonarodową.

Komentarz:

Klasyfikację strategii ze względu na koncentrację na kosztach i na lokalnych dostosowaniach przedstawia poniższy rysunek:

 

Pytanie nr 35

Przedsiębiorstwo, które rozszerza swoją działalność o produkcję wyrobów substytucyjnych,
stosuje strategię:

a) dywersyfikacji poziomej,
b) dywersyfikacji pionowej wstecz,
c) dywersyfikacji pionowej w przód,
d) integracji pionowej.

Komentarz:

Rozszerzenie działalności o produkcję wyrobów substytucyjnych jest działaniem w oparciu o strategię dywersyfikacji poziomej. Z kolei integracja pionowa polega na działaniu równocześnie w kilku sektorach z tej samej ścieżki ekonomicznej, przy czym zarówno produkcja dóbr zaopatrzeniowych (integracja pionowa w tył), jak i działalność dystrybucyjna (integracja pionowa w przód) realizowane są wyłącznie na potrzeby przedsiębiorstwa. W sektorach włączonych do łańcucha wartości przez integrację pionową nie są generowane przychody, a jedynie koszty.
Natomiast jeżeli przedsiębiorstwo wchodzi w nowe sektory i nowe ogniwa ścieżki ekonomicznej – ale jednocześnie część nowej działalności jest kierowana również na potrzeby innych przedsiębiorstw – to mamy do czynienia ze strategią dywersyfikacji. Wejście w sektor dostawców oznacza dywersyfikację pionową w tył.
 

 

Pytanie nr 36

Naturalnym działaniem przedsiębiorcy, dla którego z analizy SWOT wynika, że ma przewagę
po stronie szans i słabych stron, jest:

a) powiększanie zasobów finansowych, ulepszanie linii produktów, redukcja kosztów,
b) redukcja kosztów, zmniejszanie zdolności produkcyjnych, zatrzymanie inwestycji,
c) selekcja produktów, segmentacja rynku, wchodzenie z nowymi produktami na nowe rynki,
d) wykorzystywanie pojawiających się szans, przejmowanie firm o podobnym profilu, wzmacnianie pozycji na rynku.

Komentarz:

SWOT jest metodą analizy pozycji strategicznej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa wykorzystywaną w zarządzaniu strategicznym i opartą na czterech elementach: szansach (czynniki zewnętrzne pozytywne), zagrożeniach (czynniki zewnętrzne negatywne) oraz mocnych i słabych stronach przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca, który ma przewagę po stronie szans (działa w sprzyjającym otoczeniu) oraz po stronie słabych stron (problemy wewnątrz firmy) nie powinien rezygnować z działalności (a więc przeciwnie niż w odp. B), lecz przede wszystkim  skoncentrować się na poprawie potencjału konkurencyjnego (odp. A). W sprzyjającym otoczeniu poniesione inwestycje znacznie szybciej się zwrócą, a bez nich będzie on w coraz większym stopniu wypierany z rynku przez silniejszych konkurentów. Zachowanie opisane w odpowiedzi C jest zalecane w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo ma przewagę, jeśli chodzi o mocne strony, ale działa w niesprzyjającym otoczeniu. Natomiast zachowanie D jest zalecane dla silnego przedsiębiorstwa w sprzyjającym otoczeniu.

Pytanie nr 37

Zwycięzcą rankingu magazynu „Fortune” na najbardziej podziwianą firmę świata w 2011 r.
jest:

a) Apple,
b) Google,
c) Coca-Cola,
d) Procter & Gamble.

Komentarz:

Lista pierwszych 10 firm z zestawienia magazynu „Fortune” – World’s Most Admired Companies 2011 - przedstawia się następująco:

 1. Apple
 2. Google
 3. Berkshire-Hathaway
 4. Southwest Airlines
 5. Procter&Gamble
 6. Coca-cola
 7. Amazon.com
 8. FedEx
 9. Microsoft
 10. McDonald\'s

Źródło: http://money.cnn.com/magazines/fortune/mostadmired/2011/full_list/

\"\"

Pytanie nr 38

Najcenniejszą pod względem wartości polską marką w 2010 r. była:

a) Orlen,
b) PKO BP,
c) Wedel,
d) PZU.

Komentarz:

Ranking wartości polskich marek w 2010 r. przedstawia poniższa tabela:


Źródło: http://www.rankingmarek.pl/

Pytanie nr 39

Współczesnym trendem w zarządzaniu jest koncentracja wartości dodanej na ścieżce
ekonomicznej:

a) w jej początkowych ogniwach,
b) w jej środkowych ogniwach,
c) w jej końcowych ogniwach,
d) równomiernie na wszystkich ogniwach.

Komentarz:

Wartość na ścieżce ekonomicznej nie rozkłada się równomiernie. W większości sektorów można obserwować jej migrację w kierunku końcowych ogniw, położonych bliżej klienta finalnego. Marże uzyskiwane na produkcji czy wydobyciu surowców są przeważnie znacznie niższe niż te uzyskiwane z działalności sprzedażowej i serwisowej. Migracja w kierunku końcowych ogniw nie jest jedynym kierunkiem przepływu wartości. Możemy również obserwować odpływ wartości z branż starych do nowych oraz z przemysłów opartych na przetwórstwie surowców do przemysłów wysokiej technologii.

Pytanie nr 40

Od 1 stycznia 2012 r. jedną ze zmian w systemie ewidencji podatników będzie:

a) zniesienie NIP dla wszystkich osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
b) wydłużenie NIP o prefiksy oznaczające państwo i województwo,
c) zastąpienie NIP wszystkich podatników podpisem cyfrowym,
d) możliwość wysyłania zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych przez Internet.

Komentarz:

W marcu br. przyjęto założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zgodnie z projektem osobom fizycznym do rozliczeń podatkowych wystarczy tylko numer PESEL. Natomiast firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, od 1 lipca 2011 r. będzie on nadawany od razu, a nie w drodze decyzji administracyjnej naczelnika urzędu skarbowego.

\"\"

Pytanie nr 41

Kapitał zapasowy w spółce akcyjnej:

a) jest tworzony obowiązkowo
b) jest tworzony obowiązkowo
c) jest tworzony dobrowolnie decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
d) może być w całości wykorzystany na sfinansowanie przejęcia innej spółki.

Komentarz:

Zagadnienia kapitału zapasowego w spółce akcyjnej reguluje artykuł 396 kodeksu spółek handlowych i jego kolejne paragrafy:

 • § 1. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
 • § 2. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji.
 • § 3. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
 • § 4. Statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
 • § 5. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Pytanie nr 42

Wskaźnik płynności gotówkowej w firmie wynosi 0,2, wartość zobowiązań ogółem wynosi
200 tys. zł, wartość zobowiązań długoterminowych wynosi 80 tys. zł. Wartość gotówki i papierów
wartościowych w obrocie wynosi:

a) 16 tys. zł,
b) 24 tys. zł,
c) 40 tys. zł,
d) nie można stwierdzić ile.

Komentarz:

Wskaźnik płynności gotówkowej = gotówka i papiery wartościowe w obrocie / zobowiązania krótkoterminowe, a zatem:

0,2 = x / 120 tys. zł,

x = 24 tys. zł.

Pytanie nr 43

Która z cech nie odnosi się do produktu rzeczywistego (materialnego) w trzypoziomowej
koncepcji produktu?

a) Opakowanie,
b) marka,
c) personel,
d) gwarancja.

Komentarz:

W trzypoziomowej koncepcji produktu (usługi) wyróżnia się następujące poziomy:

 1. istota, rdzeń produktu (cechy fizyczne produktu, rozwiązania techniczne);
 2. produkt rzeczywisty (materialny) – atrybuty takie jak: cena, opakowanie, jakość, styl, model, marka, personel;
 3. produkt wzbogacony (globalny) – najszerszy kontekst wzbogacający produkt lub usługę o gwarancję, rękojmię, instalację, usługi dodatkowe, wsparcie kredytowe zakupu itp.

Pytanie nr 44

Pojęcie „rozpiętość kierowania” dotyczy:

a) liczby podwładnych bezpośrednio podległych menedżerowi,
b) liczby szczebli zarządzania w danej organizacji,
c) liczby stanowisk w strukturze danej organizacji,
d) podziału władzy w organizacji.

Komentarz:

Przez rozpiętość kierowania rozumie się liczbę podwładnych podległych jednemu menedżerowi. Mała rozpiętość kierowania wymusza tworzenie wielu szczebli pośrednich, przez co struktura organizacyjna staje się bardzo wysmukła, tzn. charakteryzuje się znaczną liczbą szczebli organizacyjnych. Duża rozpiętość kierowania umożliwia tworzenie struktur płaskich, bardziej elastycznych i oszczędnych, o małej liczbie szczebli. Na rozmiar rozpiętości kierowania mają wpływ głównie kwalifikacje kierownika i jego pracowników. Decyduje o niej też charakter zadań i wymagany stopień koordynacji prac, jak również rozmieszczenie pracowników w terenie. Na rozpiętość kierowania ma ponadto wpływ sposób zorganizowania całej organizacji i jakość wyposażenia, jakim dysponuje kierownik.
 

Pytanie nr 45

W terminologii giełdowej określenie „trzy wiedźmy” oznacza:

a) trzeci piątek ostatniego miesiąca kwartału, czyli dzień, w którym na większości rynków wygasają kontrakty terminowe i opcje na akcje oraz indeksy,
b) jednoczesny spadek trzech najważniejszych indeksów giełdowych,
c) formację w analizie technicznej utworzoną przez trzykrotny cykl krótkich wzrostów i spadków,
d) trzy instytucje, które mogą pokrzyżować plany spółki w drodze na rynek publiczny: GPW, KNF i KDPW.

Komentarz:

Ze względu na specjalne znacznie dla inwestorów trzeci piątek ostatniego miesiąca kwartału doczekał się odrębnej nazwy – w języku inwestorów określany jest dniem trzech wiedźm. W tym dniu na większości rynków wygasają kontrakty terminowe i opcje na akcje oraz indeksy (stąd trójka w nazwie), a to wiąże się zazwyczaj ze zwiększoną aktywnością inwestorów, zmiennością cen i nieprzewidywalnością (stąd humorzasta wiedźma).

Pytanie nr 46

Firmą, która ma najwięcej punktów gastronomicznych na świecie, jest:

a) Subway,
b) McDonald
c) Starbucks,
d) Pizza Hut.

Komentarz:

Na koniec 2010 r. najwięcej lokali gastronomicznych posiadał Subway (33 749). Dotychczasowy lider – McDonald's – oferował hamburgery i frytki w 32 737 restauracjach. Pod względem wartości obrotów McDonald’s utrzymał się jednak na pozycji lidera.

Pytanie nr 47

W marcu 2011 r. rynki kapitałowe zelektryzowała ujawniona zapowiedź przeprowadzenia
jednej z największych fuzji w ostatnich latach (wartość: około 39 mld dolarów). Wg planów
łączącymi się podmiotami mają być:

a) Microsoft i Google,
b) IBM i Apple,
c) AT&T i T-Mobile,
d) Ford i Toyota.

Komentarz:

W marcu 2011 r. została ujawniona zapowiedź fuzji T-Mobile i AT&T. Wartość transakcji szacowana jest na 39 mld dolarów. Dzięki fuzji sieć AT&T stanie się liderem telefonii komórkowej w USA. Jej udział w rynku wzrośnie do 43% z obecnych 32%, a liczba abonentów z 96 do 130 milionów.

\"\"

Pytanie nr 48

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Skarbu Państwa w drugiej połowie września br. zostanie 
przeprowadzona wtórna oferta publiczna akcji:

a) Banku PKO BP,
b) Banku BGŻ,
c) Banku BOŚ,
d) Banku BZ WBK.

Komentarz:

Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza w drugiej połowie września przeprowadzić wtórną ofertę publiczną akcji PKO BP.  Wartość sprzedawanych akcji może osiągnąć 5,4 mld złotych.  W ofercie znajdzie się co najmniej 10 proc. akcji PKO BP (które obecnie posiada BGK). W pierwszej publicznej ofercie w październiku 2004 r. znalazło się 385 mln akcji PKO BP.  Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiedziało również prywatyzację banku BGŻ, lecz w tym przypadku nie będzie to wtórna oferta publiczna.

\"\"

Pytanie nr 49

Na polskim rynku fuzji i przejęć jedną z ważniejszych transakcji w 2011 r. będzie sprzedaż
przez Orlen, KGHM, PGE i brytyjski Vodafone jednej z największych w Polsce firm telefonii
komórkowej – Polkomtel. Wartość transakcji szacowana jest na:

a) 56 mln dolarów,
b) 706 mln zł,
c) 2 mld dolarów,
d) 17 mld zł.

Komentarz:

Zdaniem analityków 2011 r. może być rekordowy pod względem fuzji i przejęć w Polsce. Wśród planowanych transakcji znajdują się między innymi zakup sieci Żabek przez Mid Europa Partners i wspomniana w pytaniu sprzedaż za około 17 mld zł operatora sieci Plus (firmy Polkomtel).

\"\"

Pytanie nr 50

Jeżeli t to okres wykupu bonu w dniach, c – cena bonu skarbowego za 100 zł wartości
nominalnej, to r (rentowność bonu skarbowego) wyznaczy równanie:
 
Komentarz:

Bony skarbowe to krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez Ministerstwo Finansów w celu doraźnego sfinansowania wydatków budżetowych. Krótkoterminowość oznacza, że termin wykupu jest ograniczony do jednego roku (52 tygodni). Najczęściej emitowane są bony z 13-tygodniowym (kwartał) lub 52-tygodniowym (rok) terminem wykupu. Wartość nominalna jednego bonu wynosi 10 000 złotych. Obsługą obrotu bonów zajmuje się NBP. Bony skarbowe są instrumentami finansowymi sprzedawanymi z dyskontem, czyli za cenę poniżej ich wartości nominalnej. Wynagrodzeniem nabywców bonów skarbowych jest różnica między wartością nominalną bonu a ceną jego zakupu.

Rentowność bonu możemy obliczyć wykorzystując równanie:

Testy interaktywne

Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...

inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości