Pytania testowe

Eliminacje szkolne - VII edycja (11/12)

Pytanie nr 1

Składnikiem kapitału intelektualnego nie jest:

a) kapitał finansowy,
b) kapitał ludzki,
c) kapitał strukturalny,
d) kapitał relacyjny.

Komentarz:

Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa to różnica między jego wartością rynkową i księgową. Według najpopularniejszego podziału do kapitału intelektualnego zalicza się kapitał ludzki (kompetencje, relacje, wartości) oraz kapitał strukturalny (składający się z kapitału organizacyjnego - kultury organizacyjnej, innowacyjności i procesów wewnętrznych - oraz kapitału relacyjnegon - związanego z klientami, a więc tworzonego m.in. z baz klientów i relacji z klientami).

Pytanie nr 2

Wysoki stopień powiązania interesariusza i przedsiębiorstwa będzie występował, gdy:
 

a) interesariusz jest zależny od przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwo jest zależne od interesariusza,
b) interesariusz nie jest zależny od przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwo nie jest zależne od interesariusza,
c) interesariusz jest zależny od przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwo nie jest zależne od interesariusza,
d) interesariusz nie jest zależny od przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwo jest zależne od interesariusza.

Komentarz:

Interesariusze mogą oddziaływać na przedsiębiorstwo w różnym stopniu. Najsilniejsze powiązanie występuje, gdy interesariusz jest zależny od przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwo jest zależne od interesariusza. Taki charakter relacji sprzyja tworzeniu odpowiednio zabezpieczających interesy każdej ze stron zasad korzystania z zasobów.

Pytanie nr 3

Która z cech przedsiębiorstwa nie jest zgodna z koncepcją lean management?

a) decentralizacja decyzji,
b) usprawniona gospodarka czasem,
c) smukła struktura organizacyjna,
d) orientacja na klienta.

Komentarz:

Lean management to koncepcja usprawnienia działania organizacji przez jej odchudzenie (ograniczenie zasobów, uproszczenie zarządzania).  Menedżer wdrażający zasady lean management w swoim przedsiębiorstwie powinien przede wszystkim dążyć do:

 • wprowadzania pracy grupowej,
 • decentralizacji decyzji,
 • orientacji na klienta,
 • ciągłego ulepszania funkcjonowania organizacji,
 • spłaszczenia hierarchii i struktury organizacyjnej,
 • eliminowania błędów jak najbliżej miejsca ich powstawania,
 • eliminowania zapasów i utrzymywania ciągłego przepływu materiałów.


Smukła struktura organizacyjna (w której wiele szczebli zarządzania) jest zaprzeczeniem zasad koncepcji lean management.
 

Pytanie nr 4

Która z orientacji najmniej pasuje do koncepcji Time Based Management:

a) orientacja na ilość,
b) orientacja na jakość,
c) orientacja na proces,
d) orientacja na wartości.

Komentarz:

Koncepcja Time Based Management pozwala przedsiębiorstwu wypracować przewagę konkurencyjną w oparciu o czas. Podstawą stosowania tej koncepcji jest:

 • orientacja na czas (i dążenie do wykonywania czynności szybciej),
 • orientacja na skok ilościowy (duża skala jest warunkiem sukcesu),
 • orientacja na proces (optymalizacja procesów, eliminowanie zbędnych etapów, koncentracja na głównych procesach),
 • orientacja na wartości (eliminacja lub redukcja konfliktów w miejscach przecinania się procesów i funkcji),
 • orientacja na zespół (zapobieganie konfliktom).


Różnice między przedsiębiorstwem zorientowanym na czas a tradycyjnym przedsiębiorstwem przedstawia poniższa tabela:
 

Pytanie nr 5

Konglomerat to przedsiębiorstwo:

a) jednoproduktowe,
b) o dominujących przychodach z produkcji wyrobów jednego sektora,
c) zdywersyfikowane pokrewnie, osiągające przychody ze sprzedaży produktów z pokrewnych sektorów,
d) zdywersyfikowane niepokrewnie, prowadzące działalność w różnych, niepowiązanych branżach.

Komentarz:

Konglomerat to przedsiębiorstwo prowadzące działalność zdywersyfikowaną niepokrewnie (w niepowiązanych ze sobą branżach). Z jednej strony taka strategia pozwala rozkładać ryzyko, jakie byłoby związane z funkcjonowaniem w jednym sektorze, ale z drugiej strony jest mniej rentowna niż strategia specjalizacji czy też dywersyfikacji pokrewnej.

Pytanie nr 6

Proces podejmowania decyzji składa się z następujących faz:
 

a) rozpoznanie → projektowanie → wybór,
b) analiza → planowanie → wdrożenie,
c) diagnoza → wybór → realizacja → kontrola odchyleń,
d) identyfikacja problemu → eliminacja barier decyzyjnych → formułowanie rozwiązań.

Komentarz:

Proces podejmowania decyzji składa się z trzech faz:

 1. Faza rozpoznania –  rozważa się w niej, na czym polega niezgodność między stanem istniejącym a stanem optymalnym. Podejmuje się próbę określenia, kiedy powstał problem decyzyjny i jakie były tego przyczyny. Ważne jest przeanalizowanie możliwych rozwiązań problemu oraz trudności i ograniczeń związanych z ich realizacją.
 2. Faza projektowania – na tym etapie należy się zastanowić, jakie są dopuszczalne warianty
  rozwiązania problemu decyzyjnego. Następnie trzeba ustalić kryterium wyboru i ocenić każdy wariant pod względem przyjętego kryterium. Kryteria wyboru to np.: brak ryzyka, krótki czas realizacji, brak trudności.
 3. Faza wyboru – celem tego etapu jest porównanie wszystkich wariantów i odpowiedź na pytanie, który wariant rozwiązania problemu decyzyjnego jest najlepszy. Pomocne może się okazać rozważenie każdego rozwiązania z uwzględnieniem jego pozytywnych i negatywnych konsekwencji oraz związanego z nimi ryzyka. Wynikiem tej fazy jest wybranie najlepszego z wariantów, a także określenie sposobu i terminu jego realizacji.

   

Pytanie nr 7

Do podstawowych funkcji zarządzania nie zaliczamy:

a) planowania,
b) organizowania,
c) podejmowania decyzji,
d) kontrolowania.

Komentarz:

Klasyczne funkcje zarządzania to:

 • planowanie (określanie głównych celów do osiągnięcia w przyszłości oraz sposobów ich realizacji poprzez określenie niezbędnych środków),
 • organizowanie (porządkownie zasobów, tak aby można było realizować strategię),
 • kierowanie (pozyskanie i zatrudnienie kompetentnych pracowników oraz oddziaływanie na nich w taki sposób, aby wykonywali wyznaczone im zadania),
 • kontrolowanie (porównywanie wyników uzyskiwanych z zaplanowanymi).
   

Współcześnie do powyższych czterech funkcji dodaje się również zabezpieczenie kadr – istotny czynnik osiągania przewagi konkurencyjnej.

 

Pytanie nr 8

Kryteria stosowane w ocenie pracowników takie jak wykształcenie, wiedza fachowa, znajomość
języków obcych należą do następującej kategorii:

a) kompetencyjnych,
b) efektywnościowych,
c) osobowościowych,
d) behawioralnych.

Komentarz:

Kryteria oceniania dzieli się na trzy grupy: kompetencyjne, efektywnościowe i behawioralne. Do kompetencji zalicza się wykształcenie, wiedzę zdobytą w trakcie szkoleń i kursów, a także zdolność praktycznego wykorzystywania tej wiedzy na stanowisku pracy oraz predyspozycje do wykonywania konkretnego zawodu.

Pytanie nr 9

Stworzenie pracownikom możliwości dokonywania indywidualnego wyboru świadczeń spośród określonego ich zestawu jest cechą:

a) kafeteryjnego systemu wynagrodzeń,
b) akordowego sposobu wynagradzania,
c) systemu zarządzania przez cele,
d) benchmarkingu pracowniczego.

Komentarz:

Kafeteryjny system wynagradzania oznacza możliwość indywidualnego wyboru przez pracownika tych elementów (beneficjów), które w największym stopniu zaspokoją jego potrzeby. Beneficja na ogół przyjmują formę rzeczową. W kafeterii można znaleźć takie beneficja, jak:

 • dodatkowe ubezpieczenia,
 • dodatkowy płatny urlop,
 • opłaty za: naukę dziecka, dowolne szkolenia lub kursy pracownika, opiekę medyczną, korzystanie przez pracownika i jego rodzinę z obiektów sportowych czy opłaty za mieszkanie,
 • możliwość garażowania prywatnego auta w firmowych pomieszczeniach,
 • kupno po znacznie niższych cenach produktów danej firmy,
 • możliwość skrócenia tygodnia pracy,
 • pozwolenie na przychodzenie do pracy w godzinach późniejszych niż typowe,
 • urządzenie wystawnego przyjęcia na koszt pracodawcy,
 • wczasy lub weekendy wypoczynkowe opłacone przez firmę.

Powyższe beneficja to wybrane przykłady. Lista świadczeń uzależniona jest od potrzeb pracowników oraz możliwości finansowych firmy.

Pytanie nr 10

Głównym celem przedsiębiorstwa działającego w gospodarce rynkowej jest:

a) osiąganie zysku,
b) zwiększanie wartości przedsiębiorstwa,
c) przetrwanie,
d) ekspansja na rynki zagraniczne.

Komentarz:

Głównym celem przedsiębiorstwa działającego w gospodarce rynkowej jest zwiększanie jego wartości (i z tego rozliczani są menedżerowie). Koncentracja na wartości przedsiębiorstwa oznacza przede wszystkim myślenie i działanie długofalowe – w ramach tworzenia wartości przedsiębiorstwa menedżerowie nie mogą unikać inwestycji strategicznych, które w początkowym okresie generują w większym stopniu koszty niż przychody. A taka pokusa mogłaby wystąpić, gdyby koncentrowali się wyłącznie na zyskach (rozliczanych w corocznych sprawozdaniach).

Pytanie nr 11

Kształtowanie wielkości i struktury kapitału wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo związane jest z działalnością:

a) operacyjną,
b) strategiczną,
c) finansową,
d) inwestycyjną.

Komentarz:

Działalność operacyjna to działalność podstawowa przedsiębiorstwa (produkcyjna, handlowa lub usługowa) polegająca na wytwarzaniu i sprzedaży produktów, towarów lub usług.
Działalność strategiczna to działalność związana z tworzeniem i realizacją strategii przedsiębiorstwa.
Działalność finansowa to działalność związana z kształtowaniem wielkości i struktury kapitału wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo.
Działalność inwestycyjna to działalność związana z lokowaniem kapitału w aktywa trwałe i obrotowe.


 

Pytanie nr 12

Venture capital jest przede wszystkim źródłem finansowania przedsiębiorstwa w fazie:
 

a) narodzin / wzrostu,
b) wzrostu / dojrzałości,
c) dojrzałości / schyłku,
d) wycofania z rynku.

Komentarz:

Venture capital (VC) jest typowym rodzajem kapitału finansującym pierwszą fazę cyklu życia przedsiębiorstwa (zarówno na etapie tworzenia, jak i początkowego rozwoju firmy).
Fundusze venture capital to fundusze wysokiego ryzyka, inwestujące w perspektywie kilkuletniej w branże, które charakteryzują się najwyższym wzrostem wartości (ale jednocześnie najwyższym ryzykiem niepowodzenia – w takich branżach kluczowe znaczenie mają prace badawczo-rozwojowe, a nigdy nie można ze stuprocentową pewnością przewidzieć ich rezultatów).

Pytanie nr 13

Który ze składników nie należy do aktywów trwałych przedsiębiorstwa?
 

a) wartości niematerialne i prawne,
b) należności długoterminowe,
c) inwestycje długoterminowe,
d) zapasy.

Komentarz:

Aktywa trwałe dzielą się na:

 • wartości niematerialne i prawne,
 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • należności długoterminowe,
 • inwestycje długoterminowe,
 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Zapasy to aktywa obrotowe.
 

Pytanie nr 14

Zbiór podmiotów wzajemnie ze sobą powiązanych zależnościami o charakterze organizacyjnym, finansowym i zarządczym to organizacja:

a) sieciowa,
b) procesowa,
c) wirtualna,
d) biurokratyczna.

Komentarz:

Organizacja sieciowa to zbiór podmiotów połączonych ze sobą wzajemnie zależnościami organizacyjnymi, finansowymi, zarządczymi lub marketingowymi. Powiązania te zazwyczaj nie mają charakteru hierarchicznego. Podmioty mogą być współzależne (w zakresie produktów, zasobów, procesów), korzystać ze wspólnych zasobów (np. informacji o rynku) oraz działać na zasadzie poszukiwania wszechstronnych korzyści.

Pytanie nr 15

Fundusze inwestycyjne, które inwestują środki w bony skarbowe i obligacje z terminem wykupu do jednego roku, to:

a) fundusze rynku pieniężnego,
b) fundusze stabilnego wzrostu,
c) fundusze obligacji,
d) fundusze zrównoważone.

Komentarz:

Jednym z kryteriów podziału funduszy inwestycyjnych jest rozróżnienie ze względu na rodzaj dokonywanych lokat. Według tego kryterium rozróżniamy fundusze:

 • akcyjne (przynajmniej 60% posiadanych środków inwestują w akcje spółek giełdowych);
 • zrównoważone (również lokują swoje środki w akcje, ale ich udział mieści się w przedziale 40–60%);
 • stabilnego wzrostu (inwestują przede wszystkim w najpewniejsze spółki GPW oraz papiery dłużne);
 • obligacji (swój portfel inwestycyjny budują głównie w oparciu o bony, obligacje skarbowe i instrumenty dłużne przedsiębiorstw oraz samorządów);
 • rynku pieniężnego (inwestują środki w krótkoterminowe obligacje Skarbu Państwa i inne krótkoterminowe papiery dłużne).


Podany podział funduszy jest zgodny z podziałem według kryterium ryzyka inwestycji  i kryterium przewidywanej stopy zwrotu. Za najbezpieczniejsze uważa się fundusze rynku pieniężnego, które przynoszą nieco wyższe zyski niż inwestycje w lokaty bankowe przy bardzo niewielkim ryzyku. Najbardziej ryzykowne są fundusze akcyjne.

Pytanie nr 16

Wskaż zdanie nieprawdziwe.

a) Spekulacja jest zawsze zjawiskiem negatywnym.
b) Ryzyka inwestycyjnego nie można całkowicie wyeliminować.
c) Zakup kuponu lotto nie jest inwestycją.
d) Im bardziej zadłużone państwo, tym większą rentowność będą miały obligacje emitowane w celu pokrycia deficytu budżetowego.

Komentarz:

Spekulacja jest zjawiskiem neutralnym – to jeden ze sposobów pomnażania kapitału. Różnice między spekulacją i inwestowaniem przedstawiono w poniższej tabeli:

"" 

Dlaczego pozostałe stwierdzenia są prawdziwe?
Ryzyko występuje w każdej inwestycji – nie można go całkowicie wyeliminować. Można je jedynie ograniczać – jednak im mniejsze ryzyko, tym niższy potencjalny zysk.
Nabycie kuponu lotto (jak i wszelkie inne formy hazardu) nie jest inwestycją, gdyż w długim okresie statystyczny inwestor zawsze straci (stawki i wygrane tak są skalkulowane, żeby organizator loterii zyskiwał –  w przeciwnym razie biznes tego typu nie mógłby funkcjonować).
Im bardziej zadłużone państwo, tym większe ryzyko jego niewypłacalności, a tym samym większa oczekiwana premia dla inwestorów za ponoszone ryzyko.

 

Pytanie nr 17

Dochodem ze świadczeń nie jest:

a) zasiłek chorobowy,
b) dywidenda,
c) przyznawane przez opiekę społeczną świadczenie rzeczowe,
d) renta z tytułu niezdolności do pracy.

Komentarz:

Źródłem dochodów gospodarstw domowych ze świadczeń mogą być:

 • emerytury,
 • renty,
 • zasiłki,
 • świadczenia z pomocy społecznej.

Dywidenda jest natomiast dochodem kapitałowym.
 

Pytanie nr 18

Przeniesienie produkcji dóbr i usług poza granice kraju, a następnie ich import to:

a) reimport,
b) offshoring,
c) outsourcing,
d) wirtualizacja działalności.

Komentarz:

Mianem offshoringu określa się przeniesienie produkcji dóbr i usług poza granicę kraju i późniejsze importowanie produktów na macierzysty rynek. Działanie to ma na celu zwiększenie konkurencyjności produktów w związku z niższymi kosztami produkcji w regionach rozwijających się (np. w krajach Azji Południowo-Wschodniej).

Pytanie nr 19

W skład komisji trójstronnej nie wchodzą przedstawiciele:
 

a) rządu,
b) parlamentu,
c) związków zawodowych,
d) pracodawców prywatnych.

Komentarz:

W skład komisji trójstronnej (Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych) wchodzą przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców prywatnych oraz związków zawodowych. Komisja trójstronna jest instytucją dialogu społecznego, która zajmuje się między innymi ustalaniem wskaźników wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i w sferze budżetowej oraz prowadzi wstępne konsultacje dotyczące budżetu państwa.

Pytanie nr 20

Wskaż zdanie prawdziwe.

a) Każda spółka akcyjna może być notowana na GPW.
b) Spółka, która zadebiutowała na GPW, nie może zostać z niej wycofana.
c) Po zatwierdzeniu prospektu przez KNF spółka, która chce zadebiutować na GPW, musi uzyskać decyzję o dopuszczeniu do obrotu giełdowego.
d) Spółka notowana na GPW nie może zbankrutować.

Komentarz:

Na GPW notowane są wyłącznie spółki akcyjne, jednak nie każda spółka akcyjna może być dopuszczona do obrotu, a jedynie taka, która spełni konkretne warunki. Oprócz posiadania odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorstwo musi m.in. uzyskać akceptację KNF oraz decyzję o dopuszczeniu do obrotu giełdowego. Więcej informacji o warunkach dopuszczenia można znaleźć na stronie: http://www.gpw.pl/warunki_dopuszczenia.
Obecność spółki na GPW zwiększa poczucie bezpieczeństwa jej akcjonariuszy (ze względu na restrykcyjne wymogi informacyjne), ale nie daje gwarancji, że spółka nie zbankrutuje.
 

Pytanie nr 21

Spółką osobową nie jest:

a) spółka akcyjna,
b) spółka jawna,
c) spółka partnerska,
d) spółka komandytowo-akcyjna.

Komentarz:

Podział różnych form prowadzenia działalności gospodarczej został przedstawiony na poniższym rysunku:

Pytanie nr 22

Strategia zintegrowana polega na wykorzystywaniu:

a) przewagi jakościowej,
b) przewagi kosztowej,
c) przewagi kosztowej i jakościowej,
d) przewagi czasowej.

Komentarz:

Strategia łącząca wykorzystanie przewagi kosztowej i jakościowej to strategia zintegrowana. Jej wybór nie musi oznaczać, że przedsiębiorstwo będzie w równym stopniu koncentrowało się na obniżaniu kosztów i podwyższaniu jakości. Przedsiębiorstwa realizujące strategię dyferencjacji (przywództwa jakościowego), utrzymując dotychczasowe przewagi, mogą starać się obniżać koszty (np. poprzez zwiększenie skali działania). Z kolei przedsiębiorstwa stosujące strategię przywództwa kosztowego mogą swoje nadwyżki finansowe inwestować w poprawę produktu, jakości obsługi, zwiększenie innowacyjności. Błędem jest zakładanie, że nowo tworzona firma będzie w stanie od razu wdrożyć strategię zintegrowaną – w praktyce może to oznaczać, że nie uzyska ani przywództwa

Pytanie nr 23

W przygotowanym przez Bank Światowy rankingu "Doing Business 2012", w którym sklasyfikowano 183 kraje pod względem warunków do prowadzenia biznesu, Polska zajęła:

a) 22 miejsce,
b) 62 miejsce,
c) 132 miejsce,
d) 162 miejsce.

Komentarz:

„Doing Business” jest rankingiem Banku Światowego, obrazującym, na ile łatwo prowadzić interesy w danym kraju. W edycji 2012 wzięto pod uwagę 183 państwa. Ustalając pozycję każdego z nich, opierano się na 10 kryteriach. Były to m.in.: łatwość założenia firmy i uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz kredytu, rejestracja własności, ochrona inwestorów czy system podatkowy. Polska w zestawieniu zajęła 62 miejsce. Pierwszą dwudziestkę zaprezentowano poniżej:


 

Pytanie nr 24

Największą część swoich oszczędności w 2011 r. Polacy przechowywali w:

a) depozytach złotowych i walutowych,
b) gotówce,
c) funduszach inwestycyjnych,
d) akcjach spółek publicznych.

Komentarz:

Wartość oszczędności zgromadzonych przez Polaków w 2011 r. wyniosła ponad 930 mld złotych. Najpopularniejszą formą przechowywania zgromadzonego kapitału są depozyty złotowe i walutowe – Polacy ulokowali w ten sposób 47% proc. swoich oszczędności.
 

Pytanie nr 25

W Polsce w 2011 r. podatek dochodowy od osób prawnych i przedsiębiorców wynosi:

a) 18%,
b) 19%,
c) 23%,
d) 18% i 32% (w zależności od dochodu).

Komentarz:

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami.). Zgodnie z nią podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania.

 

Pytanie nr 26

Działalnością przedsiębiorstwa w ramach strategii dywersyfikacji jest:

a) stosowanie przez producenta wędlin różnych mieszanek przypraw w celu wprowadzenia nowych rodzajów szynki,
b) zakup przez przedsiębiorstwo kontraktów terminowych na surowce i opcji walutowych,
c) przejęcie przez przedsiębiorstwo Alfa dostawcy surowca wykorzystywanego wyłącznie na potrzeby przedsiębiorstwa Alfa,
d) rozpoczęcie produkcji silników do skuterów przez przedsiębiorstwo produkujące silniki samochodowe.

Komentarz:

Dywersyfikacja oznacza rozproszenie przychodów przedsiębiorstwa pomiędzy różne sektory – przykładem może być rozpoczęcie produkcji silników do skuterów przez przedsiębiorstwo produkujące silniki samochodowe.
Stosowanie przez producenta wędlin różnych mieszanek przypraw w celu wprowadzenia nowych rodzajów szynki to różnicowanie produktu.
Zakup przez przedsiębiorstwo kontraktów terminowych na surowce i opcji walutowych  to działanie zabezpieczające przed zmianami cen.
Przejęcie przez przedsiębiorstwo Alfa dostawcy surowca wykorzystywanego wyłącznie na potrzeby przedsiębiorstwa Alfa to integracja pionowa wstecz.
 

Pytanie nr 27

Zasada społecznej odpowiedzialności, zgodnie z którą należy przedstawiać interesariuszom zrozumiałe informacje na temat mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, to zasada:

a) zrozumiałości,
b) wymierności,
c) uczestnictwa,
d) wiarygodności.

Komentarz:

Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne powinno poddawać się audytowi etycznemu. Jedną z zasad audytu jest zasada zrozumiałości, zgodnie z którą informacje o przedsiębiorstwie powinny być przedstawiane w sposób dostępny dla osób bez fachowego przygotowania, tak aby każdy ich odbiorca mógł samodzielnie ocenić słabe i mocne strony przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 28

Wtórna dyskryminacja to:

a) sytuacja, gdy część osób odczuwa ujemne skutki preferencyjnego traktowania tych, którzy sami bezpośrednio nie doświadczyli dyskryminacji, ale należą do grup w przeszłości dyskryminowanych,
b) zachęcanie innych do niedopuszczalnych zachowań,
c) dyskryminacja grup społecznych, które mają utrudniony dostęp do edukacji,
d) dyskryminacja związana z wojną cenową wywołaną przez najsilniejszego gracza w sektorze.

Komentarz:

Istnieją różne rodzaje dyskryminacji.
Dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce, gdy w porównywalnej sytuacji kogoś traktuje się gorzej niż innych. Dyskryminacja pośrednia polega na zachęcaniu innych do niedopuszczalnych zachowań.
Dyskryminacja wtórna dotyka osoby tracące na skutek wprowadzenia preferencyjnego sposobu traktowania tych, którzy nie doświadczyli bezpośredniej dyskryminacji, ale należą do grup w przeszłości dyskryminowanych.

Pytanie nr 29

Przedsiębiorstwo wchodzące do nowego sektora musi liczyć się z możliwością podjęcia działań odwetowych przez konkurentów znajdujących się w tym sektorze szczególnie gdy:

a) sektor ma dużą dynamikę wzrostu,
b) w sektorze nie ma lojalności nabywców wobec marki i są oni wrażliwi na cenę,
c) sektor jest silnie rozproszony,
d) w sektorze jest niski poziom kosztów stałych i istnieje możliwość obniżenia ceny bez zmniejszenia. rentowności

Komentarz:

Przedsiębiorstwo wchodzące do nowego sektora narusza interesy przedsiębiorstw już w tym sektorze działających, dlatego też musi liczyć się z możliwością podjęcia przez nie działań zniechęcających. Prawdopodobieństwo takich działań jest największe, gdy w sektorze nie ma lojalności nabywców wobec marki i są oni wrażliwi na cenę (gdyż w takim przypadku nowy konkurent będzie mógł najłatwiej podebrać klientów dotychczasowym graczom). Im większe poczucie zagrożenia, tym większa skłonność do stosowania wspólnych działań odwetowych.
 

Pytanie nr 30

Które ze stwierdzeń nie charakteryzuje idealnej niszy w strategii konkurencji?
 

a) Nisza zapewnia rentowność firmy.
b) Wielkość niszy, w której działa przedsiębiorstwo, szybko wzrasta.
c) Nisza wymaga wypracowania przez przedsiębiorstwo unikalnych umiejętności do obsługi klientów.
d) Nisza jest nieatrakcyjna dla dużych przedsiębiorstw z sektora.

Komentarz:

Strategia działania w niszy jest atrakcyjnym wyborem strategicznym dla przedsiębiorstwa o zbyt niskim potencjale do zajęcia dominującej pozycji na rynku. Warunkiem sukcesu jest jednak odpowiedni dobór niszy. Z jednej strony nie może ona być zbyt mała, gdyż to uniemożliwi przedsiębiorstwu rozwój i nie pozwoli finansować unikalnych kompetencji niezbędnych do jej obsługi. Z drugiej strony nisza nie może być zbyt duża, bo przestanie być niszą – zachęci innych przedsiębiorców do wejścia i rozpoczęcia działalności.
 

Pytanie nr 31

RESPECT Index to indeks na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w skład którego wchodzą spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Obecnie w skład indeksu wchodzi:

a) <10; 20) spółek,
b) <20; 30) spółek,
c) <30; 40) spółek,
d) <40; 50) spółek.

Komentarz:

RESPECT Index jest indeksem dochodowym, mierzącym wartość portfela spółek najbardziej odpowiedzialnych społecznie. Skład indeksu powstał na bazie badania RESPECT Rating. Obecnie
w skład indeksu wchodzi 21 spółek. Wartość indeksu przeliczana jest dwa razy dziennie. Wartością bazową jest 1000 punktów, a datą bazową 31 grudnia 2008 roku.

Więcej informacji można znaleźć na  stronie: http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/
 

Pytanie nr 32

Organem administracji publicznej, który koordynuje wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w instytucjach państwowych w Polsce, jest:

a) Ministerstwo Gospodarki,
b) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
c) Ministerstwo Skarbu Państwa,
d) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Komentarz:

Organem administracji publicznej, który koordynuje wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w instytucjach państwowych w Polsce, jest Zespół do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki.
Do zadań zespołu należy przygotowywanie dla administracji rządowej rekomendacji związanych z promocją i wprowadzaniem w życie zasad CSR, a w szczególności:

 • proponowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań poszczególnych organów administracji publicznej w zakresie promocji i wprowadzania zasad CSR,
 • analiza i wykorzystywanie doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk z innych państw w obszarze CSR, zwłaszcza narzędzi wypracowanych w ramach porozumień międzynarodowych,
 • tworzenie warunków do lepszej komunikacji pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących CSR.


 

Pytanie nr 33

Klienci przedsiębiorstwa należą do grupy interesariuszy:

a) substanowiących,
b) kontraktowych,
c) kontekstowych,
d) zależnych.

Komentarz:

Interesariuszy przedsiębiorstwa dzieli się na 3 grupy:

 • substanowiących, czyli tych, bez których przedsiębiorstwo nie mogłoby istnieć (akcjonariusze, pracownicy),
 • kontraktowych, z którymi relacje oparte są na kontraktach (dostawcy, nabywcy, konkurenci, instytucje finansowe),
 • kontekstowych – tworzących otoczenie społeczne i instytucjonalne przedsiębiorstwa (społeczność lokalna, instytucje administracji).
   

Pytanie nr 34

Strategia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa polegająca na reagowaniu na zmieniające się prawo lub otoczenie i wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań głównie wobec interesariuszy mających odpowiednie zabezpieczenie w umowach to strategia:

a) bierna,
b) reaktywna,
c) proaktywna,
d) interaktywna.

Komentarz:

Strategia bierna polega na niereagowaniu na problemy społeczne (jedynie neutralizowanie sytuacji konfliktowych zagrażających egzystencji przedsiębiorstwa).

Strategia reaktywna polega na reagowaniu na zmiany prawa i otoczenia.

Strategia proaktywna polega na reagowaniu na oczekiwania społeczne zanim pojawią się problemy społeczne.

Strategia interaktywna polega na aktywnym zaangażowaniu przedsiębiorstwa w realizację celów społecznych i uwzględnieniu oczekiwań wszystkich interesariuszy.
 

Pytanie nr 35

Pierwszym etapem analizy dialogu przedsiębiorstwa z interesariuszami jest:

a) monitorowanie interesariuszy,
b) ustalenie siły interesariuszy,
c) tworzenie mapy relacji interesariuszy,
d) identyfikacja oczekiwań interesariuszy.

Komentarz:

Analiza relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami składa się z następujących etapów:

 • tworzenie mapy relacji interesariuszy,
 • odwzorowanie porozumień interesariuszy,
 • identyfikacja oczekiwań interesariuszy,
 • ustalenie rodzaju władzy interesariuszy,
 • konstruowanie macierzy priorytetów,
 • monitorowanie interesariuszy.
   

Pytanie nr 36

Podstawą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (fundamentem w piramidzie CSR) jest odpowiedzialność:

a) filantropijna,
b) etyczna,
c) prawna,
d) ekonomiczna.

Komentarz:

Piramida CSR składa się z 4 elementów. Podstawę tworzy odpowiedzialność ekonomiczna (wymagana przez społeczeństwo), kolejny poziom tworzy odpowiedzialność prawna (również wymagana przez społeczeństwo), dalej pojawia się odpowiedzialność etyczna (oczekiwana przez społeczeństwo), a na wierzchołku – pożądana przez społeczeństwo odpowiedzialność filantropijną.

Pytanie nr 37

Wskaż zdanie nieprawdziwe.

a) Korporacje postrzegane jako społecznie odpowiedzialne płacą więcej za dostęp do kapitału niż korporacje niestosujące zasad CSR.
b) Spółki giełdowe aktywnie zaangażowane we wdrażanie koncepcji CSR mają lepsze wyniki finansowe niż spółki niestosujące zasad CSR.
c) Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne są lepiej postrzegane przez pracowników niż przedsiębiorstwa niestosujące zasad CSR
d) Odpowiedzialne działania przedsiębiorstwa przekładają się na długoterminowy wzrost zysków i wartość firmy.

Komentarz:

Niezgodne z prawdą jest stwierdzenie A. Spółki stosujące zasady CSR cieszą się większym zaufaniem inwestorów, co w konsekwencji przekłada się na ocenę ryzyka, które postrzegane jest jako mniejsze. A to z kolei sprawia, że niższe są koszty dostępu do kapitału. Potwierdzają to różne badania: np. spółki będące liderami CSR mają średnio o 25% lepsze wyniki giełdowe (badanie Goldman Sachs Group).
Pracownicy postrzegają takie firmy jako bardziej atrakcyjne miejsca pracy (tj. takie, w których m.in. mają szanse spełnić swoje oczekiwania rozwojowe) i są wobec nich bardziej lojalni.
Zgodnie z zasadą, że zaufanie buduje się przez lata – założenia koncepcji zwiększają potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w długim okresie.

Pytanie nr 38

Kampanią w ramach marketingu społecznie zaangażowanego, w której wysokie koszty przekładają się na duże korzyści dla społeczeństwa, jest:
 

a) kampania na rzecz profilaktyki antynowotworowej piersi,
b) kampania recyklingowa,
c) kampania antynikotynowa,
d) kampania na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Komentarz:

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D – kampania na rzecz redukcji emisji CO2 wiąże się z wysokimi kosztami, ale niesie korzyści dla całego społeczeństwa. Pozostałe kampanie nie spełniają jednego lub obu z tych warunków: kampania antynowotworowa niesie za sobą niższe koszty i przynosi w większym stopniu korzyści jednostkom; kampania recyklingowa niesie korzyści dla całego społeczeństwa, ale wiąże się raczej z niższymi kosztami; kampania antynikotynowa  spełnia warunek kosztowy, ale korzyści, jakie przynosi, również w większym stopniu dotyczą jednostek.

Pytanie nr 39

Przedsiębiorstwo osiągnęło następujące wyniki finansowe w ostatnim roku:

Ponadto w ostatnim roku zaciągnęło ono kredyt w wysokości 2 mln zł z oprocentowaniem 10%. Stopa podatku dochodowego wynosi 20%. Wynik netto przedsiębiorstwa wynosi:

a) 6,0 mln zł,
b) 3,0 mln zł,
c) 2,5 mln zł,
d) 1,6 mln zł.

Komentarz:


Wynik netto = wynik brutto – należny podatek.
Wynik brutto = przychody – koszty stałe – koszty zmienne – koszty finansowe.
A zatem:
Wynik brutto = 10 mln zł – 2 mln zł – 4 mln zł – 0,2 mln zł = 3,8 mln zł (gdzie koszty finansowe to 10% z 2 mln zł, czyli 0,2 mln zł).
Wynik netto = 3,8 mln zł – (20% x 3,8 mln zł) = 3,0 mln zł.
 

Pytanie nr 40

Przedsiębiorstwo ma do wyboru zakup jednej z czterech maszyn. Cena rynkowa produkowanego przez przedsiębiorstwo wyrobu wynosi 20 zł. Koszt zakupu pierwszej maszyny wynosi 10 000 zł, drugiej 9 000 zł, trzeciej 11 000 zł, a czwartej 6 000 zł. Koszt przeciętny wyprodukowania jednej sztuki na pierwszej maszynie wynosi 10 zł, na drugiej 12 zł, na trzeciej 9 zł, a na czwartej 13 zł. Którą maszynę powinno kupić przedsiębiorstwo, jeżeli otrzymało zlecenie produkcji 10 000 sztuk wyrobu?
 

a) pierwszą,
b) drugą,
c) trzecią,
d) czwartą.

Komentarz:

Przedsiębiorstwo powinno kupić maszynę trzecią, ponieważ wtedy zysk z produkcji będzie najwyższy.

Sposób rozwiązania zadania przedstawiono poniżej:

Zysk = przychody – koszt zakupu maszyny – koszty wyprodukowania 10 000 sztuk wyrobu.

A zatem:
Przychody (w każdym wariancie) = 20 zł x 10 000 sztuk = 200 000 zł.

Koszty (wariant 1) = 10 000 zł (zakup maszyny) + (10 000 sztuk x 10 zł) = 110 000 zł
Zysk (wariant 1) = 200 000 zł – 110 000 zł = 90 000 zł.

Koszty (wariant 2) = 9 000 zł (zakup maszyny) + (10 000 sztuk x 12 zł) = 129 000 zł
Zysk (wariant 2) = 200 000 zł – 129 000 zł = 71 000 zł.

Koszty (wariant 3) = 11 000 zł (zakup maszyny) + (10 000 sztuk x 9 zł) = 101 000 zł
Zysk (wariant 3) = 200 000 zł – 101 000 zł = 99 000 zł.

Koszty (wariant 4) = 6 000 zł (zakup maszyny) + (10 000 sztuk x 13 zł) = 136 000 zł
Zysk (wariant 4) = 200 000 zł – 136 000 zł = 64 000 zł.
 

Pytanie nr 41

Jedyną polską firmą, która znalazła się w publikowanym przez „Fortune” rankingu największych korporacji świata (Global 500) w 2011 r., jest:

a) PKN Orlen,
b) PZU,
c) PKO BP,
d) KGHM.

Komentarz:

Listę pierwszych dziesięciu firm z zestawienia „Fortune” Global 500 z 2011 r. przedstawia poniższa tabela. Jedyną polską firmą w zestawieniu jest PKN Orlen, który uplasował się w 2011 r. na 347 miejscu.

 

Pytanie nr 42

Która z firm była największym pracodawcą w Polsce wg stanu na koniec 2010 roku?

a) Poczta Polska,
b) PKP Polskie Linie Kolejowe,
c) PKO BP,
d) Biedronka.

Komentarz:

Największym pracodawcą w Polsce była Poczta Polska SA, która zatrudniała ok. 90 tys. pracowników.

Pytanie nr 43

Poniższy wykres przedstawia dolarowe notowania:

a) złota,
b) srebra,
c) ropy naftowej,
d) miedzi.

Komentarz:

Cena ropy naftowej jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na światową gospodarkę. Wbrew przewidywaniom części analityków z początku roku ceny ropy naftowej w 2011 r. nie poszybowały do 200 dolarów za baryłkę, lecz po początkowym wzroście ustabilizowały się w przedziale 100-120 dolarów za baryłkę.

Pytanie nr 44

Według zestawienia Interbrand najcenniejszą marką na świecie w 2011 r. jest:

a) Coca-Cola,
b) Apple,
c) Google,
d) IBM.

Komentarz:

Ranking dziesięciu najcenniejszych marek świata w 2011 r. wg Interbrand zaprezentowano poniżej.

Źródło: http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx

Pytanie nr 45

Którego miernika nie bierze się pod uwagę przy wyznaczaniu HDI (Human Development Index):

a) oczekiwanej długości życia,
b) średniej liczby lat edukacji,
c) dochodu narodowego na mieszkańca,
d) śmiertelności noworodków.

Komentarz:

HDI jest wskaźnikiem, który uwzględnia jakościowe parametry poziomu życia mieszkańców poszczególnych państw. Jego konstrukcję przedstawia poniższy rysunek.


 

Pytanie nr 46

Szansą w makrootoczeniu przedsiębiorstwa produkującego naturalne soki owocowe nie jest:

a) wzrost zamożności społeczeństwa,
b) moda na zdrowy styl życia,
c) zmniejszenie ceł na owoce,
d) zmniejszanie się walki konkurencyjnej wśród producentów soków.

Komentarz:

Czynniki wskazane w odpowiedziach A, B i C przełożą się na wyższy popyt na naturalne soki
i dotyczą obszarów, na które pojedyncze przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Stanowią więc szansę makrootoczenia.
Zmniejszająca się walka konkurencyjna również jest szansą. Dotyczy jednak otoczenia sektorowego
(a nie makroootoczenia).

Pytanie nr 47

W przypadku upadłości banku objętego nadzorem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny małżeństwo posiadające wspólne konto bankowe odzyska 100% wpłaconych depozytów, jeżeli ich wysokość nie przekracza (stan na 1 grudnia 2011 r.):

a) 22,5 tys. euro na 2 osoby,
b) 50 tys. euro na osobę,
c) 100 tys. euro na osobę,
d) 1 mln zł na osobę.

Komentarz:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w przypadku bankructwa banku zrzeszonego w BFG zwróci klientom w całości równowartość 100 tys. euro (o ile oczywiście wcześniej wpłacony przez nich kapitał wraz z odsetkami osiągnął wartość 100 tys. euro).

Jeżeli ktoś zdeponuje więcej, będzie mógł ubiegać się o zwrot depozytu z masy upadłościowej banku. Zwrot przysługuje imiennym depozytom złotowym lub walutowym osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (o ile posiadają zdolność prawną) oraz szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Na zwrot z Funduszu nie mogą liczyć: Skarb Państwa, inne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne i inwestycyjne), kadra zarządzająca bankiem (która nie uchroniła banku przed upadłością) oraz jego główni akcjonariusze (którzy upadłości nie zapobiegli). Środki do wypłaty gwarantowanych depozytów Bankowy Fundusz Gwarancyjny zbiera od innych banków.

Podstawą do obliczenia sumy gwarantowanej jest łączna wartość depozytów (wszystkich imiennych lokat i rachunków) klienta w danym banku. Dlatego też założenie kilku kont w jednym banku nie może być traktowane jako sposób na zmniejszenie ryzyka. Lepszym pomysłem jest założenie depozytów w różnych bankach, ale takie działanie również nie jest do końca zgodne z zasadą dywersyfikacji ryzyka, ponieważ w przypadku hipotetycznej zapaści systemu bankowego i tak nie uchroni przed stratami.
 

Pytanie nr 48

Wskaż zdanie nieprawdziwe.

a) Wybór przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą rozliczania podatku w formie podatku liniowego wiąże się z brakiem możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem.
b) Wybór przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą rozliczania podatku według skali podatkowej wiąże się z koniecznością prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
c) Wybór przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą rozliczania podatku w formie karty podatkowej oznacza płacenie podatku w zależności od rodzaju działalności, wielkości miejscowości, w której przedsiębiorca prowadzi działalność, i liczby zatrudnionych pracowników.
d) Wybór przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą rozliczania podatku w formie ryczałtu nie wymaga prowadzenia ewidencji przychodów.

Komentarz:

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144 poz. 930 ze zmianami).
   

Zdanie oznaczone literą D jest nieprawdziwe. Wybór przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą rozliczania podatku w formie ryczałtu wymaga prowadzenia ewidencji przychodów (odrębnie za każdy rok podatkowy) oraz ewidencji wyposażenia, a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 

Pytanie nr 49

Etapem fakultatywnym w procesie kontroli jest:

a) ustalenie norm,
b) pomiar,
c) podjęcie działań korygujących,
d) porównanie wyników pomiaru z normami.

Komentarz:

Ustalenie norm, pomiar i porównanie wyników pomiaru z normami to obligatoryjne etapy procesu kontroli. Podjęcie działań korygujących jest etapem fakultatywnym.

Pytanie nr 50

Który z rodzajów działalności nie wymaga uzyskania koncesji w Polsce:
 

a) obrót paliwami,
b) ochrona osób i mienia,
c) przewozy lotnicze,
d) wydawanie czasopism specjalistycznych.

Komentarz:

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stwarza wymóg uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w następujących dziedzinach:

 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • wytwarzanie materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu policyjnym i obrót nimi;
 • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja paliw i energii oraz obrót nimi;
 • ochrona osób i mienia;
 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;
 • przewozy lotnicze.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości