Pytania testowe

Eliminacje okręgowe - VII edycja (11/12)

Pytanie nr 1

Styl kierowania, w którym kierownik w wysokim stopniu koncentruje się na pracownikach i na zadaniach, to styl:

a) bierny,
b) kompromisowy,
c) autokratyczny,
d) pragmatyczny.

Komentarz:

Styl kierowania to przyjęty przez menedżera sposób wykonywania funkcji kierowniczej. Na styl kierowania wpływa ogół systematycznie stosowanych przez danego kierownika i utrwalonych technik kierowania, sposób oddziaływania na podwładnych, zbiór metod i technik kierowania ludźmi.

Istnieje wiele klasyfikacji stylów kierowania. Jedną z nich jest zaproponowana przez R. Blake’a
i J. Mouton klasyfikacja w oparciu o 2 kryteria: nastawienie na  pracowników (ludzi i relacje
w zespole) oraz zadania. Taką klasyfikację z wyróżnionymi najbardziej charakterystycznymi stylami przedstawia rysunek.


 

Pytanie nr 2

Inwestor, który posiada mniejszościowy, ale wystarczający do zablokowania decyzji
zarządu pakiet udziałów w przedsiębiorstwie i oczekuje realizacji zysków w perspektywie od
dwóch do czterech lat, to inwestor:

a) strategiczny,
b) funduszowy,
c) finansowy,
d) spekulacyjny.

Komentarz:

Inwestor strategiczny to właściciel większościowego pakietu udziałów, zainteresowany wzrostem wartości w długim okresie, aktywnie wpływający na strategię przedsiębiorstwa.
Inwestor funduszowy posiada pakiet kontrolny udziałów, pomaga w organizacji finansowania przedsiębiorstwa, zazwyczaj angażuje się na 5 do 7 lat.
Inwestor finansowy posiada mniejszościowy, ale wystarczający do zablokowania decyzji zarządu pakiet udziałów w przedsiębiorstwie i oczekuje realizacji zysków w perspektywie od 2 do 4 lat.
Inwestor spekulacyjny posiada mniejszościowy pakiet udziałów, angażuje się krótkoterminowo (do roku), jest zainteresowany jak najwyższą dywidendą.

Pytanie nr 3

Stosowana przez sprzedawców technika „drzwiami w twarz” polega na:

a) przedstawieniu na początku oferty nie do zaakceptowania przez klienta (np. drogiego produktu), a następnie przedstawieniu oferty korzystniejszej,
b) podarowaniu klientowi dodatku do oferowanego produktu, a następnie - po przyjęciu prezentu przez klienta - sprzedaży całego zestawu,
c) stopniowym przedstawianiu warunków oferty i dzięki temu uzyskaniu maksymalnej ceny akceptowanej przez klienta,
d) łagodnym obrażeniu klienta i wywołaniu u niego poczucia winy, że wcześniej nie nabył oferowanego produktu.

Komentarz:

Siła techniki „drzwiami w twarz” tkwi w naturalnej skłonności ludzi do odwzajemniania ustępstw. Kupujący, który na początku „dostał drzwiami w twarz”, może odczuwać wdzięczność wobec sprzedawcy za wybawienie go z kłopotu. Klient – w zamian za to, że sprzedawca nie forsuje negatywnej oferty – może być bardziej skłonny do ustępstwa na rzecz sprzedawcy (i zaakceptowania drugiej propozycji).

 

Drugim czynnikiem zwiększającym szanse sprzedawcy jest zastosowana zasada kontrastu. Klient drugą ofertę będzie mimowolnie porównywał z pierwszą i na tym tle drugi wariant może mu się wydać znacznie atrakcyjniejszy niż jest w rzeczywistości.

 


 

 

Pytanie nr 4

Grupa kapitałowa, w której spółka matka koncentruje się na realizowaniu swoich praw
właścicielskich (bez koordynacji strategii dla spółek córek), to grupa:

a) zarządcza,
b) strategiczna,
c) typu koncernowego,
d) finansowa.

Komentarz:

Grupa kapitałowa typu koncernowego (holding operacyjny, koncern) to grupa, w której spółka matka prowadzi główną działalność biznesową, a spółki córki zajmują się działalnością wspierającą na rzecz matki.

Grupa kapitałowa zarządcza (strategiczna) to grupa, w której spółka matka nie prowadzi działalności operacyjnej – poszczególne jej części są wykonywane przez spółki córki. Spółka matka zajmuje się koordynacją działalności całej grupy.

Grupa finansowa to grupa kapitałowa, w której spółka matka nie prowadzi działalności operacyjnej, ale również nie koordynuje strategii wszystkich spółek. Jej aktywność ogranicza się do udzielania wsparcia finansowego. Spółki córki traktowane są jak inwestycje w portfelu, pomiędzy którymi występują bardzo słabe powiązania.


 

Pytanie nr 5

Umiejętności menedżerskie związane ze wzmacnianiem pozycji menedżera w organizacji, uzależnianiem od siebie innych i budowaniem sieci kontaktów, to umiejętności:

a) techniczne,
b) koncepcyjne,
c) polityczne,
d) interpersonalne.

Komentarz:

Umiejętności techniczne (wykorzystanie wiedzy technicznej) menedżerów ułatwiają im zrozumienie metod, technologii oraz sposobu działania urządzeń w przedsiębiorstwie.

Umiejętności koncepcyjne to umiejętności związane z formułowaniem planów działania, strategii.

Umiejętności polityczne to umiejętności związane ze wzmacnianiem pozycji menedżera w organizacji, tworzeniem koalicji popierających jego pomysły i budowaniem sojuszy.

Umiejętności interpersonalne dotyczą współpracy z innymi pracownikami (nawiązywania i utrzymywania kontaktu, motywowania innych).

Pytanie nr 6

Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce jest:

a) Stanisław Kluza,
b) Andrzej Jakubiak,
c) Marek Belka,
d) Witold Orłowski.

Komentarz:

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego.  Jej pierwszym przewodniczącym był Stanisław Kluza. Od października 2011 r. jego następcą jest Andrzej Jakubiak.

Pytanie nr 7

Inflacja bazowa w Polsce w 2011 r. była:

a) inflacją pełzającą,
b) inflacją kroczącą,
c) inflacją galopującą,
d) hiperinflacją.

Komentarz:

Inflacja bazowa to miara inflacji oczyszczona z wahań sezonowych i okresowych. Pokazuje ona średnio- i długotrwały trend wzrostu cen towarów i usług w gospodarce.
W Polsce NBP oblicza i publikuje 4 miary inflacji bazowej:

 • inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,
 • inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,
 • inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii,
 • 15% średnia obcięta.

Inflacja bazowa w 2011 r. nie przekroczyła 5%, co oznacza, że była to inflacja pełzająca. Wartości dla ostatnich miesięcy 2011 r. przedstawia poniższa tabela:http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.htm

Pytanie nr 8

Przyjęty w danej organizacji sposób ubierania się (dress-code) to przykład artefaktów:

a) fizycznych,
b) behawioralnych,
c) językowych,
d) osobowych.

Komentarz:

Artefakty to najbardziej widoczne elementy kultury organizacyjnej. Umożliwiają jej uzewnętrznienie, oddziałują na uczucia, emocje, wyobraźnię ludzi, ułatwiają identyfikację pełnionej roli społecznej lub organizacyjnej, ułatwiają komunikację.

Najczęściej artefakty dzieli się na 4 grupy:

 • fizyczne (sposób ubierania się, fryzura, odznaki, insygnia ról społecznych),
 • językowe (hasła, zawołania, określenia, zbiory gestów, mity i językowe tabu, sposoby komunikacji),
 • behawioralne (rytuały, ceremonie i behawioralne tabu),
 • osobowe (bohaterowie organizacyjni – przykłady do naśladowania).

Pytanie nr 9

Który z elementów nie należy do marketingu mix dla usług?

a) realizatorzy usługi,
b) proces świadczenia usługi,
c) nabywca usługi,
d) materialny dowód jakości usługi.

Komentarz:

Specyfika sektorów usługowych spowodowała, że rozwinięto tradycyjny marketing mix (promocja, produkt, dystrybucja, cena) do siedmiu elementów. Do czterech już istniejących dołączone zostały:

 • people (ludzie) – personel obsługujący;
 • process (procesy) – przebieg świadczenia usługi od zainteresowania klienta, poprzez informację oraz sprzedaż, po obsługę posprzedażową;
 • physical evidence (świadectwa materialne) – wszystkie wizualne i materialne elementy (budynki, logo, meble, wyposażenie techniczne, ulotki itp.), które dla klientów są dowodem jakości danej usługi.
   

 

 

Pytanie nr 10

Równoczesne zawieranie umów z wieloma dostawcami usług biznesowych w celu zapewniania przedsiębiorstwu rozwoju i innowacyjności to:

a) multisourcing,
b) outsourcing,
c) offshoring,
d) onshoring.

Komentarz:

Multisourcing, czyli równoczesne zawieranie umów z wieloma dostawcami usług biznesowych jest narzędziem zapewniania firmie rozwoju i innowacyjności. Oprócz tradycyjnych usług biznesowych multisourcing stosuje się do wyodrębniania działów badań i rozwoju, marketingu i sekcji prawnych.


 

Pytanie nr 11

Zwiększanie stopnia sformalizowania organizacji może doprowadzić do:

a) zwiększania sprawności działania organizacji w każdym przypadku,
b) zmniejszania sprawności działania organizacji w każdym przypadku,
c) zwiększania, a następnie zmniejszania sprawności działania organizacji,
d) zmniejszania, a następnie zwiększania sprawności działania organizacji.

Komentarz:

Formalizacja oznacza istnienie w organizacji skodyfikowanych pisemnie reguł. Miarą formalizacji jest liczba, szczegółowość i rygorystyczność przepisów organizacyjnych. Nadmierna formalizacja obniża sprawność organizacji (staje się ona nadmiernie zbiurokratyzowana), lecz brak formalizacji również nie jest pożądany. Przy braku formalizacji rozmywa się odpowiedzialność poszczególnych osób, zapomina się o obowiązujących ustaleniach, trudniej przekazać wytyczne. Relacje między sprawnością działania a poziomem formalizacji przedstawia krzywa formalizacji.

Pytanie nr 12

Konsument ma prawo zwrócić do sklepu towar zgodny z umową bez podania przyczyn:

a) w każdym przypadku w terminie 10 dni od zakupu, jeżeli tylko posiada paragon, a towar nie nosi śladów użytkowania,
b) w terminie 10 dni od zakupu, jeżeli towar został nabyty poza lokalem przedsiębiorstwa lub na podstawie umowy zawartej na odległość,
c) w każdym przypadku w terminie 3 dni od zakupu, jeżeli tylko posiada paragon, a towar nie nosi śladów użytkowania, nie został wcześniej przeceniony i nie pochodzi z wyprzedaży,
d) w każdym przypadku w terminie 7 dni od zakupu, jeżeli tylko posiada paragon, a towar nie nosi śladów użytkowania.

Komentarz:

W Polsce w tradycyjnych placówkach sprzedaży sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć towaru zgodnego z umową (czyli bez żadnych wad) – o tym, że przyjmie zwrot, decyduje jego dobra wola. Wyjątkiem są sytuacje, w których transakcja została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa (np. zakup u domokrążcy) lub na podstawie umowy zawartej na odległość (zakup przez internet czy katalog wysyłkowy). W takim przypadku konsument może zrezygnować z towaru bez podania przyczyn w terminie 10 dni od zawarcia umowy (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

Pytanie nr 13

Rządowy projekt zmian wieku emerytalnego zakłada:

a) wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn,
b) wydłużenie wieku emerytalnego do 70 lat dla mężczyzn i 65 lat dla kobiet,
c) możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu co najmniej 40 lat,
d) możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu 15 lat jeżeli pracownik zgromadzi wystarczający kapitał na indywidualnym koncie emerytalnym.

Komentarz:

Rządowy projekt reformy emerytalnej zakłada stopniowe podwyższanie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. Od 2013 r. wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn co cztery miesiące ma być podwyższany o kolejny miesiąc, co oznacza, że z każdym rokiem trzeba będzie pracować dłużej o trzy miesiące. W ten sposób docelowy wiek emerytalny 67 lat w przypadku mężczyzn ma zostać osiągnięty w roku 2020 r., natomiast w przypadku kobiet – w 2040 roku. Nowe regulacje objęłyby kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 roku.


 

Pytanie nr 14

Jeśli podatnik ma wątpliwości co do zakresu i sposobu stosowania przepisów podatkowych, to rekomendowanym sposobem postępowania jest:

a) skonsultowanie się z infolinią Ministerstwa Finansów,
b) wynajęcie kancelarii podatkowej,
c) złożenie wniosku do właściwego organu podatkowego o wydanie wiążącej indywidualnej interpretacji,
d) skorzystanie z bezpłatnych usług Biura Rzecznika Podatników.

Komentarz:

Wiążące indywidualne interpretacje przepisów podatkowych to objaśnienia przepisów podatkowych wydawane przez Izby Skarbowe (w imieniu Ministra Finansów) na wniosek podatnika. Ich największą zaletą jest ochrona podatnika, który będzie się stosował do zawartych w nich wniosków (podatnik nie może zostać ukarany za stosowanie się do interpretacji, nawet jeżeli interpretacja nie będzie do końca zgodna z obowiązującym stanem prawnym).

Pytanie nr 15

Zgodnie z zasadami motywacji premia powinna:

a) być przyznawana wszystkim pracownikom niezależnie od efektów pracy,
b) mieć tylko charakter indywidualny,
c) zależeć od zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy,
d) mieć charakter pozytywny.

Komentarz:

Zgodnie z zasadami motywacji premie (z wyłączeniem systemu prowizyjnego) powinny:

 • być proporcjonalne do nakładów pracy oraz uzyskanych efektów;
 • stanowić od 15% do 30% płacy zasadniczej;
 • być wypłacane w taki sposób, aby było możliwe utrzymanie zbieżności czasowej między wykonaniem zadania a otrzymaniem gratyfikacji;
 • być przyznawane w oparciu o zasady premiowania;
 • mieć charakter pozytywny.

Pytanie nr 16

BATNĄ dla pracownika negocjującego podwyżkę wynagrodzenia jest:

a) możliwość pracy u innego pracodawcy, który zaoferuje najwyższe wynagrodzenie,
b) zamrożenie oczekiwań finansowych,
c) odwołanie się do menedżera wyższego szczebla,
d) podanie znacznie wyższej kwoty wynagrodzenia niż faktycznie oczekiwana.

Komentarz:

BATNA w negocjacjach oznacza najlepszą alternatywę dla negocjowanego porozumienia. Poznanie BATNY pozwala opracować możliwości działania w przypadku braku porozumienia.

Pytanie nr 17

Analiza makrootoczenia pozwala przedsiębiorstwu:

a) poznać, które czynniki są lub mogą być szansami rozwojowymi dla przedsiębiorstwa,
b) opracować strategię modyfikowania makrootoczenia,
c) ocenić siłę dostawców i nabywców,
d) usprawnić procesy wewnętrzne w przedsiębiorstwie.

Komentarz:

Otoczenie przedsiębiorstwa możemy podzielić na dwa obszary: makrootoczenie (otoczenie dalsze) oraz otoczenie konkurencyjne.

W przypadku makrootoczenia definiowana jest grupa czynników, które mogą istotnie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednak przedsiębiorstwo nie jest w stanie wywierać na nie wpływu. Istnieje wiele sposobów segmentacji makrootoczenia. Najczęściej makrootoczenie dzieli się na otoczenie społeczne, demograficzne, prawne, międzynarodowe, technologiczne, polityczne i ekonomiczne.

W skład otoczenia konkurencyjnego wchodzą między innymi klienci, dostawcy, istniejący konkurenci oraz potencjalni konkurenci.

Analiza makrootoczenia pozwala ocenić przedsiębiorstwu, które czynniki będą szansami, a którezagrożeniem dla jego działalności.

Opracowanie strategii modyfikowania makrootoczenia nie jest możliwe, gdyż zgodnie z definicją przedsiębiorstwo nie ma wpływu na czynniki makrootoczenia. Nabywcy i dostawcy nie są przedmiotem tej analizy (ich dotyczy analiza otoczenia konkurencyjnego, sektorowego), podobnie jak procesy wewnętrzne w przedsiębiorstwie (na tym koncentruje się analiza potencjału firmy).


 

Pytanie nr 18

Największą możliwość wyróżnienia się spośród konkurentów dają przedsiębiorstwu
zasoby:

a) naturalne,
b) fizyczne,
c) kapitałowe,
d) niematerialne.

Komentarz:

We współczesnej gospodarce najbardziej wzrasta znaczenie przedsiębiorstw, które potrafią szybko przystosować się do zmian w otoczeniu oraz generować innowacyjne rozwiązania dla swoich klientów – a więc takich, które w największym stopniu wykorzystują wiedzę i kapitał intelektualny (zasoby niematerialne). W odróżnieniu od pozostałych zasobów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie zasoby niematerialne są trudne do skopiowania, co powoduje, że przewaga przedsiębiorstwa, które zainwestuje w ten właśnie rodzaj zasobów (np. finansując szkolenia pracowników, tworząc informatyczne systemy zarządzania wiedzą, budując kulturę organizacyjną sprzyjającą innowacjom i współpracy) będzie trwalsza i pozwoli na większy wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 19

Spółki partnerskiej nie mogą założyć:

a) architekci,
b) doradcy podatkowi,
c) dziennikarze,
d) tłumacze przysięgli.

Komentarz:

Spółka partnerska (w oznaczeniu skrótowym występująca jako „sp. p.”) jest spółką osobową, tworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami takiej spółki mogą być:

 • adwokaci,
 • aptekarze,
 • architekci, inżynierowie budownictwa,
 • biegli rewidenci,
 • brokerzy ubezpieczeniowi,
 • doradcy podatkowi, księgowi,
 • lekarze, stomatolodzy, weterynarze,
 • notariusze,
 • pielęgniarki, położne,
 • radcy prawni, rzecznicy patentowi,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • tłumacze.

Pytanie nr 20

Strategia błękitnego oceanu (Blue Ocean Strategy) polega na:

a) rywalizacji czołowej z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi działającymi w tym samym segmencie rynkowym,
b) budowie sieci między nabywcami i dostawcami,
c) współpracy z dotychczasowym konkurentem,
d) kreowaniu przez przedsiębiorstwo niszy rynkowej.

Komentarz:

Strategia błękitnego oceanu to koncepcja opracowana przez W. Chan Kima i R. Mauborgne’a, która jako jedyną skuteczną metodę zwiększania pozycji konkurencyjnej zaleca poszerzanie granic niezagospodarowanej jeszcze przestrzeni rynkowej. Zdaniem autorów tradycyjne strategie rozwoju przedsiębiorstw tworzone w odniesieniu do posunięć strategicznych konkurencji nie przynoszą sukcesu. Zamiast skupiać się na pokonaniu konkurencji, firmy powinny koncentrować się tworzeniu „błękitnych oceanów” – przestrzeni rynkowej będącej doskonałym środowiskiem wzrostu wartości.

Pytanie nr 21

Raport społeczny sporządzany przez przedsiębiorstwo nie powinien zawierać informacji o:

a) działalności na rzecz pracowników,
b) działalności na rzecz ochrony środowiska,
c) wynikach finansowych przedsiębiorstwa,
d) działalności związanej z promocją produktów.

Komentarz:

Istnieją różne modele i standardy sporządzania raportów społecznych. Każdy z nich szczegółowo rozpisuje trzy podstawowe obszary (koncepcja triple bottom line): obszar społeczny (odpowiedź A), obszar środowiskowy (odpowiedź B) i obszar ekonomiczny (odpowiedź C). Działalność związana z promocją produktów jest mało istotna z perspektywy odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 22

Zgodnie z koncepcją triple bottom line przedsiębiorstwa powinny przedstawiać raporty społeczne, które uwzględniają następujące aspekty działalności:

a) społeczne, ekonomiczne, środowiskowe,
b) społeczne, środowiskowe, promocyjne,
c) społeczne, ekonomiczne, reklamowe,
d) społeczne, środowiskowe, reklamowe.

Komentarz:

Istnieją różne modele i standardy sporządzania raportów społecznych. Każdy z nich szczegółowo rozpisuje trzy podstawowe obszary (koncepcja triple bottom line): obszar społeczny, obszar środowiskowy i obszar ekonomiczny.

Pytanie nr 23

Do grupy interesariuszy substanowiących zalicza się:

a) akcjonariuszy,
b) klientów,
c) instytucje finansowe,
d) instytucje społeczne.

Komentarz:

Interesariuszy przedsiębiorstwa dzieli się na 3 grupy:

 • substanowiących, czyli tych, bez których przedsiębiorstwo nie mogłoby istnieć (akcjonariusze, pracownicy),
 • kontraktowych, których relacje oparte są na kontraktach (dostawcy, nabywcy, konkurenci, instytucje finansowe),
 • kontekstowych, tzn. tworzących otoczenie społeczne i instytucjonalne (społeczność lokalna, instytucje administracji).

Pytanie nr 24

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi do działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa zaliczane nie jest:

a) prowadzenie wśród pracowników przedsięwzięć edukacyjnych związanych z ochroną środowiska,
b) organizowanie wolontariatu pracowniczego,
c) prowadzenie dialogu z pracownikami,
d) planowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Komentarz:

Planowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie jest jednym z ważniejszych zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dotyczy ono obszaru strategicznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a nie obszaru społecznego.

Pytanie nr 25

Nadzór korporacyjny jest sprawowany:

a) tylko przez właścicieli,
b) tylko przez właścicieli i menedżerów,
c) tylko przez właścicieli, menedżerów i instytucje kontrolne,
d) przez interesariuszy.

Komentarz:

Pojęcie nadzoru korporacyjnego obejmuje dwie składowe. Pierwszą jest nadzór grupy właścicieli (nadzór właścicielski, regulowany zapisami prawnymi, statutem), a druga to nadzór wszystkich interesariuszy. Odpowiedzi A, B i C są niepełne. Najlepsza jest odpowiedź D.

Pytanie nr 26

Najskuteczniejszą metodą selekcji pracowników jest:

a) assessment centre,
b) analiza dokumentów aplikacyjnych,
c) wywiad ustrukturyzowany,
d) autoprezentacja kandydata.

Komentarz:

Skuteczność różnych metod selekcji przedstawia poniższe zestawienie (im wyższa wartość liczbowa, tym większa wartość predykcyjna metody).

 • assesment centre (0,63),
 • testy osobowości (0,41),
 • analiza danych biograficznych (0,38),
 • wywiad ustrukturyzowany (0,31),
 • wywiad typowy (0,15),
 • referencje (0,13),
 • grafologia (0).

Pytanie nr 27

Przedsiębiorstwo Alfa prowadzi działalność w czterech obszarach: 60% przychodów uzyskuje ze sprzedaży łóżek szpitalnych i opiekuńczych (działalność podstawowa), 15% przychodów z serwisowania łóżek szpitalnych, 15% z produkcji sterylizatorów medycznych, a 10% z wynajmu powierzchni biurowych. Przedsiębiorstwo Alfa jest:

a) zdywersyfikowane pokrewnie,
b) zdywersyfikowane niepokrewnie,
c) wyspecjalizowane,
d) zdywersyfikowane pokrewnie, o dominującym udziale w jednym sektorze.

Komentarz:

Miernikiem określającym, czy przedsiębiorstwo jest zdywersyfikowane, czy nie, jest wskaźnik specjalizacji (procentowy udział przychodów z działalności podstawowej w całości przychodów). Dla przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego wartość wskaźnika będzie wynosiła od 95% do 100%; poniżej 95% to przedsiębiorstwo zdywersyfikowane.
Rodzaj dywersyfikacji określa wskaźnik pokrewieństwa (suma przychodów z grupy pokrewnych działalności do wszystkich przychodów). Dla przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego pokrewnie wartość wskaźnika będzie wynosiła powyżej 70%. Wartość poniżej 70% oznacza, że przedsiębiorstwo jest zdywersyfikowane niepokrewnie.

Pytanie nr 28

Typową strategią pretendenta rynkowego nie jest:

a) atak skierowany bezpośrednio na lidera rynkowego,
b) atak skierowany na inne duże przedsiębiorstwo w sektorze,
c) wypieranie firm niszowych,
d) wzorowanie się na czołowych przedsiębiorstwach branży z jednoczesnym wprowadzeniem ulepszeń technologicznych produktu.

Komentarz:

Pretendent to przedsiębiorstwo znajdujące się na drugim miejscu pod względem udziału rynkowego, z ambicjami (i szansami) dogonienia lidera. Zazwyczaj cel osiąga stosując następujące sposoby:

 • atak skierowany bezpośrednio na lidera rynkowego,
 • atak skierowany na inne duże przedsiębiorstwo w sektorze,
 • wypieranie firm niszowych.

Wzorowanie się na czołowych przedsiębiorstwach branży z jednoczesnym wprowadzeniem ulepszeń technologicznych produktu to typowy przykład strategii naśladowcy (usprawniacza rynkowego). Dla pretendenta jest to strategia nieatrakcyjna, ponieważ nie daje szans na dogonienie lidera.


 

 

Pytanie nr 29

Który z mechanizmów pojawiających się podczas grupowego podejmowania decyzji nie wpływa deformująco na ten proces?

a) zwiększanie liczby pomysłów,
b) niewrażliwość na sygnały ostrzegawcze,
c) uproszczenie obrazu sytuacji,
d) utrata krytycyzmu.

Komentarz:

Grupa, która uczestniczy w procesie podejmowania decyzji, działa w szczególnych warunkach (dodatkowy stres, ale również przekonanie, że jako grupa podejmie lepszą decyzję niż jeden decydent), które negatywnie wpływają na jakość przyjętego rozwiązania (syndrom grupowego myślenia). Do najważniejszych mechanizmów, które ograniczają racjonalność decyzji należą:

 • ograniczanie liczby pomysłów (dążenie do najszybszego rozwiązania problemu),
 • niewrażliwość na sygnały ostrzegawcze (ignorowanie negatywnych skutków),
 • upraszczanie obrazu sytuacji (odrzucanie zdania mniejszości),
 • utrata krytycyzmu (przekonanie, że grupa nie może się mylić, bo przecież tyle osób przeanalizowało problem).

Pytanie nr 30

Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych w bilansie przedsiębiorstwa znajduje się w pozycji:

a) inne aktywa,
b) kapitał własny,
c) rezerwy i inne pasywa,
d) wynik finansowy.

Komentarz:

Zgodnie z ustawą o rachunkowości nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych zasila kapitał własny.

Pytanie nr 31

Strategią zalecaną przedsiębiorstwu, którego siła negocjacyjna jest znacznie mniejsza niż jego dostawców, jest:

a) strategia dominacji,
b) strategia partnerskiej współpracy,
c) strategia rozpraszania dostaw,
d) alians strategiczny z jednym z dostawców.

Komentarz:

Dla przedsiębiorstwa, które jest w znacznie gorszej pozycji negocjacyjnej niż dostawca, rekomendowaną strategią wobec dostawcy jest próba uniezależnienia się od niego, np. poprzez rozproszenie dostaw. Przyjęcie strategii dominacji będzie możliwa w sytuacji odwrotnej (gdy przedsiębiorstwo ma silniejszą pozycję negocjacyjną niż dostawca). Partnerska współpraca (bądź alians strategiczny) będzie zalecana, gdy potencjał strategiczny dostawcy i nabywcy jest zbliżony, a więc żadna ze stron nie ma silniejszej pozycji negocjacyjnej.

Pytanie nr 33

Maksymalne oprocentowanie kredytów bankowych dla osób fizycznych w Polsce 1 marca 2012 r. wynosi:

a) 20% rocznie,
b) 24% rocznie,
c) 30% rocznie,
d) 30% rocznie,

Komentarz:

Wartość maksymalnych odsetek w Polsce precyzuje Kodeks cywilny i wprowadzona od 20 lutego 2006 roku tzw. ustawa antylichwiarska, na mocy której maksymalne odsetki nie mogą być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej NBP (1 marca 2012 r. stopa lombardowa wynosiła 6%).

[Por. Art. 1, art. 3, art. 5 ustawy z 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 157 poz. 1316), art. 359 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.), art. 3, art. 4, art. 5, art. 7a, art. 18a ustawy z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2001 r. Nr 100 poz. 1081 ze zm.)].

\"\"
 

Pytanie nr 34

PKB Polski w 2011 r. w porównaniu z 2010 r. był:

a) na takim samym poziomie,
b) wyższy o ok. 4,3%,
c) wyższy o ok. 2,1%,
d) niższy o ok. 1,7%.

Komentarz:

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto (PKB) w 2011 r. był realnie wyższy o 4,3% w porównaniu z 2010 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). W 2010 r. w porównaniu z 2009 r. wzrost PKB wyniósł 3,9%.


 

 

Pytanie nr 35

Która ze spółek nie wchodzi w skład Respect Index na warszawskiej GPW?

a) PZU SA,
b) PKN Orlen SA,
c) Agora SA,
d) Telekomunikacja Polska SA.

Komentarz:

30 stycznia 2012 r. do Respect Index zostało włączonych 5 nowych spółek (4 zostały skreślone).
Z podanych w pytaniu jedynie Agora SA nie wchodzi w skład indeksu. Pełny skład uczestników indeksu zawiera poniższa lista:

 • Apator SA,
 • Bank BPH,
 • Bank Handlowy w Warszawie SA,
 • Bank Millennium SA,
 • Budimex SA,
 • Ciech SA,
 • DM IDMSA,
 • Elektrobudowa SA,
 • Grupa Lotos SA,
 • ING Bank Śląski SA,
 • KGHM Polska Miedź SA,
 • Kredyt Bank SA,
 • LW Bogdanka SA,
 • Mondi Świecie SA,
 • Netia SA,
 • PBG SA,
 • PGE Polska Grupa Energetyczna SA,
 • PGNiG SA,
 • PKN Orlen SA,
 • PZU,
 • Telekomunikacja Polska SA,
 • Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA,
 • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA.


Źródło: www.odpowiedzialni.gpw.pl


 

Pytanie nr 36

Błąd w ocenianiu pracowników polegający na przypisywaniu osobie ocenianej motywów, zachowań i cech osoby oceniającej to błąd:

a) projekcji,
b) tendencji centralnej,
c) atrybucji,
d) zakotwiczenia.

Komentarz:

Błąd projekcji to błąd w ocenianiu pracowników polegający na przypisywaniu osobie ocenianej motywów, zachowań i cech osoby oceniającej.
Błąd tendencji centralnej to unikanie ocen skrajnych i przyznawanie wszystkim zbliżonych, uśrednionych ocen.
Błąd atrybucji to przypisywanie zachowaniu innych przyczyn mających źródło we wnioskowaniu osoby oceniającej.
Błąd zakotwiczenia to przywiązywanie się do pierwszej oceny i doszukiwanie się w zachowaniu pracownika jej potwierdzenia w kolejnych okresach.


 

Pytanie nr 37

Kierownik zespołu przy wykorzystaniu modelu 360° oceniany będzie:

a) wyłącznie przez swojego przełożonego,
b) wyłącznie przez pracownika HR i przez siebie (samoocena),
c) przez przełożonego, innych kierowników zespołów, z którymi współpracuje, pracowników jego komórki organizacyjnej oraz klientów przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje.
d) przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, którzy mają staż pracy nie krótszy niż kierownik zespołu.

Komentarz:

W technice 360 stopni każdy pracownik jest oceniany przez jak najszersze grono osób, z którymi współpracuje. Kierownik zespołu będzie oceniany między innymi przez swojego przełożonego, innych kierowników zespołów, z którymi współpracuje, pracowników jego komórki organizacyjnej oraz klientów przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje.

Pytanie nr 38

Związek przedsiębiorstw tej samej branży mający na celu ograniczenie wzajemnej
konkurencji w celu zwiększenia zysku to:

a) kartel,
b) trust,
c) syndykat,
d) koncern.

Komentarz:

Kartel to związek przedsiębiorstw tej samej branży, powstały, aby ograniczyć wzajemną konkurencję w celu zwiększenia zysku.
Trust to forma koncentracji prowadząca do stworzenia grupy przedsiębiorstw podporządkowanych jednemu kierownikowi.
Syndykat to zrzeszenie przedsiębiorstw, które tworzą własną organizację handlową.
Koncern to zgrupowanie przedsiębiorstw, w którym jedna ze spółek (dominująca) jest nadrzędna w stosunku do pozostałych i zarządza nimi.


 

Pytanie nr 39

Przedsiębiorstwo osiągnęło w ostatnim roku następujące wyniki finansowe: sprzedaż – 10 mln zł, koszty stałe – 3,1 mln zł, koszty zmienne – 4 mln zł. Ponadto przedsiębiorstwo zaciągnęło w ostatnim roku 2 mln zł kredytu z oprocentowaniem w wysokości 20%. Stopa podatku dochodowego wynosi 20%. Wynik netto przedsiębiorstwa to:

a) 2,0 mln zł,
b) 2,9 mln zł,
c) 2,32 mln zł,
d) 0,72 mln zł.

Komentarz:

Kalkulację wyniku netto prowadzimy w następujący sposób:
 

Przychody 10 mln
Koszty stałe - 3,1 mln
Koszty zmienne - 4 mln
Zysk operacyjny 2,9 mln
Odsetki -0,4 mln
Zysk brutto 2,5 mln
Podatek -0,5 mln
Zysk netto 2 mln


              
          
               
            

Pytanie nr 40

Pracownik zatrudniony na umowę na czas nieokreślony:

a) ma obowiązek zrezygnować z urlopu na uzasadnioną prośbę kierownika,
b) ma obowiązek przeciwdziałać dyskryminacji w miejscu pracy,
c) ma obowiązek podania powodu rozwiązania umowy w wypowiedzeniu,
d) ma obowiązek wyposażyć swoje stanowisko pracy w niezbędne środki techniczne.

Komentarz:

Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, ale w uzasadnionych przypadkach (tylko wówczas, gdy obecności pracownika w miejscu pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu) pracodawca może odwołać pracownika z urlopu (pokrywając koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu). Nie oznacza to zrzeczenia się prawa do urlopu (ponieważ pracownik wykorzystuje urlop w innym terminie). Odpowiedzi B, C i D są nieprawidłowe, ponieważ:

 • zgodnie z kodeksem pracy obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy należy do pracodawcy, a nie pracownika;
 • pracownik nie ma obowiązku podania powodu rozwiązania umowy w wypowiedzeniu (pracodawca nie może nie przyjąć wypowiedzenia);
 • wyposażenie stanowiska pracy w odpowiednie środki techniczne to obowiązek pracodawcy.

Pytanie nr 41

Zgodnie z modelem społecznej odpowiedzialności A. Carolla pożądana przez społeczeństwo jest:

a) odpowiedzialność etyczna,
b) odpowiedzialność prawna,
c) odpowiedzialność filantropijna,
d) odpowiedzialność ekonomiczna.

Komentarz:

Model CSR A.B. Carolla wyróżnia 4 rodzaje odpowiedzialności: ekonomiczną, prawną, etyczną, filantropijną.

Pytanie nr 42

W którym kraju spółki całkowicie lub częściowo zależne od skarbu państwa muszą co roku publikować osobne raporty społeczne zgodnie z wytycznymi GRI?

a) w Polsce,
b) w USA,
c) w Szwecji,
d) we Francji.

Komentarz:

Najbardziej zaawansowanym państwem we wdrażaniu CSR w gospodarce jest Szwecja. Jednym
z tego przejawów jest obowiązek raportowania społecznego (zgodnie ze standardem GRI) przez spółki skarbu państwa.


 

Pytanie nr 43

W 1999 r. Kofi Annan – Sekretarz Generalny ONZ zaproponował podjęcie inicjatywy dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu nazwanej:

a) Global Reporting Initiative,
b) Global Compact,
c) Agenda 21,
d) Deklaracja Polityczna na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Komentarz:

Global Compact to ogłoszona przez Kofiego Annana na szczycie ekonomicznym w Davos w 1999 r. inicjatywa sojuszu przedsiębiorstw i ONZ na rzecz kształtowania procesów globalizacji z uwzględnieniem aspektów społecznych i ekologicznych. Celem Global Compact było wzmocnienie praw człowieka, poprawienie standardów pracy oraz zasad prowadzenia biznesu w sposób przyjazny dla środowiska oraz etyczny (eliminowanie korupcji).


 

Pytanie nr 44

Pierwszym indeksem giełdowym skupiającym spółki spełniające określone wymogi CSR był:

a) amerykański Dow Jones Sustainability Index,
b) brytyjski FTSE4GOOD,
c) brazylijski Sao Paolo Stock Exchange Corporate Sustainability Index,
d) polski Respect Index.

Komentarz:

Pierwszym indeksem giełdowym skupiającym spółki spełniające wymogi CSR był amerykański Dow Jones Sustainability Index (wrzesień 1999 r.). Londyński FTSE4Good zadebiutował w 2001 r., giełda w Sao Paolo opracowała swoje zestawienie w 2005 r., a warszawska GPW w 2009 roku.

Pytanie nr 45

W jakim dokumencie w 2001 r. Komisja Europejska zaproponowała definicję społecznej odpowiedzialności?

a) w Zielonej Księdze,
b) w Białej Księdze,
c) w Żółtej Księdze,
d) w Różowej Księdze.

Komentarz:

Pierwszym dokumentem szczegółowo określającym zasady CSR była opublikowana w lipcu 2001 r. Zielona Księga Komisji Europejskiej (Green Paper: Promoting framework for Corporate Social Responsibility). Zgodnie z definicją zamieszczoną w księdze CSR to dobrowolne uwzględnianie przez przedsiębiorstwa aspektów społecznych i ekologicznych w działaniach handlowych oraz w kontaktach z interesariuszami.


 

Pytanie nr 46

Standardem społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest:

a) AA 1000,
b) ISO 9001,
c) ISO 14001,
d) SA 8000.

Komentarz:

Standardem społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest SA 8000.
AA 1000 to standard dotyczący wprowadzania reguł społecznej odpowiedzialności i etyki do zarządzania przedsiębiorstwie i przeprowadzania audytu etycznego.
ISO 9001 i ISO 14001 to standardy zarządzania jakością.


 

Pytanie nr 47

Które przedsiębiorstwo w 2011 r. wygrało konkurs na najlepiej sporządzony raport społeczny w Polsce?

a) BRE Bank,
b) PKN Orlen,
c) Danone,
d) PGNiG.

Komentarz:

W 2011 r. w konkursie na najlepiej sporządzony raport społeczny w Polsce główną nagrodę zdobył Polski Koncern Naftowy Orlen. Nagrodę Ministerstwa Gospodarki otrzymała firma Cemex Polska, a za najlepszy debiut uznano raport firmy GlaxoSmithKline Pharmaceuticals. Wyróżnienie specjalne otrzymała Telekomunikacja Polska, a internauci nagrodzili Kompanię Piwowarską.
Więcej informacji (w tym nagrodzone raporty) można znaleźć na stronie: www.raportyspoleczne.pl


 

Pytanie nr 48

W grupie wskaźników Global Reporting Initiative nie znajdują się wskaźniki dotyczące:

a) zdrowia i bezpieczeństwa klienta,
b) komunikacji marketingowej,
c) współpracy z dostawcami,
d) zatrudniania dzieci.

Komentarz:

Global Reporting Initiative to zbiór międzynarodowych zaleceń dotyczących opracowywania raportów działalności ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. Klasyczne obszary CSR w standardzie GRI zostały rozszerzone dodatkowo o praktyki i warunki pracy, prawa człowieka (odpowiedź D) oraz odpowiedzialność za produkt (odpowiedzi A i B). Współpraca z dostawcami w standardzie GRI nie występuje.


 

Pytanie nr 49

Jedna z kluczowych działających w Polsce organizacji zajmujących się rozpowszechnianiem idei społecznej odpowiedzialności to:

a) Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
b) Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
c) Forum Odpowiedzialnych Przedsiębiorstw,
d) Forum CSR.

Komentarz:

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu to najstarsza i największa organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się rozpowszechnianiem idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Misją stowarzyszenia jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.
Więcej na www.odpowiedzialnybiznes.pl

Pytanie nr 50

Techniką służącą do szacowania wielkości trudnych do określenia jest:

a) burza mózgów,
b) technika delficka,
c) analiza ABC,
d) analiza morfologiczna.

Komentarz:

Technika delficka to technika wykorzystywana do opracowywania prognoz lub do określenia
w sposób szacunkowy wielkości, co do których brak wystarczających danych (np. w przypadku próby oszacowania, ile procent swoich dochodów gospodarstwa domowe będą przeznaczały na rozrywkę w 2030 roku). Technika polega na badaniu opinii ekspertów.
 

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości