Pytania testowe

Eliminacje okręgowe - III edycja (07/08)

Pytanie nr 1

Który z poglądów na sytuację konfliktową jest prawdziwy?

a) konflikty są do uniknięcia w przedsiębiorstwie,
b) konflikty mogą przyczynić się do podniesienia sprawności działania przedsiębiorstwa,
c) konfliktowi sprzyja duża odporność na stres,
d) w konflikcie nie odgrywają żadnego znaczenia emocje.

Komentarz:

Współczesne poglądy na sytuację konfliktową przyjmują, że:

 • konflikt jest nieunikniony,
 • konflikt może przyczynić się do podniesienia sprawności działania przedsiębiorstwa,
 • konflikt powstaje z wielu przyczyn,
 • konflikt w różnym stopniu przyczynia się do efektywności zespołu lub jemu szkodzi,
 • konfliktem można kierować,
 • optymalna efektywność zespołu wymaga konfliktu na umiarkowanym poziomie.

Pytanie nr 2

Komunikaty niewerbalne:

a) są bardziej wiarygodne niż komunikaty werbalne,
b) są mniej wiarygodne niż komunikaty werbalne,
c) są tak samo wiarygodne jak komunikaty werbalne,
d) w ogóle nie są wiarygodne, gdyż zazwyczaj są przypadkowe i niezwiązane z komunikowanymi treściami.

Komentarz:

Komunikaty niewerbalne są bardziej wiarygodne niż komunikaty werbalne. Zazwyczaj są one spontaniczne, nieświadome i dlatego bardzo trudne jest manipulowanie i oszukiwanie za pomocą komunikatów niewerbalnych. Ponadto składają się one z grupy różnych elementów (np. gestów i ruchów ciała), co znacznie utrudnia kontrolę i świadome sterowanie przekazem niewerbalnym.

Pytanie nr 3

Alterglobalistami nazywa się ludzi, którzy:

a) są zdecydowanymi przeciwnikami globalizacji,
b) są zdecydowanymi zwolennikami globalizacji,
c) są przeciwnikami globalizacji pogłębiającej nierówności w świecie,
d) są zwolennikami hegemonii USA w kształtowaniu globalizacji.

Komentarz:

Bardzo często alterglobaliści błędnie traktowani są jako synonim antyglobalistów. Różnice między tymi kategoriami związane są z podejściem do procesów globalizacji. Antyglobaliści krytykują proces globalizacji, dążąc do wzmocnienia rodziny, wspólnot lokalnych lub narodów. Alterglobaliści są przeciwnikami globalizacji pogłębiającej nierówności w świecie.

Pytanie nr 4

Sposobem ograniczającym objawy grupowego myślenia, oznaczającego uleganie sugestii i naciskowi grupy jest:

a) minimalizacja odpowiedzialności zbiorowej,
b) izolacja od ekspertów,
c) ograniczanie dyskusji do kilku kluczowych wariantów,
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Komentarz:

W sytuacji podejmowania decyzji grupowych, zespół może ulegać tzw. syndromowi grupowego myślenia. Powoduje on m. in.: ograniczanie dyskusji do oceny małej liczby wariantów, rezygnację z korzystania z pomocy ekspertów, unikanie opinii niezgodnych z wybranym wariantem, koncentrowanie się na faktach potwierdzających wybór dokonanej decyzji. Na występowanie syndromu myślenia grupowego narażone są przede wszystkim bardzo spójne, działające w izolacji grupy, które przywiązują ogromną wagę do lojalności wobec poszczególnych członków zespołu. Do sposobów minimalizujących objawy grupowego myślenia należą m. in.: ograniczenie odpowiedzialności zbiorowej poprzez określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, zdefiniowanie "roli" każdego z członków grupy, oczekiwanie lojalności wobec organizacji jako całości, nie zaś wobec jednostek.

Pytanie nr 5

Uwagi krytyczne pod adresem pracownika:

a) nie powinny być przekazywane bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu,
b) są skuteczniejsze, jeśli zarzut zostanie powtórzony kilkakrotnie,
c) powinny odnosić się do jego konkretnych zachowań,
d) powinny odnosić się do jego cech osobowości.

Komentarz:

Wszelkie uwagi krytyczne pod adresem pracownika powinny być przekazywane bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu, dzięki czemu pracownik może na bieżąco dokonać korekty swojego zachowania. Ponadto pamięć o zdarzeniu nie jest jeszcze wtedy zakłócona interpretacjami. Kierownik powinien powstrzymać się przed powtarzaniem tego samego zarzutu, ponieważ może doprowadzić do frustracji i agresji osoby krytykowanej. Może wywołać znaczny opór pracownika, który nie będzie w stanie przyjąć krytyki. Ważnym jest, aby uwagi krytyczne odnosiły się do konkretnych nieprawidłowych zachowań pracownika. Uzyskuje on wtedy informację na temat tego, co powinien zmienić w swojej pracy. Osoba pracownika nie jest wtedy atakowana, a ocenie poddane są tylko negatywne zachowania.

Pytanie nr 6

Subiektywna stopa dyskonta:

a) jest mała dla małych sum i stopniowo wzrasta wraz ze wzrostem wartości dyskontowanej kwoty,
b) jest tym wyższa im krótszy czas transferu,
c) w przypadku straty jest wyższa dla odroczenia zapłaty niż dla przyspieszenia zapłaty,
d) kształtuje się według takich samych zasad dla strat i zysków.

Komentarz:

Stopa dyskonta jest to stopa zrzeczenia się przyszłych środków finansowych na rzecz aktualnie dostępnych środków. Subiektywna stopa dyskonta pokazuje, przy jakiej stopie dyskonta ludzie są chętni zgodzić się na zrezygnowanie z przyszłych zysków na rzecz natychmiastowej konsumpcji. Badania wykazują, iż ludzie dokonują różnego oszacowania stopy dyskonta w zależności od różnych czynników wpływających na sytuacje wyboru. Biorąc pod uwagę wielkość dyskontowanej sumy, można stwierdzić, iż konsumenci określają stopę dyskonta jako bardzo dużą dla małych sum i stopniowo zmniejszają ją dla coraz większych sum. Ze względu na przedział czasu za jaki dyskontuje się kwotę, można stwierdzić, iż im krótszy czas dzieli badanego od odroczonego transferu, tym wyższa jest stopa dyskonta. Ponadto wyniki badań wykazują, iż subiektywna stopa dyskonta kształtuje się inaczej dla zysków i strat. W przypadku zysku subiektywna stopa dyskonta jest niższa dla przyspieszenia zapłaty niż odroczenia zapłaty, a w przypadku straty stopa dyskonta jest niższa dla odroczenia zapłaty niż dla przyspieszenia zapłaty.

Pytanie nr 7

W lutym bieżącego roku Microsoft złożył ofertę przejęcia za 40 mld USD spółki:

a) Google,
b) Intel,
c) Yahoo,
d) Apple.

Komentarz:

W lutym bieżącego roku Microsoft za ponad 40 mld USD złożył ofertę przejęcia Yahoo, jednego z najpopularniejszych na świecie portali. Celem przejęcia miało być zwiększenie pozycji konkurencyjnej Microsoftu na rynku reklamy internetowej.

Pytanie nr 8

W analizie SWOT dobra opinia u klientów firmy znajdzie się w polu:

a) szanse,
b) zagrożenia,
c) mocne strony,
d) słabe strony.

Komentarz:

W analizie SWOT mocne i słabe strony dotyczą analizowanego przedsiębiorstwa, a szanse i zagrożenia - jego otoczenia. Dobra opinia u klientów firmy jest mocną stroną przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 9

Gwałtowne zaburzenia na rynkach finansowych w krajach wysokorozwiniętych w sierpniu 2007 roku, związane były z:

a) kryzysem na rynku kredytów hipotecznych udzielanych osobom o niskiej zdolności kredytowej,
b) ogłoszeniem niewymienialności dolara,
c) załamaniem chińskiej gospodarki,
d) rekordowym wzrostem cen ropy naftowej.

Komentarz:

Gwałtowne zaburzenia na rynkach finansowych krajów rozwiniętych w sierpniu 2007 roku związane były z kryzysem na rynku kredytów hipotecznych udzielanych osobom o niskiej zdolności kredytowej, tzw. kredytów subprime. Niespłacalność rosnącej części kredytów udzielonych na rynku subprime spowodowała spadek zaufania do papierów wartościowych, które były tworzone przez fundusze sekurytyzacyjne z wykupywanych wierzytelności kredytowych. Niepodlegające nadzorowi finansowemu instytucje niebankowe, które zbyt ryzykownie udzielały kredytów osobom nieposiadającym dostatecznej zdolności do ich spłaty, w tym osobom określanym jako NINJA (no income, no job, no assets), które nie miały ani stałego źródła dochodów, ani stałej pracy, ani aktywów mogących stanowić zastaw pod zaciągnięty kredyt.

Pytanie nr 10

Popełniając podstawowy błąd atrybucji, inwestor giełdowy będzie tłumaczył:

a) sukces i porażkę czynnikami zewnętrznymi (np. złą/dobrą wskazówką doradcy finansowego),
b) sukces i porażkę poziomem swoich umiejętności,
c) porażkę - poziomem swoich umiejętności, sukces - czynnikami zewnętrznymi,
d) porażkę - czynnikami zewnętrznymi, sukces - poziomem swoich umiejętności.

Komentarz:

Pojęcie atrybucji odnosi się do procesu wyjaśniania przez ludzi przyczyn swojego bądź cudzego zachowania. Ludzie szukają przyczyn zachowania w czynnikach zewnętrznych (sytuacyjnych, środowiskowych) lub wewnętrznych (osobowościowych, wynikających z cech charakteru, postaw, zamierzeń, intencji, stanów wewnętrznych). Ze względu na ograniczone możliwości analizy przyczyn zachowania, ludzie wykorzystują różne uproszczenia, które mogą powodować powstawanie błędów atrybucji. Charakterystycznym błędem jest skłonność do tendencyjnego oceniania przyczyn własnego zachowania. Ludzie uznają swoje sukcesy za wynik własnych zdolności i pracy, a porażki oceniają jako rezultat czynników od nich niezależnych. Dlatego inwestor odnoszący sukces wytłumaczy go poziomem swoich umiejętności i znajomością giełdy, natomiast swoją porażkę wyjaśni odwołując się do czynników zewnętrznych. Dzięki temu ochroni swoją pozytywną samoocenę.

Pytanie nr 11

Która z poniższych zasad nie jest zasadą przeprowadzania "burzy mózgów"?

a) Nie wolno krytykować żadnego pomysłu.
b) Wszystkie, nawet najbardziej absurdalne pomysły są zapisywane.
c) Podczas każdego wystąpienia uczestnik zgłasza tylko jeden pomysł.
d) Zgłaszając pomysł, uczestnik podaje kilka argumentów uzasadniających proponowane rozwiązanie.

Komentarz:

Najważniejsze zasady przeprowadzania "burzy mózgów" to:

 • Zgłaszane pomysły nie mogą podlegać ocenie.
 • Zgłaszane pomysły mogą być modyfikowane i doskonalone.
 • Pomysły są wspólną własnością uczestników sesji.
 • Uczestnicy zgłaszają pomysły w sposób zwięzły.
 • Podczas każdego wystąpienia uczestnik zgłasza tylko jeden pomysł.

Szczególne znaczenie ma utrzymywanie dyscypliny w trakcie zgłaszania pomysłów, tak aby można było wygenerować jak najwięcej pomysłów i zaangażować wszystkich dyskutantów. Podawanie argumentów w trakcie zgłaszania pomysłu może zniechęcić bardziej nieśmiałe osoby do zgłoszenia pomysłu oraz zniechęcić pozostałych dyskutantów do zgłaszania nowych pomysłów w sytuacji, gdy zgodziliby się z przytaczaną argumentacją.

Pytanie nr 12

Która z cech nie jest cechą dobrego negocjatora?

a) nieustępliwość,
b) umiejętność argumentowania,
c) kreatywność,
d) asertywność.

Komentarz:

Dobry negocjator to osoba, która potrafi skutecznie przekonywać innych do swojego stanowiska i dostrzegać w sytuacjach negocjacyjnych najkorzystniejsze dla obu stron obszary porozumienia. Nieustępliwość w negocjacjach zazwyczaj usztywnia stanowisko drugiej strony i może uniemożliwiać przeprowadzenie negocjacji. Dobry negocjator przystępując do negocjacji, będzie miał wcześniej przemyślaną taktykę ustępstw - tak, aby w największym stopniu zrealizować interesy organizacji, w imieniu której prowadzi rozmowy.

Pytanie nr 13

Która ze spółek nie wchodzi obecnie w skład indeksu WIG20?

a) KGHM,
b) PKO BP,
c) Poczta Polska,
d) PKN Orlen.

Komentarz:

Do WIG 20 wchodzi 20 największych i najpłynniejszych spółek notowanych na GPW (przy czym nie więcej niż 5 spółek z jednej branży). Spośród wymienionych spółek KGHM, PKO BP oraz PKN Orlen należą do grona największych i najpłynniejszych. Natomiast Poczta Polska nie jest spółką giełdową (choć, gdyby była notowana, spełniałaby kryteria dopuszczenia do WIG20).

Pytanie nr 14

Która z form nie jest formą umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa?

a) licencjonowanie oraz franczyza na zagranicznym rynku,
b) utworzenie międzynarodowego joint-venture,
c) utworzenie filii lub oddziału za granicą,
d) import pośredni oraz bezpośredni.

Komentarz:

Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa może być osiągnięte poprzez jego wejście na rynki nowych krajów lub przez zwiększenie udziału w rynkach krajów, na których już istnieje. Obie strategie internacjonalizacji mogą być realizowane poprzez następujące formy:

 • eksport pośredni lub bezpośredni,
 • licencjonowanie lub franczyza na zagranicznym rynku,
 • międzynarodowe alianse strategiczne,
 • poddostawy w układzie międzynarodowym,
 • filia lub odział zagraniczny lub
 • międzynarodowy joint-venture.

Pytanie nr 15

Zysk netto przedsiębiorstwa to:

a) zysk brutto powiększony o amortyzację,
b) zysk brutto powiększony o zyski nadzwyczajne,
c) zysk brutto pomniejszony o straty nadzwyczajne,
d) zysk brutto pomniejszony o podatek dochodowy.

Komentarz:

Zysk netto - końcowy wynik rachunku zysku i strat, czyli różnica między zyskiem brutto a podatkiem dochodowym. Zysk netto spółki akcyjnej jest podstawą do wypłaty dywidendy.

Pytanie nr 16

Małe przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej finansują inwestycje:

a) poprzez emisję akcji,
b) kredytem bankowym,
c) ze środków własnych,
d) kredytem kupieckim.

Komentarz:

Małe przedsiębiorstwa ze względu na słabszą pozycję negocjacyjną wobec banków, dostawców i odbiorców, władz lokalnych i innych graczy w sektorze mają utrudniony dostęp do wszystkich instrumentów finansowania rozwoju i znaczne częściej to one współfinansują inne podmioty na ścieżce ekonomicznej (np. godząc się na znacznie wydłużone terminy płatności za dostarczane towary i usługi). Najpopularniejszą formą finansowania inwestycji w małych przedsiębiorstwach są środki własne. 

Pytanie nr 17

Produkty leżące w macierzy analizy portfela Boston Consulting Group (BCG) na przecięciu najwyższego wzrostu rynku oraz o najwyższym względnym udziale w rynku to:

a)
b)
c)
d)

Komentarz:

Macierz BCG jest narzędziem wykorzystywanym do analizy portfela przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego. Jej dwa wymiary to: wzrost rynku oraz względny udział w rynku. Podział na poszczególne kategorie przedstawia poniższy rysunek.Pytanie nr 18

W jaki sposób przedsiębiorca może najłatwiej sprawdzić, czy jego kontrahent nie ma niespłaconych wierzytelności?

a) na stronie Biura Informacji Kredytowej,
b) w Krajowym Rejestrze Sądowym,
c) w banku kontrahenta,
d) na stronie internetowej kontrahenta.

Komentarz:

Dla przedsiębiorcy chcącego sprawdzić wiarygodność kontrahenta dobrym źródłem informacji będzie Krajowy Rejestr Sądowy. Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów1:

 • rejestru przedsiębiorców,
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami) i działa od dnia 1 stycznia 2001 r.

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorcy, w tym między innymi:

 • informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
 • zaległościach wobec ZUS,
 • wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) stanowi dodatkowe źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem.

Ze względu na tajemnice bankową bank kontrahenta nie ujawni przedsiębiorcy danych finansowych partnera biznesowego.


1Na podstawie www.ms.gov.pl/krs/krs_inf_ogolne.php

Pytanie nr 19

Jednym ze sposobów zwiększenia elastyczności przedsiębiorstwa jest:

a) większe delegowanie zadań na podwładnych,
b) większa formalizacja organizacji,
c) budowa grupy kapitałowej poprzez przejmowanie innych przedsiębiorstw,
d) insourcing.

Komentarz:

Jednym ze sposobów uelastycznienia organizacji jest spłaszczenie struktury organizacyjnej. Warunkiem skutecznego spłaszczenia struktury jest decentralizacja władzy, czyli większe delegowanie zadań na podwładnych.

Pytanie nr 20

Instytucją nadzorującą w Polsce działanie systemu bankowego jest:

a) Komisja Nadzoru Bankowego,
b) Komisja Nadzoru Finansowego,
c) Narodowy Bank Polski,
d) Związek Banków Polskich.

Komentarz:

Od 1 stycznia 2008 r. zadania związane z nadzorem systemu bankowego w Polsce prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego (oprócz sektora bankowego nadzorująca rynek kapitałowy i sektor ubezpieczeń). Wcześniej zadania związane z nadzorem nad bankami pełniła Komisja Nadzoru Bankowego.

Pytanie nr 21

Najbardziej niebezpiecznym zachowaniem przy korzystaniu z dostępu do konta bankowego przez internet jest:

a) korzystanie z konta i przeprowadzanie transakcji o różnych godzinach,
b) przechowywanie na komputerze w jednym pliku loginu, hasła i listy haseł jednorazowych,
c) korzystanie z konta i przeprowadzanie transakcji z różnych komputerów,
d) odejście od domowego komputera bez wylogowywania się z internetowego banku.

Komentarz:

Najbardziej niebezpiecznym zachowaniem przy korzystaniu z konta bankowego przez internet jest przechowywanie na komputerze w jednym pliku: loginu, hasła i listy haseł jednorazowych. Jeśli haker włamałby się do tego komputera, to może mieć dostęp do naszego konta bankowego i możliwość przeprowadzania wszystkich operacji.

Dostęp do konta o każdej porze jest jednym z atutów banku internetowego. Jeśli przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, nie ma różnicy, czy logujemy się o 5 rano, czy w samo południe. Czasami może zdarzyć się, że jeśli np. będziemy chcieli przelać wszystkie nasze pieniądze w środku nocy na inne konto, a nigdy przedtem nie korzystaliśmy z usług banku nocą i nie mieliśmy zwyczaju zlecać tak dużych przelewów, bank może taką transakcję wstrzymać i próbować się z nami skontaktować, aby uzyskać potwierdzenie, że to my jesteśmy zleceniodawcami.

Zawsze po zakończeniu korzystania z naszego konta internetowego, powinniśmy się wylogować z banku, a jeśli nawet nie zrobimy tego, to po kilku minutach bezczynności bank zrobi to za nas automatycznie.

Pytanie nr 22

Jednym z najbardziej popularnych wskaźników giełdowych wykorzystywanych przez inwestorów w analizach jest wskaźnik cena/zysk (P/E - price earnings ratio). Wskaźnik ten:

a) obrazuje, jaka część zysku spółki przypada na jedną akcję,
b) pokazuje proporcję wartości rynkowej spółki do wypracowanego przez nią zysku,
c) porównuje otrzymywany zysk do kapitału własnego przedsiębiorstwa,
d) pozwala odnieść aktualną, giełdową wycenę spółki do jej wartości księgowej.

Komentarz:

Wskaźnik cena / zysk (P/E - price earning ratio) pokazuje proporcję wartości rynkowej spółki do wypracowanego przez nią zysku.

P/E = cena rynkowa akcji / zysk na 1 akcję

Poziom P/E pozwala odnieść EPS do wartości z całego sektora i rynku. Niski poziom P/E w połączeniu z wysokim EPS jest mocnym sygnałem zakupu akcji danej spółki. Takie zestawienie sugeruje, że dana spółka jest niedoceniana przez rynek i że jej notowania będą wzrastać. Z drugiej strony zbyt wysokie P/E stanowi przestrogę przed lokowaniem kapitału w akcje danej spółki - bardzo możliwe, że kurs został wywindowany w efekcie spekulacji bądź chwilowej euforii.

Pytanie nr 23

Do podstawowych cech wypalenia zawodowego należy:

a) wyczerpanie emocjonalne,
b) brak osobistej satysfakcji z wyników własnej pracy,
c) brak motywacji do działania,
d) każda z powyższych.

Komentarz:

Zespół wypalenia zawodowego może wystąpić jako reakcja jednostki na chroniczny stres emocjonalny związany z działalnością w zawodach, których wspólną cechą jest stały kontakt z ludźmi. Na pojawienie się objawów wypalenia zawodowego narażeni są przede wszystkim: wychowawcy, nauczyciele, lekarze, psychologowie, menedżerowie. Do podstawowych cech wypalenia zawodowego należy m. in.: wyczerpanie emocjonalne, brak osobistej satysfakcji z wyników wykonywanej pracy, brak motywacji do dalszego działania.

Pytanie nr 24

Która z poniższych zasad nie jest zasadą ustępstw?

a) ustępstwa powinny mieć charakter malejący,
b) ludzie zauważają przede wszystkim fakt ustępstwa, a nie jego wielkość, więc nie jest wskazane czynienie znacznych ustępstw,
c) pierwsze ustępstwo powinno być uczynione jak najszybciej i w sprawie istotnej dla partnera, aby wprowadzić pozytywny klimat do dalszych negocjacji,
d) nie każde ustępstwo ze strony partnera powinno być odwzajemnione.

Komentarz:

Umiejętność ustępstw jest jedną z najważniejszych kompetencji negocjatora. Zbyt kurczowe trzymanie się swojego stanowiska może doprowadzić do impasu i zerwania negocjacji, z drugiej strony zbyt duża skłonność do ustępstw może uniemożliwić negocjatorowi realizację własnych interesów. Skuteczny negocjator powinien przestrzegać następujących zasad sztuki ustępowania:

 • Drugiej stronie należy przedstawiać żądania wyższe niż chce się osiągnąć.
 • Ustępstwa powinny być niewielkie.
 • Ustępstwa powinny być stopniowo malejące.
 • Ustępstwa nie muszą być równomierne.
 • Ustępując, należy żądać czegoś w zamian.

Pytanie nr 25

Efekt unikania strat występujący w zachowaniach inwestorów giełdowych:

a) sprawia, że inwestorzy pasywni niechętnie zamykają swoje pozycje podczas bessy i czekają, aż cena akcji pójdzie w górę,
b) charakteryzuje zachowania inwestorów aktywnych,
c) powoduje, że inwestorzy sprzedają swoje akcje po cenie niższej od ceny zakupu, byle tylko nie stracić jeszcze więcej,
d) mówi o tym, że w przypadku niepewnej sytuacji na rynkach finansowych inwestorzy wybierają bezpieczne obligacje skarbowe.

Komentarz:

Efekt unikania strat polega na tym, iż człowiek dąży do unikania strat i przywiązuje większą wagę do potencjalnych lub realnych strat aniżeli do możliwych oraz skonsumowanych już zysków. Na giełdzie efekt unikania strat przejawia się w tym, iż inwestorzy pasywni, dokonujący małej liczby transakcji i lokujący swój kapitał na długie terminy, będą bronić się przed zamknięciem pozycji zakończonej na minusie. Z kolei inwestorzy aktywni nie będą postępować zgodnie z efektem unikania strat i zaczną wycofywać swoje pieniądze z taniejących akcji, by jak najszybciej ulokować je w walory dochodowe.

Pytanie nr 26

Który z kredytów wymaga najmniejszej liczby formalności:

a) hipoteczny,
b) konsolidacyjny,
c) odnawialny,
d) refinansowy.

Komentarz:

Zdecydowanie najmniej formalności wiąże się z przyznaniem kredytu odnawialnego. Przy kredycie odnawialnym dostępnym jako dodatek do konta oszczędnościowo-rozliczeniowego, w niektórych sytuacjach nie jest wymagana nawet odrębna umowa kredytowa (o ile taką opcję przewidywała umowa rachunku).

Pytanie nr 27

Jeżeli negocjator najpierw proponuje rozwiązanie mniej korzystne, a następnie bardziej korzystne, to stosuje technikę:

a) kontrastu,
b) niedostępności,
c) zaangażowania i konsekwencji,
d) prośby.

Komentarz:

Technika kontrastu polega na pokazaniu najpierw rozwiązania mniej korzystnego (np. znacznie droższego produktu, którego klient i tak nie kupi), a następnie rozwiązania bardziej korzystnego (drogi produkt, droższy niż w innych sklepach, ale przez to, że klient jego cenę będzie porównywał z produktem pierwszym, ta druga propozycja wyda mu się znacznie atrakcyjniejsza).

Pytanie nr 28

Zgodnie z koncepcją kluczowych kompetencji G. Hamela i C.K. Prahalada źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest:

a) umiejętność kreowania nowych produktów i usług,
b) zwiększenie udziału w istniejących rynkach,
c) integracja pionowa przedsiębiorstwa,
d) przeprojektowanie procesów w przedsiębiorstwie.

Komentarz:

Wg koncepcji G. Hamela i C.K. Prahalada źródłem długotrwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa są kluczowe kompetencje. Według autorów podstawą działań strategicznych przedsiębiorstwa powinno być skoncentrowanie na kluczowych kompetencjach, związanych przede wszystkim z nowymi koncepcjami zaspokajania potrzeb odbiorców. Wysokie tempo zmian społecznych wpływa na powstawanie nowych branż, sektorów i duże zmiany w sektorach tradycyjnych, a to z kolei wywołuje konieczność zmian strategii przedsiębiorstw. Wg G. Hamela i C.K. Prahalada przedsiębiorstwa powinny przede wszystkim dążyć do pozycji lidera poprzez kreowanie nowych produktów i usług.

Pytanie nr 29

Która z inwestycji nie jest opodatkowana 19 proc. podatkiem od zysków z oszczędności i inwestycji kapitałowych

a) standardowa lokata bankowa,
b) polisa na życie,
c) inwestycje na GPW,
d) obligacje skarbowe.

Komentarz:

Polisy na życie nie są opodatkowane 19 proc. podatkiem od zysków z oszczędności i inwestycji kapitałowych (dlatego też część instytucji finansowych oferuje produkty inwestycyjne sprzedawane jako polisy ubezpieczeniowe - zazwyczaj niżej oprocentowane nominalnie, ale przez to, że dochody z tych instrumentów nie są opodatkowane, realna stopa zwrotu jest na wyższym poziomie).

Pytanie nr 30

BATNA to:

a) najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia,
b) technika wywierania wpływu w negocjacjach, polegająca na "grze na czas", aby zmiękczyć partnera,
c) technika przełamywania impasu w negocjacjach poprzez zastosowanie odpowiedniego do sytuacji scenariusza ustępstw,
d) narzędzie okresowej oceny pracowników.

Komentarz:

BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) to najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia. Znajomość BATNY oznacza, że negocjator wie jakie jest najbardziej pożądane możliwe następstwo zdarzeń w sytuacji, gdyby negocjacje nie doprowadziły do porozumienia. Znajomość BATNY (swojej i partnera) umożliwia uniknięcie wynegocjowania warunków, które są mniej korzystne niż rozwiązanie alternatywne. Aby wyznaczyć BATNĘ, negocjator musi określić wszystkie scenariusze rozwoju sytuacji w przypadku niewynegocjowania porozumienia, wybrać możliwe do zastosowania i wskazać, który z wariantów jest najatrakcyjniejszy.

Pytanie nr 31

Wypłata po pół roku środków finansowych z lokaty a'vista z oprocentowaniem 6% rocznie (i miesięczną kapitalizacją) da właścicielowi lokaty:

a) 0% zysku,
b) 3% zysku,
c) nieznacznie ponad 3% zysku,
d) 6% zysku.

Komentarz:

6% rocznie - daje 0,5% odsetek co miesiąc (przy miesięcznej kapitalizacji).

A'vista oznacza, że można na każde żądanie wycofać środki bez utraty odsetek - ze względu na pracujące odsetki (które z każdym miesiącem są dopisywane do kapitału), wartość lokaty po 6 miesiącach nieznacznie przekroczy 3%.

Pytanie nr 32

Liberalny styl kierowania charakteryzuje się tym, iż:

a) lider grupy przedstawia alternatywne cele i środki ich realizacji, ale decyzje pozostawia grupie,
b) jest najbardziej efektywnym stylem kierowania, ponieważ jednostka nie mając narzuconych przez lidera ograniczeń, może najlepiej wykorzystać własne możliwości i zdolności,
c) lider w większym stopniu koncentruje się na pracownikach niż na zadaniach,
d) lider grupy bierze udział w wykonywaniu zadań na równi z członkami grupy.

Komentarz:

Liberalny styl kierowania to taki, w którym kierownik w większym stopniu koncentruje się na pracownikach, niż na zadaniach.

Pytanie nr 33

O kulturze indywidualistycznej można powiedzieć, że:

a) jest nastawiona na rywalizację oraz zaspokajanie potrzeb hedonistycznych,
b) opiera się na takich wartościach, jak współpraca i podporządkowanie własnych celów celom grupy,
c) jej nadrzędnymi wartościami są przywiązanie do rodziny i uznanie hierarchii społecznej,
d) występuje np. w Indiach i Japonii.

Komentarz:

Indywidualizm oraz kolektywizm to dwa przeciwstawne wzorce kulturowe występujące we współczesnym świecie. Kultura indywidualistyczna charakteryzuje się cenieniem takich wartości jak niezależność, wolność, rywalizacja. Jednostki koncentrują się na realizowaniu własnych indywidualnych celów oraz dążą do zaspokajania swoich hedonistycznych potrzeb.

Pytanie nr 34

Do właściwości kultury integracyjnej nie należy:

a) kwestionowanie ustalonych praktyk,
b) działanie na granicy kompetencji,
c) unikanie konfliktów i konfrontacji,
d) szukanie nowych rozwiązań.

Komentarz:

Kultura integracyjna charakteryzuje organizacje, które cechują się zdolnością do zmian. Do właściwości kultury integracyjnej należą m. in.: gotowość wykraczania poza wyuczoną wiedzę, łączenie idei pochodzących z rozmaitych źródeł, spostrzeganie problemu jako całości i w powiązaniu z większą całością, działanie na granicy kompetencji, szukanie nowych rozwiązań, kwestionowanie ustalonych praktyk. Natomiast unikanie konfliktów i konfrontacji charakteryzuje kultury organizacyjne, które nie są podatne na zmiany.

Pytanie nr 35

Na rynku finansowym, który jest słaby efektywnie:

a) korzystanie z poufnych źródeł informacji nie przynosi ponadprzeciętnych dochodów,
b) stosowanie analizy technicznej nie przynosi ponadprzeciętnych dochodów,
c) stosowanie analizy fundamentalnej nie przynosi ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji,
d) na podstawie analizy cen akcji z przeszłości można uzyskać zyski ponadprzeciętne.

Komentarz:

Efektywność rynku wynika z przekonania, iż uczestnicy rynku zachowują się w sposób racjonalny, czyli maksymalizują oczekiwaną użyteczność i są w stanie właściwie przetwarzać wszystkie napływające informacje. Eugene Fama wyróżnił trzy formy efektywności rynku: słabą, średnią i mocną.

Na rynku słabym efektywnie wszystkie informacje zawarte w przeszłych ruchach cen są odzwierciedlone w bieżących cenach akcji. Dlatego żadna informacja o minionych ruchach danego waloru nie ma znaczenia na jego wybór. Na podstawie analizy cen z przeszłości (zastosowanie analizy technicznej) nie można osiągnąć ponadprzeciętnych zysków.

Średnia efektywność rynku oznacza dodatkowo, że wszelkie obecne ogólnie dostępne informacje odzwierciedlone są w cenach akcji. Dlatego analiza fundamentalna nie jest skuteczna na rynkach wykazujących średnią efektywność. Nie można wykorzystać pojawiających się na rynku informacji do uzyskania ponadprzeciętnych zysków, ponieważ informacje te oczekiwane przez analityków zostały już uwzględnione w cenach akcji.

Mocna efektywność rynku wskazuje, iż nawet zastosowanie poufnych danych, do których rynek nie ma dostępu, nie przyniesie ponadprzeciętnych zysków. Bieżące ceny akcji odzwierciedlają wszystkie istotne informacje zarówno ogólnie dostępne, jak i poufne.

Pytanie nr 36

Słaby wpływ grupy odniesienia na zakup produktu oraz silny wpływ grupy odniesienia na wybór marki występuje przy produktach:

a) publicznych i powszechnych,
b) publicznych i luksusowych,
c) prywatnych i powszechnych,
d) prywatnych i luksusowych.

Komentarz:

Produkty można podzielić ze względu na widoczność produktu w ważnych grupach społecznych, w których przebywa konsument. Grupy odniesienia, z którymi utożsamia się konsument, określają pewne wzorce zachowań, kształtują postawy i przekonania, które mogą być wyznacznikiem zachowań zakupowych. Dlatego też, możemy wyróżnić produkty "prywatne" - mało widoczne dla innych konsumentów, oraz produkty "publiczne" - widoczne dla innych. W przypadku produktów publicznych oddziaływanie grupy odniesienia może mieć wpływ na ich zakup. Ponadto coraz częściej sam produkt nie manifestuje przynależności grupowej, taką rolę zaczyna spełniać marka produktu. Badania wykazują, iż słaby wpływ grupy odniesienia na zakup produktu oraz silny wpływ grupy odniesienia na wybór marki występuje przy produktach publicznych i powszechnych. Produkty te posiadane są przez wielu konsumentów, dlatego wpływ grupy nie decyduje o kupnie produktu. Oddziaływanie grupy odniesienia staje się znaczące w przypadku wyboru marki, ponieważ produkt należy do grupy produktów publicznych, jest więc łatwo widoczny dla innych.

Pytanie nr 37

Złudzenie pieniądza:

a) polega na tym, że jako punkt odniesienia przy określaniu prawdziwej wartości towaru ludzie stosują realną wartość pieniądza,
b) prezentuje eksperyment, w którym dzieci jako większą monetę (spośród dwóch monet o jednakowej wielkości) wskazują tę, która ma wyższy nominał,
c) przejawia się w tym, że te same ceny realne mogą być przez ludzi spostrzegane różnie w zależności od tego w jakiej walucie zostaną denominowane,
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Komentarz:

Złudzenie pieniądza polega na tym, że wartości nominalne pieniądza są utożsamiane z wartościami realnymi. Ludzie mają skłonność do stosowania ceny nominalnej jako punktu odniesienia przy określaniu jego prawdziwej ceny. Przykładowo Niemiec przebywający w Anglii będzie chętniej kupował butelkę wody mineralnej wartej w Niemczech 1,5 EUR płacąc za nią 1 GBF w Anglii.

Pytanie nr 38

Zachowań związanych z korzystaniem z dóbr wspólnych nie tłumaczy:

a) dylemat wolnej jazdy,
b) dylemat więźnia,
c) dylemat wspólnej łąki,
d) efekt Ringelmana.

Komentarz:

Do zjawisk psychologicznych związanych z występowaniem wspólnej własności grupowej należą: dylemat wspólnej łąki oraz dylemat wolnej jazdy, nazywany również efektem Ringelmana. Dylemat wspólnej łąki wykazuje, iż ludzie beztrosko wykorzystują dobra publiczne, mając na uwadze tylko swój własny interes. Dylemat wolnej jazdy polega na zmniejszaniu wysiłków jednostki na rzecz dobra wspólnego przy równym z innymi właścicielami czerpaniu z niego korzyści.

Natomiast dylemat więźnia to problem poruszany przez teorię gier i dotyczy wyboru optymalnej dla jednostki alternatywy działania, gdy na wynik ma wpływ również decyzja przeciwnika.

Pytanie nr 39

Strategia wyboru konsumenta polegająca na tym, że najpierw porównuje się wszystkie alternatywy tylko pod względem najważniejszej cechy, a w przypadku gdy na tej podstawie nie można podjąć decyzji, przechodzi się do kolejnej pod względem ważności cechy, to:

a) strategia przewagi pozytywnych cech,
b) strategia koniunkcyjna,
c) strategia alternatywna,
d) strategia leksykograficzna.

Komentarz:

Strategie wyboru konsumentów tłumaczą w jaki sposób konsument porównuje produkty i decyduje się na ich zakup. Strategia przewagi pozytywnych cech polega na porównaniu liczby pozytywnych cech charakteryzujących poszczególne produkty i wybór tego, który posiada najwięcej pozytywnych charakterystyk. Strategia koniunkcyjna polega na ustaleniu liczby minimalnych wymagań, które alternatywa wyboru powinna posiadać i wyborze pierwszej z alternatyw, która posiada wszystkie wymagane warunki. Strategia alternatywna jest również zorientowana na wyszukiwanie alternatywy zadowalającej, ale w tym przypadku wystarczy, że alternatywa spełnia chociaż jedno z wymagań uznanych przez decydenta jako ważne. Strategią, która polega na porównywaniu wszystkich alternatyw tylko pod względem najważniejszej cechy, a w przypadku gdy na tej podstawie nie można podjąć decyzji, przechodzeniu do kolejnej pod względem ważności cechy, to strategia leksykograficzna.

Pytanie nr 40

Deficyt budżetowy zaplanowany na 2008 rok w Polsce wynosi około:

a) 100 mln PLN,
b) 7 mld PLN,
c) 27 mld PLN,
d) 45 mld PLN.

Komentarz:

Ustawa budżetowa na rok 2008 ustala deficyt budżetowy państwa na kwotę nie większą niż 27 090 641 tys. złotych.

Pytanie nr 41

Do strategii radzenia sobie ze stresem zorientowanych emocjonalnie nie zalicza się:

a) dystansowania się,
b) pozytywnego przewartościowania,
c) konfrontacji,
d) poszukiwana wsparcia.

Komentarz:

Do strategii radzenia sobie ze stresem zorientowanych emocjonalnie należą: dystansowanie się, polegające na podejmowaniu wysiłków mających na celu odsunięcie od siebie problemu; poszukiwanie wsparcia; pozytywne przewartościowane będące dostrzeganiem dobrych stron sytuacji stresowej w celu zmniejszenia poczucia straty lub porażki. Konfrontacja jest problemowo zorientowaną strategią walki ze stresem. Polega ona na ochronie własnego stanowiska i walce o osiągnięcie wytyczonego celu.

Pytanie nr 42

Mały dystans wobec władzy oraz wysoki poziom indywidualizmu cechują takie kraje, jak:

a) Tajwan,
b) RPA,
c) Grecja,
d) USA.

Komentarz:

Dystans władzy to narodowe stereotypy, które odzwierciedlają pozytywny lub negatywny stosunek jednostek do władzy instytucjonalnej i organizacji społecznych. Społeczeństwa o małym dystansie władzy postrzegają ludzi jako równych z natury i sprzeciwiają się wszelkim dysproporcjom w dostępie do władzy. Indywidualizm charakteryzuje kultury, które nastawione są na realizowanie osobistych celów jednostek. Jednostki dbają przede wszystkim o siebie samych oraz o swą najbliższą rodzinę. Cenią wolność, rywalizację, indywidualność. Mały dystans władzy oraz wysoki indywidualizm występuje w USA.

Pytanie nr 43

W sytuacji, gdy kierownik musi przekonać swoich podwładnych do określonego zachowania jego władza powinna wynikać przede wszystkim z:

a) formalnej hierarchii organizacyjnej,
b) kontroli nad zasobami
c) autorytetu,
d) uczucia.

Komentarz:

Posiadanie władzy jest jednym z warunków skutecznego kierowania. Źródłem władzy mogą być:

 • Formalna hierarchia organizacyjna.
 • Kwalifikacje.
 • Autorytet.
 • Posiadanie informacji.
 • Kontrola nad zasobami.
 • Uczucia.

Dobry menedżer powinien posiadać władzę pochodzącą ze wszystkich źródeł władzy, tak, aby w mógł się odnieść do najlepszego w konkretnej sytuacji. Odniesienie do autorytetu będzie najlepszą formą w przypadku, gdy kierownik musi przekonać swoich podwładnych do określonego zachowania.

Pytanie nr 44

Zgodnie z koncepcją psychodynamiczną, aby modyfikować zachowania pracowników należy:

a) odpowiednio dobierać kary i nagrody dostosowane do ich potrzeb i reakcji,
b) stwarzać im właściwe warunki i dostarczać informacje do podejmowania racjonalnych decyzji,
c) stosować groźby i szantaż emocjonalny,
d) stosować psychoterapię, w celu wyciszenia destrukcyjnych popędów.

Komentarz:

Koncepcja psychodynamiczna zakłada, iż ludzkie działanie uwarunkowane jest przez nieświadome, wewnętrzne siły motywacyjne zwane popędami. Zewnętrzne zachowanie człowieka jest przejawem działania jego popędów, które często ukierunkowane są przeciwstawnie. W celu pomocy w przystosowaniu się osoby do warunków w których funkcjonuje, stosuje się psychoterapię, która ma służyć rozwiązaniu nieświadomych konfliktów. Dzięki psychoterapii człowiek zmienia swoje zachowanie.

Pytanie nr 45

Zgodnie z prawem osoba, która w marcu 2008 r. będzie zatrudniona na pełen etat, za swoją pracę nie może otrzymać mniejszego wynagrodzenia brutto niż:

a) 936 zł,
b) 1126 zł,
c) 1343 zł,
d) 1728 zł.

Komentarz:

Podawaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki na podst. ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679) od 1 stycznia 2008 r. kwotą jest 1126 zł.

Pytanie nr 46

Zwycięzcą rankingu magazynu Fortune na najbardziej podziwianą firmę świata w 2007 roku jest:

a) Toyota,
b) Coca-Cola,
c) General Electric,
d) Microsoft.

Komentarz:

Ranking Fortune 2007 "Most admired companies" - najczęściej cytowany ranking biznesowy. Zawsze b. szeroko omawiany i analizowany w prasie biznesowej.

Lp.FirmaBranża
1.General ElectricElektronika
2.StarbucksHandel i usługi
3.Toyota MotorMotoryzacja
4.Berkshire-HathawayFinanse
5.Southwest AirlinesTransport

Źródło: Fortune.com

Pytanie nr 47

Zgodnie z koncepcją migracji wartości A. Slywotzky'iego odpływ wartości występuje z:

a) z sektorów nowych do sektorów starych,
b) z przemysłów wysokiej technologii do przemysłów opartych na przetwórstwie surowców,
c) z wczesnych faz ścieżki ekonomicznej do późniejszych,
d) z państw Triady do krajów rozwijających się.

Komentarz:

Koncepcja Adriana Slywotzky'ego (między innymi w B. Andelman, D.J. Morrison, A.J. Slywotzky, Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa 2000). Według tej koncepcji wartość przepływa między przedsiębiorstwami i jest to najczęściej związane z odpływem wartości z branż schyłkowych do nowo tworzonych sektorów lub zjawiskiem przepływu wartości w stronę końcowych faz ścieżki ekonomicznej w ramach jednego sektora. Przedsiębiorstwa mogą zwiększać swoją wartość, jeśli podążają za tymi zmianami i wprowadzają innowacje w obszarze łańcucha wartości (elementów ścieżki ekonomicznej realizowanej przez przedsiębiorstwo). Firmy, które działają zgodnie z modelem Slywotzky'ego modyfikują swój łańcuch wartości i odnoszą sukces to między innymi: General Electric, Dell, Coca Cola, ABB, Intel, Microsoft, Hewlett Packard.

Pytanie nr 48

Który z poniższych celów nie jest celem dywersyfikacji:

a) odmłodzenie portfela produktów,
b) osiąganie efektu synergicznego,
c) rozproszenie ryzyka,
d) uszczuplenie organizacji.

Komentarz:

Sytuacje, w których zaleca się przedsiębiorstwu dywersyfikację działalności to:

 1. Kiedy firma działa w niepewnym otoczeniu i dywersyfikacja może rozproszyć ryzyko,
 2. Kiedy dalsze inwestowanie w dotychczasowym sektorze nie może przynieść proporcjonalnie wysokich zysków ze względu na malejącą atrakcyjność sektora,
 3. Kiedy przedsiębiorstwo nie może sprostać konkurencji w sektorze ze względu na przewagi strategiczne konkurentów,
 4. Kiedy przedsiębiorstwo osiągnęło (lub zbliża się doń) udział w rynku uznanego przez przepisy danego kraju za dominujący,
 5. Kiedy przedsiębiorstwo posiada znaczną nadwyżkę mocy produkcyjnych niemożliwą do wykorzystania w jednym sektorze,
 6. Kiedy na rynku przedsiębiorstw pojawiają się nadzwyczajne okazje zakupu przedsiębiorstw z innych sektorów obiecujące wysoki zwrot z inwestycji.

Dywersyfikacja zazwyczaj doprowadza do zwiększenia organizacji, jej celem nie jest uszczuplenie organizacji.

Pytanie nr 49

Prowadząc uczciwą kłótnię należy pamiętać o tym, że:

a) nie należy mówić o uczuciach, odwoływać się do własnych emocji, dyskusja powinna opierać się tylko na racjonalnej argumentacji,
b) problemy trzeba rozwiązywać po kolei, dopiero po znalezieniu jednego rozwiązania można przejść do kolejnego zagadnienia,
c) w każdym sporze zwycięzcą jest tylko jedna strona, dlatego należy nauczyć się przegrywać, a wygrywając należy z szacunkiem traktować przeciwnika,
d) wszystkie powyższe rady to zasady uczciwej kłótni.

Komentarz:

Uczciwa kłótnia to sposób prowadzenia sporu, którego celem jest znalezienie rozwiązania problemu. Umożliwia przekształcenie nieporozumienia w korzystne dla stron zaangażowanych w spór doświadczenie. Uczciwa kłótnia opiera się na takich założeniach jak: konfliktów nie da się uniknąć, potrzeby każdej ze stron zaangażowanych w konflikt są równie ważne, obydwie strony mogą wyjść zwycięsko z konfliktu. W trakcie prowadzenia uczciwej kłótni ważne jest, aby rozwiązywać problemy po kolei, nie wprowadzać wielu wątków, nie zmieniać tematu dyskusji. Skoncentrowanie się na jednym problemie ułatwia wyszukiwanie sposobów na jego rozwiązanie.

Pytanie nr 50

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w przypadku bankructwa banku, wypłaci klientom indywidualnym 100 % wpłaconych depozytów, jeżeli:

a) suma wpłaconego kapitału i przysługujących odsetek nie przekracza równowartości 1000 euro,
b) suma wpłaconego kapitału i przysługujących odsetek nie przekracza równowartości 1000 złotych,
c) suma wpłaconego kapitału i przysługujących odsetek nie przekracza równowartości 10 000 złotych,
d) klienci banku znajdują się w pierwszym progu podatkowym.

Komentarz:

Po 1 maja 2004 roku depozyty zgromadzone w bankach działających w Polsce gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny według następujących zasad:

 • jeśli kwota depozytów* nie przekracza równowartości w złotych 1.000 euro, to jest gwarantowana w całości.
 • Jeżeli wartość depozytów jest wyższa niż równowartość w złotych 1.000 euro, to wówczas kwota o równowartości 1.000 euro gwarantowana jest w 100%, zaś pozostała kwota depozytów, powyżej równowartości 1.000 euro, do równowartości 22.500 euro, gwarantowana jest w 90 %.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.
  • Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

   • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
   • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

   Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości banku.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości