Pytania testowe

Eliminacje szkolne - VIII edycja (12/13)

Pytanie nr 1

Awans pionowy polega na:

a) podwyższeniu wynagrodzenia pracownika,
b) zwiększeniu samodzielności pracownika,
c) zmianie nazwy stanowiska pracy,
d) zmianie stanowiska pracy na stanowisko wyżej usytuowane w hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Komentarz:

Awans pionowy polega na zatrudnieniu pracownika na stanowisku znaj¬dującym się wyżej w hierarchii organizacyjnej niż stanowisko obecnie przez niego zajmowane.

Pytanie nr 2

Skrót CRM oznacza:

a) zarządzanie bazą dostaw,
b) zarządzanie łańcuchem dostaw,
c) zarządzanie relacjami z klientem,
d) zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie.

Komentarz:

CRM, czyli Customer Relationship Management, oznacza zarządzanie relacjami z klientem. Stanowi ono element strategii korporacyjnej firmy, której celem jest zbudowanie silnej więzi z klientem przede wszystkim poprzez wsparcie procesu zdobywania nowych klientów, zwiększenia ich satysfakcji oraz budowania trwałej lojalności klienta. Podstawą funkcjonowania systemów CRM jest zestaw narzędzi informatycznych umożliwiających zbieranie i przetwarzanie informacji o zmieniających się potrzebach klienta oraz przekazywanie ich pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstw.

Pytanie nr 3

Które zdanie jest prawdziwe?

a) Inwestując w akcje na GPW, nie można stracić.
b) Każda firma może pozyskać środki finansowe poprzez emisję akcji na GPW.
c) Na GPW w Warszawie można kupić akcje zagranicznych spółek.
d) Inwestor, który kupi najwięcej akcji spółki, zostaje członkiem RN.

Komentarz:

Zdanie a) jest nieprawdziwe. Niestety, inwestując w akcje na GPW, inwestor musi liczyć się ze stratą (np. z ryzykiem zakupu na „górce” notowań czy z upadłością spółki).

Zdanie b) jest również nieprawdziwe - nie każda firma może pozyskać środki finansowe poprzez emisję akcji na GPW. Środki z GPW może pozyskać tylko spółka akcyjna, która uzyska dopuszczenie do obrotu publicznego (zatwierdzenie prospektu przez KNF) oraz obrotu giełdowego i znajdzie popyt na emitowane akcje.

Odpowiedź c) jest poprawna - na warszawskiej giełdzie notowanych jest wiele spółek z zagranicy (spółki z Ukrainy występują tak licznie, że został dla nich utworzony nawet specjalny indeks – WIG UKR).

Zdanie d) jest nieprawdziwe - wybór rady nadzorczej to domena walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Oczywiście inwestor, który posiada największy udział w kapitale akcyjnym (i w głosach na WZA), ma większą możliwość kształtowania składu RN, ale nie dzieje się to
„z automatu”.

Pytanie nr 4

W grupie elementów klasycznego marketingu mix nie ma:

a) ceny,
b) produktu,
c) promocji,
d) ludzi.

Komentarz:

Marketing mix to kompozycja marketingowa różnych instrumentów, dzięki którym przedsiębiorstwo może oddziaływać na rynek. Najbardziej popularna koncepcja marketingu mix to tzw. „4p” – product (produkt – m.in. jego asortyment, jakość, marka, opakowanie, usługi dodatkowe), price (cena – definiowana m.in. jako polityka cenowa, rabaty, warunki płatności), place (strategia dystrybucji – definiowana jako stosowane kanały dystrybucji oraz rozwiązania logistyczne) oraz promotion (promocja – promocja osobista, reklama, merchandising, PR, sponsoring).

Pytanie nr 5

W WZA po spełnieniu dodatkowych wymogów formalnych mogą uczestniczyć:

a) akcjonariusze, którzy posiadają co najmniej jedną akcję,
b) akcjonariusze, którzy posiadają co najmniej 10% akcji
c) wyłącznie akcjonariusze, którzy są jednocześnie pracownikami spółki,
d) wyłącznie zarząd spółki.

Komentarz:

WZA jest najważniejszym organem spółki. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych (art. 393) uchwału walnego zgromadzenia akcjonariuszy wymaga:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej,
 • emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych.


Każdy akcjonariusz, nawet jeżeli posiada tylko jedną akcję, ma prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (warunkiem jest posiadanie akcji na swoim rachunku na 16 dni przed terminem WZA).

Pytanie nr 6

Informacja w opisie karty kredytowej, że grace period wynosi 24, dotyczy:

a) możliwości autoryzacji kart przez 24 h na dobę,
b) liczby dni, w których nie jest naliczane oprocentowanie za zadłużenie na karcie kredytowej,
c) maksymalnego oprocentowania kredytu na karcie kredytowej,
d) dopuszczalnej dziennej liczby transakcji kartą kredytową.

Komentarz:

Grace period (okres prolongaty) to okres, w którym nie jest naliczane oprocentowanie za zadłużenie na karcie kredytowej.

Pytanie nr 7

Prywatyzacja pośrednia polega na:

a) podziale przedsiębiorstwa i sprzedaży części różnym inwestorom,
b) komercjalizacji przedsiębiorstwa, a następnie zbywaniu akcji Skarbu Państwa,
c) przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę z o.o., a następnie rozpoczęciu IPO,
d) sprzedaży przedsiębiorstwa inwestorom bez przekształcania w jednoosobo-wą spółkę Skarbu Państwa.

Komentarz:

Prywatyzacja pośrednia polega na zbywaniu należących do Skarbu Państwa udziałów w spółkach w jednym z następujących trybów:

 • oferta ogłoszona publicznie,
 • przetarg publiczny,
 • negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia,
 • przyjęcie oferty złożonej przez podmiot ogłaszający wezwanie,
 • aukcja ogłoszona publicznie,
 • sprzedaż akcji na rynku regulowanym.

Pytanie nr 8

Samochód dostawczy firmy logistycznej zalicza się do:

a) aktywów obrotowych,
b) aktywów trwałych,
c) należności długoterminowych,
d) pasywów własnych.

Komentarz:

Aktywa są to składniki majątkowe:

 • wykorzystywane przez przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności i uzyskania korzyści ekonomicznych, a więc do osiągnięcia zysku,
 • pozostające pod kontrolą przedsiębiorstwa,
 • których wartość pieniężną można ustalić w wiarygodny sposób.


Aktywa dzielimy na trwałe i obrotowe.

Aktywa trwałe to składniki majątku, które przedsiębiorstwo planuje wykorzystywać przez okres dłuższy niż jeden cykl produkcyjny (np. przygotowania produktu) lub przez okres jednego roku. Przykłady: hala produkcyjna, maszyny, meble, komputery.

Aktywa obrotowe są przeznaczone do bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przykłady: zapasy zakupionych towarów, gotówka w kasie, materiały służące do produkcji, pieniądze, które posiada firma.

Pytanie nr 9

Do aktywów obrotowych nie zalicza się:

a) zapasów zakupionych towarów,
b) gotówki w kasie,
c) materiałów służących do produkcji,
d) hali produkcyjnej.

Komentarz:

Aktywa obrotowe są przeznaczone do bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Hala produkcyjna należy do aktywów trwałych.

Pytanie nr 10

Która inwestycja wiąże się z najmniejszym ryzykiem dla inwestora chcącego zainwestować wolne środki na pół roku?

a) tradycyjna lokata bankowa na 6 miesięcy,
b) zakup obligacji korporacyjnych notowanych na GPW,
c) zakup akcji spółki z WIG20,
d) zakup jednostek funduszu inwestycyjnego inwestującego w akcje małych i średnich przedsiębiorstw.

Komentarz:

Każdą inwestycję możemy scharakteryzować, opisując, jakie ryzyko jej towarzyszy, jaką rentowność może zapewnić i z jaką płynnością się wiąże. Z przedstawionych form inwestycji najbezpieczniejsza jest lokata bankowa (depozyt o wartości do 100 tys. euro gwarantowany jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny), w dalszej kolejności zakup obligacji korporacyjnych, zakup akcji spółek z WIG20, a najbardziej ryzykowną z powyższych opcji jest zakup jednostek funduszu inwestującego w akcje małych i średnich przedsiębiorstw.

Pytanie nr 11

Która z form finansowania działalności jest najbardziej zalecana w przypadku sprzedaży kanapek w biurowcach przez jedną osobę będącą jednocześnie właścicielem firmy?

a) fundusz pożyczkowy,
b) leasing,
c) venture capital,
d) IPO.

Komentarz:

Przedsiębiorca może skorzystać z wielu form finansowania działalności, ale najkorzystniejszy w tym przypadku będzie dla niego fundusz pożyczkowy. Syntetyczne ujęcie poszczególnych form przestawia poniższa tabela.

 

OP8 szkolne test komentarz pyt. 11

Pytanie nr 12

Wskaż zdanie prawdziwe.

a) Biznesplan przygotowywany jest wyłącznie, gdy przedsiębiorca ubiega się o zewnętrzne źródła finansowania.
b) Biznesplan przygotowywany jest tylko dla nowotworzonych firm.
c) Biznesplan powinien przedstawiać wyłącznie scenariusze, w których przedsiębiorstwo osiągnie zysk.
d) Biznesplan nie powinien zawierać wyłącznie analizy finansowej.

Komentarz:

Zdanie a) jest błędne – biznesplan może być przygotowany również dla zbadania zasadności przedsięwzięcia finansowanego wewnętrznie.

Zdanie b) jest błędne – w zasadzie każdy nowy projekt inwestycyjny w firmie wymaga przygotowania odpowiedniego biznesplanu. Biznesplany przygotowuje się również w celu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, likwidacji przedsiębiorstwa, wyceny dochodowej lub konkursów na kontrakty menedżerskie.

Zdanie c) jest błędne – dobry biznesplan to również taki, który pokazuje, że inwestycja nie ma sensu, ponieważ przyniesie straty (których dzięki niemu unikniemy).

Zdanie d) jest prawdziwe – analiza finansowa jest najważniejszą częścią biznesplanu, ale nie jedyną. Niezależnie od celu sporządzania biznesplan powinien zawierać m.in. analizę SWOT, plan marketingowy, plan operacyjny, harmonogramy głównych działań.

Pytanie nr 13

Spis potencjalnych rodzajów ryzyka zagrażających różnym obszarom działania firmy to:

a) program naprawczy,
b) mapa ryzyka,
plan restrukturyzacji,
d) strategia antykryzysowa.

Komentarz:

Mapa ryzyka to spis potencjalnych rodzajów ryzyka dla przedsiębiorstw, z oszacowaniem prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i jego wpływu na projekt/przedsięwzięcie.

Pytanie nr 14

Spółką osobową nie jest:

a) spółka jawna,
b) spółka partnerska,
c) spółka komandytowo-akcyjna,
d) spółka akcyjna.

Komentarz:


W spółkach osobowych (podobnie jak w działalności jednoosobowej) wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Ciężar tej odpowiedzialności spada solidarnie na wszystkich wspólników, nawet wtedy, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte tylko przez jednego z nich. W tego typu spółkach wspólnicy są najczęściej bezpośrednio zaangażowani w działalność przedsiębiorstwa. Najpopularniejszą spółką osobową jest spółka jawna – w nazwie musi zawierać nazwisko przynajmniej jednego ze wspólników. Do spółek osobowych zaliczamy również rzadziej wybierane przez przedsiębiorców formy organizacyjne: spółkę partnerską, komandytową oraz komandytowo-akcyjną.

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową.

Pytanie nr 15

Parametrem, który określa, w jakim stopniu procedury oraz typowe zadania zostały ujęte w odpowiednich przepisach i regulacjach wewnętrznych przedsiębiorstwa, jest:

a) specjalizacja,
b) hierarchia,
c) formalizacja,
d) centralizacja.

Komentarz:

Formalizacja oznacza istnienie w organizacji przepisów w formie pisemnej. Miarą formalizacji jest liczba, szczegółowość i rygorystyczność przepisów organizacyjnych. Nadmierna formalizacja obniża sprawność organizacji (staje się ona nadmiernie zbiurokratyzowana), ale brak formalizacji również nie jest pożądany. Przy braku formalizacji rozmywa się odpowiedzialność poszczególnych osób, zapomina się o obowiązujących ustaleniach, trudniej jest przekazać wytyczne. Relacje między sprawnością działania a poziomem formalizacji przedstawia krzywa formalizacji.

OP8 szkolne test komentarz pyt. 15

Pytanie nr 16

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest obowiązkiem:

a) pracodawcy,
b) pracownika
c) Państwowej Inspekcji Pracy,
d) dyrektora ds. BHP.

Komentarz:

Zgodnie z kodeksem pracy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Inne obowiązki pracodawcy to:  

 • wprowadzanie nowych pracowników w ich obowiązki oraz zapoznanie z pracą, zakresem obowiązków i podstawowymi uprawnieniami,
 • zorganizowanie pracy w celu pełnego wykorzystania kwalifikacji pracownika,
 • wypłacanie wynagrodzenia w ustalonych terminach,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • umożliwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem.

Pytanie nr 17

Zasada, zgodnie z którą przedsiębiorstwo powinno dążyć do możliwie najlepszej realizacji celu przy stałych nakładach lub do realizacji celu przy minimalnym zużyciu nakładów, to zasada:

a) gospodarności,
b) przedsiębiorczości,
c) rentowności,
d) rachunku ekonomicznego.

Komentarz:

Zasada gospodarności: przy danym nakładzie środków przedsiębiorstwo powinno osiągnąć maksymalny stopień realizacji celów albo też postępować tak, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków.

Zasada przedsiębiorczości: dotyczy maksymalnie twórczego podejścia do zasobów przedsiębiorstwa w celu wykorzystania wszelkich istniejących szans.

Zasada rentowności: oznacza, iż przedsiębiorstwo powinno dążyć do uzyskania nadwyżki przychodów nad kosztami prowadzonej działalności.

Zasada rachunku ekonomicznego: przedsiębiorstwo powinno mierzyć nakłady i efekty działalności gospodarczej w sposób, który sprzyja podejmowaniu optymalnych decyzji.

Pytanie nr 18

Inflacja w wysokości 5 – 10% rocznie to:

a) inflacja pełzająca,
b) inflacja krocząca,
c) inflacja galopująca,
d) hiperinflacja.

Komentarz:

W zależności od wielkości stopy inflacji rozróżnia się:

 • inflację pełzającą – wzrost cen na poziomie nieprzekraczającym 5% rocznie,
 • inflację kroczącą – wzrost cen w przedziale 5–10% rocznie,
 • inflację galopującą – wzrost cen przekracza 10%, ale nie przekracza 100% rocznie,
 • hiperinflację – zjawisko ekstremalnie dynamicznego wzrostu cen, powyżej 100% rocznie.

Pytanie nr 19

Inwestor giełdowy, który – podejmując decyzję dotyczącą inwestycji – koncentruje się wyłącznie na poszukiwaniu trendów, według których kształtują się notowania akcji, posługuje się analizą:

a) fundamentalną,
b) mieszaną,
c) techniczną,
d) wrażliwości.

Komentarz:

Analiza techniczna opiera się na założeniu, że rynek w czasie rzeczywistym dyskontuje wszystkie dostępne informacje. Zwolennicy tej metody analizują przede wszystkim trendy tworzone przez kursy akcji. Zgodnie z ich przekonaniem trendy są przełożeniem zmiennych nastrojów inwestorów, a zachowania grupowe układają się w powtarzalne fazy, które da się ująć w matematyczne schematy. W praktyce polega to na analizie wzorów (nazywanych formacjami) tworzonych przez wykresy kursów i na odkrywaniu trendów w fazie początkowej. Dzięki temu inwestor może podjąć decyzję o zakupie akcji na początku trendu wzrostowego i wycofać się z inwestycji na początku trendu spadkowego.

Pytanie nr 20

Światowa organizacja, której głównym celem jest liberalizacja handlu, to:

a) Bank Światowy,
b) Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
c) Światowa Organizacja Handlu,
d) ONZ.

Komentarz:

Liberalizacją handlu światowego zajmuje się Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization).

Pytanie nr 21

Zgodnie z zasadą wyznaczania celów SMART cele nie powinny być:

a) konkretne,
b) mierzalne,
c) bardzo ambitne,
d) określone w czasie.

Komentarz:

Dobre cele powinny być zdefiniowane w oparciu o zasadę SMART:

 • Specific – ściśle określone, jednoznaczne,
 • Measurable – mierzalne (ilość, jakość, czas, koszt),
 • Achievable – osiągalne,
 • Relevant – odnoszące się do celów organizacji,
 • Time framed – ograniczone, określone w czasie.

Pytanie nr 22

Potrzeby, które wiążą się z utrzymaniem właściwych relacji z innymi ludźmi i poczuciem, że jest się częścią większej wspólnoty, to potrzeby:

a) afiliacji,
b) bezpieczeństwa,
c) uznania,
d) spełnienia.

Komentarz:

Potrzeby afiliacji są nazywane również potrzebami społecznymi lub potrzebami przynależności. Wiążą się z utrzymaniem właściwych relacji z innymi ludźmi i poczuciem, że jest się częścią większej wspólnoty. To zarówno potrzeba bycia zaakceptowanym przez grupę społeczną, jak i unikania konfliktów międzyludzkich, a także potrzeby: akceptacji, miłości, przyjaźni oraz przywiązania ze strony innych. Przykładami realizacji potrzeb afiliacji w pracy mogą być: dobra atmosfera w zespole pracowniczym, dobre relacje między przełożonymi i podwładnymi.

Pytanie nr 23

Motywacja osoby, która nie oczekuje żadnych nagród za wykonanie zadania, ponieważ samo działanie sprawia jej przyjemność i zadowolenie, jest przykładem:

a) motywacji wewnętrznej,
b) motywacji zewnętrznej,
c) motywacji pozytywnej,
d) motywacji negatywnej.

Komentarz:

Osoba, która działa pod wpływem motywacji wewnętrznej, nie oczekuje żadnych nagród – samo wykonywanie czynności sprawia jej przyjemność. Robi coś, bo lubi to robić. Jedzenie lodów, oglądanie filmu w kinie, taniec na dyskotece są zazwyczaj motywowane wewnętrznie. Nawet nauka czy praca mogą wynikać z motywacji tego rodzaju. Dzieje się tak wtedy, gdy dana osoba jest bardzo zainteresowana dziedziną, którą się zajmuje. Czynniki wywołujące motywację wewnętrzną są u każdego inne. Wynikają one z zainteresowań, przyzwyczajeń, ze stylu życia lub z potrzeb danej osoby.

Pytanie nr 24

Które z zachowań nie sprzyja efektywnej komunikacji?

a) dostosowanie języka do odbiorcy,
b) parafrazowanie,
c) zadawanie pytań otwartych,
d) wartościowanie wypowiedzi rozmówcy.

Komentarz:

Istnieje wiele czynników, które wpływają na efektywność komunikacji. Do najważniejszych można zaliczyć dostosowanie języka do poziomu odbiorcy, stosowanie języka korzyści dla odbiorcy, wykorzystywanie przykładów i obrazów opisujących omawiany temat, podtrzymywanie rozmowy (zadawaniem pytań), podtrzymywanie zainteresowania (parafrazowaniem wypowiedzi rozmówcy) oraz zgodność sygnałów niewerbalnych z przekazywaną treścią. Wartościowanie (czyli ocenianie) wypowiedzi rozmówcy wywołuje naturalny opór strony ocenianej (zwłaszcza gdy ocena nie jest zgodna z jej samooceną).

Pytanie nr 25

Nadzór nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym sprawuje w Polsce przede wszystkim:

a) NBP,
b) Ministerstwo Finansów,
c) Komisja Nadzoru Finansowego,
d) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komentarz:

Głównym organem nadzorującym rynek finansowy, ubezpieczeniowy i emerytalny w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego. Swoje zadania KNF realizuje między innymi poprzez zatwierdzanie prospektów emisyjnych, licencjonowanie działalności podmiotów rynku, nakładanie kar na uczestników naruszających zasady rynkowe. KNF uczestniczy także w przygotowaniu aktów prawnych regulujących rynek. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.knf.gov.pl/.

Pytanie nr 26

Metodą obliczania wielkości PKB nie jest:

a) metoda sumowania produktów finalnych,
b) metoda sumowania produktów pośrednich,
c) metoda sumowania dochodów właścicieli czynników wytwórczych,
d) metoda sumowania wydatków poniesionych na dobra finalne.

Komentarz:

Aby obliczyć wielkość produktu krajowego brutto, można zastosować jedną z trzech metod:

 • sumowanie produktów,
 • sumowanie dochodów,
 • sumowanie wydatków.


Metoda sumowania produktów polega na sumowaniu wartości produkcji dóbr i usług wytworzonych w danym roku w gospodarce. Aby uniknąć kilkukrotnego wliczania produktów wykorzystywanych jako czynniki produkcji w dalszych procesach produkcyjnych, stosuje się zasadę uwzględniania wyłącznie dóbr finalnych.

Metoda sumowania dochodów właścicieli czynników wytwórczych uwzględnia dochody (płace, zyski) podmiotów gospodarczych uczestniczących w wytwarzaniu produktu krajowego brutto. Można bowiem przyjąć, że każdy element wartości wyprodukowanych w danym roku w gospodarce dóbr znajduje odzwierciedlenie w wynagrodzeniu właściciela czynnika wytwórczego.

Metoda sumowania wydatków polega na wliczaniu do PKB wszystkich wydatków na dobra finalne ponoszonych w danym roku przez wszystkie podmioty gospodarcze.

Pytanie nr 27

Miernikiem pozwalającym porównać jakość życia w poszczególnych państwach jest:

a) Human Development Index,
b) PKB per capita,
c) współczynnik Giniego,
d) współczynnik Engla.

Komentarz:

HDI jest wskaźnikiem, który uwzględnia jakościowe parametry poziomu życia mieszkańców poszczególnych państw. Jego konstrukcję przedstawia poniższy rysunek:

OP8 szkolne test komentarz pyt. 27

Pytanie nr 28

Do źródeł dochodów budżetu państwa nie zalicza się:

a) emisji obligacji,
b) wpłat z zysku NBP,
c) środków z UE,
d) podatków pośrednich.

Komentarz:

Obligacje są źródłem finansowania deficytu budżetowego, a nie źródłem dochodów budżetowych.

Pytanie nr 29

Wprowadzenie do systemu bankowego 1000 zł wkładu pierwotnego przy 10-procentowej stopie rezerw obowiązkowych pozwoli bankom wykreować:

a) 100 zł,
b) 900 zł,
c) 9 000 zł,
d) 15 000 zł.

Komentarz:

Przy 10-procentowej stopie rezerw obowiązkowych (r), mnożnik kreacji pieniądza wynosi 10 (co obliczamy ze wzoru: 1/r). Z 1000 złotych w systemie bankowym znajdzie się zatem łącznie 10 000 zł, z czego pieniądza wykreowanego przez banki będzie 9000 zł (1000 zł to wkład pierwotny).

Pytanie nr 30

Które działanie nie będzie podejmowane przez bank centralny w ramach prowadzenia restrykcyjnej polityki pieniężnej?

a) podwyższanie centralnych stóp procentowych,
b) sprzedaż papierów wartościowych przez bank centralny,
c) zwiększenie wysokości rezerw obowiązkowych,
d) zwiększanie podatków.

Komentarz:

Restrykcyjna polityka pieniężna to zmniejszanie ilości pieniądza w obiegu. Bank centralny może to osiągnąć podwyższając centralne stopy procentowe, sprzedając papiery wartościowe bankom komercyjnym lub zwiększając stopę rezerw obowiązkowych.

Pytanie nr 31

Kolejna perspektywa finansowa przy tworzeniu budżetów Unii Europejskiej obejmie lata:

a) 2013 - 2018,
b) 2014 - 2020,
c) 2013 - 2023,
d) 2015 - 2025.

Komentarz:

Prowadzenie długookresowej strategicznej polityki finansowej wymaga przyjęcia wieloletnich ram działania, w obrębie których będą tworzone kolejne budżety. Takie ramy działania w UE nazywane są perspektywami finansowymi. W tej chwili obowiązuje perspektywa finansowa 2007–2013. Kolejna perspektywa finansowa przy tworzeniu budżetów UE obejmie lata 2014–2020.

Pytanie nr 32

Który wzór pozwala obliczyć stopę bezrobocia?

a) liczba bezrobotnych / zasoby siły roboczej,
b) liczba bezrobotnych / liczba zatrudnionych,
c) liczba bezrobotnych / wszyscy mieszkańcy kraju,
d) liczba niepracujących / wszyscy mieszkańcy kraju.

Komentarz:

Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych (tj. osób niepracujących, ale chętnych do pracy i w wieku produkcyjnym) do zasobów siły roboczej, czyli wszystkich osób chętnych do pracy w wieku produkcyjnym (łącznie pracujących i bezrobotnych).

Pytanie nr 33

Średnie wynagrodzenie pana Kowalskiego w ubiegłym roku wynosiło 3 000 zł. W bieżącym roku wynosi 3 300 zł. GUS poinformował, że w bieżącym roku inflacja wyniosła 5% w porównaniu do poprzedniego. Realne wynagrodzenie pana Kowalskiego:

a) wzrosło o 10%,
b) wzrosło o 5%,
c) wzrosło o ok. 5%,
d) nie zmieniło się.

Komentarz:

Nominalnie wynagrodzenie pana Kowalskiego wzrosło o 10%. Przy inflacji na poziomie 5% realne wynagrodzenie zmieniło się następująco:

zmiana realna = [100% + zmiana nominalna] / [100% + inflacja] = 110% / 105% = 104,76%.

Pytanie nr 34

Który z czynników nie zostanie uwzględniony w analizie makrootoczenia przedsiębiorstwa produkującego lody familijne?

a) zmiana stawki VAT na artykuły spożywcze,
b) wzrost liczby przedsiębiorstw produkujących lody familijne,
c) wzrost stopy bezrobocia,
d) upowszechniająca się coraz bardziej moda na spożywanie lodów nie tylko latem.

Komentarz:

Makrootoczenie (otoczenie dalsze) to grupa czynników, które mogą istotnie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednak przedsiębiorstwo nie jest w stanie wywierać wpływu na czynniki makrootoczenia. Istnieje wiele segmentacji makrootoczenia, najczęściej makrootoczenie dzieli się na otoczenie społeczne (np. upowszechniająca się coraz bardziej moda na spożywanie lodów nie tylko latem), demograficzne, prawne i polityczne, międzynarodowe, technologiczne i ekonomiczne (wzrost stopy bezrobocia, zmiana stawki VAT na artykuły spożywcze).

Wzrost liczby przedsiębiorstw produkujących lody to zmiana w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstwa. Otoczenie konkurencyjne jest drugim obszarem otoczenia przedsiębiorstwa (w jego skład wchodzą między innymi klienci, dostawcy, istniejący konkurenci oraz potencjalni konkurenci).

Pytanie nr 35

W analizie SWOT szansą dla przedsiębiorstwa produkującego opony autobusowe w Polsce nie będzie:

a) uzyskanie przez przedsiębiorstwo kredytu obrotowego na preferencyjnych warunkach,
b) podwyższenie cła na import opon z zagranicy,
c) rozwój komunikacji autobusowej w Polsce,
d) pojawienie się nowych dostawców surowców do produkcji opon.

Komentarz:

W analizie SWOT szanse i zagrożenia zawsze są związane z otoczeniem przedsiębiorstwa, a mocne i słabe strony z jego wnętrzem. Większa zdolność kredytowa to mocna strona. Podwyższenie cła na import to szansa, rozwój komunikacji autobusowej to szansa i pojawienie się nowych dostawców surowców to szanse.

Pytanie nr 36

Szycie koszul na specjalne zamówienie klienta przez firmę odzieżową jest przykładem zastosowania strategii:

a) przywództwa kosztowego,
b) dyferencjacji,
c) zintegrowanej,
d) penetracji.

Komentarz:

Strategia dyferencjacji, inaczej strategia zróżnicowania, to strategia konkurencji zorientowana na jakość. Jest ona przeciwstawna do strategii przywództwa kosztowego. Połączenie tych dwóch strategii jest określane mianem strategii zintegrowanej. Z kolei strategia penetracji to strategia zwiększania sprzedaży przy zachowaniu zakresu produktowego i rynkowego.

Pytanie nr 37

Struktura organizacyjna przedstawiona na rysunku charakteryzuje się:

OP8 szkolne test pyt. 37

a) małą rozpiętością kierowania i małą rozpiętością zarządzania,
b) małą rozpiętością kierowania i dużą rozpiętością zarządzania,
c) dużą rozpiętością kierowania i małą rozpiętością zarządzania,
d) dużą rozpiętością kierowania i dużą rozpiętością zarządzania,

Komentarz:

Rozpiętość kierowania to liczba pracowników/komórek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych kierownikowi. Rozpiętość zarządzania to liczba szczebli zarządzania w organizacji. W strukturze na wykresie występuje mała rozpiętość zarządzania i duża rozpiętość kierowania.

Pytanie nr 38

Minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2012 roku wynosi:

a) 1500 zł,
b) 1700 zł,
c) 1753,16 zł,
d) 2000 zł.

Komentarz:

W 2012 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1500 zł (pełnoetatowa umowa o pracę). W przypadku wynagrodzeń zawsze posługujemy się kategorią brutto (a zatem „na rękę” pracownik otrzyma niższą kwotę).

Pytanie nr 39

Znak CE na produkcie oznacza, że:

a) produkt otrzymał handlowe świadectwo jakości,
b) produkt pochodzi z UE,
c) produkt uzyskał certyfikat bezpieczeństwa,
d) zdaniem producenta produkt spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.

Komentarz:

Znak CE oznacza, że zdaniem producenta produkt spełnia wszystkie wymagania różnych dyrektyw unijnych, które mogą się do tego produktu odnosić.

Pytanie nr 40

W październiku 2012 r. do Comité Colbert – związku zrzeszającego producentów najbardziej luksusowych produktów – została przyjęta pierwsza polska marka. Jest to:

a) Dr Irena Eris,
b) Wittchen,
c) Inglot,
d) Vistula.

Komentarz:

Pierwszą polską marką przyjętą do tego elitarnego grona jest Dr Irena Eris.

Pytanie nr 41

Koncepcja zarządzania, której istotę stanowi ciągłe doskonalenie organizacji, poszukiwanie usprawnień i twórczych rozwiązań, to:

a) kaizen,
b) lean management,
c) benchmarking,
d) reengineering.

Komentarz:

Kaizen to koncepcja ciągłego doskonalenia organizacji – jednym z jej założeń jest to, że żaden dzień nie powinien minąć bez dokonania jakiejś poprawy w którymś z obszarów funkcjonowania firmy (nawet drobne zmiany doprowadzają w konsekwencji do doskonałości jakościowej).

Pytanie nr 42

Spółką, która nie wchodzi w skład indeksu WIG20 jest:

a) Poczta Polska SA,
b) TP SA,
c) PZU SA,
d) PKO BP SA.

Komentarz:

WIG20 to indeks 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na warszawskiej GPW. Poczta Polska SA nie jest spółką giełdową (więc nie może wchodzić w skład indeksu).

Pytanie nr 43

Liderem rynkowym w sektorze dyskontów spożywczych w Polsce (z największą liczbą placówek) jest:

a) Biedronka,
b) Lidl,
c) Netto,
d) Kaufland.

Komentarz:

Liderem rynku dyskontów spożywczych w Polsce jest Biedronka, która posiada ponad 2000 sklepów.

Pytanie nr 44

Warunkiem przekształcenia grupy osób w zespół nie jest:

a) mała liczebność grupy,
b) wspólny cel do realizacji,
c) wspólna odpowiedzialność,
d) posiadanie takich samych kompetencji przez wszystkich członków grupy.

Komentarz:

Zespół tworzą osoby o różnych kompetencjach, które wspólnie realizują cele, wykorzystując efekt synergii. Grupa to zbiór osób o zbliżonych kompetencjach, które realizują zadania, wykorzystując efekt skali. Warunkiem przekształcenia grupy w zespół jest mała liczebność (inaczej trudno będzie koordynować działania przy zróżnicowanych kompetencjach), wspólny cel do realizacji i poczucie odpowiedzialności wszystkich członków zespołu za końcowy efekt (w grupie każdy poczuwa się do odpowiedzialności wyłącznie za swoje zadanie). Takie same kompetencje wszystkich członków nie pozwolą natomiast uzyskać efektu synergii w zespole.

Pytanie nr 45

Elementem kultury organizacyjnej trudno dostrzegalnym dla osób niepracujących w danym przedsiębiorstwie są:

a) artefakty,
b) normy,
c) wartości,
d) założenia podstawowe.

Komentarz:

Założenia podstawowe to najtrwalszy i najtrudniejszy do zrozumienia i poznania poziom kultury organizacyjnej. Są trudno dostrzegalne dla osoby z zewnątrz a ich poznanie z reguły możliwe jest tylko wtedy, gdy przebywa się dłużej w danej kulturze. Podstawowe założenia kulturowe stanowią swoisty fundament kultury organizacyjnej.

Pytanie nr 46

W modelu sita zakłada się, że:

a) pracownicy są lojalni wobec przedsiębiorstwa, w którym pracują,
b) pracownicy chcą się uczyć,
c) fluktuacja kadr w przedsiębiorstwie jest niska,
d) przedsiębiorstwo jest otwarte na zewnętrzny rynek pracy.

Komentarz:

Model sita za podstawową działalność komórek personalnych uznaje selekcję pracowników. Opiera się on na założeniu, że człowiek jest jaki jest i nie sposób go zmienić. W związku z tym przedsiębiorstwo powinno wybierać najlepszych spośród możliwych kandydatów i stopniowo pozbywać się gorszych pracowników. W rezultacie firma zatrudnia tylko najbardziej wykwalifikowanych na rynku specjalistów, prowadząc przede wszystkim rekrutację zewnętrzną. Pracownicy w tym modelu są zmuszani do rywalizacji. Okresowe oceny i przeglądy kadrowe służą wyłuskiwaniu i odsiewaniu tych najsłabszych oraz motywowaniu pozostałych do lepszej pracy.

Pytanie nr 47

Narzędziem pomagającym w rozwoju pracowników jest:

a) assessment center,
b) development center,
c) outplacement,
d) system kafeteryjny.

Komentarz:

Narzędziem wspierania rozwoju pracowników jest development center (ośrodek rozwoju).
W ośrodkach rozwoju pracownicy biorą udział w symulacjach sytuacji pojawiających się w pracy zawodowej. W trakcie zajęć odtwarza się najważniejsze elementy wykonywanych na danym stanowisku zadań, a wyniki uzyskiwane przez uczestników są rejestrowane i porównywane
z umiejętnościami wymaganymi na danym stanowisku.

Podstawowym celem działania ośrodków rozwoju jest ocena pracowników, która stanowi podstawę do formułowania właściwych, opartych na faktach informacji zwrotnych, które mają wskazać uczestnikowi zajęć priorytety w jego rozwoju. Ośrodki służą do zbierania informacji o posiadanych i potencjalnych kompetencjach pracowników. Ich celem jest również pokazanie pracownikom ich mocnych i słabych stron.

Pytanie nr 48

Zalecany kontakt wzrokowy z rozmówcą podczas wygłaszania prezentacji powinien wynosić:

a) < 30% czasu,
b) 30-60% czasu,
c) około 80% czasu,
d) 100% czasu.

Komentarz:

Zgodnie z zasadami przedstawiania prezentacji optymalny czas kontaktu wzrokowego z rozmówcą to 30–60%. Krótszy kontakt może zostać odebrany jako chęć ukrycia czegoś, co w odbiorcy może wzbudzić nieufność. Dłuższy kontakt będzie natomiast nienaturalny.

Pytanie nr 49

Wprowadzenie przez państwo ceny minimalnej na dany towar może doprowadzić do:

a) całkowitej wyprzedaży towaru na rynku,
b) powstania nadwyżki towaru na rynku,
c) powstania niedoborów towaru na rynku,
d) wybuchu strajku dostawców towaru.

Komentarz:

Cena minimalna ustalona powyżej ceny równowagi doprowadzi do nadwyżki podaży nad popytem. Cena minimalna ustalona poniżej poziomu równowagi nie wpłynie na sytuację rynkową.

Pytanie nr 50

Efekty zewnętrzne w gospodarce mają najczęściej charakter:

a) pozytywny,
b) negatywny,
c) neutralny,
d) krótkotrwały.

Komentarz:

Efekty zewnętrzne w gospodarce to niezamierzone skutki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Najczęściej mają charakter negatywny (np. zanieczyszczenie środowiska naturalnego przez przemysł). Występowanie efektów zewnętrznych jest jednym z argumentów przemawiających za aktywną rolą państwa w gospodarce.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości