Pytania testowe

Eliminacje okręgowe - VIII edycja (12/13)

Pytanie nr 1

Lokata, której oprocentowanie rośnie w miarę upływu czasu, to lokata:

a) dynamiczna.
b) progresywna,
c) rentierska,
d) strukturyzowana,

Komentarz:

Lokata progresywna to lokata, której oprocentowanie rośnie z czasem. Zazwyczaj każdy kolejny miesiąc przetrzymywania oszczędności oznacza coraz wyższe odsetki (aż do osiągnięcia ustalonego w umowie maksimum). W przypadku lokaty progresywnej nie trzeba deklarować okresu przechowywania oszczędności, ale też przechowywanie środków przez krótki czas nie jest korzystne – oprocentowanie w pierwszych miesiącach jest zazwyczaj znacznie niższe niż lokaty tradycyjnej.

 OP8 okregowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 1

Pytanie nr 2

Zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia między przedsiębiorcami wymierzone w konkurencję, związane z określeniem cen sprzedaży, podziałem rynku lub eliminowaniem z niego innych podmiotów są:

a) dozwolone bez żadnych ograniczeń,
b) dozwolone, ale wymagają zgłoszenia do UOKiK,
c) dozwolone, ale za zgodą UOKiK,
d) niedozwolone i zagrożone karą finansową wynoszącą do 10% przychodów podmiotu, któremu udowodni się stosownie takich praktyk.

Komentarz:

Zgodnie z polskim prawem za niedozwolone porozumienie może zostać uznane każde uzgodnienie (w tym uchwała związku przedsiębiorców) wymierzone w konkurencję. Może ono polegać na ustaleniu cen sprzedaży, podziale rynku, ograniczeniu do niego dostępu lub eliminowaniu z niego innych podmiotów. Ponadto zakazane jest uzgadnianie przez uczestników przetargu, także z organizatorem, warunków składania ofert (w szczególności zakresu prac lub ceny). Za takie praktyki grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. przychodów podmiotu, któremu udowodni się naruszenie prawa antymonopolowego. Zwalczanie zmów przedsiębiorców jest głównym celem działalności UOKiK.

OP8 okregowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 2

Pytanie nr 3

Do kryteriów oceny siły kultury organizacyjnej zalicza się:

a) efektywność,
b) pragmatyczność,
c) skuteczność,
d) wyrazistość.

Komentarz:

Siła oddziaływania kultury organizacyjnej zależy od:

 • wyrazistości kultury (czytelność wszystkich aspektów kultury i jej jednoznaczność interpretacyjna),
 • stopnia jej upowszechnienia (zakres akceptacji i stosowania w praktyce wzorców kulturowych przez członków organizacji),
 • głębokości jej zakorzenienia (zakres przyswojenia, trwałość postaw zgodnych z wzorcami kulturowymi, długotrwałość stosowania).

OP8 okregowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 3

 

Pytanie nr 4

Dobra atmosfera w zespole pracowniczym oraz dobre relacje między pracownikami i podwładnymi, to przykłady realizacji potrzeb:

a) afiliacji,
b) bezpieczeństwa,
c) samorealizacji,
d) uznania.

Komentarz:

Potrzeby przynależności (zwane również potrzebami społecznymi lub potrzebami afiliacji) wiążą się z utrzymaniem prawidłowych relacji z innymi ludźmi i poczucia, że jest się częścią większej wspólnoty. Do tego rodzaju potrzeb należą: potrzeba bycia zaakceptowanym przez grupę społeczną, potrzeba akceptacji, miłości, przyjaźni oraz przywiązania ze strony innych osób, jak również potrzeba unikania konfliktów. Przykładem sytuacji, w której zaspokajane są potrzeby przynależności w pracy, mogą być koleżeńskie stosunki w zespole, stworzenie dobrej atmosfery, dobre relacje między przełożonymi i podwładnymi.

OP8 okregowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 4

Pytanie nr 5

Wskaż, które ze zdań dotyczących asertywności jest prawdziwe.

a) Asertywność jest cechą wrodzoną.
b) Osoba asertywna nie jest świadoma swoich słabości.
c) Osoba asertywna potrafi przyznać się do swoich błędów.
d) Osoba asertywna wie, co będzie najlepsze dla innych, i skutecznie potrafi innym narzucić swoją wolę.

Komentarz:

Asertywność oznacza umiejętność wyrażania własnego zdania w sposób, który nie narusza praw i uczuć innych osób. O osobie asertywnej można powiedzieć, że:

 • potrafi wyrażać własne potrzeby, życzenia, prośby, opinie,
 • umie przyznawać się do własnych błędów, wyrażać poczucie winy,
 • jest w stanie przyjmować od innych osób zarówno słowa krytyki, jak i pochwały,
 • jest świadoma swoich własnych umiejętności, zalet, wad,
 • w swoich zachowaniach jest autentyczna i pewna siebie,
 • jest wrażliwa na innych ludzi,
 • potrafi być zdecydowana i stanowcza.

Opisane cechy osoby asertywnej wskazują, iż jest ona obdarzona ogromną siłą wewnętrzną. Zna własne możliwości oraz słabości. Osoba asertywna działa w taki sposób, aby z jednej strony zaspokajać własne potrzeby i realizować własne cele, a z drugiej strony nie naruszać praw innych osób: nie krzywdzić nikogo, nie obrażać, nie wykorzystywać do własnych celów. Potrafi spojrzeć na siebie i innych jak na osoby wartościowe, które wymagają szacunku oraz ochrony swoich praw.

OP8 okregowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 5

Pytanie nr 6

Cena maksymalna to cena:

a) przy której na rynku zawsze powstaje nadmiar towarów,
b) narzucona producentom (handlowcom) przez rząd, powyżej której nie mogą oni sprzedać swojego towaru,
c) po jakiej rząd obiecuje kupić od producentów dany produkt, jeśli cena rynkowa spadłaby poniżej ceny maksymalnej,
d) dająca dodatkowe zyski producentom.

Komentarz:

Cena maksymalna to cena narzucona dostawcom przez rząd, powyżej której nie mogą być zawierane transakcje dotyczące danego dobra. W założeniu cena maksymalna ma chronić nabywcę. Konsekwencją wprowadzenia ceny maksymalnej (poniżej poziomu równowagi) jest deficyt towarów na rynku (i konieczność dostarczenia towaru przez państwo lub skutecznej reglamentacji popytu).

OP8 okregowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 6

Pytanie nr 7

Hidden champions to:

a) najbardziej innowacyjne korporacje o zasięgu międzynarodowym,
b) przedsiębiorstwa, które zajmują drugą pozycję na rynku, ale prowadzą zaawansowane rozmowy na temat przejęcia mniejszych graczy i zajęcia pozycji lidera,
c) przedsiębiorstwa posiadające innowacyjne, rewolucyjne produkty, których wprowadzenie na rynek pozwoli trwale zdystansować konkurencję,
d) przedsiębiorstwa średnie lub małe, mające często 80-90-procentowy udział w rynku światowym, prowadzące działalność w niszy niezauważanej przez inne przedsiębiorstwa.

Komentarz:

Gdy potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa nie pozwala na bezpośrednią rywalizację z przedsiębiorstwami globalnymi, zalecaną strategią jest znalezienie niszy, która będzie generowała wystarczające dochody, a z drugiej strony będzie nieatrakcyjna (zbyt mała) dla firm globalnych. Czasami przedsiębiorstwo, które działa w niszy, może osiągnąć dominującą pozycję rynkową w skali światowej – gdyż nienarażone na bezpośrednią walkę konkurencyjną z największymi światowymi przedsiębiorstwami może systematycznie wzmacniać swoją pozycję konkurencyjną i przenosić swój sprawdzony model biznesowy na nowe rynki zagraniczne. Przedsiębiorstwo, które osiąga duże zyski, wykorzystując swoją pozycję w niszowym sektorze, nazywane jest ukrytym mistrzem (hidden champion).

OP8 okregowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 7

Pytanie nr 8

Koncepcja Z zakłada, że:

a) ludzie są leniwi i trzeba ich zmuszać do pracy,
b) ludzie mają różne potrzeby i dlatego, aby skutecznie motywować każdego pracownika, należy do niego podchodzić w sposób indywidualny,
c) ludzie lubią pracować, dlatego należy tylko stworzyć im dobre warunki do pracy, a będą samodzielnie realizowali przydzielone zadania,
d) zachowań ludzi nie da się przewidzieć, dlatego możliwości ich modyfikacji są bardzo ograniczone.

Komentarz:

W zarządzaniu istnieje wiele koncepcji wyjaśniających motywację człowieka do działania. Zgodnie z koncepcją X ludzie są leniwi i trzeba ich przymuszać do pracy. Według koncepcji Y ludzie lubią pracować, dlatego należy stworzyć im tylko warunki do pracy, a będą samodzielnie realizowali przydzielone im zadania. Zgodnie z koncepcją Z ludzie są różni, mają różne potrzeby i dlatego, aby skutecznie motywować pracowników, należy podchodzić do każdego z nich w sposób indywidualny.

OP8 okregowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 8

Pytanie nr 9

Powstała w 1995 roku światowa organizacja, której głównym celem jest liberalizacja handlu poprzez zniesienie barier protekcjonistycznych, to:

a) Bank Światowy,
b) Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF),
c) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
d) Światowa Organizacja Handlu (WTO)

Komentarz:

Procesowi globalizacji towarzyszy powstawanie organizacji międzynarodowych, których zadaniem jest promowanie wolnego handlu oraz wspieranie regionów słabiej rozwiniętych gospodarczo. Ważniejsze z tych organizacji to:

 • Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization – WTO), powstała w 1995 roku. Jej celem jest liberalizacja handlu, czyli działanie na rzecz znoszenia barier w wymianie handlowej. WTO pomaga również rozstrzygać spory dotyczące wymiany handlowej między państwami.
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund – IMF), powołany w 1945 roku. Jego celem jest promowanie współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany walut i stabilizacji kursów walutowych oraz wzrostu rozwoju handlu międzynarodowego. W sytuacjach kryzysowych zdarza się, że IMF pomaga finansowo zagrożonym krajom.
 • Bank Światowy, powstały w 1944 roku. Jego pierwotnym celem było wspieranie odbudowy krajów zniszczonych podczas II wojny światowej. Obecnie organizacja może udzielać słabo rozwiniętym państwom nisko oprocentowanych, długoterminowych pożyczek przeznaczonych na rozwój edukacji, ochrony zdrowia i infrastruktury oraz na walkę z ubóstwem. Jednocześnie Bank Światowy wpływa na politykę rządów, starając się nakłaniać do rozwoju demokracji i budowy gospodarki rynkowej.

OP8 okregowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 9

Pytanie nr 10

Według jednego z podziałów, wiedzę możemy podzielić na jawną i ukrytą. Wiedza ukryta to:

a) wiedza, której nie da się łatwo przekazać - przede wszystkim wynikająca z kompetencji pracowników,
b) wiedza, do której wszyscy mają dostęp i która jest związana z aktualnymi wydarzeniami w otoczeniu przedsiębiorstwa,
c) wiedza zawarta w instrukcjach, książkach i dokumentach organizacyjnych,
d) wiedza, która została nabyta od firm konsultingowych.

Komentarz:

Najpopularniejszym podziałem wiedzy w organizacji jest podział na wiedzę jawną i ukrytą. Wiedza jawna to wiedza kodyfikowana, łatwa do sformułowania i możliwa do przechowywania w dokumentach firmowych. Wiedza ukryta to wiedza związana z doświadczeniem poszczególnych osób, trudna do sformułowania i przekazywania. Bardzo często wiedza ukryta odzwierciedla pewne schematyczne i automatyczne procesy, które przebiegają bez świadomej kontroli i są trudne do zauważenia dla jednostki, ale znacząco ułatwiają wykonywanie pracy. Wiedza ukryta ma większy wpływ na sukces organizacji.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 10

 

Pytanie nr 11

Pierwszym etapem w procesie budowania i umacniania marki jest:

a) budowanie świadomości marki,
b) kreowanie skłonności do dokonywania zakupu,
c) określenie tożsamości marki,
d) wykreowanie wizerunku marki.

Komentarz:

W wieloetapowym procesie budowy marki wszelkie działania rozpoczyna się od określenia tożsamości marki i zakomunikowania jej nabywcom. W dalszym etapie buduje się świadomość marki, następnie kreuje się jej wizerunek i dopiero po tych fazach można przejść do kreowania skłonności do zakupu.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 11

Pytanie nr 12

Emitentem obligacji nie może być:

a) gmina,
b) osoba fizyczna,
c) przedsiębiorstwo,
d) rząd.

Komentarz:

Obligacja jest papierem wartościowym stwierdzającym fakt zaciągnięcia długu przez emitenta obligacji u jej nabywcy. Emitent w zamian za udzieloną pożyczkę wypłaca nabywcy wynagrodzenie o określonym oprocentowaniu i zobowiązuje się zwrócić wartość nominalną w określonym terminie wykupu. Najczęściej emitentami obligacji są rządy państw, które poprzez emisję papierów dłużnych finansują deficyt budżetowy, ale emitentami mogą być również gminy i przedsiębiorstwa. Osoba fizyczna nie może być emitentem.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 12

Pytanie nr 13

Minimalny kapitał spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce wynosi:

a) 1000 zł,
b) 5000 zł,
c) 50 000 zł,
d) 1 000 000 zł.

Komentarz:

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5000 zł (minimalna wartość udziału to 50 złotych).

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 13

Pytanie nr 14

Która z kombinacji barier wejścia i wyjścia jest najkorzystniejsza dla inwestora zainteresowanego wejściem do sektora?

a) niskie bariery wejścia, niskie bariery wyjścia,
b) niskie bariery wejścia, wysokie bariery wyjścia,
c) wysokie bariery wejścia, niskie bariery wyjścia,
d) wysokie bariery wejścia, wysokie bariery wyjścia.

Komentarz:

Bariery wejścia są jednym z kryteriów decydujących o atrakcyjności sektora. Najczęściej rozpatruje się je w podziale na dwie grupy: bariery konkurencyjne (wynikające przede wszystkim ze wcześniejszych działań konkurentów obecnych już w sektorze) oraz bariery biurokratyczne (związane przede wszystkim z działalnością regulacyjną państwa). Do barier konkurencyjnych można zaliczyć między innymi: zakres działalności konieczny, aby uzyskać efekty skali, ograniczenie dostępu do kanałów dystrybucji (np. producenci lodów, wstawiając do sklepów detalicznych swoje firmowe zamrażarki, utrudniają dostęp innym graczom – ze względu na ograniczenie przestrzeni właściciel nie zawsze zgodzi się na wstawienie kolejnej zamrażarki) czy też wymagany przez odbiorców poziom technologiczny lub jakość produktów, które nowemu podmiotowi ze względu na wcześniejszą nieobecność w sektorze trudniej będzie osiągnąć.

Im wyższe bariery wejścia, tym sektor jest bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorstw w nim obecnych. Ale wysokie bariery wejścia są też korzystne dla przedsiębiorstw niebędących w sektorze i zamierzających do niego wejść – muszą one ponieść dodatkowe nakłady finansowe na sforsowanie barier, ale w zamian wykupują „polisę”, która chroni przed napływem do sektora innych graczy.

Bariery wyjścia ograniczają możliwość szybkiego wyjścia z sektora. Dlatego najkorzystniejsza kombinacja barier to wysokie bariery wejścia i niskie bariery wyjścia.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 14

Pytanie nr 15

Zwierzęta symbolicznie opisujące poglądy członków Rady Polityki Pieniężnej to:

a) byki i niedźwiedzie,
b) jastrzębie i gołębie,
c) sępy i lisy,
d) sowy i orły.

Komentarz:

Wśród przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej można wyróżnić zwolenników bardziej lub mniej twardych działań związanych z polityką monetarną. Zwolenników twardych działań (restrykcyjnej polityki pieniężnej) określa się mianem jastrzębi. Zwolennicy działań łagodnych (ekspansywnej polityki pieniężnej) określani są mianem gołębi.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 15

Pytanie nr 16

Dźwignia operacyjna pozwala określić:

a) jak zmieni się zysk operacyjny w zależności od poziomu sprzedaży,
b) jak zmieni się zysk operacyjny w zależności od poziomu kosztów przeciętnych,
c) jak zmieni się zysk operacyjny w zależności od poziomu zadłużenia,
d) jak zmieni się zysk operacyjny przy zmianie kursu walutowego o 1%.

Komentarz:

Udział kosztów stałych decyduje o reakcji zysku przedsiębiorstwa na zmiany rozmiarów sprzedaży. Zwiększenie rozmiarów wytworzonej i sprzedanej produkcji powoduje spadek jednostkowych kosztów stałych, a zatem także obniżenie kosztów jednostkowych. Następuje wówczas proporcjonalny wzrost przychodów ze sprzedaży i znacznie szybszy wzrost zysku operacyjnego. Zjawisko to nazywane jest dźwignią operacyjną.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 16

Pytanie nr 17

Podstawową cechą zaangażowania pracownika w organizację  nie jest:

a) efektywne działanie na rzecz własnego rozwoju,
b) identyfikacja,
c) pasja,
d) stabilizacja.

Komentarz:

Zaangażowanie pracownika w organizację oznacza jego utożsamienie się z celami i wartościami firmy, potrzebę przynależności do organizacji oraz skłonność/gotowość do przedkładania interesów firmy nad własne.

Podstawowymi cechami zaangażowania w organizację są stabilizacja (poczucie przynależności do organizacji – dzięki niemu pracownik zaspokaja swoje potrzeby bezpieczeństwa), identyfikacja (z celami i wartościami firmy) i pasja (zgodność treści pracy z zainteresowaniami pracownika) oraz efektywne działanie na rzecz organizacji. Efektywne działanie na rzecz własnego rozwoju nie jest cechą zaangażowania pracownika w organizację (cele rozwojowe pracownika mogą być zupełnie rozbieżne z celami organizacji).

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 17

Pytanie nr 18

Błąd polegający na nadmiernym uwzględnianiu w ocenie tych zdarzeń, które miały miejsce tuż przed oceną, to błąd:

a) atrybucji,
b) kontrastu,
c) ostatnich dokonań,
d) tendencji centralnej.

Komentarz:

Błąd ostatnich dokonań w ocenie pracownika to uwzględnianie głównie zachowań, które miały miejsce tuż przed oceną. Niedoświadczeni menedżerowie miewają tendencję do zapamiętywania niedawnych zachowań pracownika i zapominania o zachowaniach wcześniejszych. Ten błąd może sprawić, że pracownik, który przez cały rok był bardzo zaangażowany i tuż przed oceną zaliczył drobne niepowodzenie, zostanie oceniony negatywnie.

 

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 18

Pytanie nr 19

Najtrudniejszymi do zaobserwowania i zmiany elementami kultury organizacyjnej są:

a) artefakty,
b) normy,
c) wartości,
d) założenia podstawowe.

Komentarz:

Wszystkie opisane w pytaniu elementy kultury organizacyjnej to składowe modelu E. Scheina.

OP8 okręgowe pyt. 19 komentarz rysunek

Założenia podstawowe to najtrwalszy i jednocześnie najtrudniejszy do zaobserwowania element kultury organizacyjnej. Zalicza się do nich np. stosunek członków grupy do życia, celu organizacji, postrzegania otoczenia w kategoriach szans lub zagrożeń oraz założenia dotyczące relacji międzyludzkich i natury człowieka. Na założenia podstawowe największy wpływ ma założyciel organizacji i kadra zarządzająca najwyższego szczebla.

Pytanie nr 20

Do podstawowych funkcji kultury organizacyjnej nie zalicza się funkcji:

a) adaptacyjnej,
b) integracyjnej,
c) motywacyjnej,
d) percepcyjnej.

Komentarz:

Podstawowe funkcje kultury organizacyjnej to funkcja integracyjna (przyspieszenie integracji m.in. poprzez wprowadzenie standardów zachowań, wspólnych wartości, ujednoliconych systemów komunikacji), funkcja adaptacyjna (związana ze stosowaniem gotowych schematów jako reakcji na zmiany otoczenia) oraz funkcja percepcyjna (związana z ujednoliconym sposobem postrzegania otoczenia, wypracowaniem wspólnych kryteriów oceny zjawisk i sytuacji).

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 20

Pytanie nr 21

Do makrootoczenia browaru nie zalicza się:

a) dostawców chmielu,
b) regulacji prawnych dotyczących reklamy alkoholu,
c) trendów społecznych związanych ze spędzaniem czasu wolnego,
d) zmiany PKB per capita.

Komentarz:

Otoczenie przedsiębiorstwa możemy podzielić na dwa obszary. Makrootoczenie (otoczenie dalsze) – definiowane jest jako grupa czynników, które mogą istotnie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednak przedsiębiorstwo nie jest w stanie wywierać wpływu na te czynniki. Istnieje wiele segmentacji makrootoczenia, najczęściej dzieli się je na otoczenie społeczne, demograficzne, prawne, międzynarodowe, technologiczne, polityczne i ekonomiczne. Otoczenie konkurencyjne jest drugim obszarem otoczenia przedsiębiorstwa – w jego skład wchodzą między innymi klienci, dostawcy, istniejący konkurenci oraz potencjalni konkurenci).

OP8 okręgowe pyt. 21 komentarz rysunek

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 21

Pytanie nr 22

Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące analizy SWOT.

a) Analiza SWOT sporządzana na potrzeby zarządzania nie jest samodzielną techniką analityczną tylko sposobem prezentacji wyników innych analiz.
b) Mocne i słabe strony w analizie SWOT mogą dotyczyć tylko analizowanego przedsiębiorstwa.
c) Przedsiębiorstwo jest w najkorzystniejszej sytuacji rozwojowej, jeżeli w każdym obszarze analizy SWOT znajduje się taka sama liczba elementów.
d) Szanse i zagrożenia w analizie SWOT mogą dotyczyć tylko otoczenia analizowanej firmy.

Komentarz:

SWOT jest metodą analizy pozycji strategicznej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa wykorzystywaną w zarządzaniu strategicznym w oparciu o cztery elementy: szanse (czynniki zewnętrzne pozytywne), zagrożenia (czynniki zewnętrzne negatywne) oraz mocne i słaby strony przedsiębiorstwa. Nie jest to samodzielna technika, poprawne wypełnienie pól w analizie SWOT wymaga zastosowania innych technik (najczęściej analizy makrootoczenia i punktowej analizy atrakcyjności sektora do identyfikacji szans i zagrożeń oraz analizy kluczowych czynników sukcesu i łańcucha wartości do identyfikacji mocnych i słabych stron).

 

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 22

Pytanie nr 23

Leasing, w przypadku którego zawierana umowa jest długookresowa i obejmuje zazwyczaj pełny okres zużycia leasingowanej rzeczy, w którym strony nie mogą bez odszkodowania odstąpić od umowy przed końcem jej okresu i w którym koszty konserwacji oraz napraw ponosi leasingobiorca, to leasing:

a) finansowy,
b) mieszany,
c) operacyjny,
d) pośredni.

Komentarz:

Leasing to forma finansowania wykorzystywana szczególnie w sytuacji inwestowania w dobra trwałe, takie jak np. maszyny i samochody. W leasingu finansowym przedmiot formalnie również należy do finansującego, jednak korzystający ma prawo do amortyzowania go w rozliczeniach księgowych. Po okresie obowiązywania umowy przedmiot przechodzi również formalnie na własność leasingobiorcy, o ile umowa leasingowa nie stanowi inaczej.

 

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 23

Pytanie nr 24

Bezrobocie frykcyjne to bezrobocie:

a) związane z kryzysem gospodarczym,
b) związane z wahaniami zatrudnienia zimą i latem,
c) związane z mobilnością ludności,
d) związane ze wzrostem kosztów pracy.

Komentarz:

Bezrobocie to sytuacja, w której ludzie mogący i chcący pracować przy stawkach płacy oferowanych na rynku poszukują pracy, ale nie są w stanie jej znaleźć.

Bezrobocie związane z kryzysem gospodarczym to bezrobocie koniunkturalne (wahania ponadroczne).

Bezrobocie związane z wahaniami na rynku pracy w skali jednego roku to bezrobocie sezonowe.

Bezrobocie związane z mobilnością ludności (krótkotrwałe, ale zawsze występujące) to bezrobocie frykcyjne (inaczej bezrobocie mobilne, płynne).

 

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 24

Pytanie nr 25

W ramach notowań jednolitych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych kursy spółek ustalane są:

a) jednokrotnie w ciągu dnia,
b) dwukrotnie w ciągu dnia,
c) trzykrotnie w ciągu dnia,
d) czterokrotnie w ciągu dnia.

Komentarz:

W systemie kursu jednolitego notowania opierają się na procedurze fixingu. Jest to mechanizm ustalenia ceny papieru wartościowego na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem notowań. W tym systemie wszystkie transakcje dla danego papieru zawierane są po tym samym kursie. Na GPW kurs w ramach notowań jednolitych wyznaczany jest dwukrotnie w ciągu dnia. W przeszłości wykorzystywane były też notowania z pojedynczym fixingiem, lecz aktualnie żaden z papierów wartościowych nie jest notowany w tym systemie.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 25

Pytanie nr 26

Istotnym dokumentem wpływającym na rynek kredytów hipotecznych w Polsce jest Rekomendacja S, w której zostały określone między innymi procedury przyznawania kredytów, minimalne zabezpieczenia oraz zasady kontroli ryzyka. Instytucją, która wydała rekomendację jest:

a) Komisja Nadzoru Finansowego,
b) Ministerstwo Finansów,
c) Narodowy Bank Polski,
d) Związek Banków Polskich.

Komentarz:

Najważniejszym regulatorem rynku finansowego jest w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego. Istotnym narzędziem wpływania KNF na rynek jest wydawanie rekomendacji dla sektora bankowego. Z pełną listą rekomendacji można zapoznać się na stronie:
http://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/rekomendacje/rekomendacje.html

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 26

Pytanie nr 27

Na koniec stycznia 2013 roku zaległe zadłużenie Polaków przekroczyło:

a) 363 mln zł,
b) 38,5 mld zł,
c) 183 mld zł,
d) 79 mld euro.

Komentarz:

Na koniec stycznia 2013 roku zaległe długi Polaków (czyli niespłacane przez 60 dni) przekroczyły 38,5 mld zł. Średnia wartość zadłużenia na 1 dłużnika wyniosła 17 100 złotych (rekordzistą jest mieszkaniec Mazowsza z zadłużeniem przekraczającym 102 mln złotych).

 

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 27

Pytanie nr 28

Wskaż, które ze zdań dotyczących motywacji jest prawdziwe.

a) Najskuteczniej na pracowników działa motywacja zewnętrzna.
b) Skomplikowane i złożone zadania warto dzielić na mniejsze części.
c) Podwyższenie wynagrodzenia pracownikowi to przykład zastosowania motywacji pozytywnej i wewnętrznej.
d) Menedżer nie powinien w żadnym stopniu delegować zadań pracownikom, ponieważ związany z tym stres działa na pracowników demotywująco.

Komentarz:

Motywacje zewnętrzne, czyli związane z chęcią uzyskania nagrody bądź uniknięcia kary, są mniej skuteczne niż działania podejmowane dla samego siebie, z przekonania, że mają sens.

Jeżeli zadanie jest złożone i skomplikowane, to osobie, która jest mniej zmotywowana, perspektywa jego realizacji może wydawać się tak odległa, że aż nierealna. Podzielenie zadania na mniejsze części powoduje, że w drodze do celu motywują wszystkie drobne wcześniejsze sukcesy.

Podwyższenie wynagrodzenia to przykład zastosowania motywacji pozytywnej (nagroda), ale zewnętrznej (pracownik nie pracuje z własnego przekonania, tylko dla uzyskania nagrody, jaką jest zapłata).

Czynnikiem zwiększającym motywację pracowników jest samodzielność realizacji zadań. Zadania nie mogą być zbyt trudne, niedostosowane do kompetencji danej osoby, bo wtedy rzeczywiście stres może działać paraliżująco.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 28

Pytanie nr 29

Dobra, w przypadku których istnieje możliwość wyłączenia z ich konsumpcji osób, które za te dobra nie płacą i w przypadku których występuje konkurencyjność konsumpcji (kolejna osoba zmniejsza użyteczność pozostałych konsumentów), to dobra:

a) klubowe,
b) prywatne,
c) publiczne,
d) wolne.

Komentarz:

Klasyczny podział dóbr wyróżnia dobra publiczne, prywatne, klubowe i wolne.

Dobra klubowe to dobra, do dystrybucji których można wykorzystać mechanizm rynkowy (za skorzystanie z nich trzeba zapłacić), ale każda kolejna osoba nie zmniejsza użyteczności pozostałych – np. wykład z biletami wstępu, wejście do klubu.

Dobra prywatne to dobra, w przypadku których istnieje możliwość wyłączenia z ich konsumpcji osób niepłacących za nie i w przypadku których występuje konkurencyjność konsumpcji (kolejna osoba zmniejsza użyteczność pozostałych konsumentów).

Dobra publiczne to dobra, w przypadku których nie występuje konkurencyjność konsumpcji (mogą jednocześnie być używane przez wiele osób)  i bardzo trudno wyłączyć z konsumpcji osoby, które za nią nie zapłaciły. Przykładem dobra publicznego jest obrona narodowa.
Dobra wolne to dobra, które w określonych warunkach występują w nieograniczonej ilości (np. powietrze). Nieograniczona podaż oznacza, że cena za dobro w warunkach rynkowych byłaby zerowa. Każda kolejna osoba nie zmniejsza możliwości konsumpcji pozostałych osób.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 29

Pytanie nr 30

Wskaż, w jaki sposób poziom motywacji wpływa na wykonywanie zadań.

a) Skuteczność wykonywania zadań zawsze wzrasta wraz ze wzrostem motywacji.
b) Przy wykonywaniu trudnych i złożonych zadań optymalny jest bardzo wysoki poziom motywacji.
c) Przy wykonywaniu prostych i łatwych zadań optymalny jest stosunkowo wysoki poziom motywacji.
d) Skrajnie niski poziom motywacji w większym stopniu obniża skuteczność wykonywania zadań niż skrajnie wysoki.

Komentarz:

Poziom wykonania zadań zależy od motywacji i trudności zadania. W przypadku zadań łatwych i prostych wyższy poziom motywacji podnosi skuteczność wykonania. Jednak w przypadku zadań trudnych i złożonych optymalny jest niższy poziom motywacji. Umiarkowany poziom motywacji jest zasadniczo najlepszy dla zadań o umiarkowanym stopniu trudności.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 30

Pytanie nr 31

W styczniu 2013 roku prezesem zarządu GPW został:

a) Andrzej Jakubiak,
b) Adam Maciejewski,
c) Wiesław Rozłucki,
d) Jacek Socha.

Komentarz:

W styczniu 2013 roku WZA GPW SA zadecydowało, że prezesem zarządu GPW zostanie Adam Maciejewski. Zastąpił on odwołanego Ludwika Sobolewskiego.

 

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 31

Pytanie nr 32

Która z perspektyw nie jest podstawową perspektywą zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard)?

a) perspektywa finansów,
b) perspektywa pracowników,
c) perspektywa procesów wewnętrznych,
d) perspektywa wzrostu i rozwoju.

Komentarz:

Balanced Scorecard to narzędzie pomiaru sukcesu organizacji oraz identyfikacji obszarów wymagających poprawy zaproponowane przez Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona. Zdaniem autorów organizacje zbyt często koncentrują się na aspektach finansowych, pomijając inne kryteria niemierzalne lub jakościowe, które w równie istotnym stopniu wpływają na charakter przewagi konkurencyjnej.
W metodzie Balanced Scorecard wizja rozwoju przedsiębiorstwa jest przekładana na wymiar finansowy, klientów, procesów wewnętrznych, wzrostu i rozwoju. W każdej z czterech perspektyw menedżerowie wskazują kryteria istotne dla sukcesu organizacji. Więcej o Balanced Scorecard na stronie: http://www.balancedscorecard.org


OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 32

Pytanie nr 33

Największy udział w dochodach budżetowych w Polsce w 2013 roku będzie miał podatek:

a) akcyzowy,
b) CIT,
c) PIT,
d) VAT.

Komentarz:

Zgodnie z budżetem na 2013 rok dochody podatkowe wyniosą 266 982 697 tys. złotych. Na tę kwotę składają się dochody m.in. z następujących podatków:

 • VAT – 126 414 509 tys. zł,
 • akcyza – 64 543 730 tys. zł,
 • CIT – 29 638 450 tys. zł,
 • PIT – 42 936 000 tys. zł,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin – 2 200 000 tys. złotych.

Dochody niepodatkowe zaplanowano na 30 806 651 tys. złotych. Będą to:

 • dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku –5 860 010 tys. zł,
 • dochody z cła – 2 001 000 tys. zł,
 • wpłaty z zysku NBP – 401 900 tys. zł,
 • opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe –20 160 479 tys. zł,
 • wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 2 383 262 tys. złotych.

VAT ma nie tylko największy udział w dochodach budżetowych ze wszystkich podatków, ale również ze wszystkich innych kategorii dochodów.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 33

Pytanie nr 34

Bank centralny, prowadząc ekspansywną politykę pieniężną:

a) obniża stopę rezerw obowiązkowych,
b) podwyższa stopę redyskontową,
c) sprzedaje bankom komercyjnym papiery wartościowe,
d) tworzy dodatkową rezerwę walutową.

Komentarz:

Ekspansywna polityka pieniężna to polityka związana ze zwiększaniem podaży pieniądza. Bank centralny, chcąc zwiększyć podaż pieniądza, może obniżyć stopę rezerw obowiązkowych, obniżyć centralne stopy procentowe (w pytaniu jedna z nich, stopa redyskontowa) lub kupić od banków komercyjnych papiery wartościowe (wtedy banki zostaną zasilone pieniądzem do prowadzenia akcji kredytowej).

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 34

Pytanie nr 35

Roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 roku  wyniósł według wyliczeń GUS:

a) 102,1,
b) 103,7,
c) 105,6,
d) 109,3.

Komentarz:

Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950–2012 przedstawia poniższa tabelka:

OP8 okręgowe pyt. 35 komentarz rysunek

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm

 

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 35

Pytanie nr 36

Poniższy rysunek wykorzystywany jest głównie w analizie:

OP8 okręgowe pyt. 36 wykres

a) fundamentalnej,
b) hybrydowej,
c) strategicznej,
d) technicznej.

Komentarz:

Analiza fundamentalna polega na kompleksowej ocenie potencjału wzrostu wartości spółki (np. analiza strategiczna spółki, perspektywy dla rynków na których działa, kondycja finansowa).

Analiza techniczna opiera się na założeniu, że rynek w czasie rzeczywistym dyskontuje wszystkie dostępne informacje. Zwolennicy tej metody analizują przede wszystkim trendy tworzone przez kursy akcji. Zgodnie z ich przekonaniem trendy te są odzwierciedleniem zmiennych nastrojów inwestorów,
a zachowania grupowe układają się w powtarzalne fazy, które da się ująć w matematyczne schematy.
W praktyce analiza techniczna to analiza wzorów (nazywanych formacjami) tworzonych przez wykresy kursów i odkrywanie trendów w fazie początkowej. Dzięki temu inwestor może podjąć decyzję o zakupie akcji na początku trendu wzrostowego i wycofać się z inwestycji na początku trendu spadkowego. Na rysunku przedstawiony został wykres świecowy – każda świeca pokazuje rozpiętość notowań z danego dnia (jedna z popularniejszych form przedstawiania danych na potrzeby analizy technicznej) – oraz wykres wolumenu i wybrane dodatkowe wskaźniki.

Analiza hybrydowa polega na łączeniu analizy fundamentalnej i technicznej. Analiza fundamentalna służy do wyboru spółek, a techniczna do wyboru momentu dokonania inwestycji.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 36

Pytanie nr 37

Ustalony w styczniu 2013 roku budżet UE na lata 2014-2020 przewiduje, że z 960 mld euro łącznej puli zobowiązań budżetowych (908,5 mld euro w płatnościach) UE Polska otrzyma:

a) 36 mld euro,
b) 73,6 mld euro,
c) 105,8 mld euro,
d) 147,5 mld euro.

Komentarz:

Ustalony w styczniu 2013 roku budżet UE na lata 2014-2020 przewiduje, że z 960 mld euro w tzw. zobowiązaniach, a w płatnościach ok. 908,4 mld euro Polska ma otrzymać 105,8 mld euro, w tym 72,9 mld euro na realizację polityki spójności i 28,5 mld euro na Wspólną Politykę Rolną.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 37

Pytanie nr 38

Ile polskich firm znalazło się w opublikowanym przez Komisję Europejską w grudniu 2012 roku dorocznym rankingu 1500 przedsiębiorstw, które inwestują najwięcej w badania i rozwój?

a) 17,
b) 9,
c) 4,
d) 0

Komentarz:

W opublikowanym przez Komisję Europejską w grudniu 2012 roku dorocznym rankingu 1500 przedsiębiorstw, które inwestują najwięcej w badania i rozwój, nie znalazło się żadne przedsiębiorstwo z Polski. Z 1500 przebadanych firm 503 mają siedzibę w USA, 405 w UE, 296 w Japonii a 296 w innych państwach, głównie w Szwajcarii, Korei Południowej, Chinach i Indiach. Spośród krajów UE większość pochodzi z Niemiec – 108 firm, Wielkiej Brytanii – 81, Francji – 58, a ponad 20 ze Szwecji, Holandii, Włoch oraz Danii. Pełne zestawienie dostępne jest pod adresem:
forsal.pl/artykuly/678118,ranking_2012_eu_industrial_r_d_investment_scoreboard_pelne_zestawienie.html.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 38

Pytanie nr 39

Cechą zasobów strategicznych nie jest:

a) cenność,
b) niski koszt,
c) rzadkość,
d) trudność imitacji.

Komentarz:

Aby zasoby mogły zostać uznane za strategiczne, muszą spełniać 4 kryteria – muszą być:

 • cenne,
 • rzadkie,
 • trudne do imitacji,
 • efektywne w wykorzystaniu.

Niski koszt nie jest cechą zasobów strategicznych. Niski koszt pozyskania zasobu może co prawda umożliwiać zastosowanie przewagi kosztowej, ale mogą z tego skorzystać również inne firmy, więc przewaga nie będzie trwała.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 39

Pytanie nr 40

Który z przedstawionych wykresów odzwierciedla typowy przebieg sytuacji konfliktowej, w której nie podjęto próby rozwiązania konfliktu?

OP8 okręgowe pyt. 40 wykres

a) sytuacja 1,
b) sytuacja 2,
c) sytuacja 3,
d) sytuacja 4.

Komentarz:

Typowy konflikt, jeśli nie zostanie podjęta żadna interwencja, w miarę upływu czasu będzie eskalował (będzie się zwiększała siła konfliktu). Przedstawiono to na wykresie obrazującym sytuację 2.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 40

Pytanie nr 41

W modelu zaangażowania pracowników według firmy Mercer pracownik, który aktywnie szuka możliwości spełnienia misji organizacji, pozytywnie wypowiada się o wyrobach i usługach organizacji, rekomenduje innym przedsiębiorstwo jako dobre miejsce do pracy i jest gotowy wstrzymać się od krytyki dla dobra organizacji, to pracownik:

a) oddany,
b) orędownik,
c) usatysfakcjonowany,
d) zmotywowany.

Komentarz:

W modelu zaangażowania pracowników według firmy Mercer pracownik, który aktywnie szuka możliwości spełnienia misji organizacji, pozytywnie wypowiada się o wyrobach i usługach organizacji, rekomenduje innym przedsiębiorstwo jako dobre miejsce do pracy i jest gotowy wstrzymać się od krytyki dla dobra organizacji, to orędownik (najwyższy stopień zaangażowania). Nieco niżej znajduje się pracownik oddany (pracuje wspólnie, aby osiągnąć cele zespołowe, ma poczucie przynależności do organizacji, poczucie wartości i zaangażowania w pracę). Jeszcze niższy poziom zaangażowania reprezentuje pracownik zmotywowany (który pracuje, ale podstawą jego motywacji są cele osobiste). Najsłabiej zaangażowany będzie pracownik usatysfakcjonowany (jest zadowolony z pracy, ale nie wykracza poza określone normy, nie musi być koniecznie pracownikiem zespołowym).

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 41

Pytanie nr 42

Wskaźnik fluktuacji kadr to:

a) liczba pracowników, którzy odeszli z przedsiębiorstwa z własnej inicjatywy w danym okresie, do stanu zatrudnienia na koniec badanego okresu,
b) liczba pracowników, którzy zostali zwolnieni ze względu na słabe wyniki, do stanu zatrudnienia na koniec badanego okresu,
c) liczba wszystkich aplikacji kandydatów do pracy, które napłynęły w badanym okresie, do liczby przeprowadzanych w tym czasie rekrutacji,
d) liczba wakatów do ogólnej liczby stanowisk (na koniec badanego okresu).

Komentarz:

Płynność pracownicza (fluktuacja kadr) to zjawisko odchodzenia pracowników z przedsiębiorstwa z własnej inicjatywy. Do mierzenia rozmiaru tego zjawiska wykorzystuje się wskaźnik fluktuacji kadr (wskaźnik płynności kadr). Jest to stosunek liczby pracowników, którzy odeszli z przedsiębiorstwa z własnej woli, do ogółu zatrudnionych na koniec badanego okresu. Wzrost wartości tego wskaźnika jest zawsze dla menedżerów sygnałem alarmowym (tym bardziej że z własnej woli odchodzą w pierwszej kolejności pracownicy najlepsi, którzy nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy u konkurencji).

 

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 42

Pytanie nr 43

Poniższy rysunek przedstawia wartości pięciu wymiarów kultury narodowej z badania G. Hofstedego.

OP8 okręgowe pyt. 43 wykres

Przedstawiony profil jest charakterystyczny dla:

a) Chin,
b) Niemiec,
c) USA,
d) Szwecji.

Komentarz:

Powyższy profil przedstawia wartości charakterystyczne dla kultury chińskiej. Szczególnie wyraźnym elementem jest długoterminowość (cierpliwość i konsekwencja w realizacji celów) i bardzo duży kolektywizm (równoznaczny z niskim indywidualizmem).

 

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 43

Pytanie nr 44

Jedną ze strategii zalecanych menedżerowi kierującemu zespołem w kulturze rywalizacji jest:

a) strategia konfrontacji,
b) strategia inspirowania,
c) strategia poszukiwania podobieństw,
d) strategia unikania różnic.

Komentarz:

Kultury rywalizacji składają się z kilku konkurujących subkultur, w których dysonans kulturowy jest źródłem mobilizacji. Rola kierownika bardzo często sprowadza się do podsycania konfliktów, które stanowią główną siłę napędową zespołów pracowników. Wśród pracowników występuje poszanowanie hierarchii, ale jednocześnie lider musi być najlepszy (tylko w taki sposób można osiągnąć zwycięstwo). Kultury rywalizacji są charakterystyczne dla większości działów sprzedaży czy przedstawicieli handlowych, gdzie cały czas występuje presja na osiągnięcie wyniku. Skuteczne strategie dla menedżera kierującego zespołem w kulturze rywalizacji to konfrontacja lub współzawodnictwo.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 44

Pytanie nr 45

W lutym 2013 r. na warszawskiej GPW doszło do znaczącej przeceny akcji jednej z większych spółek giełdowych, wchodzących w skład WIG20. Blisko 30% wartości w ciągu jednego dnia straciły akcje:

a) KGHM,
b) PKO BP,
c) PZU,
d) TP SA.

Komentarz:

Przecena, która wstrząsnęła akcjonariuszami, wywołując lawinową panikę i pogłębiając spadki, dotyczyła akcji TP SA. Rynek zareagował na informacje o znacznie słabszych wynikach niż oczekiwano i zapowiedzi obniżenia dywidendy w stosunku do wcześniejszych deklaracji zwiększoną wyprzedażą akcji telekomunikacyjnego bluechipa. Tak duży spadek uzmysławia, że na giełdzie w szybki sposób można również stracić (choć takie duże jednodniowe spadki w przypadku największych spółek są niezwykłą rzadkością).

 

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 45

Pytanie nr 46

Które z zachowań nie jest zalecane małym firmom w sytuacji, gdy do sektora wchodzi przedsiębiorstwo globalne?

a) czołowa konkurencja,
b) nawiązanie współpracy jako kooperant z globalnym graczem,
c) połączenie się z innymi przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w sektorze,
d) stowarzyszenie się z innymi przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w sektorze.

Komentarz:

W przypadku ekspansji firmy globalnej mała firma nie jest w stanie rywalizować, stosując strategię czołowej konkurencji. Potencjał konkurencyjny (know-how, doświadczenie, zaplecze kapitałowe) małej firmy jest niższy niż firmy globalnej i rywalizacja czołowa w dłuższym horyzoncie czasowym zawsze będzie skazywała małą firmę na porażkę. Zalecaną strategią w takiej sytuacji może być wybranie niszy (zbyt małej i przez to nieatrakcyjnej dla firmy globalnej, ale umożliwiającej dobre funkcjonowanie małej firmie), konsolidacja z innymi mniejszymi firmami lub współpraca z firmą globalną jako jej podwykonawca.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 46

Pytanie nr 47

6 marca 2013 r. na zamknięciu notowań na GPW WIG20 uzyskał:

a) <0; 2400) pkt.,
b) <2400; 2600) pkt.,
c) <2600; 2800) pkt.,
d) <2800; ?) pkt.

Komentarz:

Zgodnie z notowaniami z 6 marca 2013 r. odpowiedzią poprawną jest b).

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 47

Pytanie nr 48

Przedsiębiorstwo osiągnęło następujące wyniki finansowe: ROE = 12%, wartość aktywów = 100 000, przychody ze sprzedaży = 105 000, kapitał własny / aktywa = 60%. Zysk netto przedsiębiorstwa wynosi:

a) 6300,
b) 7200,
c) 12 000,
d) 12 600.

Komentarz:

Zysk netto obliczamy w następujący sposób:

Wiemy, że:

ROE = zysk netto / kapitał własny = 12%,
Kapitał własny / aktywa = 60%,
Aktywa = 100.000.

Zatem:

Zysk netto = kapitał własny x 12%,
Kapitał własny = 60% x 100.000 = 60.000,

Stad:
Zysk netto = 60.000 x 12% = 7200.

 

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 48

Pytanie nr 49

Przedsiębiorstwo osiągnęło następujące wyniki finansowe: ROE = 12%, wartość aktywów = 100 000, przychody ze sprzedaży = 105 000, kapitał własny / aktywa = 60%. Rentowność sprzedaży (ROS) przedsiębiorstwa wynosi:

a) 6,86%,
b) 7,24%,
c) 7,5%,
d) 12,6%.

Komentarz:

Rentowność sprzedaży obliczamy w następujący sposób:

Wiemy, że:

Rentowność sprzedaży (ROS) = (zysk netto / przychody ze sprzedaży) x 100%,


ROE = zysk netto / kapitał własny = 12%,
Kapitał własny / aktywa = 60%,
Aktywa = 100.000.

Zatem: 

Zysk netto = kapitał własny x 12%,
Kapitał własny = 60% x 100.000 = 60.000,

Stad: 
Zysk netto = 60.000 x 12% = 7200.

Sprzedaż = 105.000.

Zatem:

ROS = (7200 / 105.000) x 100% = 6,86%.

 

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 49

Pytanie nr 50

Przedsiębiorstwo osiągnęło następujące wyniki finansowe: ROE = 12%, wartość aktywów = 100 000, przychody ze sprzedaży = 105 000, kapitał własny / aktywa = 60%. Rentowność aktywów (ROA) przedsiębiorstwa wynosi:

a) 6,86%,
b) 7,2%,
c) 7,5%,
d) 12,6%.

Komentarz:

Rentowność aktywów (ROA) obliczamy w następujący sposób:

Wiemy, że:

ROA = (zysk netto / aktywa ogółem) x 100%,

ROE = zysk netto / kapitał własny = 12%,
Kapitał własny / aktywa = 60%,
Aktywa = 100.000.

Zatem: 

Zysk netto = kapitał własny x 12%,
Kapitał własny = 60% x 100.000 = 60.000,

Stad: 
Zysk netto = 60.000 x 12% = 7200.

Aktywa = 100.000.

Zatem:

ROA = (7200 / 100 000) x 100 % = 7,2%.

OP8 okręgowe rozkład odpowiedzi wykres pyt. 50

Testy interaktywne

Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...

inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości