Pytania testowe

Eliminacje centralne - VIII edycja (12/13)

Pytanie nr 1

Według modelu Tuckmana ostatnim etapem budowania zespołu jest:

a) docieranie,
b) formowanie,
c) normowanie,
d) współdziałanie.

Komentarz:

Zgodnie z modelem Tuckmana zespoły budują swoją dojrzałość, ewolucyjnie przechodząc przez różne etapy. Typowy cykl życia zespołu ma następujące fazy:

 • formowanie,
 • docieranie,
 • normowanie,
 • współdziałanie/wykonanie.

W ostatniej fazie dojrzałości zespołu zachowania indywidualne występują w małym zakresie, przeważają zachowania zadaniowe i zespołowe. To sprawia, że zespół koncentruje się na osiąganiu celów, jego członkowie chętniej angażują się we współpracę i następuje podział przywództwa odpowiednio do potrzebnych umiejętności.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 1

Pytanie nr 2

Według typów osobowości Hipokratesa sangwinik to:

a) człowiek depresyjny, który nie wie, co chce w życiu osiągnąć, obwiniający za porażki inne osoby,
b) człowiek impulsywny i drażliwy, często popadający w konflikty, robiący wiele rzeczy na raz,
c) człowiek powolny, niedążący do większych zmian w swoim życiu, zadowolony z tego, co osiągnął do tej pory,
d) optymista, człowiek radosny, umiejący realizować swoje cele, działający dynamicznie.

Komentarz:

Hipokrates wyróżnił cztery podstawowe typy osobowości.

 • melancholik - człowiek depresyjny, który nie wie, co chce w życiu osiągnąć, obwiniający za porażki inne osoby,
 • choleryk - człowiek impulsywny i drażliwy, często popadający w konflikty, robiący wiele rzeczy na raz,
 • flegmatyk - człowiek powolny, niedążący do większych zmian w swoim życiu, zadowolony z tego, co osiągnął do tej pory,
 • sangwinik - optymista, człowiek radosny, umiejący realizować swoje cele, działający dynamicznie.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 2

Pytanie nr 3

Która z cech nie odnosi się do kultury proefektywnościowej?

a) integracja i lojalność pracowników mobilizują ich do angażowania się na rzecz przedsiębiorstwa bez dodatkowych zewnętrznych oddziaływań,
b) organizacja jest otwarta na eksperymenty i nowe doświadczenia,
c) władza przełożonego oparta jest na autorytecie osobistym, wynikającym z kompetencji zwierzchnika, a podwładni sami ją akceptują,
d) w organizacji obowiązuje \

Komentarz:

Kultura proefektywnościowa sprzyja zwiększaniu efektywności organizacji. Jej założeniem jest otwartość organizacji na sygnały z otoczenia oraz na eksperymenty i nowe doświadczenia. Celem organizacji funkcjonującej w ramach kultury proefektywnościowej jest jej jak najlepsze dostosowanie się do zmian w otoczeniu i uelastycznienie działania. „Jedno najlepsze rozwiązanie” zniechęca do eksperymentowania (nawet jeżeli coś zostanie wynalezione, to i tak nie będzie szans na wdrożenie).

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 3

Pytanie nr 4

Czasowe współdziałanie konkurentów rozwiązywane po zakończeniu przedsięwzięcia nakierowane na wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych to:

a) alians technologiczny,
b) fuzja,
c) inwestycja typu greenfield,
d) umowa franczyzowa.

Komentarz:

Czasowe współdziałanie konkurentów rozwiązywane po zakończeniu zadania to alians (nie oznacza on pełnej współpracy między podmiotami, dotyczy wybranych obszarów i nie stanowi formy stałej – taka sytuacją powoduje, że alians jest formą pośrednią między fuzją i rywalizacją). Jeżeli zakres współpracy dotyczy przede wszystkim prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, to mamy do czynienia z aliansem technologicznym.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 4

Pytanie nr 5

Strategia dyferencjacji polega na:

a) osiąganiu przewagi konkurencyjnej poprzez obniżanie kosztów,
b) stosowaniu zintegrowanego podejścia do zarządzania,
c) osiąganiu lepszego pozycjonowania rynkowego przez inwestowanie w różne sektory,
d) oferowaniu klientowi unikalnej oferty, wyróżniającej się jakością.

Komentarz:

W przypadku powyższego pytania:
odpowiedź a) dotyczy strategii przywództwa kosztowego; odpowiedź b) – to odpowiedź błędna; odpowiedź c) dotyczy strategii dywersyfikacji; odpowiedź d) dotyczy dyferencjacji, czyli strategii wyróżniania się, wiąże się z oferowaniem klientom unikalnej oferty, często bardzo zindywidualizowanej, nastawionej na jakość.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 5

 

Pytanie nr 6

Strategia błękitnego oceanu (blue ocean strategy) polega na:

a) rywalizacji czołowej z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi działającymi w tym samym segmencie rynkowym,
b) kooperacji przedsiębiorstw działających w tej samej branży,
c) kooperacji przedsiębiorstw działających w różnych branżach,
d) kreowaniu przez przedsiębiorstwa wolnej, niezagospodarowanej jeszcze przestrzeni rynkowej.

Komentarz:

Strategia błękitnego oceanu to koncepcja opracowana przez W. Chan Kima i R.  Mauborgne’a, która zaleca poszerzanie granic niezagospodarowanej jeszcze przestrzeni rynkowej jako jedyną skuteczną metodę wzmacniania pozycji konkurencyjnej. Zdaniem autorów tradycyjne strategie rozwoju przedsiębiorstw tworzone w odniesieniu do posunięć strategicznych konkurencji nie przynoszą sukcesu. Zamiast skupiać się na pokonaniu konkurencji (strategia „czerwonego oceanu”), firmy powinny koncentrować się tworzeniu „błękitnych oceanów” – przestrzeni rynkowej będącej doskonałym środowiskiem wzrostu wartości.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 6

Pytanie nr 7

Najbardziej podziwianą firmą świata według  rankingu „Fortune” w 2013 roku jest:

a) Apple,
b) Google,
c) Amazon.com,
d) Coca-Cola.

Komentarz:

Listę pierwszych 10 firm z zestawienia Fortune World’s Most Admired Companies 2013 przedstawia poniższa tabela:

OP8 centralne test pyt. 7 tabela
http://money.cnn.com/magazines/fortune/most-admired/

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 7

Pytanie nr 8

Inwestycja nieopłacalna to inwestycja, dla której:

a) NPV > 0,
b) NPV = 0,
c) NPV < 0,
d) NPV > poniesionych nakładów.

Komentarz:

NPV (ang. Net Present Value) w ujęciu ekonomicznym to łączna, skumulowana z całego cyklu życia projektu, przedstawiona w bieżącej wartości pieniądza korzyść netto (zysk)  z realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Zaletą tej metody jest uwzględnianie zmiennej wartości pieniądza w czasie i ujmowanie w ocenie opłacalności korzyści netto z całego cyklu życia projektu.
Wady tej metody to utrudniony wybór odpowiedniego poziomu stopy dyskontowej oraz założenie stałej stopy dyskonta.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 8

Pytanie nr 9

Według magazynu „Forbes” pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych Polaków w 2013 roku zajął:

a) Jan Kulczyk,
b) Zygmunt Solorz-Żak,
c) Michał Sołowow,
d) Leszek Czarnecki.

Komentarz:

Poniższa lista przedstawia dziesięciu najbogatszych Polaków w 2013 roku według zestawienia magazynu „Forbes”:

OP8 centralne test pyt. 9 tabela

http://100najbogatszychpolakow.forbes.pl/

Pytanie nr 10

Na szczycie piramidy zachowań finansowych znajduje się:

a) zarządzanie gotówką,
b) zabezpieczenie i bufor,
c) oszczędzanie na konkretny cel,
d) zarządzanie majątkiem.

Komentarz:

Piramida zachowań finansowych pokazuje uporządkowaną hierarchicznie zmianę motywów oszczędzania. Na najniższym poziomie piramidy znajduje się zarządzanie gotówką (decyzje te sprowadzają się na ogół do określenia, w jaki sposób regulować bieżące zobowiązania i co ewentualnie zrobić z ewentualną nadwyżką). Bardziej zaawansowanym zachowaniem finansowym jest wypracowanie nadwyżki, która pozwoli zabezpieczyć płynność finansową (zabezpieczenie i bufor). Kolejnym szczeblem jest oszczędzanie na konkretny cel, a na samym szczycie piramidy znajduje się zarządzanie majątkiem, czyli dbanie o ochronę i pomnażanie zgromadzonych zasobów materialnych.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 10

Pytanie nr 11

Do klasycznych funkcji zarządzania nie zalicza się:

a) planowania,
b) kontrolowania,
c) organizowania,
d) negocjowania.

Komentarz:

Zestaw działań wykorzystywanych w procesie zarządzania najczęściej definiuje się w postaci czterech podstawowych funkcji zarządzania, którymi są:

 • planowanie,
 • organizowanie,
 • przewodzenie,
 • kontrolowanie.

Planowanie jest funkcją związaną z wyznaczeniem celów organizacji i sposobu ich osiągania. To działania związane zarówno z opracowaniem długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, jak i z określaniem celów pośrednich wraz z prognozowaniem wykorzystania środków niezbędnych do realizacji zadań.
Organizowanie to proces porządkowania relacji pomiędzy zasobami przedsiębiorstwa w taki sposób, aby możliwe było realizowanie celów organizacji. Organizowanie działań wszystkich obszarów przedsiębiorstwa wymaga zaprojektowania odpowiedniej struktury organizacyjnej, czyli takiego rozdzielenia zadań, uprawnień i kompetencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne przedsiębiorstwa, aby w możliwie największym stopniu usprawnić prowadzenie działalności biznesowej. Organizowanie to inaczej realizowanie opracowanej w fazie planowania strategii rozwoju.
Funkcja przewodzenia sprowadza się najczęściej do oddziaływania na zasoby ludzkie przedsiębiorstwa w taki sposób, aby możliwe było skuteczne wykonywanie zadań. Z przewodzeniem wiąże się wywieranie wpływu na pracowników i motywowanie ich.
Kontrolowanie to proces weryfikacji tego, czy osiągane przez przedsiębiorstwo efekty są zgodne z wcześniej planowanymi i czy podejmowane przez przedsiębiorstwo działania rzeczywiście doprowadzają do realizacji stawianych organizacji celów.
W procesie zarządzania wszystkie podstawowe funkcje są ze sobą ściśle powiązane, co powoduje, że nie można skoncentrować się wyłącznie na realizacji wybranej funkcji w oderwaniu od pozostałych.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 11

Pytanie nr 12

W grupie narzędzi marketingu mix dla usług nie ma:

a) procesu świadczenia usługi,
b) materialnego dowodu jakości usługi,
c) ludzi (realizatorów usługi),
d) warunków gwarancji.

Komentarz:

Specyfika sektorów usługowych spowodowała, że rozwinięto tradycyjny marketing mix (promocja, produkt, dystrybucja, cena) do siedmiu elementów. Do czterech już istniejących dołączone zostały:

 • people (ludzie) – personel obsługujący, klient, inni nabywcy;
 • process (procesy) – przebieg świadczenia usługi od zainteresowania klienta, poprzez informację, sprzedaż i obsługę posprzedażową;
 • physical evidence (świadectwa materialne) – wszystkie wizualne i materialne elementy (budynki, logo, meble, wyposażenie techniczne, ulotki itp.), które dla klientów są dowodem jakości danej usługi.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 12

Pytanie nr 13

System polegający na stałym monitorowaniu otoczenia oraz wnętrza organizacji w celu natychmiastowego wykorzystania sygnałów z monitorowania do korekty planu strategicznego to:

a) audyt wewnętrzny,
b) controlling strategiczny,
c) analiza strategiczna,
d) controlling operacyjny.

Komentarz:

Controlling strategiczny jest funkcją kierowniczą w ramach zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, która polega na sprawdzaniu, czy działanie przedsiębiorstwa zbieżne jest z jego celami strategicznymi. Do głównych zadań controllingu strategicznego należy:

 • inicjowanie i wspieranie kadry zarządzającej w poszukiwaniu optymalnych możliwości rozwojowych dla przedsiębiorstwa,
 • stworzenie bazy informacyjnej o otoczeniu przedsiębiorstwa,
 • nadzorowanie procesów kontroli strategicznej,
 • dostrzeganie zagrożeń w otoczeniu,
 • dostrzeganie pojawiających się wąskich gardeł w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
 • opracowanie strategicznego systemu sprawozdawczości, zabezpieczenia oraz wdrażania strategii w przedsiębiorstwie.

Audyt wewnętrzny skoncentrowany jest na wnętrzu przedsiębiorstwa. Analiza strategiczna identyfikuje szanse i zagrożenia w otoczeniu oraz mocne i słabe strony wewnątrz organizacji – ale w odróżnieniu od controllingu strategicznego jej celem nie jest natychmiastowe korygowanie planów.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 13

Pytanie nr 14

Najlepszą techniką do analizy zmian ciągłych w otoczeniu przedsiębiorstwa jest:

a) metoda grup strategicznych,
b) ekstrapolacja trendów,
c) wywiad gospodarczy,
d) krzywa doświadczeń.

Komentarz:

Ekstrapolacja trendów polega na prognozowaniu zmian czynników makrootoczenia z wykorzystaniem narzędzi matematycznych i ekonometrycznych przy założeniu, że dane zjawisko będzie zmieniało się w przyszłości w podobny sposób jak obecnie (zmiana ciągła). Taki rodzaj analizy może być stosowany wyłącznie do zjawisk, które zmieniają się w sposób ewolucyjny, a proces przekształceń rozłożony jest w czasie. Niemożliwe jest natomiast zastosowanie go przy zmianach jednorazowych, przebiegających bardzo gwałtownie.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 14

Pytanie nr 15

Która z analiz nie zostanie wykorzystana w analizie makrootoczenia?

a) analiza zmian prawnych,
b) analiza zmian PKB,
c) analiza zmian pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw w sektorze,
d) analiza zmian demograficznych.

Komentarz:

Otoczenie przedsiębiorstwa możemy podzielić na dwa obszary. Pierwszy to makrootoczenie (otoczenie dalsze) – w przypadku którego definiowana jest grupa czynników mogących istotnie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednak przedsiębiorstwo nie jest w stanie wywierać wpływu na czynniki makrootoczenia. Istnieje wiele segmentacji makrootoczenia. Najczęściej dzieli się je na otoczenie społeczne, demograficzne (odpowiedź d), prawne (odpowiedź a), międzynarodowe, technologiczne, polityczne i ekonomiczne (odpowiedź c). Otoczenie konkurencyjne jest drugim obszarem otoczenia przedsiębiorstwa (w jego skład wchodzą między innymi klienci, dostawcy, istniejący konkurenci oraz potencjalni konkurenci).

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 15

Pytanie nr 16

Najbardziej zalecaną formą realizacji niepowtarzalnych przedsięwzięć strategicznych jest ich realizacja przez:

a) projekty,
b) zmianę procesów,
c) zarządzanie przez cele,
d) komórki funkcjonalne.

Komentarz:

Projekty to niepowtarzalne przedsięwzięcia o  wysokiej złożoności, zazwyczaj wymagające zaangażowania dużych (ale limitowanych) zasobów. Podstawowe parametry opisujące projekt to: koszt realizacji, jakość wyniku oraz czas i termin realizacji. Niewłaściwe zarządzanie projektem może doprowadzić do przekroczenia wyznaczonych wartości jednego lub wszystkich powyższych parametrów. Większość zmian strategicznych we współczesnych przedsiębiorstwach wdrażana jest zgodnie z metodykami zarządzania projektami.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 16

Pytanie nr 17

Której z metod nie można zastosować do analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa?

a) metody bilansu strategicznego,
b) metody kluczowych czynników sukcesu,
c) metody 5 sił Portera,
d) oceny łańcucha wartości przedsiębiorstwa.

Komentarz:

Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa pozwala ocenić, jakie są jego mocne i słabe strony. Można ją przeprowadzić kompleksowo, oceniając wszystkie obszary przedsiębiorstwa (metoda bilansu strategicznego), w wariancie uproszczonym – koncentrując się na kluczowych czynnikach (metoda kluczowych czynników sukcesu) lub analizując poszczególne ogniwa w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa (realizowany przez przedsiębiorstwo fragment ścieżki ekonomicznej). Metoda 5 sił Portera jest metodą oceny atrakcyjności sektora, pozwala ocenić szanse i zagrożenia w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstwa.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 17

Pytanie nr 18

Stawka podatku CIT od osób prawnych (na warunkach ogólnych) w Polsce:

a) wynosi 18%,
b) wynosi 19%,
c) wynosi 23%,
d) jest zależna od uzyskanego dochodu (jest to podatek progresywny).

Komentarz:

Stawka podatku CIT od osób prawnych w Polsce (dla dochodu ustalanego na zasadach ogólnych) wynosi 19%. Stawka ta nie zmieniła się w Polsce od 1 stycznia 2004 roku. Wcześniej podatek CIT wynosił:

od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 r. - 38% podstawy opodatkowania
od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 r. - 36% podstawy opodatkowania
od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. - 34% podstawy opodatkowania
od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. - 30% podstawy opodatkowania
od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. - 28% podstawy opodatkowania
od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. - 28% podstawy opodatkowania
od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. - 27% podstawy opodatkowania

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 18

Pytanie nr 19

Złota reguła bilansowa oznacza, że majątek trwały jest finansowany:

a) ze zobowiązań bieżących w całości,
b) z kapitałów własnych,
c) z kapitałów stałych,
d) z kapitałów obcych.

Komentarz:

Złota reguła bilansowa zakłada całkowite sfinansowanie majątku trwałego kapitałem własnym. Gdy te dwie wielkości są sobie równe, a więc wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym jest zbliżony do 1, oznacza to utrzymanie stabilności finansowej przez przedsiębiorstwo).

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 19

Pytanie nr 20

Stosowana w biznesie technika elevator pitch to:

a) technika zwięzłej, konkretnej i krótkiej prezentacji pomysłu, mającej na celu pozyskanie zainteresowania odbiorcy (nawet przypadkowo spotkanego),
b) technika motywacyjna związana z windowaniem oczekiwań przełożonego wobec pracowników,
c) technika wzmacniania autorytetu przełożonego, zgodnie z którą przełożony powinien od czasu do czasu udać się do swoich pracowników i uciąć sobie z nimi pogawędkę na niezobowiązujący temat,
d) technika negocjacyjna, zgodnie z którą negocjator w miarę upływu czasu przedstawia coraz wyższe oczekiwania.

Komentarz:

Elevator pitch to technika zwięzłej, konkretnej i krótkiej prezentacji pomysłu, która ma na celu pozyskanie zainteresowania odbiorcy (nawet przypadkowowego). Całkowity czas prezentacji nie powinien przekroczyć 1 minuty. Technika ta jest zalecana przede wszystkim początkującym przedsiębiorcom, którzy mają pomysł na biznes, ale nie mają jeszcze zapewnionego finansowania, i przygotowują się na spotkanie z potencjalnym inwestorem.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 20

Pytanie nr 21

Które z poniższych usług mogą być świadczone nie tylko przez banki?

a) udzielanie kredytów,
b) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
c) udzielanie pożyczek pieniężnych,
d) przyjmowanie wkładów pieniężnych (a vista lub na żądanie).

Komentarz:

W Polsce do czynności, które mogą być oferowane wyłącznie przez banki (na podstawie prawa bankowego) należy między innymi:

 • przyjmowanie wkładów pieniężnych (na każde żądanie – a vista lub terminowych),
 • prowadzenie rozliczeń dla wkładów pieniężnych oraz innych rachunków bankowych,
 • udzielanie kredytów,
 • udzielanie gwarancji bankowych,
 • emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych.

Pożyczki mogą być udzielane również przez inne niż banki instytucje finansowe.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 21

Pytanie nr 22

Jedynym w pełni państwowym bankiem w Polsce jest:

a) BGK,
b) BGŻ,
c) Pekao SA,
d) PKO BP.

Komentarz:

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym bankiem, którego wyłącznym właścicielem jest Skarb Państwa. Bank ten aktywnie uczestniczy w realizacji gospodarczych zadań państwa. Zarządza środkami kilku funduszy celowych oraz wieloma programami rządowymi.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 22

Pytanie nr 23

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące popytu na bilety teatralne. Pojemność sali wynosi 400 miejsc.

OP8 centralne test pyt. 23 tabela
Cena równowagi wynosi:

a) 10 zł,
b) 12 zł,
c) 14 zł,
d) 16 zł.

Komentarz:

Cena równowagi to cena, przy której wielkość popytu zrównuje się z wielkością podaży. Podaż w zadaniu jest stała (pojemność sali). Zrównanie podaży z popytem ma miejsce przy cenie wynoszącej 14 zł.

 

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 23

Pytanie nr 24

Pracodawca nie ma prawa żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących między innymi:

a) imiona rodziców,
b) wykształcenie,
c) miejsce zamieszkania,
d) stan cywilny.

Komentarz:

Zakres informacji, jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o pracę reguluje artykuł 22 kodeksu pracy. Brzmi on następująco:

Art. 22
§1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 24

Pytanie nr 25

Regulaminu pracy nie wprowadza się między innymi, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż:

a) 20 pracowników,
b) 25 pracowników,
c) 30 pracowników,
d) 35 pracowników

Komentarz:

Zgodnie z artykułem 104 kodeksu pracy regulaminu pracy nie wprowadza się, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 25

Pytanie nr 26

W modelu pomiaru poziomu zaangażowania pracowników WIGOR najbardziej istotne są czynniki związane z:

a) organizacją pracy,
b) możliwościami rozwoju,
c) zasadami wynagradzania,
d) relacjami z bezpośrednim przełożonym.

Komentarz:

W modelu pomiaru poziomu zaangażowania pracowników WIGOR największa waga została przypisana czynnikom związanym z organizacją pracy (12 kryteriów), następnie możliwościom rozwoju (9 kryteriów), zasadom i mechanizmom wynagradzania (7 kryteriów), relacjom z bezpośrednim przełożonym (4 kryteria) oraz stosunkom ze współpracownikami (3 kryteria).

OP8 centralne test rozklad odpowiedzi wyres pyt. 26

Pytanie nr 27

Działanie, w ramach którego przedsiębiorstwo pozyskuje w formie open call innowacje od niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi, to:

a) crowdsourcing,
b) insourcing,
c) open sourcing,
d) outsourcing.

Komentarz:

Crowdsourcing to termin złożony z dwóch angielskich słów: crowd – tłum oraz sourcing – czerpanie, co w wolnym tłumaczeniu oznacza czerpanie z tłumu. W praktyce przedsiębiorstw crowdsourcing polega na przekazaniu części zadań w ręce niezdefiniowanej, dużej grupy ludzi, zamiast opierania się na tradycyjnym sposobie działania. Najczęściej przekazywane są działania związane z rozwojem i oceną dotychczasowych produktów oraz tworzeniem nowych rozwiązań.

OP8 centralne test rozklad odpowiedzi wyres pyt. 27

Pytanie nr 28

Postawa pracownika, który jest związany z firmą wyłącznie w celu zaspokojenia swoich własnych potrzeb i który swoje zadania wykonuje zgodnie ze standardami, ale nie identyfikuje się z celami przedsiębiorstwa, jest przykładem zaangażowania:

a) efektywnego,
b) trwania,
c) utrzymującego się,
d) normatywnego.

Komentarz:

W teorii wyróżnia się cztery rodzaje zaangażowania:

 • zaangażowanie efektywne – niewymuszone, wynikające z wewnętrznych przekonań i postaw – jest to zaangażowanie długotrwałe;
 • zaangażowanie trwania – wynikające wyłącznie z chęci zaspokojenia własnych potrzeb przez pracownika; przy takim zaangażowaniu pracownik nie identyfikuje się z celami przedsiębiorstwa, wykonując swoje zadania wyłącznie w ramach minimalnego standardu;
 • zaangażowanie utrzymujące się – zaangażowanie na umiarkowanym poziomie, w przypadku którego pracownik wykonuje swoje zadania poprawnie, ale bez zachowań kreatywnych – w skali pięciostopniowej taka praca zostałaby oceniona na ocenę dobrą (4,0);
 • zaangażowanie normatywne – wynikające z przymusu, dotyczy np. pracowników, którzy po odbyciu szkoleń na koszt pracodawcy zmuszeni są przepracować określony czas, żeby nie zwracać kosztów szkolenia.

OP8 centralne test rozklad odpowiedzi wyres pyt. 28

Pytanie nr 29

Przy zakupie telewizora na raty zawarta w ofercie kredytowej informacja, że „RRSO wynosi 6%” oznacza, że:

a) wpłacając 100% wartości przedmiotu otrzymamy 6-procentową zniżkę,
b) całkowity koszt kredytu, uwzględniający wszelkie dodatkowe opłaty i prowizje, wynosi 6% rocznie,
c) nominalne oprocentowanie kredytu wynosi 6% rocznie,
d) marża banku wynosi 6%.

Komentarz:

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 21 lipca 2001 roku każda instytucja udzielająca kredytów konsumenckich musi poinformować konsumenta o RRSO – Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (czyli koszcie kredytu uwzględniającym należne bankowi odsetki od kwoty kredytu oraz prowizje i dodatkowe opłaty za jego udzielenie). Przed wprowadzeniem tej ustawy nieuczciwe instytucje finansowe reklamowały swoje oferty jako „raty 0%”, przerzucając swój zysk do nieujawnianych w reklamie prowizji i marży.

OP8 centralne test rozklad odpowiedzi wyres pyt. 29

Pytanie nr 30

Do planowania karier pracowniczych wykorzystuje się metodę:

a) fotografii dnia pracy,
b) profili kompetencyjnych,
c) ośrodków rozwoju,
d) assessment center.

Komentarz:

Ośrodki rozwoju to narzędzie rozwoju pracowników, którego celem jest doskonalenie pracownika w oparciu o trafną i wiarygodną ocenę jego kompetencji. W ramach ośrodków rozwoju wykorzystuje się następujące metody: symulacje zadań wykonywanych na określonym stanowisku i obserwację zachowań pracownika, testy psychologiczne, jak również samoocenę.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 30

Pytanie nr 31

Według raportu Euler Hermes liczba upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2012 roku wzrosła o 28% w stosunku do roku 2011. Liczba upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2012 roku wyniosła:

a) 941,
b) 13 659,
c) 47 543,
d) 113 508.

Komentarz:

Według raportu Euler Hermes liczba upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2012 roku (na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego) wyniosła 941, co stanowi 28-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2011. 941 upadłości to najwyższy wynik w Polsce od 2004 roku.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 31

Pytanie nr 32

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności dla państwa Alfa dało następujące wyniki (w tys. osób):

OP8 centralne test pyt. 30 tabela

Stopa bezrobocia w państwie Alfa wynosi:

a) 6,7%,
b) 11,8%,
c) 13,3%,
d) 50%.

Komentarz:

Stopa bezrobocia to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo (czyli pracujących i poszukujących pracy). Liczba bezrobotnych to 2000. Liczba aktywnych zawodowo to 17 000 (pracujący i bezrobotni). Stopa bezrobocia wynosi zatem: 2000 / 17.000 = 11,8%.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 32

Pytanie nr 33

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności dla państwa Alfa dało następujące wyniki (w tys. osób):

OP8 centralne test pyt. 30 tabela

Współczynnik aktywności zawodowej dla państwa Alfa wynosi:

a) 15,4%,
b) 50%,
c) 56,7%,
d) 86,7%.

Komentarz:

Współczynnik aktywności zawodowej to procentowy udział aktywnych zawodowo (czyli osób pracujących lub niepracujących, ale zainteresowanych podjęciem pracy) w ogólnej liczbie ludności danej kategorii wyróżnianej ze względu na wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny itp. Najczęściej stosowanym wariantem jest procentowy udział osób aktywnych zawodowo w stosunku do ludności w wieku powyżej 15 lat.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 33

Pytanie nr 34

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności dla państwa Alfa dało następujące wyniki (w tys. osób):

OP8 centralne test pyt. 30 tabela

Wskaźnik zatrudnienia dla państwa Alfa wynosi:

a) 6,7%,
b) 13,3%,
c) 50%,
d) 93,3%.

Komentarz:

Wskaźnik zatrudnienia to liczba zatrudnionych (pracujących) w stosunku do ogólnej liczby ludności danej kategorii, wyróżnianej ze względu na wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny itp. Najczęściej stosowanym wariantem jest procentowy udział pracujących (15.000) w stosunku do ludności w wieku powyżej 15 lat (30.000), dlatego wskaźnik zatrudnienia w zadaniu wynosi 50%.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 34

Pytanie nr 35

Kryterium syntetycznym, które nie jest brane pod uwagę przy wartościowaniu pracy metodą UMEWAP, jest:

a) złożoność pracy,
b) odpowiedzialność,
c) uciążliwość pracy,
d) staż pracy.

Komentarz:

Kryteria brane pod uwagę przy wartościowaniu pracy w Uniwersalnej Metodzie Wartościowania Pracy (UMEWAP 2000) to:

 • złożoność pracy,
 • odpowiedzialność,
 • współpraca,
 • ciążliwość pracy.


Staż pracy nie powinien być brany pod uwagę jako kryterium różnicujące wynagrodzenia (takie zróżnicowanie działa demotywująco).

Pytanie nr 36

Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze godzin wynosi w Polsce:

a) 1500 zł,
b) 1600 zł,
c) 1800 zł,
d) 2000 zł.

Komentarz:

Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze godzin wynosi 1600 zł, co oznacza, że osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na cały etat nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego niż 1600 zł brutto.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 36

Pytanie nr 37

Z którą fazą cyklu życia produktu związane są następujące cechy: wielu dystrybutorów, bardzo liczni konkurenci, główni nabywcy to naśladowcy, komunikacja marketingowa intensywna oraz konkurencyjna, koszty marketingu zmniejszają się?

a) z wprowadzeniem,
b) ze wzrostem,
c) z dojrzałością,
d) ze schyłkiem.

Komentarz:

Wielu dystrybutorów, bardzo liczni konkurenci, główni nabywcy to naśladowcy, komunikacja marketingowa intensywna oraz konkurencyjna, a także zmniejszające się koszty marketingu to elementy charakterystyczne dla fazy wzrostu produktu. Dla fazy wprowadzenia charakterystyczny jest przede wszystkim rodzaj nabywców – innowatorzy, niewielu dystrybutorów oraz wysokie koszty marketingu. Wraz ze starzeniem się produktu będzie zmniejszała się liczba konkurentów, cena produktu, a także koszty marketingu.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 37

Pytanie nr 38

Dla dóbr niższego rzędu elastyczność dochodowa popytu jest:

a) ujemna,
b) dodatnia,
c) zerowa,
d) równa elastyczności cenowej popytu.

Komentarz:

Elastyczność dochodowa popytu mierzy reakcję wielkości popytu na dobro lub usługę spowodowaną zmianami dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe. Jest to procentowa zmiana wielkości popytu w stosunku do procentowej zmiany dochodu. Dobra niższego rzędu to dobra, na które popyt wraz ze wzrostem dochodów maleje.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 38

Pytanie nr 39

Przedsiębiorstwo, które do swojego łańcucha wartości włącza wcześniejsze ogniwa ścieżki ekonomicznej w celu zagwarantowania pewności dostaw zasobu (bez odsprzedaży tego zasobu innym konkurentom), stosuje strategię:

a) dywersyfikacji poziomej,
b) dywersyfikacji pionowej,
c) integracji pionowej wstecz,
d) insourcingu strategicznego.

Komentarz:

Dywersyfikacja oznacza rozproszenie przychodów przedsiębiorstwa pomiędzy różne sektory. Dywersyfikacja pozioma to rozszerzanie działalności na wyroby substytucyjne, konkurencyjne lub ewentualnie wyroby uboczne. Dywersyfikacja pionowa oznacza wchodzenie w kolejne sektory ścieżki ekonomicznej (i uzyskiwanie z nich przychodów), natomiast integracja pionowa to włączanie kolejnych ogniw ścieżki ekonomicznej, ale wyłącznie na własne potrzeby przedsiębiorstwa.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 39

Pytanie nr 40

Największy płatnik netto UE to:

a) Niemcy,
b) Włochy,
c) Wielka Brytania,
d) Dania.

Komentarz:

Płatnicy netto to kraje, które wpłacają do unijnego budżetu więcej, niż z niego dostają. Najwięksi płatnicy netto to Niemcy, Wielka Brytania i Włochy.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 40

Pytanie nr 41

Która ze składek ZUS nie jest obowiązkowa dla przedsiębiorcy?

a) ubezpieczenie chorobowe,
b) ubezpieczenie rentowe,
c) ubezpieczenie emerytalne,
d) składka na Fundusz Pracy.

Komentarz:

Ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ze szczegółowym zakresem ubezpieczenia i zasadami zawierania umowy można zapoznać się na stronie ZUS: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=2&dzialnr=1&artnr=1443.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 41

Pytanie nr 42

Uwzględniona w statystyce REGON GUS liczba podmiotów gospodarki narodowej w Polsce na koniec 2012 roku wyniosła około:

a) 2,5 mln,
b) 2,9 mln,
c) 3,5 mln,
d) 3,9 mln.

Komentarz:

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w statystyce REGON GUS pod koniec 2012 roku przekroczyła 3,9 miliona. Największy udział pod względem formy prawnej miały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (ponad 2,9 miliona).

OP8 centralne test pyt. 42 tabela

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 42

Pytanie nr 43

Wprowadzany na warszawskiej GPW nowy system notowań, który umożliwi między innymi wykorzystywanie algotradingu, to:

a) UTP,
b) Warset,
c) Fixing 2013,
d) ETF.

Komentarz:

Od 15 kwietnia 2013 roku na warszawskiej GPW działa nowy system transakcyjny – UTP. W porównaniu do wcześniej stosowanego Warsetu system UTP umożliwia między innymi zwiększenie liczby zawieranych transkacji (do 20 000 zleceń na sekundę) oraz znaczne skrócenie czasu odpowiedzi na wysłane zlecenie (poniżej jednej tysięcznej sekundy). Więcej informacji o nowym systemie notowań GPW można znaleźć na stronie: http://www.gpw.pl/utp.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 43

Pytanie nr 44

Największy partner handlowy Polski (z uwzględnieniem eksportu i importu) to:

a) Chiny,
b) Czechy,
c) Niemcy,
d) Rosja.

Komentarz:

Od lat największym partnerem gospodarczym Polski są Niemcy. Zajmują pierwsze miejsce na liście największych partnerów Polski zarówno pod względem eksportu, jak i importu. Wartość współpracy gospodarczej z Niemcami w 2012 roku wyniosła 35,7 mld euro (eksport) i 32,1 mld (import z Niemiec do Polski).
Państwa, z których Polska najwięcej importuje (w 2012 roku), to:

 1. Niemcy – 32,1 mld euro,
 2. Rosja – 21,6 mld euro,
 3. Chiny – 13,6 mld euro,
 4. Włochy – 7,8 mld euro,
 5. Francja – 6 mld euro,
 6. Holandia – 5,8 mld euro,
 7. Czechy – 5,5 mld euro,
 8. Wielka Brytania – 3,7 mld euro.


Najważniejsi partnerzy  eksportowi Polski (w 2012 roku), to:

 1. Niemcy – 35,7 mld euro,
 2. Wielka Brytania – 9,6 mld euro,
 3. Czechy – 8,9 mld euro,
 4. Francja – 8,3 mld euro,
 5. Rosja – 7,7 mld euro,
 6. Włochy – 6,9 mld euro,
 7. Holandia – 6,3 mld euro,
 8. Ukraina – 4,1 mld euro.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 44

Pytanie nr 45

Według informacji opublikowanych przez WTO w marcu 2013 roku (uwzględniających dane z 2011 roku) największy światowy eksporter to:

a) Chiny,
b) Japonia,
c) Niemcy,
d) USA.

Komentarz:

Listę największych eksporterów według badań WTO opublikowanych w marcu 2013 r. otwierają Chiny (z eksportem na poziomie 1898 mld dolarów), USA (1480 mld dolarów) oraz Niemcy (1472 mld dolarów). Na dalszych miejscach uplasowały się Japonia, Holandia, Francja, Korea Południowa, Włochy i Rosja.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 45

Pytanie nr 46

Progresywny system opodatkowania powoduje, że w okresie recesji gospodarczej:

a) dochody dyspozycyjne ludności spadają w większym stopniu niż osobiste,
b) dochody dyspozycyjne ludności spadają w mniejszym stopniu niż osobiste,
c) dochody dyspozycyjne ludności spadają w takim samym stopniu jak osobiste,
d) dochody osobiste utrzymują się na względnie stałym poziomie.

Komentarz:

Dochody dyspozycyjne (rozporządzalne) to dochody osobiste pomniejszone o podatki. W recesji dochody ludności spadają.
W okresie recesji gospodarczej dochody dyspozycyjne ludności spadają w mniejszym stopniu niż osobiste ze względu na fakt, że spadek dochodów osobistych doprowadza do zmniejszenia stawki podatkowej, a to przekłada się na mniejszy zapłacony podatek i w konsekwencji mniejszy spadek dochodów dyspozycyjnych.
Progresywny system opodatkowania należy do automatycznych stabilizatorów koniunktury, co oznacza, że w czasie ożywienia gospodarczego progresywna skala podatków hamuje wzrost globalnego popytu, a w czasie recesji hamuje spadek globalnego popytu.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 46

Pytanie nr 47

Technika oddziaływania kierownika na podwładnych polegająca na tym, że stara się on być ujmujący dla podwładnych oraz apelować do ich przyjaźni i lojalności, to technika:

a) ingracjacji,
b) nacisku,
c) przymierza,
d) zachęcania.

Komentarz:

Technika ingracjacji („wkradania się w łaski”) jest jedną z technik oddziaływania przełożonego na pracownika. Menedżer stosujący ingracjację będzie starał się stworzyć miłą atmosferę i dobre relacje między pracownikami, po to, aby móc w określonych sytuacjach posłużyć się prośbą i odwołać się do poczucia lojalności.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 47

Pytanie nr 48

Forma posługiwania się stereotypami polegająca na tłumaczeniu zachowania innej osoby przez przypisanie jej cechy, której nie można wywnioskować z posiadanych na jej temat informacji, to:

a) kategoryzacja,
b) polaryzacja,
c) generalizacja,
d) atrybucja.

Komentarz:

Atrybucja to przypisywanie innym ludziom lub samemu sobie określonych cech osobowości bądź systemu wartości, potrzeb, motywów, na podstawie zewnętrznych zachowań. Atrybucja polega na tłumaczeniu zachowania innej osoby przez przypisanie jej cechy, której nie można wywnioskować z posiadanych na jej temat informacji.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 48

Pytanie nr 49

Poniższy rysunek przedstawia wartości pięciu wymiarów kultury narodowej z badania G. Hofstedego.

OP8 centralne test pyt. 49 wykres

Przedstawiony profil jest charakterystyczny dla:

a) Chin,
b) Polski,
c) Szwecji,
d) USA.

Komentarz:

Powyższy profil przedstawia wartości charakterystyczne dla kultury amerykańskiej. Szczególnie wyraźnym elementem jest indywidualizm, niska długoterminowość i wysoka skłonność do ryzyka oraz nieduży dystans władzy.

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 49

Pytanie nr 50

Urlopu niewykorzystanego w danym roku należy pracownikowi udzielić nie później niż do dnia:

a) 31 marca następnego roku kalendarzowego,
b) 30 czerwca następnego roku kalendarzowego,
c) 30 września następnego roku kalendarzowego,
d) 30 listopada następnego roku kalendarzowego.

Komentarz:

Zasady udzielania niewykorzystanego urlopu reguluje kodeks pracy. Zgodnie z artykułem 168 kodeksu pracy „urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego”.

 

OP8 centralne rozkład odpowiedzi wykres pyt. 50

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości