Pytania testowe

Eliminacje szkolne - IX edycja (13/14)

Pytanie nr 1

Które z poniższych instrumentów finansowych charakteryzują się największym ryzykiem?

a) akcje,
b) depozyty i rachunki bankowe,
c) fundusze inwestycyjne,
d) obligacje skarbowe.

Komentarz:

Każdy instrument finansowy możemy sklasyfikować, wykorzystując trzy kryteria: ryzyko, potencjalne zyski i płynność. Z podanych instrumentów finansowych największe ryzyko związane jest z zakupem akcji (w skrajnych przypadkach możemy stracić cały zainwestowany kapitał). Fundusze inwestycyjne mogą inwestować pieniądze swoich klientów nie tylko w akcje, ale też w różne aktywa, również o mniejszym ryzyku (obligacje, bony skarbowe) – dlatego w klasyfikacji ryzyka fundusze znajdą się za akcjami. Obligacje skarbowe, depozyty (lokaty) i rachunki bankowe nie dają wysokich zysków, ale z drugiej strony ryzyko strat jest niewielkie.

Pytanie nr 2

Ostatnim państwem przyjętym do UE była:

a) Bułgaria,
b) Chorwacja,
c) Rumunia,
d) Ukraina.

Komentarz:

Etapy rozszerzania UE (początkowo Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) przedstawiono poniżej:


1958 – Europejska Wspólnota Gospodarcza (Francja, Włochy, RFN, Holandia, Belgia, Luksemburg)
1973 – rozszerzenie północne (Wielka Brytania, Irlandia, Dania)
1981 – rozszerzenie południowe cz. 1. (Grecja)
1986 – rozszerzenie południowe cz. 2. (Hiszpania, Portugalia)
1995 – kolejne 3 państwa (Szwecja, Finlandia, Austria)
2004 – przyjęcie 10 nowych państw (Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii, Cypru i Malty)
2007 – 27 państw w UE (dołączyła Bułgaria i Rumunia)
2013 – 28 państw w UE (1 lipca dołączyła Chorwacja)

Pytanie nr 3

Zgodnie z prawem popytu:

a) im wyższa cena, tym większą ilość towarów na rynek chcą dostarczyć producenci,
b) im niższa cena, tym większą ilość towarów chcą na rynku nabyć kupujący,
c) im wyższa cena, tym większą ilość towarów chcą na rynku nabyć kupujący,
d) im niższa cena, tym większą ilość towarów chcą na rynek dostarczyć dostawcy.

Komentarz:

Popyt to zapotrzebowanie na dane dobro przy określonym poziomie cen i niezmienionych pozostałych warunkach. Na ogół ludzie są gotowi kupować więcej, gdy cena się obniży. Im niższa cena, tym większy popyt – czyli tym więcej osób jest chętnych, aby dokonać zakupu. Tę zależność przedstawiono na poniższym wykresie:

 OP9_szkolne_test_komentarz_pyt_3

Pytanie nr 4

Wskaż zdanie nieprawdziwe.

a) Ludzkie potrzeby zmieniają się w czasie.
b) Ludzkie potrzeby są nieograniczone.
c) Potrzeby fizjologiczne są potrzebami niższego rzędu.
d) Wszyscy ludzie mają taką samą hierarchię potrzeb.

Komentarz:

 • Intensywność ludzkich potrzeb zmienia się z upływem lat. W okresie dojrzewania (wraz ze zdobywaniem wiedzy i doświadczenia oraz rozwojem osobowości) odczuwamy coraz więcej potrzeb, ale ich największe natężenie występuje dopiero w średnim wieku (kiedy trzeba zadbać o zaspokojenie potrzeb nie tylko własnych, ale też swojej rodziny). W późniejszych latach, kiedy dzieci już się usamodzielnią, natężenie potrzeb człowieka jest mniejsze.


OP9_szkolne_test_komentarz_pyt_4

 • W życiu nie jest możliwe zaspokojenie wszystkich potrzeb. Potrzeby są nieograniczone, a zaspokojenie jednej powoduje, że pojawia się kolejna (albo ta sama, tylko później – na przykład choćby ktoś zjadł bardzo dużo, po jakimś czasie i tak znów będzie głodny).
 • W klasyfikacji Maslowa potrzeby niższego rzędu to potrzeby fizjologiczne i potrzeby bezpieczeństwa.
 • Hierarchia potrzeb w przypadku każdego człowieka jest sprawą indywidualną.

Pytanie nr 5

Oprocentowanie karty kredytowej:

a) naliczane jest od razu po dokonaniu płatności kartą,
b) naliczane jest dopiero po upłynięciu grace period,
c) może przekraczać oprocentowanie dopuszczalne ustawą antylichwiarską,
d) jest niższe niż oprocentowanie kredytu hipotecznego.

Komentarz:

Grace period (okres prolongaty) to okres, w którym nie jest naliczane oprocentowanie za zadłużenie na karcie kredytowej.

Pytanie nr 6

Najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez spółkę chcącą pozyskać finansowanie z rynku kapitałowego poprzez emisję akcji jest:

a) harmonogram oferty publicznej,
b) list prezesa spółki do akcjonariuszy,
c) prospekt emisyjny,
d) strategia CSR.

Komentarz:

Przed ofertą publiczną akcji spółka musi przygotować prospekt emisyjny, który w bardzo obszerny sposób (zazwyczaj na kilkuset stronach) opisuje jej działalność oraz wyniki finansowe. Prospekt jest sposobem na zaprezentowanie spółki inwestorom, dlatego jest ważne, by w wyczerpujący i rzetelny sposób opisywał wszystkie ważne aspekty jej działalności.

Każdy prospekt emisyjny musi zawierać:

 • wszystkie informacje na temat spółki emitującej akcje i jej grupy kapitałowej - charakterystykę rynku, na jakim działa i jej miejsce na nim, informacje o klientach, dostawcach, zawartych umowach, źródłach pozyskiwania kapitału, osobach zarządzających i nadzorujących, posiadanych patentach, licencjach itd.;
 • sprawozdania finansowe z przeszłości wraz z odpowiednimi opiniami audytorów oraz (jeżeli to możliwe) informację o prognozowanych wynikach finansowych w przyszłości;
 • obszerną informację o wszystkich czynnikach ryzyka jakim podlega spółka - zarówno związanych z samym przedsiębiorstwem, jak i ogólnie dotyczących gospodarki. Uważne przeczytanie uświadamia inwestorom, jak bardzo ryzykowna jest działalność każdego przedsiębiorstwa, co należy oczywiście wziąć pod uwagę, podejmując decyzje inwestycyjne;
 • szczegółowe informacje na temat samej oferty, czyli opis wszystkich procedur, które należy wykonać, by nabyć akcje, sposób, w jaki te akcje zostaną przydzielone, podział na transze (najczęściej spółki dzielą oferowane akcje na transze dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych) oraz informację o wszystkich terminach ważnych dla oferty.

 

Pytanie nr 7

Umieszczenie na produkcie znaku CE oznacza, że:

a) produkt został wytworzony na terenie UE,
b) produkt spełnia wymogi prawne UE i może być dopuszczony do obrotu na terenie UE,
c) produkt podlega recyklingowi,
d) produkt może być używany przez dzieci poniżej 3. roku życia.

Komentarz:

Umieszczenie na produkcie znaku oznacza, że zgodnie z deklaracją producenta produkt spełnia wymogi dyrektyw UE związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska, i może zostać dopuszczony do obrotu na terenie Unii.

Pytanie nr 8

Największy udział w strukturze przedsiębiorstw w UE mają przedsiębiorstwa:

a) duże,
b) średnie,
c) małe,
d) mikro.

Komentarz:

Największy udział w strukturze przedsiębiorstw w UE mają mikrofirmy (91,8%). W Polsce udział mikroprzedsiębiorstw w łącznej liczbie przedsiębiorstw jest jeszcze większy i wynosi 96%.

Pytanie nr 9

Do aktywów obrotowych nie zalicza się:

a) inwestycji krótkoterminowych,
b) należności krótkoterminowych,
c) wartości niematerialnych i prawnych,
d) zapasów.

Komentarz:

Aktywa są to składniki majątkowe:

 • wykorzystywane przez przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności i uzyskania korzyści ekonomicznych, a więc do osiągnięcia zysku,
 • pozostające pod kontrolą przedsiębiorstwa,
 • których wartość pieniężną można ustalić w wiarygodny sposób.


Aktywa dzielimy na trwałe i obrotowe:

Pytanie nr 10

Analiza progu rentowności pozwala przedsiębiorstwu:

a) wyznaczyć wielkość sprzedaży, przy której przychody całkowite zrównają się z kosztami całkowitymi,
b) wyznaczyć wielkość sprzedaży pozwalającej uzyskać największy zysk,
c) wyznaczyć wielkość sprzedaży, przy której rentowność sprzedaży jest najwyższa,
d) wyznaczyć najniższy poziom kosztów zmiennych.

Komentarz:

Próg rentowności (break even point) to wielkość sprzedaży (określana ilościowo lub wartościowo), po przekroczeniu której przedsiębiorstwo zaczyna osiągać zyski. Osiągnięcie progu rentowności przez przedsiębiorstwo oznacza, że przychody całkowite pokryły koszty całkowite.

Pytanie nr 11

Bezrobocie strukturalne to bezrobocie, które jest spowodowane:

a) niedostatecznym popytem na dobra,
b) zbyt wysokimi płacami realnymi,
c) niedopasowaniem struktury popytu i podaży na rynku pracy,
d) wahaniami koniunktury gospodarczej.

Komentarz:

Bezrobocie strukturalne to bezrobocie związane z niedopasowaniem struktury podaży i popytu na rynku pracy (np. gdy szkoły kształcą zbyt dużo osób w zawodzie, na który nie ma wielkiego zapotrzebowania na rynku).

Pytanie nr 12

Inflacja nieprzekraczająca 5% rocznie to inflacja:

a) galopująca,
b) hiperinflacja,
c) krocząca,
d) pełzająca.

Komentarz:

W zależności od wielkości stopy inflacji rozróżnia się:

 • inflację pełzającą – wzrost cen na poziomie nieprzekraczającym 5% rocznie,
 • inflację kroczącą – wzrost cen w przedziale 5–10% rocznie,
 • inflację galopującą – wzrost cen przekracza 10%, ale nie przekracza 100% rocznie,
 • hiperinflację – zjawisko ekstremalnie dynamicznego wzrostu cen, powyżej 100% rocznie.

Pytanie nr 13

Najmłodszym indeksem giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest:

a) NCIndex,
b) sWIG80,
c) WIG20,
d) WIG30.

Komentarz:

Indeks WIG30 publikowany jest na giełdzie od września 2013 roku. Indeks ten obejmuje 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW.

Pytanie nr 14

Rozumienie własnych oraz cudzych stanów emocjonalnych i wykorzystywanie tej wiedzy do budowania poprawnych relacji z innymi to przejaw:

a) asertywności,
b) empatii,
c) inteligencji emocjonalnej,
d) manipulacji.

Komentarz:

Asertywność to optymalna postawa między agresją i uległością – osoba asertywna umie obronić swoje zdanie, ale bez uszczerbku dla innych osób. Empatia to umiejętność wczucia się w sytuację innej osoby. Inteligencja emocjonalna to rozumienie własnych oraz cudzych stanów emocjonalnych i wykorzystywanie tej wiedzy do budowania poprawnych relacji z innymi. Manipulacja to działanie, która ma na celu skłonienie innej osoby do działania sprzecznego z jej interesem, a zgodnego z interesem manipulatora.

Pytanie nr 15

Stosowanie gróźb, żądanie jednostronnych ustępstw jako warunku prowadzenia rozmów i twarde traktowanie drugiej strony to cechy charakterystyczne dla negocjacji prowadzonych w stylu:

a) kooperacyjnym,
b) mieszanym,
c) rywalizacyjnym,
d) rzeczowym.

Komentarz:

Wyróżnia się trzy podstawowe style negocjacji:

 • styl rywalizacyjny, nazywany również stylem twardym, polega na takim postępowaniu, aby doprowadzić do jak największej korzyści własnej, i na pominięciu interesów partnera. Cechuje się brakiem zaufania do partnera. Negocjujący stosuje groźby, żąda ustępstw, wywiera presję na swojego przeciwnika;
 • styl kooperacyjny, nazywany również miękkim, jest specyficzny dla osób, które są do siebie nastawione przyjaźnie i chcą w takich relacjach pozostać. Partner negocjacji jest obdarzany zaufaniem. Osoba negocjująca za wszelką cenę pragnie osiągnąć kompromis, jest podatna na perswazję, łatwo zmienia zdanie;
 • styl rzeczowy koncentruje się na rozwiązaniu problemu, a nie na poszczególnych kwestiach, eliminuje wpływ emocji na podejmowane ustalenia. Osoba, która negocjuje w takim stylu, skupia się na faktach, stara się wypracować jak najwięcej możliwych do przyjęcia rozwiązań. Jest obiektywna w ustalaniu kryteriów oceny osiągniętego porozumienia.

 

Pytanie nr 16

Do spółek osobowych nie zalicza się:

a) spółki akcyjnej,
b) spółki jawnej,
c) spółki komandytowej,
d) spółki partnerskiej.

Komentarz:

W spółkach osobowych wspólnicy ponoszą (podobnie jak w działalności jednoosobowej) pełną odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Ciężar tej odpowiedzialności spada solidarnie na wszystkich wspólników, nawet wtedy, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte tylko przez jednego z nich. W tych spółkach wspólnicy są najczęściej bezpośrednio zaangażowani w działalność przedsiębiorstwa. Najpopularniejsza spółka tego typu to spółka jawna – w nazwie musi mieć nazwisko przynajmniej jednego ze wspólników. Do spółek osobowych zaliczamy również rzadziej wybierane przez przedsiębiorców formy organizacyjne: spółkę partnerską, komandytową oraz komandytowo-akcyjną. Spółka akcyjna jest spółką kapitałową.

Pytanie nr 17

Wynagrodzenie, które jest zależne np. od wartości sprzedanych produktów, to wynagrodzenie:

a) akordowe,
b) czasowo-premiowe,
c) prowizyjne,
d) ryczałtowe.

Komentarz:

Wynagrodzenie zależne od wartości sprzedanych produktów to wynagrodzenie prowizyjne. Ta forma wynagradzania często jest stosowana wśród przedstawicieli handlowych – mają oni zazwyczaj niewielką stałą pensję, a większą część wypracowują w postaci procentu od sprzedanych towarów.

Pytanie nr 18

Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące funduszy venture capital (VC).

a) Fundusze VC są zainteresowane inwestycjami na giełdzie papierów wartościowych.
b) Fundusze VC są częścią rynku private equity.
c) Z punktu widzenia przedsiębiorstwa inwestycja funduszu VC jest zazwyczaj finansowaniem dłużnym.
d) Fundusze VC unikają ryzykownych przedsięwzięć biznesowych.

Komentarz:

Venture capital jest specyficzną formą finansowania przedsiębiorstw, zaliczaną do form kapitałowych istniejących w ramach rynku private equity. Private equity stanowi kategorię środków finansowych, które lokowane są przez specjalistyczne spółki w aktywa przedsiębiorstw nienotowanych na rynku giełdowym. Stanowi to podstawowy wyróżnik w stosunku do reszty kapitału gromadzonego przez fundusze inwestycyjne, które najczęściej kupują instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe) i akcje przedsiębiorstw giełdowych (fundusze inwestycyjne). Fundusze private equity skupiają się tym samym na aktywach mniej płynnych (trudniej sprzedać udziały spółki będącej poza obrotem giełdowym) i jednocześnie wymagających zaangażowania w procesy zarządzania danym przedsiębiorstwem (częstą praktyką funduszy tego typu jest inicjowanie poważnych zmian w działalności inwestowanych podmiotów).

Pytanie nr 19

Zgodnie z zasadą Pareto:

a) 20% poświęcanego czasu przekłada się na 80% efektów,
b) 30% poświęcanego czasu przekłada się na 70% efektów,
c) 40% poświęcanego czasu przekłada się na 60% efektów,
d) 50% poświęcanego czasu przekłada się na 50% efektów.

Komentarz:

Zasada Pareto zakłada, że mała część przyczyn danego zjawiska (około 20%) wywołuje przeważającą część skutków tego zjawiska (około 80%). Nazwa zasady pochodzi od nazwiska ekonomisty włoskiego Vilfredo Pareto, który sformułował tę zasadę, badając nierównomierności podziału dochodu. Znalazła ona potwierdzenie w praktyce w wielu dziedzinach życia. Przeniesienie tej zasady na wymiar zarządzania czasem oznacza, że 20% właściwie wykorzystanego przez menedżera lub pracownika czasu i energii przynosi około 80% wyników.

Pytanie nr 20

Optymalna wartość wskaźnika płynności szybkiej (relacja płynnych środków finansowych krótkoterminowych do zobowiązań bieżących) powinna wynosić:

a) od 0 do 0,5,
b) od 0,8 do 1,2,
c) od 2 do 3,
d) powyżej 10.

Komentarz:

Wskaźnik płynności szybkiej (ang. Quick Ratio) jest uzupełnieniem wskaźnika bieżącej płynności. Informuje on o możliwościach spłacania przez spółki swoich krótkoterminowych zobowiązań aktywami o wysokiej płynności. Inaczej mówiąc, Quick Ratio mierzy natychmiastową zdolność firmy do spłaty długów.

Definiuje się go wzorem.

OP9_szkolne_test_komentarz_pyt_20

gdzie:
Wsp – to wskaźnik szybki płynności,
Ao – aktywa obrotowe,
Z – zapasy,
Krm – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
Zk – zobowiązania krótkoterminowe.

Za wzorcową wartość wskaźnika Quick Ratio uważa się poziom 1. W tym przypadku przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć wszystkie swoje zobowiązania przy pomocy płynnych aktywów finansowych. W praktyce poziom 1 jest rzadko spotykany, dlatego za satysfakcjonujący uważa się trochę szerszy zakres – od 0,8 do 1,2. Niższa wartość może oznaczać problemy z utrzymaniem płynności, wyższa nieproduktywne akumulowanie środków pieniężnych.

Pytanie nr 21

Niedźwiedź na GPW jest symbolem:

a) agresywnych inwestorów spekulacyjnych,
b) bessy,
c) hossy,
d) największych spółek.

Komentarz:

Zwierzęta symbolizujące koniunkturę na giełdzie to byk i niedźwiedź. Byk symbolizuje hossę (byki atakują, podbijając rogami ofiarę w górę – stąd wzrosty notowań ), a niedźwiedź bessę (niedźwiedź atakuje ofiarę od góry, przygniatając łapami do dołu – stąd spadki). Na dziesięciolecie GPW w holu giełdy ustawiono posąg byka –aby przynosił szczęście inwestorom.

Poniżej zamieszczono przykładowe wypowiedzi maklerów i analityków giełdowych - cytaty z prasy giełdowej:

 • na parkiecie szaleje byk, a niedźwiedź zapadł w głęboki sen zimowy;
 • przyczajony niedźwiedź i ukryty byk na GPW;
 • byki rozdają karty na GPW;
 • niedźwiedzie nie poddają się, podaż jest cały czas zauważalna, ale przewagę mają w tej chwili byki;
 • niedźwiedzie nie przegoniły byków i w tej chwili same biorą łapy za pas.

Pytanie nr 22

Decyzje w spółce akcyjnej dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a także zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa czy jego zorganizowanej części podejmuje:

a) prokurent spółki,
b) rada nadzorcza,
c) walne zgromadzenie akcjonariuszy,
d) zarząd.

Komentarz:

Organem decyzyjnym podejmującym najważniejsze decyzje w spółce jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA).
Do zadań WZA należy między innymi:

 • zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności spółki,
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich swoich obowiązków,
 • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa bądź jego części,
 • nabycie lub zbycie nieruchomości,
 • emisja obligacji zamiennych,
 • powzięcie uchwały o podziale zysków lub strat,
 • powzięcie uchwały o rozwiązaniu spółki,
 • zmiana statutu,
 • zmiana wielkości kapitałów spółki.

Pytanie nr 23

Kapitał ludzki + kapitał organizacyjny + kapitał kliencki to:

a) kapitał intelektualny przedsiębiorstwa,
b) kapitał organizacyjny przedsiębiorstwa,
c) kapitał strukturalny przedsiębiorstwa,
d) wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

Komentarz:

Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa to różnica między jego wartością rynkową i wartością księgową.
W najpopularniejszym podziale do kapitału intelektualnego zalicza się kapitału ludzki (kompetencje, relacje, wartości), kapitał strukturalny (składający się z kapitału organizacyjnego – kultura organizacyjna, innowacyjność, procesy wewnętrzne – oraz kapitału relacyjnego, związanego z klientami – między innymi bazy klientów i relacje z nimi).

Pytanie nr 24

Zgodnie z zasadami skutecznej argumentacji argumenty powinny tworzyć następujący szereg:

a) od prostych do złożonych i od znanych do nieznanych,
b) od złożonych do prostych z kilkukrotnym powtórzeniem najważniejszych,
c) argumenty najsłabsze na początku i na końcu wypowiedzi,
d) od nieznanych do znanych z najsilniejszym argumentem na końcu.

Komentarz:

Podstawową umiejętnością, która daje siłę rozmówcy, i dzięki której łatwiej jest przekonać drugą stronę do naszych racji, jest umiejętność skutecznej argumentacji. Argumentacja powinna być dopasowana do osobowości rozmówców i sytuacji, w jakiej się oni znajdują. Dla niektórych ludzi liczą się fakty, a więc argumentacja powinna być rzeczowa – zgodna z rzeczywistością oraz posiadaną wiedzą, do innych przemawiają dogmaty, ideologia czy emocje. Sposób budowania skutecznej argumentacji zależy od poziomu intelektualnego oraz od stopnia znajomości przez rozmówcę poruszanego zagadnienia. Im rozmówca jest mniej kompetentny, tym prostsza powinna być argumentacja. Przy doborze argumentacji powinno się uwzględniać również jego nastawienie do przedmiotu rozmowy. Jeżeli rozmówca jest nastawiony negatywnie, należy skoncentrować się na najważniejszych argumentach.
Argumenty powinny tworzyć następujący szereg: od prostych do złożonych i od znanych do nieznanych. Jeżeli mamy kogoś przekonać do rzucenia palenia, to zaczynamy od argumentu prostego i znanego, że palenie szkodzi zdrowiu. Następnie używamy argumentów bardziej złożonych i mniej znanych, na przykład pokazujemy zdjęcie płuc palacza i zdjęcie płuc osoby w tym samym wieku, która nigdy nie paliła. Korzystne jest umieszczanie mocnych argumentów na końcu i początku wypowiedzi. Należy pamiętać, że argumenty silnie oddziałują na siebie. Jeśli silne wystąpią na początku wypowiedzi, a nieprzekonujące na końcu, to cała wypowiedź może zostać uznana za pozbawioną większego sensu.

Pytanie nr 25

Zgodnie z wykorzystywanym w marketingu modelem AIDA ostatnim etapem skutecznej reklamy powinno być:

a) zwrócenie uwagi odbiorcy,
b) zainteresowanie odbiorcy oferowanym produktem i jego właściwościami,
c) wzbudzenie u odbiorcy chęci zakupu,
d) skłonienie do działania.

Komentarz:

Model AIDA jest jednym z podstawowych modeli wyjaśniających reakcję odbiorcy na przekaz reklamowy. Zgodnie z nim reakcje na reklamę powinny przebiegać w następującej kolejności:
A — Attention (uwaga) — przyciągnięcie uwagi klienta do produktu,
I — Interest (zainteresowanie) — zainteresowanie klienta właściwościami produktu,
D — Desire (pożądanie) — przekonanie klienta, że produkt jest mu potrzebny i może zaspokoić jego potrzeby,
A — Action (działanie) — właściwe przekonanie klienta do zakupu tego właśnie produktu.

Pytanie nr 26

Bank centralny, prowadząc ekspansywną politykę pieniężną, będzie:

a) obniżał stopy procentowe,
b) podwyższał stopę rezerw obowiązkowych,
c) oferował korzystnie oprocentowane rachunki oszczędnościowe dla osób fizycznych,
d) sprzedawał papiery wartościowe.

Komentarz:

Ekspansywna polityka pieniężna to polityka związana ze zwiększaniem podaży pieniądza. Bank centralny, chcąc zwiększyć podaż pieniądza, może obniżyć stopę rezerw obowiązkowych, obniżyć centralne stopy procentowe (w pytaniu jedna z nich, stopa redyskontowa) lub kupić od banków komercyjnych papiery wartościowe (wtedy banki zostaną zasilone pieniądzem do prowadzenia akcji kredytowej.

Pytanie nr 27

Największą część w strukturze oszczędności Polaków stanowią:

a) akcje
b) fundusze emerytalne,
c) fundusze inwestycyjne,
d) gotówka i depozyty.

Komentarz:

W strukturze oszczędności Polaków największą cześć (45%) stanowią gotówka i depozyty (czyli konta osobiste, konta oszczędnościowe i lokaty terminowe). Na dalszym miejscu znajdują się fundusze emerytalne (21 %), akcje (18%), fundusze inwestycyjne (6%) i ubezpieczenia na życie (5%). Na pozostałe formy lokowania oszczędności przypada 5% zgromadzonego kapitału.

Pytanie nr 28

Największą liczbę transakcji na rynku można zrealizować przy cenie:

a) minimalnej wyznaczonej przez państwo,
b) najniższej,
c) najwyższej,
d) równowagi rynkowej.

Komentarz:

Rynek jest mechanizmem, który umożliwia wzajemną komunikację pomiędzy sprzedającymi i kupującymi, po jakich cenach oraz jakie ilości dóbr i usług są skłonni zaoferować lub nabyć. W sytuacji rynkowej dochodzi do konfrontacji oczekiwań nabywców i sprzedających. Sprzedający są w stanie zaoferować więcej dóbr przy większej cenie, zaś kupujący zwiększają swoją skłonność nabywania produktów i usług, gdy cena się zmniejsza. Jeżeli oczekiwania dwóch stron się spotkają, zostaje ustalona cena, a następnie dochodzi do zawarcia transakcji. Proces dostosowywania wzajemnych oczekiwań ze strony nabywców i producentów przedstawia Rysunek 1.
Wzajemne oczekiwania sprzedawców i kupujących spotkały się w punkcie E. Przy cenie (Pr) wyznaczonej przez przecięcie funkcji popytu (D) i funkcji podaży (S) producenci są skłonni zaoferować dokładnie taką samą ilość dóbr (Qr), jaką przy takiej cenie są skłonni nabyć konsumenci. Cenę, przy której dochodzi do spotkania oczekiwań sprzedawców i konsumentów, nazywa się w ekonomii ceną równowagi. Ilość dóbr, przy której następuje zrównanie wielkości produkcji z wielkością popytu, nazywa się w ekonomii ilością równowagi. Sprawnie funkcjonujący rynek (którego działanie nie jest nadmiernie ograniczane przez państwo), na którym rozwinięta jest konkurencja, będzie dążył do ustalenia ceny równowagi i ilości równowagi, bowiem taka sytuacja zapewnia jednakowe korzyści obu stronom transakcji.

Rysunek 1. Równowaga rynkowa

OP9_szkolne_test_komentarz_pyt_28a


Źródło: opracowanie własne

 

W sytuacji, gdy cena na rynku została ustalona poniżej lub powyżej ceny równowagi (cena maksymalna i cena minimalna), na rynku pojawia się stan nierównowagi.

Rysunek 2. Stan nierównowagi rynkowej

OP9_szkolne_test_komentarz_pyt_28b

Źródło: opracowanie własne

W przypadku, gdy cena zostanie ustalona na poziomie niższym od ceny rynkowej równowagi (P1 < Pr), kupujący będą chcieli nabyć znacznie więcej dobra niż będą skłonni dostarczyć go producenci. W takiej sytuacji na rynku wystąpi niedobór towarów.
W przypadku, gdy cena zostanie ustalona powyżej ceny rynkowej równowagi (P2 > Pr), zwiększy się podaż ze strony producentów, natomiast ograniczy popyt. Różnica pomiędzy ilością dóbr dostarczanych przez sprzedających a ilością dóbr nabywanych przy takim poziomie cenowym przez kupujących spowoduje, że na rynku pozostaną niesprzedane towary (nadwyżka towarów).
Gdy funkcjonowanie mechanizmu rynkowego nie jest zakłócane (np. nadmierną ingerencją państwa), do sytuacji nierównowagi rynkowej dochodzi stosunkowo rzadko, gdyż w dłuższym okresie producenci i konsumenci będą dążyć do osiągnięcia ceny i ilości równowagi. Jeżeli wystąpi niedobór towarów, to najprawdopodobniej konkurencja między kupującymi podniesie ceny do poziomu równowagi. W sytuacji nadmiaru podaży producenci ograniczą swoją produkcję, co również doprowadzi do powrotu do ceny i ilości równowagi.

Pytanie nr 29

Spin-off to:

a) przedsiębiorstwo, które powstało poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej w celu komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii,
b) proces wydzielania poza struktury przedsiębiorstwa działalności pomocniczej, niemającej kluczowego znaczenia dla prowadzonej działalności biznesowej,
c) przenoszenie produkcji do państw, w których koszty pracy są niższe,
d) fundusz inwestycyjny inwestujący w ryzykowne przedsięwzięcia technologiczne.

Komentarz:

Spin-off to przedsiębiorstwo, które powstało poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej w celu komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii.

Pytanie nr 30

W budżecie Polski na 2013 rok największe dochody budżetowe stanowią dochody z:

a) akcyzy,
b) CIT,
c) PIT,
d) VAT.

Komentarz:

Od lat w budżecie Polski dochody z podatków pośrednich przeważają nad dochodami z podatków bezpośrednich.
W 2013 roku największe wpływy do budżetu państwa zapewnione zostaną przez podatek VAT. Poniższa tabela przedstawia dochody budżetowe w 2013 roku.

OP9_szkolne_test_komentarz_pyt_30

Źródło:http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/pdf/51046CE3792879E5C1257ADA00486BBB/$File/755_u_zal1.pdf

Pytanie nr 31

Najważniejszymi umiejętnościami kierowników najwyższego szczebla są umiejętności:

a) koncepcyjne,
b) interpersonalne,
c) techniczne,
d) w równym stopniu koncepcyjne, interpersonalne i techniczne.

Komentarz:

Umiejętności techniczne (wykorzystanie wiedzy technicznej) menedżerów ułatwiają zrozumienie metod, technologii oraz sposobu działania urządzeń w przedsiębiorstwie.

Umiejętności koncepcyjne to umiejętności związane z formułowaniem planów działania, strategii.

Umiejętności polityczne to umiejętności wiązane ze wzmacnianiem pozycji menedżera w organizacji, tworzeniem koalicji dla pomysłów menedżera i budowaniem sojuszy.

Umiejętności interpersonalne związane są ze współpracą z innymi pracownikami (nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktu, motywowaniem innych).

Na najwyższym szczeblu menedżerskim najważniejszymi zadaniami są zadania związane z tworzeniem strategii, dlatego szczególne znaczenie wśród menedżerów tego szczebla mają umiejętności koncepcyjne.

Pytanie nr 32

Z koncepcji krzywej Laffera wynika, że wzrost stopy opodatkowania:

a) zawsze zwiększa dochody budżetowe,
b) zawsze zmniejsza dochody budżetowe,
c) zmniejsza deficyt budżetowy,
d) może zmniejszyć dochody budżetowe.

Komentarz:

Wysokość podatków wpływa na wysokość dochodów budżetowych, jednak zwiększanie obciążeń podatkowych nie zawsze zwiększa dochody państwa. Po przekroczeniu pewnego poziomu stopy podatkowej podmioty ograniczają swoją działalność, gdyż staje się ona mniej opłacalna, lub unikają płacenia podatków, np. przechodząc do szarej strefy. Zależność tę opisuje tzw. krzywa Laffera, którą przedstawia poniższy rysunek. Podwyższenie stopy opodatkowania ponad wysokość optymalnej stawki podatkowej zmniejszy dochody budżetowe z tego podatku.

OP9_szkolne_test_komentarz_pyt_32

 

Rysunek. Krzywa Laffera

Pytanie nr 33

Dług publiczny to:

a) finansowe zobowiązanie części społeczeństwa z tytułu zaciągniętych pożyczek,
b) finansowe zobowiązanie państwa z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych,
c) finansowe zobowiązanie banku centralnego z tytułu zaciągniętych pożyczek zagranicznych,
d) finansowe zobowiązanie państwa z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Komentarz:

Dług publiczny to całkowite zadłużenie państwa, uwzględniające sumę deficytu budżetu państwa z lat poprzednich.

Pytanie nr 34

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosi około:

a) 2100 zł,
b) 2600 zł,
c) 3800 zł,
d) 4500 zł.

Komentarz:

Według statystyk GUS średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w październiku 2013 roku wyniosło 3834 zł (w sektorze przedsiębiorstw). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1786 _PLK_HTML.htm.

Pytanie nr 35

Na początku grudnia 2013 roku przeciętne oprocentowanie lokat bankowych wynosiło około:

a) 1%,
b) 2,5%,
c) 4%,
d) 6%.

Komentarz:

Bardzo niskie stopy procentowe sprawiły, że na początku grudnia średnie oprocentowanie lokat bankowych spadło do około 2,5%, co było rekordowo niskim wynikiem na przestrzeni ostatnich lat. Na rynku można było co prawda znaleźć oferty na ponad 3% (im dłuższy okres, tym wyższe oprocentowanie), ale największe banki oferowały depozyty nawet poniżej 2%, co wpłynęło na niski wynik średniej.

Pytanie nr 36

Partnerem w spółce partnerskiej nie może być:

a) adwokat,
b) architekt,
c) pracownik naukowy,
d) tłumacz przysięgły.

Komentarz:

Spółka partnerska jest rodzajem spółki osobowej (w oznaczeniu skrótowym występująca jako sp.p.). Jest to rozwinięcie spółki jawnej jako formy działalności przeznaczonej dla wolnych zawodów (wymienionych w Kodeksie spółek handlowych) – spółka partnerska powoływana jest w celu wykonywania wolnego zawodu przez grupę osób (partnerów w spółce). Partnerami spółki partnerskiej mogą być:

 • adwokaci,
 • aptekarze,
 • architekci,
 • inżynierowie budownictwa,
 • biegli rewidenci,
 • brokerzy ubezpieczeniowi,
 • doradcy podatkowi,
 • księgowi,
 • lekarze,
 • stomatolodzy,
 • weterynarze,
 • notariusze,
 • pielęgniarki,
 • położne,
 • radcy prawni,
 • rzecznicy patentowi,
 • rzeczoznawcy majątkowi oraz
 • tłumacze.

Pytanie nr 37

Uzyskania koncesji w Polsce nie wymaga działalność w zakresie:

a) poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów,
b) wytwarzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu nimi,
c) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw i energii oraz obrotu nimi,
d) sprzedaży detalicznej alkoholu.

Komentarz:

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
 • ochrony osób i mienia;
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
 • przewozów lotniczych.

Pytanie nr 38

Udział sektora MSP w tworzeniu polskiego PKB wynosi około:

a) 30%,
b) 48%,
c) 68%,
d) 83%.

Komentarz:

Mimo, iż MSP stanowią ponad 96% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, to odpowiadają jedynie za 48% tworzonego PKB.

Pytanie nr 39

Przykładem bezpłatnego sposobu pozyskiwania klientów na etapie weryfikacji rynku nie jest:

a) marketing wirusowy,
b) networking społecznościowy,
c) optymalizacja strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych,
d) reklama pay-per-click (PPC).

Komentarz:

Marketing wirusowy to działanie polegające na włączeniu potencjalnych klientów w rozpowszechnianie informacji dotyczących firmy, produktu lub usługi (np. poprzez opublikowanie zabawnego filmiku w internecie, który następnie jest udostępniany innym użytkownikom).

Networking społecznościowy to zachęcanie znajomych i pierwszych klientów do blogowania o produkcie, polubienia strony produktu/firmy na portalach społecznościowych i wyrażania w internecie opinii o produkcie.

Optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarek – wprowadzenie odpowiednich oznaczeń, tagów i kodów, które ułatwią wyszukiwarce znalezienie informacji o stronie i odpowiednie jej pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania.

Reklama pay-per-click (PPC) to odpłatna reklama w wyszukiwarkach internetowych, dzięki której generowany jest ruch na stronie firmy/produktu. Reklamy PPC mogą być kierowane do konkretnych grup odbiorców.

Pytanie nr 40

Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące zasad podatku liniowego obowiązującego w Polsce.

a) Umożliwia on skorzystanie z preferencyjnych form opodatkowania (np. wspólnie z małżonkiem).
b) Podstawą opodatkowania jest dochód ustalony na podstawie księgi podatkowej lub księgi handlowej.
c) Stawka podatku jest stała, niezależnie od osiągniętego dochodu.
d) Konieczne jest prowadzenie ksiąg podatkowych oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów i osiągnięcie przychodów.

Komentarz:

Podatek liniowy oznacza stałą stawkę podatkową (19%), niezależną od osiągniętego dochodu. Dochód jest obliczany na podstawie księgi podatkowej lub handlowej. Przedsiębiorca wykazuje w ewidencji wszystkie przychody i koszty (w tej formie opodatkowania możliwe jest odpisywanie kosztów). Stała stawka podatkowa i prostota rozliczania jest korzyścią tej formy opodatkowania.
Do minusów zaliczyć można:

 • brak możliwości zastosowania ulg podatkowych w sytuacji, gdy źródłem dochodu jest wyłącznie działalność gospodarcza,
 • brak możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem,
 • konieczność składania dwóch deklaracji rocznych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i jednoczesnej pracy na etacie oraz
 • brak kwoty wolnej od podatku.

Pytanie nr 41

Zawieszenie działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę możliwe jest na okres:

a) od 30 dni do 24 miesięcy,
b) od 30 dni do 60 miesięcy,
c) od 3 miesięcy do 12 miesięcy,
d) od 12 miesięcy do 60 miesięcy.

Komentarz:

Przedsiębiorca, który napotka problemy w prowadzonej działalności gospodarczej, nie musi od razu rozważać likwidacji przedsiębiorstwa – może skorzystać z czasowego zawieszenia działalności. Z możliwości zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W przypadku gdy czas zawieszenia obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności przyjmuje się liczbę dni lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym (w 2013 roku – 28 dni).
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;5e0bc409-2e50-43b3-9eb2-3bb4f06dbaf0.

Pytanie nr 42

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie:

a) 3 dni od zawarcia umowy,
b) 10 dni od zawarcia umowy,
c) 30 dni od zawarcia umowy,
d) 180 dni od zawarcia umowy.

Komentarz:

W Polsce w tradycyjnych placówkach sprzedaży sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć towaru zgodnego z umową (czyli bez żadnych wad) – o tym, czy przyjmie zwrot, decyduje jego dobra wola. Wyjątkiem są sytuacje, w których transakcja została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa (np. od domokrążcy) lub na podstawie umowy zawartej na odległość (przez internet czy poprzez katalog wysyłkowy). W takim przypadku konsument może zrezygnować z towaru bez podania przyczyn w terminie 10 dni od zawarcia umowy (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

Pytanie nr 43

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem za mikroprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 5 pracowników, a osiągany przez niego obrót netto lub suma aktywów nie przekroczyły równowartości w złotych 1 miliona euro,
b) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a osiągany przez niego obrót netto lub suma aktywów nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,
c) zatrudniał średniorocznie mniej niż 20 pracowników, a osiągany przez niego obrót netto lub suma aktywów nie przekroczyły równowartości w złotych 5 milionów euro,
d) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, niezależnie od osiąganego obrotu.

Komentarz:

Zgodnie z art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych; Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:

średnie przedsiębiorstwo:

 • zatrudnia mniej niż 250 pracowników,
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;


małe przedsiębiorstwo:

 • zatrudnia mniej niż 50 pracowników,
 • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;

mikroprzedsiębiorstwo:

 • zatrudnia mniej niż 10 pracowników,
 • jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

 

Pytanie nr 44

Czynność prawna polegająca na poręczeniu za cudzy dług wekslowy to:

a) awal,
b) dyskonto,
c) indos,
d) regres.

Komentarz:

Awal to czynność prawna polegająca na poręczeniu za cudzy dług wekslowy. Po poręczeniu poręczyciel wekslowy (awalista) odpowiada za zapłatę weksla tak samo jak osoba, za której dług wekslowy poręczył.

Pytanie nr 45

Zagrożeniem dla nowo utworzonego punktu gastronomicznego oferującego burgery może być:

a) brak kompetentnych pracowników,
b) brak środków finansowych na rozwój firmy,
c) moda na wegetarianizm,
d) słaba rozpoznawalność marki.

Komentarz:

Brak kompetentnych pracowników, słaba rozpoznawalność marki oraz brak środków na rozwój firmy to słabe strony opisanego w pytaniu punktu gastronomicznego (słabe strony związane są z konkretnym przedsiębiorstwem). Szanse lub zagrożenia wynikają z otoczenia. Moda na wegetarianizm jest czynnikiem zewnętrznym i niesprzyjającym – dlatego w analizie SWOT zostanie uwzględniona po stronie zagrożeń.

Pytanie nr 46

Dopasuj opis do przedsiębiorcy (opisy przygotowane na podstawie rankingu Liderzy biznesu 2013 magazynu „Forbes”).

 1. Współwłaściciel i współautor sukcesów bydgoskiej spółki PESA. Razem ze wspólnikami w krótkim czasie uczynił z przestarzałej spółki remontującej tory liczącego się w Europie producenta taboru.
 2. Z sukcesami rozwija grupę świadczącą usługi pocztowe pod marką InPost oraz usługi finansowo-ubezpieczeniowe pod marką InPost Finance.
 3. Jest współwłaścicielem grupy LPP, która zarządza m.in. takimi spółkami, jak House czy Reserved,  osiągając 3 mld zł przychodów rocznie.
 4. W 2006 roku do portfela posiadanych spółek dokupił za 6 mln zł Newag – upadającego producenta pociągów i lokomotyw. Podjęte działania restrukturyzacyjne sprawiły, że w ubiegłym roku Newag wypracował 56 mln zł zysku.

a) 1. Tomasz Zaboklicki, 2. Rafał Brzoska, 3. Marek Piechocki, 4. Zbigniew Jakubas,
b) 1. Rafał Brzoska, 2. Zbigniew Jakubas, 3. Marek Piechocki, 4. Tomasz Zaboklicki,
c) 1. Marek Piechocki, 2. Rafał Brzoska, 3. Tomasz Zaboklicki, 4. Zbigniew Jakubas,
d) 1. Rafał Brzoska, 2. Marek Piechocki, 3. Zbigniew Jakubas, 4. Tomasz Zaboklicki.

Komentarz:

Współwłaścicielem Pesa Bydgoszcz SA jest Tomasz Zaboklicki. Rafał Brzoska to prezes Grupy Integer.pl, do której należy m.in. największa prywatna poczta – InPost. Marek Piechocki jest współwłaścicielem LPP, a Zbigniewa Jakubas głównym udziałowcem spółki Newag.

Pytanie nr 47

Jedną z głośniejszych transakcji na rynku fuzji i przejęć w ostatnich miesiącach było przejęcie przez Microsoft za 5,44 mld euro:

a) 25% udziałów Google,
b) IBM,
c) Nokii,
d) Samsunga.

Komentarz:

Microsoft za 5,44 mld euro przejął borykającą się z problemami fińską Nokię.

Pytanie nr 48

Wymagany minimalny kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej wynosi:

a) 5000 zł,
b) 50 000 zł,
c) 100 000 zł,
d) 1 000 000 zł.

Komentarz:

Wymagany minimalny kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej wynosi 50 000 złotych.

Pytanie nr 49

W tabeli przedstawiono parametry ekonomiczno-finansowe spółki akcyjnej notowanej na GPW.

OP9_szkolne_test_pyt.49

Wskaźnik EPS (zysk na akcję) wynosi:

a) 8,
b) 10,
c) 12,
d) 20.

Komentarz:

ESP = zysk netto / liczba wyemitowanych akcji,

Zysk netto = zysk brutto – podatek,

A zatem:

Zysk netto = 100 mln zł – 0,2 x 100 mln zł = 80 mln zł,

EPS = 80 mln zł / 10 mln = 8 zł.

Pytanie nr 50

W tabeli przedstawiono parametry ekonomiczno-finansowe spółki akcyjnej notowanej na GPW.

OP9_szkolne_test_pyt.49

Wskaźnik P/E (cena/zysk) dla spółki wynosi:

a) 10,
b) 15,
c) 20,
d) 25.

Komentarz:

Wskaźnik cena/zysk (P/E) = cena rynkowa jednej akcji / zysk netto przypadający na jedną akcję (EPS).

A zatem:

P/E = 200 zł / 8 zł  = 25.

Testy interaktywne

Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...

inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości