Pytania testowe

Eliminacje centralne - II edycja (06/07)

Pytanie nr 1

"Podnoszenie dobrobytu konsumentów" i "tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji" to misja:

a) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
b) Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,
c) Urzędu Służby Cywilnej,
d) Urzędu Patentowego.

Komentarz:

W Polsce instytucją, której głównym zadaniem jest zapewnienie właściwych warunków rozwoju i ochrony konkurencji oraz podejmowanie działań w celu ochrony przedsiębiorców i konsumentów, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 1990 urząd rozpoczął działanie jako Urząd Antymonopolowy, jednak od 1996, kiedy dodatkowo przejął zadania związane z kreowaniem polityki konsumenckiej w Polsce oraz ochroną najsłabszych stron na rynku, zmienił nazwę na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach swoich zadań UOKiK oprócz przeciwdziałaniu zajmuje się między innymi nadzorowaniem ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz nadzorowaniem rynku wyrobów podlegających unijnym dyrektywom wspólnotowym i systemowi monitorowania jakości paliw ciekłych.

Misją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji. Dzięki tym działaniom wzmocniona zostaje konkurencyjność przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a poprzez to Urząd przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski.

Pytanie nr 2

Którą rocznicę powstania Unii Europejskiej (podpisania Traktatów Rzymskich) świętowaliśmy w tym roku?

a) 60,
b) 50,
c) 25,
d) 15.

Komentarz:

25 marca 1957 roku w Rzymie Belgia, RFN, Francja, Włochy, Luksemburg i Holandia (państwa tworzące Europejską Wspólnotę Węgla i Stali) podpisały Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Oba traktaty, zwane rzymskimi, stały się fundamentem integracji europejskiej.

Pytanie nr 3

Które z wymienionych państw ma najwyższy produkt krajowy brutto per capita?

a) Stany Zjednoczone,
b) Luksemburg,
c) Niemcy,
d) Szwajcaria.

Komentarz:

Państwa o najwyższym PKB per capita w 2006 roku.

Lp. Państwo PKB per capita w USD
1. Luksemburg 69 800
2. Norwegia 42 364
3. Stany Zjednoczone 41 399
4.Irlandia 40 610
5.Islandia 35 115
6.Dania 34 740
7.Kanada 34 273
8.Hongkong 33 479
9.Austria 33 432
10.Szwajcaria 32 571

Pytanie nr 4

Wartość godziwa przedsiębiorstwa to:

a) kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami,
b) zdolność aktywów do generowania strumienia wolnych przepływów pieniężnych (po opodatkowaniu),
c) wartość rynkowa pomniejszona o koszty sprzedaży oraz upusty od ceny rynkowej udzielone celem sfinalizowania sprzedaży w ograniczonym przedziale czasu,
d) wartość, według której dany składnik majątku ujmowany jest w bilansie po uwzględnieniu umorzenia oraz kwoty odpisów amortyzacyjnych.

Komentarz:

Istnieje wiele metod wyceny wartości przedsiębiorstwa. Jednym z mierników wartości przedsiębiorstwa jest wartość godziwa. Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi oraz niepowiązanymi ze sobą stronami.

Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca.

Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży.

Pytanie nr 5

Wskaźnik informujący o tym, w jakim stopniu przedsiębiorstwo może spłacać swoje zobowiązania krótkoterminowe to:

a) wskaźnik płynności,
b) wskaźniki efektywności,
c) wskaźniki zadłużenia,
d) wskaźniki rentowności.

Komentarz:

Informacji o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania bieżących (krótkoterminowych - czyli płatnych w ciągu 1 roku) zobowiązań dostarczają wskaźniki płynności. Jeżeli przedsiębiorstwo nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich bieżących płynności, jego dalsze funkcjonowanie może być bardzo utrudnione.

Do kompleksowej oceny płynności przedsiębiorstwa wykorzystuje się trzy wskaźniki pokazujące relację środków obrotowych o różnym stopniu płynności do zobowiązań bieżących:

1) wskaźnik płynności gotówkowej (super quick ratio)

wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne / zobowiązania bieżące

2) wskaźnik szybki płynności (quick ratio)

wskaźnik szybki płynności = (środki pieniężne + należności) / zobowiązania bieżące

oraz

3) wskaźnik bieżącej płynności (current ratio)

wskaźnik bieżący = aktywa bieżące / zobowiązania bieżące

Czasami wartość wskaźników płynności może ulegać poważnym zaburzeniom. Może to być związane np. z sytuacją, gdy przedsiębiorstwo przeprowadza nową emisję akcji - i wówczas znacząco zwiększa poziom posiadanej gotówki lub też sytuacja, w której przedsiębiorstwo zgromadziło nadmierną ilość zapasów lub też posiada zaległości płatnicze ze strony odbiorców.

W skrajnym przypadku pogorszenie płynności przedsiębiorstwa może doprowadzić nawet do jego całkowitej niewypłacalności.

Pytanie nr 6

Rachunkowość spełnia następujące funkcje:

a) kontrolną,
b) informacyjną,
c) sprawozdawczo-analityczną,
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Komentarz:

Do podstawowych funkcji rachunkowości można zaliczyć funkcję: Kontrolną, informacyjną i analityczną.

Funkcja kontrolna rachunkowości - rachunkowość pomaga w ochronie i zabezpieczeniu mienia, pełniąc funkcję kontrolną. Sprawny system pozwala na wychwycenie nadużyć, pozwala na racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów.

Funkcja informacyjna rachunkowości - rachunkowość dostarcza nam informacji, potrzebnych do podejmowania decyzji niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem (samym potrzeby wewnętrzne) oraz informacje dla organów zewnętrznych (głównie poprzez sprawozdania finansowe).

Funkcja analityczna rachunkowości - rachunkowość poprzez interpretację danych liczbowych pozwala na ocenę działalności przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 7

Skrót CRM oznacza:

a) zarządzanie relacjami z klientem,
b) zarządzanie łańcuchem dostaw,
c) zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie,
d) zarządzanie bazą dostaw.

Komentarz:

CRM, czyli Customer Relationship Management oznacza zarządzanie relacjami z klientem. Zarządzanie relacjami z klientem to element strategii korporacyjnej firmy, której celem jest zbudowanie silnej więzi z klientem przede wszystkim poprzez wsparcie procesu zdobywania nowych klientów, zwiększenia ich satysfakcji oraz budowania trwałej lojalności klienta. Podstawą funkcjonowania systemów CRM jest zestaw narzędzi informatycznych umożliwiających zbieranie i przetwarzanie informacji o zmieniających się potrzebach klienta oraz ich przekazywanie pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 8

Wzrost wartości ilorazu Tobina (współczynnika q-Tobina - ilorazu wartości rynkowej firmy do wartości odtworzeniowej), oznacza, że:

a) przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorze schyłkowym,
b) wzrasta kapitał intelektualny przedsiębiorstwa,
c) przedsiębiorstwo nie odnawia swoich maszyn i urządzeń,
d) przedsiębiorstwo zwiększa swoje zadłużenie.

Komentarz:

Wzrost współczynnika Tobina (ilorazu wartości rynkowej firmy do wartości odtworzeniowej) oznacza, że wzrasta w przedsiębiorstwie wartość rynkowa przy niezmienionej wartości odtworzeniowej. Taka sytuacja możliwa jest, gdy wzrastają w przedsiębiorstwie aktywa niematerialne (kapitał intelektualny). Badania przeprowadzone dwie dekady temu dla większości europejskich przedsiębiorstw pokazały, że wartość wskaźnika Tobina wynosiła około 1. Obecnie w większości firm wartość wskaźnika q wynosi ponad 2. Zazwyczaj spółki o najwyższej wartości wskaźnika q to firmy o uznanej renomie, charakteryzujące się dużą innowacyjnością.

Pytanie nr 9

Pierwsze miejsce w marcowym rankingu magazynu "Forbes" najbogatszych Polaków 2007 roku zajął:

a) Jan Kulczyk,
b) Michał Sołowow,
c) Leszek Czarnecki,
d) Roman Karkosik.

Komentarz:

W opublikowanym w marcu 2007 przez magazyn Forbes rankingu najbogatszych Polaków pierwsze miejsce zajął Michał Sołowow z majątkiem wycenianym na 7 mld złotych. Drugie miejsce zajął Leszek Czarnecki (6,2 mld zł), a trzecie Roman i Grażyna Karkosikowie (5,6 mld zł).

Pytanie nr 10

Który z wymienionych filarów nie należy do polityki zatrudnienia Unii Europejskiej?

a) zdolność do uzyskania zatrudnienia,
b) równość szans,
c) przedsiębiorczość,
d) adekwatność.

Komentarz:

Opracowana pod koniec lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia Europejska Strategia Zatrudnienia ma na celu przede wszystkim stymulowanie rozwoju nowych miejsc pracy oraz ograniczanie bezrobocia i marginalizacji społecznej w państwach UE. Do jej podstawowych filarów należą:

 1. zdolność do uzyskania zatrudnienia - przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu poprzez wspieranie programów szkoleniowych i doradczych ułatwiających przekwalifikowanie bezrobotnych, a także działania promujące większe otwarcie rynku pracy.
 2. przedsiębiorczość - ułatwienie tworzenia nowych przedsiębiorstw, zwłaszcza takich, w których powstają nowe miejsca pracy.
 3. zdolność adaptacyjna pracowników i pracodawców - ma na celu promowanie modernizacji organizacji pracy, uelastycznienia czasu pracy, przyjmowania różnorodnych form zatrudnienia, unowocześniania kontraktów o pracę oraz wsparcie szkoleń.
 4. równość szans - eliminacja nierówności w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 11

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa nastawiona na teraźniejszość, minimalizację niepowodzeń i zachowanie status quo, skupiona na działaniach rutynowych przy nadmiernym systemie kontroli, to strategia:

a) defensywna,
b) antycypacyjna,
c) pionierska,
d) naśladowcza,

Komentarz:

Strategia defensywna to strategia nastawiona przede wszystkim na minimalizację niepowodzeń i utrzymanie dotychczasowej przewagi konkurencyjnej. W ramach tej strategii przedsiębiorstwo koncentruje się głównie na ograniczaniu zmian i skupianiu się na sprawdzonych w przeszłości działaniach, kontrolując czy żadne z zachowań organizacji nie wiąże się z nadmiernym ryzykiem. Obrona przed zmianą jest możliwa dzięki silnej centralizacji decyzji oraz rozbudowanej formalizacji. W długim okresie strategia defensywna doprowadza do znacznego pogorszenia potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa, gdyż przedsiębiorstwo nie jest w stanie dostosować swoich przewag konkurencyjnych do zmian zachodzących w otoczeniu.

Pytanie nr 12

Zbiór metod i działań diagnozujących otoczenie i przedsiębiorstwo w celu zbadania obecnych i przyszłych ich stanów oraz powiązań w celu przygotowania strategii rozwoju to:

a) analiza strategiczna,
b) zarządzanie przez cele,
c) wartościowanie pracy,
d) zarządzanie przez wyjątki.

Komentarz:

Analiza strategiczna jest jednym z etapów budowy planu strategicznego przedsiębiorstwa. W jej ramach przeprowadza się ocenę potencjału strategicznego przedsiębiorstwa oraz otoczenia, w którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność. Aby analiza strategiczna mogła dostarczyć przydatnych informacji do tworzenia planu strategicznego, musi jednocześnie badać pozycję konkurencyjną i strategiczną przedsiębiorstwa, otoczenie konkurencyjne oraz makrootoczenie.

Pytanie nr 13

Hidden champions to:

a) przedsiębiorstwa średnie lub małe, mające często 80-90% udział w rynku światowym wybranej, niezauważonej przez innych niszy,
b) najbardziej innowacyjne korporacje o zasięgu międzynarodowym,
c) najbardziej innowacyjne firmy z grupy azjatyckich tygrysów nazywane również hidden dragons,
d) największe chińskie korporacje planujące ekspansję międzynarodową.

Komentarz:

Gdy potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa nie pozwala na bezpośrednią rywalizację z przedsiębiorstwami globalnymi, zalecaną strategią jest znalezienie niszy, która będzie generowała wystarczające dochody, a z drugiej strony będzie nieatrakcyjna (zbyt mała) dla firm globalnych. Czasami przedsiębiorstwo, które działa w niszy, może osiągnąć dominującą pozycję rynkową w skali światowej - gdyż nie narażone na bezpośrednią walkę konkurencyjną z największymi światowymi przedsiębiorstwami może systematycznie wzmacniać swoją pozycję konkurencyjną i przenosić swój sprawdzony model biznesowy na nowe rynki zagraniczne. Przedsiębiorstwo, które osiąga duże zyski wykorzystując swoją pozycję w niszowym sektorze, nazywane jest ukrytym mistrzem (hidden champion).

Pytanie nr 14

Jak nazywa się pierwszy w świecie wdrożony system pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa?

a) nawigator Skandii,
b) TQM,
c) lean management,
d) analiza diagnostyczna.

Komentarz:

Pierwszym na świecie wdrożonym systemem pomiaru kapitału intelektualnego był opracowany przez szwedzką firmę ubezpieczeniową Skandia nawigator kapitału intelektualnego. W ramach zastosowanego narzędzia podzielono kapitał intelektualny na kapitał ludzki i kapitał strukturalny, a następnie w ramach tego podziału wyodrębniono ponad 160 wskaźników opisujących firmę między innymi w takich obszarach jak planowanie, procesy, efektywność, innowacje, poziom kosztów, wynik finansowy, rozwój produktów itd. W każdym z obszarów wprowadzono bardziej szczegółowe mierniki - na przykład w sferze rozwoju produktów są to liczba nowych produktów w roku, czas i termin ich wprowadzenia, zasięg, skuteczność oraz wpływ nowych produktów na proces sprzedaży. Wprowadzona przez Skandię informacja o poziomie kapitału intelektualnego zyskała uznanie instytucji nadzorujących rynki kapitałowe i stała się obowiązkowym dodatkiem do raportów finansowych spółek giełdowych w krajach skandynawskich.

Pytanie nr 15

Która z wymienionych technik nie jest techniką zarządzania projektami?

a) PRINCE2,
b) harmonogram,
c) wykresy sieciowe,
d) SWOT.

Komentarz:

Zarządzanie projektami to jedna z najdynamiczniej rozwijających się w ostatnim czasie dziedzin zarządzania. Projekt w zarządzaniu to niepowtarzalne, różniące się od innych (zakresem, kosztem, czasem realizacji, zespołem wykonawców lub klientem) przedsięwzięcie, które ma wyraźnie zdefiniowany początek i koniec. W ramach zarządzania projektami można wyróżnić następujące obszary: organizacja zespołów projektowych, planowanie cyklu projektowo-relizacyjnego, harmonogramowanie działań, budżetowanie, analiza efektywności przedsięwzięć, koordynacja i kontrola wdrożenia. Spośród przedstawionych narzędzi jedynie SWOT nie jest techniką zarządzania projektami. SWOT jest metodą analizy pozycji strategicznej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa wykorzystaną w zarządzaniu strategicznym w oparciu o cztery elementy: szanse (czynniki zewnętrzne pozytywne), zagrożenia (zewnętrzne negatywne) oraz mocne i słaby strony przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 16

Z ilu cyfr składa się numer NIP?

a) 9,
b) 10,
c) 11,
d) 12.

Komentarz:

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) to nadawany przez urzędy skarbowe dziesięciocyfrowy kod służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Pod pierwszymi trzema cyframi numeru zakodowany jest urząd skarbowy podatnika. Ostatnia, dziesiąta cyfra jest cyfrą kontrolną - jej wartość obliczana jest według specjalnego algorytmu, dzięki któremu możliwe jest sprawdzenie, czy wpisany w bazie numerów NIP jest numerem poprawnym (jeżeli jest jakiś błąd, cyfra kontrolna nie będzie się zgadzać).

Pytanie nr 17

Organizacja, która w minimalnym stopniu wykorzystuje w swojej działalności zasoby fizyczne, zaś w bardzo rozbudowanej postaci narzędzia teleinformatyczne to:

a) organizacja wirtualna,
b) organizacja inteligentna,
c) organizacja transnarodowa,
d) organizacja ukryta.

Komentarz:

Organizacja wirtualna to sieć niezależnych przedsiębiorstw (dostawców, klientów, czasami nawet dotychczasowych konkurentów), którzy wsparci najnowszymi środkami IT koordynują swoje działania, aby wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną poprzez wzajemne uzupełnianie swoich kompetencji i łączenie umiejętności. Cechą charakterystyczną organizacji wirtualnej jest elastyczność działania -ponieważ nie bazuje na zasobach fizycznych tylko wzajemnych powiązaniach, znacznie szybciej może reagować na wszelkie zmiany zachodzące w otoczeniu.

Pytanie nr 18

Jak nazywamy twórcze naśladowanie najlepszych praktyk innych przedsiębiorstw?

a) benchmarking,
b) controlling,
c) synergia,
d) konsolidacja.

Komentarz:

Benchmarking to metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, polegająca na systematycznym identyfikowaniu, analizowaniu i porównywaniu rozwiązań stosowanych przez własne przedsiębiorstwo oraz najlepsze przedsiębiorstwa branży. Przedmiotem analizy benchmarkingowej mogą być zarówno produkty, sposoby organizacji przedsiębiorstwa oraz procesy. Idea benchmarkingu nie sprowadza się do powielania i kopiowania rozwiązań stosowanych przez najlepszych, ale przede wszystkim na wyłapywaniu czynników, które pozwoliły najlepszym przedsiębiorstwom odnieść sukces i próbie ich wdrożenia we własnej organizacji.

Istnieje kilka rodzajów benchmarkingu:

 • benchmarking wewnętrzny - porównanie procesów, sposobów rozwiązywania problemów w ramach jednej organizacji;
 • benchmarking konkurencyjny - porównania dotyczą przedsiębiorstw działających w tym samym sektorze;
 • benchmarking funkcjonalny - porównywane różne funkcje i poszukiwanie przedsiębiorstwa, które daną funkcję wykonuje najbardziej optymalnie - często benchmarkiem (wzorem) jest przedsiębiorstwo spoza sektora;
 • benchmarking strategiczny - porównanie względem lidera branży w oparciu o analizę kluczowych czynników sukcesu.

Pytanie nr 19

Które przedsiębiorstwo o zasięgu międzynarodowym jest twórcą systemu zarządzania zapasami nazywanego Just-in-Time (JIT)?

a) Microsoft,
b) Toyota,
c) IBM
d) Google.

Komentarz:

Just-in-Time (JIT) to system zarządzania zapasami wprowadzony na początku lat 60. XX w. przez Toyotę Motor Company. Istotą systemu jest minimalizacja kosztów związanych z magazynowaniem materiałów, ograniczenie liczby produktów wadliwych oraz eliminacja nadwyżki produkcyjnej. W ramach JIT wszystkie dostawy materiałów niezbędnych do produkcji dostarczane są do przedsiębiorstwa dokładnie tuż przed tym, jak będą wykorzystywane w procesach wytwórczych. Wymaga to bardzo ścisłego zaplanowania i skoordynowania dostaw wszystkich materiałów wykorzystywanych w procesie produkcji.

Sprawne funkcjonowanie systemu Just-In-Time jest możliwe, gdy:

 • wielkość produkcji jest ograniczana do minimum - najlepiej, gdy produkcja jest uruchamiana po zgłoszeniu przez klientów gotowości zakupu produktu finalnego,
 • są przestrzegane dokładne terminy dostarczania gotowych wyrobów do odbiorców,
 • istnieje precyzyjny i stabilny plan produkcji,
 • istnieje sprawny i niezawodny system transportowy między przedsiębiorstwem i wszystkimi kooperantami.

Pytanie nr 20

Styl konkurencji w rozwiązywaniu konfliktów należy stosować, gdy:

a) konflikt samoczynnie wygasa,
b) konieczne jest szybkie, zdecydowane działanie,
c) ma się świadomość, że jest się w błędzie,
d) wystarczające jest osiągnięcie czasowego porozumienia.

Komentarz:

Umiejętność zarządzania konfliktem jest jedną z kluczowych umiejętności współczesnego menedżera. Dobry menedżer powinien umieć tak pokierować sytuacją konfliktową, aby organizacja po rozwiązaniu konfliktu osiągnęła optymalną efektywność.

Sytuacja konfliktowa występuje, gdy:

 • występują co najmniej dwie strony, wzajemnie od siebie zależne;
 • jedna ze stron zauważa, że jej cele, zadania, zachowania lub wartości są sprzeczne z zadaniami, celami lub wartościami drugiej strony;
 • każda ze stron ma możliwość zmiany swoich zachowań i zaczyna dążyć do poprawy swojej sytuacji.

W zależności od przyczyn sytuacji konfliktowej, charakteru, fazy, zachowań uczestników menedżer może przyjąć określony styl rozwiązania konfliktu. Style rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zależności od stopnia koncentracji na własnych interesach i interesach drugiej strony zostały przedstawione na poniższym rysunku.

Styl konkurencji należy stosować, gdy:

 • konieczne jest szybkie i zdecydowane działanie;
 • ważne, ale niepopularne sprawy muszą zostać wprowadzone w życie;
 • trzeba bronić się przed ludźmi czerpiącymi korzyści z zachowań nierywalizacyjnych;
 • trzeba chronić się przed ludźmi niekompetentnymi.

Stosowanie stylu konkurencji jest zasadne wówczas, gdy posiadamy przewagę nad stroną sporu oraz gdy w przyszłości kontakty z drugą stroną będą sporadyczne.

Pytanie nr 21

Ustawodawca w artykule 105 Kodeksu spółek handlowych określił, jakie elementy powinna zawierać umowa spółki komandytowej. Umowa spółki komandytowej nie musi zawierać:

a) firmy i siedziby spółki,
b) czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
c) oznaczenia wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
d) wysokości kapitału zakładowego.

Komentarz:

Zgodnie z artykułem 105 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki komandytowej powinna zawierać:

 1. firmę i siedzibę spółki,
 2. przedmiot działalności spółki,
 3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
 5. oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Pytanie nr 22

Umowa o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy, nie określa:

a) rodzaju pracy,
b) wymiaru czasu pracy,
c) wynagrodzenia za pracę,
d) zakresu czynności.

Komentarz:

Zgodnie z artykułem 29 Kodeksu pracy umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności:

 1. rodzaj pracy,
 2. miejsce wykonywania pracy,
 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 4. wymiar czasu pracy,
 5. termin rozpoczęcia pracy.

Pytanie nr 23

Zalecaną formą prawną dla prowadzenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego jest:

a) spółka komandytowa,
b) spółka partnerska,
c) spółka jawna,
d) spółka akcyjna.

Komentarz:

Spółka partnerska (w oznaczeniu skrótowym występująca jako "sp.p.") jest spółką osobową, tworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami spółki partnerskiej mogą być:

 • adwokaci,
 • aptekarze,
 • architekci,
 • inżynierowie budownictwa,
 • biegli rewidenci,
 • brokerzy ubezpieczeniowi,
 • doradcy podatkowi,
 • księgowi,
 • lekarze,
 • stomatolodzy,
 • weterynarze,
 • notariusze,
 • pielęgniarki,
 • położne,
 • radcy prawni,
 • rzecznicy patentowi,
 • rzeczoznawcy majątkowi oraz
 • tłumacze.

Pytanie nr 24

Wskaż instrument finansowy stosowany na rynku pieniężnym:

a) obligacje,
b) bony skarbowe,
c) kredyty,
d) waluty innych państw.

Komentarz:

Rynek pieniężny jest segmentem rynku finansowego, na którym przedmiotem obrotu są instrumenty krótkoterminowe (o okresie zapadalności do jednego roku).

Z przedstawionych w pytaniu instrumentów do rynku pieniężnego zalicza się bony skarbowe.

Bon skarbowy to dłużny papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa, o terminach wykupu od 1 do 52 tygodni (najczęściej 13, 26 lub 52 tygodnie). Bony skarbowe są instrumentami o stałym oprocentowaniu - służą do bieżącego finansowania deficytu budżetowego.

Cena zakupu bonu jest niższa od jego wartości, gdyż są to instrumenty finansowe sprzedawane z dyskontem (wartość nominalną nabywca otrzymuje w momencie wykupu).

Pytanie nr 25

Jednym z rodzajów kryzysu przedsiębiorstwa jest kryzys strategiczny. Objawem kryzysu strategicznego jest:

a) wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa,
b) pogarszanie się wskaźników rentowności,
c) utrata płynności przedsiębiorstwa,
d) spadek udziału w rynku.

Komentarz:

Sytuacja kryzysowa przedsiębiorstwa rozwija się najczęściej w następującej kolejności: kryzys strategiczny, kryzys wyników i kryzys płynności. Ostatnią fazą jest niewypłacalność i upadek przedsiębiorstwa.

Kryzys strategiczny oznacza zagrożenie bądź utratę pozycji konkurencyjnej (spadek udziału rynkowego, spadek liczby innowacji, niższe nakłady na działalność badawczo-rozwojową. Kryzys strategiczny ma charakter długookresowy.

Po pewnym czasie kryzys strategiczny może się przerodzić w kryzys wyników ekonomicznych - przedsiębiorstwo ze znacznie słabszą pozycją konkurencyjną zaczyna przynosić straty, musi zwiększać swoje zadłużenie.

Jeżeli nie dojdzie do poprawy sytuacji, kryzys wyników może się przerodzić w kryzys płynności, czyli utratę zdolności pokrywania bieżących zobowiązań finansowych, a w konsekwencji niewypłacalność przedsiębiorcy bądź przedsiębiorstwa.

Działania uzdrawiające przedsiębiorstwo znajdujące się w kryzysie strategicznym związane są z dwoma obszarami: restrukturyzacją strategiczną lub odnowieniem dotychczasowych dziedzin działalności.

Pytanie nr 26

Czynnik, który w największym stopniu decyduje o ponad 6 procentowym wzroście PKB w Polsce w ostatnich miesiącach, to:

a) konsumpcja,
b) inwestycje,
c) zapasy,
d) bilans handlowy.

Komentarz:

Polska gospodarka ze wzrostem PKB w wysokości 5,8% w 2006 r. rozwija się coraz prędzej. W czwartym kwartale 2006 r. wzrost PKB wyniósł 6,4%. Składowymi tego wzrostu były inwestycje (5,1%), konsumpcja (3,2%), zapasy (-0,7%) i saldo bilansu handlowego (-1,2%)


Pytanie nr 27

Na ostatnim swoim posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o:

a) obniżeniu stóp procentowych NBP,
b) utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie,
c) podwyższeniu stóp procentowych NBP,
d) likwidacji podatku od dochodów kapitałowych.

Komentarz:

Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 2000-2007

Po serii obniżek na niemal każdym posiedzeniu RPP od marca 2001 roku do marca 2006 roku (kiedy to centralne stopy procentowe zostały obniżone o 16 punktów procentowych), RPP przez ponad rok nie zmieniała wysokości stóp procentowych. Na ostatnim posiedzeniu przed finałem II edycji OP, RPP nie zmieniła wysokości stóp. Uczyniła to dopiero miesiąc później, na posiedzeniu pod koniec kwietnia (podnosząc wszystkie stopy procentowe o 25 punktów bazowych - czyli 0,25 punktu procentowego).

Chociaż wszyscy przedsiębiorcy z wielką uwagą zawsze wypatrują komunikatu po decyzyjnym posiedzeniu RPP (zazwyczaj ostania środa miesiąca), to skutki decyzji Rady nie są przez nich odczuwane natychmiast. Zmiana stóp procentowych wywołuje efekty gospodarcze z pewnym opóźnieniem - zdaniem specjalistów od pół roku do nawet dwóch lat.

Pytanie nr 28

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta powstał w:

a) 1989 r.,
b) 1990 r.,
c) 1997 r.,
d) 2000 r.

Komentarz:

W Polsce instytucją, której głównym zadaniem jest zapewnienie właściwych warunków rozwoju i ochrony konkurencji oraz podejmowanie działań w celu ochrony przedsiębiorców i konsumentów, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 1990 urząd rozpoczął działanie jako Urząd Antymonopolowy, jednak od 1996, kiedy dodatkowo przejął zadania związane z kreowaniem polityki konsumenckiej w Polsce oraz ochroną najsłabszych stron na rynku, zmienił nazwę na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach swoich zadań UOKiK oprócz przeciwdziałaniu zajmuje się między innymi nadzorowaniem ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz nadzorowaniem rynku wyrobów podlegających unijnym dyrektywom wspólnotowym i systemowi monitorowania jakości paliw ciekłych.

Misją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji. Dzięki tym działaniom wzmocniona zostaje konkurencyjność przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a poprzez to Urząd przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski.

Pytanie nr 29

Quality Audit Meeting (QAM) jest:

a) metodą wspomagającą rozwój wiedzy w organizacji,
b) metodą pozwalającą na minimalizowanie strat w łańcuchu dostaw,
c) metodą pomiaru kompetencji menedżerskich,
d) metodą wartościowania pracy.

Komentarz:

Metoda QAM jest metodą wspomagającą rozwój wiedzy w organizacji. Istotą tej metody są codzienne spotkania pracowników z menedżerami przedsiębiorstwa w celu rozwiązywania bieżących problemów organizacji. Spotkania te odbywają się codziennie rano o stałej, porannej porze. Czas trwania spotkań zależy od ilości i złożoności poruszanych problemów. Spotkania te polegają na wymienianiu informacji, zgłaszaniu pomysłów usprawnień oraz dyskusji i zespołowym podejmowaniu decyzji.

Pytanie nr 30

Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) jest:

a) Anna Streżyńska,
b) Sławomir Skrzypek,
c) Cezary Banasiński,
d) Maciej Witucki.

Komentarz:

Funkcję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pełni od 8 maja 2006 r. Anna Streżyńska.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności pocztowej, telekomunikacyjnej i gospodarki częstotliwościowej oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Do zakresu działania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej należą w szczególności:

 1. wykonywanie, przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań z zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki w zakresie zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej;
 2. wykonywanie zadań z zakresu regulacji działalności pocztowej, określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.);
 3. opracowywanie wskazanych przez ministra właściwego do spraw łączności projektów aktów prawnych w zakresie łączności;
 4. analiza i ocena funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowych;
 5. podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą ustawą;
 6. rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie właściwości Prezesa UKE;
 7. rozstrzyganie w sprawach uprawnień zawodowych w dziedzinie telekomunikacji, określonych w przepisach odrębnych;
 8. tworzenie warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz dostępu do zasobów orbitalnych;
 9. wykonywanie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego;
 10. prowadzenie rejestrów w zakresie ujętym w ustawie;
 11. koordynacja rezerwacji częstotliwości w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla podmiotów, o których mowa w art. 4, w szczególności w zakresach częstotliwości przez nich zwalnianych lub dla nich nowo udostępnianych albo współwykorzystywanych z innymi użytkownikami;
 12. inicjowanie oraz wspieranie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie łączności;
 13. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw, w zakresie jego właściwości;
 14. współpraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw podmiotów korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym koncentracjom operatorów pocztowych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich związków;
 15. współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie określonym ustawą i przepisami odrębnymi;
 16. wykonywanie zadań w sprawach międzynarodowej i wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej z upoważnienia ministra właściwego do spraw łączności;
 17. współpraca z Komisją Europejską i instytucjami wspólnotowymi oraz organami regulacyjnymi innych państw członkowskich;
 18. przedstawianie Komisji Europejskiej i organom regulacyjnym innych państw informacji z zakresu telekomunikacji, w tym wykonywanie obowiązków notyfikacyjnych, obejmujących przekazywanie treści postanowień, o których mowa w art. 23 ust. 3, oraz informacje o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, którzy zostali uznani za posiadających znaczącą pozycję rynkową, świadczących usługę powszechną i realizujących połączenia sieci telekomunikacyjnych oraz nałożonych na nich obowiązkach;
 19. przeprowadzanie konsultacji środowiskowych z zainteresowanymi podmiotami, w szczególności z operatorami, dostawcami usług, użytkownikami, konsumentami oraz producentami, w sprawach związanych z zasięgiem, dostępnością oraz jakością usług telekomunikacyjnych;
 20. przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym danych dotyczących operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, informacji o sposobie udostępniania korzystającym z powszechnych usług pocztowych szczegółowych i aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, warunków dostępu, cen i wskaźników terminowości doręczeń, informacji o systemie rachunku kosztów stosowanym przez operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, a na żądanie Komisji Europejskiej - informacji o przyjętych wskaźnikach terminowości doręczeń dla powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym.
  1. Źródło:
   www.urtip.gov.pl

Pytanie nr 31

Jak nazywa się nowy indeks na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który 19 marca 2007 roku zastąpił dotychczasowy indeks MIDWIG?

a) mWIG40,
b) IŚS,
c) WIG MSP,
d) plWISMC40.

Komentarz:

Większa liczba notowanych spółek oraz konieczność wprowadzenia większej przejrzystości w indeksach giełdowych spowodowały marcową zamianę indeksu MIDWIG na mWIG40.

W skład mWIG40 wchodzą notowania 40 spółek, a ich wartość rynkowa i realizowane obroty wynoszą około 20% rynku. W porównaniu do MIDWIG-u indeks mWIG40 obejmuje zawsze 40 spółek, co zwiększa jego wartość informacyjną i możliwości porównywania w różnych okresach.

Pytanie nr 32

Jak się nazywa najważniejszy indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie?

a) FTSE100,
b) CAC40,
c) BUX,
d) NASDAQ.

Komentarz:

Na notowania na warszawskiej GPW wpływ ma nie tylko koniunktura w kraju, stabilność polityczna, kursy walut, stopy procentowe i wyniki spółek, ale również koniunktura na światowych giełdach.

Indeks giełdy w Londynie to FTSE100. Inne indeksy, które mają duży wpływ na warszawską GPW to:

 • CAC40 - (indeks giełdy w Paryżu),
 • DAX30 - indeks giełdy we Frankfurcie,
 • HANG SENG - indeks giełdy w Hong Kongu,
 • NIKKEI225 - indeks giełdy w Tokio,
 • DOW JONES IND. (DJIA) - indeks 30 największych amerykańskich przedsiębiorstw notowanych na NYSE (nowojorskiej giełdzie),
 • NASDAQ COMP. - (ang. National Association of Securities Dealers Automated Quotations), indeks spółek nowej technologii IT, notowanych w elektronicznym systemie handlu akcjami,
 • S&P500 - indeks 500 najlepszych amerykańskich spółek z różnych gałęzi przemysłu, notowanych na NYSE i NASDAQ,
 • BUX- indeks giełdy w Budapeszcie.

Pytanie nr 33

Jednym z powszechnie stosowanych mierników wartości dla akcjonariuszy, mierzącym nadwyżkę wartości rynkowej przedsiębiorstwa nad wartością zainwestowanego w przedsiębiorstwie kapitału (środków pieniężnych zainwestowanych przez właścicieli i wierzycieli) jest:

a) ROE,
b) WACC,
c) MVA,
d) EVA.

Komentarz:

Tradycyjne wskaźniki finansowe oparte na danych księgowych nie uwzględniają wszystkich czynników mających wpływ na wartość firmy. Jednym z narzędzi, które w większym stopniu pozwala mierzyć rzeczywisty przyrost wartości przedsiębiorstwa jest miernik rynkowej wartości dodanej Market Value Added (MVA). Rynkowa wartość dodana to nadwyżką wartości rynkowej przedsiębiorstwa nad wartością zainwestowanego w tym przedsiębiorstwie kapitału.

Inaczej mówiąc, MVA jest różnicą pomiędzy wartością całkowitych wpływów gotówkowych, jakie mogliby uzyskać wszyscy akcjonariusze wycofując swój kapitał z przedsiębiorstwa, a kwotą zaangażowaną przez nich uprzednio poprzez zakup emitowanych akcji i reinwestowanie zysków.

Pytanie nr 34

Złota reguła bilansowa oznacza, że:

a) majątek trwały jest finansowany ze zobowiązań bieżących w całości,
b) majątek trwały jest finansowany z kapitałów własnych firmy,
c) majątek trwały jest finansowany z kapitałów stałych,
d) majątek trwały jest finansowany z kapitałów obcych.

Komentarz:

Złota reguła bilansowa zakłada całkowite sfinansowanie majątku trwałego kapitałem własnym. (Gdy te dwie wielkości są sobie równe, a więc wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym oscyluje w granicach 1, oznacza to utrzymanie stabilności finansowej przez przedsiębiorstwo.)

Pytanie nr 35

Zysk operacyjny to:

a) zysk brutto - podatek dochodowy,
b) nadwyżka z działalności podstawowej firmy przed opodatkowaniem,
c) zysk netto + amortyzacja,
d) zysk netto + odsetki.

Komentarz:

Zysk operacyjny jest pozycją rachunku wyników.

Przychody ze sprzedaży netto
- Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów
= Nadwyżka finansowa brutto (zysk brutto)
- Ogólne koszty zarządu
- Amortyzacja
- Koszty sprzedaży
= Zysk operacyjny
+ Pozostałe dochody i zyski
- Pozostałe wydatki i straty
= Zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem
- Odsetki od kredytów i pożyczek
- Podatek dochodowy
= Zysk netto

Pytanie nr 36

Jak nazywa się prezes Systemu Rezerwy Federalnej (FED) w USA, odpowiednika Narodowego Banku Polskiego (NBP) w Polsce?

a) Ben Bernanke,
b) Alan Greenspan,
c) Warren Buffet,
d) Marsh Carter.

Komentarz:

System Rezerwy Federalnej (FED - z ang. Federal Reserve) pełni funkcję banku centralnego w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie stanowisko prezesa (przewodniczącego rady gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej) zajmuje Ben Bernanke, który z dniem 1 lutego 2006 roku zastąpił Alana Greenspana, pełniącego tę funkcję przez 18 lat. Warren Buffet jest natomiast amerykańskim inwestorem giełdowym, jednym z najbogatszych ludzi świata, a Marsh Carter pełni funkcję prezesa New York Stock Exchange (NYSE).

Pytanie nr 37

Która z centralnych stóp procentowych NBP jest stopą o najniższej wartości?

a) lombardowa,
b) redyskontowa,
c) referencyjna,
d) depozytowa.

Komentarz:

Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 2000-2007

Po serii obniżek na niemal każdym posiedzeniu RPP od marca 2001 roku do marca 2006 roku (kiedy to centralne stopy procentowe zostały obniżone o 16 punktów procentowych), RPP przez ponad rok nie zmieniała wysokości stóp procentowych. Na ostatnim posiedzeniu przed finałem II edycji OP, RPP nie zmieniła wysokości stóp. Uczyniła to dopiero miesiąc później, na posiedzeniu pod koniec kwietnia (podnosząc wszystkie stopy procentowe o 25 punktów bazowych - czyli 0,25 punktu procentowego).

Chociaż wszyscy przedsiębiorcy z wielką uwagą zawsze wypatrują komunikatu po decyzyjnym posiedzeniu RPP (zazwyczaj ostania środa miesiąca), to skutki decyzji Rady nie są przez nich odczuwane natychmiast. Zmiana stóp procentowych wywołuje efekty gospodarcze z pewnym opóźnieniem - zdaniem specjalistów od pół roku do nawet dwóch lat.

Pytanie nr 38

Od 1 stycznia 2007 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie w Polsce za pracę w pełnym wymiarze godzin wynosi:

a) 0 zł,
b) 899,10 zł,
c) 936 zł,
d) 1 200 zł.

Komentarz:

W artykule 65 ust. 4 Konstytucji RP możemy przeczytać: Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa.

Ta ustawa to: Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (weszła w życie 1 stycznia 2003 r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1679)). Określiła ona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i zasady ustalania wysokości tego wynagrodzenia. Następuje to w drodze negocjacji na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Ustawa daję gwarancję corocznego wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Zgodnie z tym rozporządzeniem wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin wynosiła odpowiednio:

DATA WYSOKOŚĆ ( zł) MIEJSCE PUBLIKACJI
od 1 stycznia 2003 r 800 Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 200, poz. 1679
od 1 stycznia 2004 r 824 Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 167, poz. 1623
od 1 stycznia 2005 r 849 Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 201, poz. 2062
od 1 stycznia 2006 r 899,10 Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 177, poz. 1469
od 1 stycznia 2007 r 936 Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 171, poz.1227

Źródło: www.mps.gov.pl

Pytanie nr 39

Zakup obligacji o stałym oprocentowaniu (czyli niezmiennym oprocentowaniu aż do wykupu) nie jest korzystny, gdy:

a) zamierzamy wycofać środki finansowe przed terminem wykupu,
b) według prognoz analityków dojdzie do wzrostu inflacji,
c) zamierzmy pod zastaw obligacji zaciągnąć kredyt,
d) nie mamy czasu na ciągłe śledzenie wartości naszej inwestycji w obligacje.

Komentarz:

Zakup obligacji o stałym oprocentowaniu (stałe oprocentowanie do terminu wykupu obligacji - najczęściej w przypadku obligacji dwuletnich) jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą ulokować posiadane wolne środki pieniężne i mieć pewność stałego oraz pewnego zysku. Dzięki stałemu oprocentowaniu obligacji z góry wiadomo, jaki będzie zysk po zakończeniu okresu oszczędzania. Jednak jeśli w tym okresie dojdzie do wzrostu inflacji, oprocentowanie obligacji nie ulegnie zmianie, co oznacza, że nasza realna stopa zwrotu z inwestycji będzie niższa.

Przy zakupie obligacji zawsze możemy wycofać środki finansowe przed terminem wykupu (tracąc część odsetek). Obligacje mogą być zabezpieczeniem kredytu.

Pytanie nr 40

Jeżeli firma ustala wysoką cenę na nowy produkt, w celu osiągnięcia dużego zysku na jednostkę, przy niewielkim wolumenie sprzedaży, aby szybko zrefinansować nakłady poniesione na badania i rozwój produktu, najczęściej w przypadku produktów o stosunkowo krótkim cyklu życia, np. na rynku nowych technologii, to mówimy, że taka firma stosuje:

a) skimming (strategia spijania śmietanki),
b) penetrację,
c) marketing-mix,
d) benchmarking.

Komentarz:

Strategia spijania śmietanki (skimming) jest jedną z marketingowych strategii cenowych. Zgodnie z tą strategią, przedsiębiorstwo wprowadza produkt na rynek z wysoką ceną, ograniczając jednocześnie liczbę potencjalnych klientów. Wprawdzie wielkość sprzedaży będzie mała, ale wysokie ceny powinny zrównoważyć ponoszone koszty. W miarę upływu czasu firma może przyjąć dwa sposoby postępowania: albo stopniowo obniżyć ceny i sprzedawać wyrób mniej zamożnym klientom (dotyczy to produktów o małym rozwoju technologicznym, które nie będą szybko się zmieniać), albo - z powodu szybkich modyfikacji - wycofać wyrób z rynku i wprowadzić nową wersję, zachowując wyższą cenę.

Pytanie nr 41

Przedsiębiorstwo, które zostało zorganizowane w taki sposób, jak przedstawiony na rysunku, posiada strukturę:

a) dywizjonalną,
b) sztabową,
c) macierzową,
d) tensorową.

Komentarz:

Struktura dywizjonalna jest strukturą organizacyjną przeznaczoną dla dużych, zdywersyfikowanych przedsiębiorstw. W strukturze tej na najwyższym poziomie zarządzania stosuje się przedmiotowy lub terytorialny podział i grupowanie zadań przedsiębiorstwa. W wyniku takiego podziału i grupowania zadań, na najwyższym poziomie struktury organizacyjnej utworzone zostają jednostki organizacyjne - zakłady wyspecjalizowane w produkcji określonych przedmiotów lub w prowadzeniu działalności na określonym obszarze, nazywane często dywizjami (stąd nazwa struktury).

Zaletą struktury dywizjonalnej jest jej zdolność do dostosowywania się do potrzeb rozwoju nowych produktów, wymagań i oczekiwań nowych grup klientów i specyfiki rynków regionalnych. Ponadto w tej strukturze naczelne kierownictwo odciążone jest od operatywnego zarządzania działalnością operacyjną. Jako wadę struktur dywizjonalnych wskazuje się najczęściej preferowanie własnych celów dywizji przed celami całego przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 42

Jeżeli kredytobiorca posiada majątek własny, z którego mógłby spłacić całość zadłużenia, to mówimy, że taka osoba ma:

a) collateral,
b) hedging,
c) insurance,
d) arbitraż.

Komentarz:

Jedną z metod oceny wiarygodności kredytowej jest metoda 6 C. W ramach tej metody bada się, czy kredytobiorca posiada:


Character (charakter) - chęć spłaty,
Capacity (zdolność) - zdolność do spłaty kredytu,
Capital (kapitał) - wymagany kapitał własny w stosunku do wartości kredytu,
Collateral (zabezpieczenie) - możliwa rynkowa wartość zabezpieczenia,
Conditions (warunki) - pozycja na rynku, konkurencja,
Confidence (pewność) - zdolność do zachowania działalności.

Pytanie nr 43

Skróty: IRS, CDS, CMS oznaczają rodzaje:

a) SWAP-ów,
b) forward-ów,
c) opcji,
d) kontraktów terminowych.

Komentarz:

SWAP (z ang. wymiana, zmiana) jest to rodzaj umowy transakcyjnej, na podstawie której dwa podmioty kupują i sprzedają wzajemnie serię strumieni finansowych (przepływów pieniężnych), według wcześniej ustalonych zasad. W umowie strony określają między innymi: walutę lub waluty płatności, cenę transakcji, termin zapadalności, moment rozpoczęcia czy częstotliwości płatności.

Ten rodzaj instrumentu finansowego powstał w późnych latach siedemdziesiątych. Do najpopularniejszych swap-ów zalicza się:

 • IRS (interest rate swap) - swap stopy procentowej - najbardziej popularny rodzaj swapów, polega na wymianie odsetek obliczonych od ustalonej nominalnej kwoty swapu;
 • CDS (credit default swap) - swap-y kredytowe, umożliwiające zarządzanie posiadanym bądź potencjalnym ryzykiem kredytowym;
 • CMS (constant maturity swap) - jest umową o zamianę strumienia odsetkowego naliczanego w oparciu o stopę stałą bądź zmienną na strumień odsetkowy naliczany w oparciu o nominalną stawkę transakcji swapowej o zadanych parametrach.

Pytanie nr 44

Zaplanowany, kompleksowy proces redukcji zatrudnienia, mający na celu dostosowanie zwalnianych pracowników do nowych warunków działania, nazywany również "monitorowanym zwolnieniem", to:

a) outplacement,
b) zwolnienia grupowe,
c) assesment center,
d) reengineering.

Komentarz:

Outplacement to proces redukcji zatrudnienia poprzez wsparcie zwalnianych pracowników w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia (np. poprzez przekształcenie ich negatywnych emocji w różne formy aktywności, skierowanej na znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania w sytuacji utraty pracy).

Outplacement przynosi wymierne korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Osoba zwalniana otrzymuje profesjonalną pomoc w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy oraz wsparcie w pokonywaniu stresu związanego z utratą pracy i zmianą sytuacji zawodowej. Dla pracodawcy outplacement pozwala chronić wizerunek, zdecydowanie łagodzi napięcie wewnątrz organizacji związane z procesem zmian, nie podważa zaufania do siebie wśród pracowników pozostających w firmie, minimalizuje spadek wydajności pracy w okresie restrukturyzacji, promuje dobrowolne odejścia, ograniczając poziom odejść przymusowych.

Pytanie nr 45

Jeżeli przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem ropy naftowej nabywa złoża naftowe i zaczyna je eksploatować na swoje potrzeby, ale również sprzedając nadwyżki innym rafineriom, to mamy do czynienia z:

a) integracją poziomą w tył,
b) integracją pionową w tył,
c) dywersyfikacją pionową w tył,
d) dywersyfikacją poziomą w tył.

Komentarz:

Integracja pionowa polega na działaniu równocześnie w kilku sektorach z tej samej ścieżki ekonomicznej, przy czym zarówno produkcja dóbr zaopatrzeniowych (integracja pionowa w tył), jak i działalność dystrybucyjna (integracja pionowa w przód) realizowana jest wyłącznie na potrzeby przedsiębiorstwa. W sektorach włączonych do łańcucha wartości przez integrację pionową nie są generowane przychody, a jedynie koszty.

Jeżeli przedsiębiorstwo wchodzi w nowe sektory i nowe ogniwa ścieżki ekonomicznej, ale jeżeli część nowej działalności jest kierowana również na potrzeby innych przedsiębiorstw, to mamy do czynienia ze strategią dywersyfikacji. Wejście w sektor dostawców oznacza dywersyfikację pionową w tył.

Pytanie nr 46

Dłużnikiem w obrocie wekslowym jest:

a) trasat,
b) indosant,
c) żyrant,
d) gwarant.

Komentarz:

Trasat jest to osoba, której wystawca weksla trasowanego (trasant) poleca zapłacenie sumy wekslowej. Zgodnie z prawem wekslowym weksel powinien zawierać:

 1. nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
 2. polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
 3. nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);
 4. oznaczenie terminu płatności;
 5. oznaczenie miejsca płatności;
 6. nazwisko osoby, na której rzecz lub na której z1ecenie zaplata ma być dokonana;
 7. oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
 8. podpis wystawcy weksla.

Pytanie nr 47

Kluczowym czynnikiem sukcesu dla przedsiębiorstwa w schyłkowej fazie życia sektora jest następujący czynnik:

a) technologia,
b) produktywność,
c) koszty,
d) innowacyjność.

Komentarz:

Fazy życia sektora

 

Kryteria Fazynarodzinyrozwójdojrzałośćschyłek
Stopa wzrostu średnia duża słaba i stabilna zerowa lub ujemna
Możliwości wzrostu znaczna znaczna zerowa ujemna
Liczba konkurentów znaczna znaczna mała mała
Struktura konkurencji zmienna stabilizująca się stali liderzy oligopole
Technologia eksperymentalne rozwijające się dojrzałe schyłkowe
Dostęp do sektora łatwy możliwy bardzo trudny brak zainteresowania

 

Źródło: M. Romanowska, Analiza strategiczna, PWE, Warszawa 2003

 

W schyłkowej fazie życia sektora głównym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa jest posiadanie optymalnej struktury kosztowej - kurczący się rynek sprawia, że z sektora wypadają coraz słabsi gracze - szanse na pozostanie i osiąganie przychodów mają jedynie przedsiębiorstwa, które potrafią zmniejszać swoje koszty.

Pytanie nr 48

Prokurent nie jest upoważniony do:

a) zakupu środka trwałego,
b) zawarcia umowy sprzedaży produkowanych wyrobów,
c) zawarcia umowy o prace z pracownikami,
d) zbycia przedsiębiorstwa.

Komentarz:

Zgodnie z Kodeksem cywilnym prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Pytanie nr 49

Akcjonariusz nie może:

a) otrzymywać wynagrodzenia w spółce, w której jest akcjonariuszem,
b) otrzymywać dywidendy od trzech spółek jednocześnie, w których posiada akcje,
c) pobierać odsetek od posiadanych akcji,
d) otrzymywać nagród pieniężnych ze spółki, której posiada akcje.

Komentarz:

Akcjonariusz może otrzymywać wynagrodzenie w spółce, w której jest akcjonariuszem (często akcje otrzymują pracownicy prywatyzowanych przedsiębiorstw), otrzymywać dywidendę od nieograniczonej liczby spółek, w których posiada udziały oraz otrzymywać nagrody pieniężne ze spółek, których akcje posiada.

Akcjonariusz nie może pobierać odsetek od posiadanych akcji - istnieją akcje uprzywilejowane, które właścicielom nadają większe przywileje niż pozostałym akcjonariuszom. Uprzywilejowanie akcji może być związane z:

 • większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (jednej akcji można przyznać maksymalnie dwa głosy - uprzywilejowanie to nie może dotyczyć spółki publicznej);
 • korzystniejszym prawem do dywidendy (dywidenda w akcjach uprzywilejowanych może być wyższa maksymalnie o 50% w stosunku do dywidendy przypadającej na akcje nieuprzywilejowane);
 • korzystniejszym podziałem majątku w przypadku likwidacji spółki.

Dodatkowo statut spółki może przyznawać poszczególnym akcjonariuszom dodatkowe przywileje, związane na przykład z możliwością powoływania członków zarządu lub rady nadzorczej, czy też prawem do otrzymywania określonych świadczeń od spółki.

Pytanie nr 50

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na zastępstwo w czasie nieobecności w pracy pracownika wynosi:

a) 3 dni robocze,
b) 7 dni,
c) 14 dni,
d) 30 dni.

Komentarz:

Umowa o pracę na zastępstwo jest stosunkowo nowym typem umowy o pracę. Wprowadzona została nowelizacją kodeksu pracy z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., NR 135, poz. 1146). Założeniem tego rodzaju umowy o pracę jest ułatwienie pracodawcy zastępowania usprawiedliwionej nieobecności zatrudnionych pracowników (np. długoterminowa niezdolność do pracy wywołana przewlekłą chorobą, urlop macierzyński, wychowawczy etc.). Jest to czasowa umowa o pracę, mającą trwać najdłużej do powrotu pracownika zastępowanego.

W Kodeksie pracy nie poświęcono zbyt wiele miejsca umowie o pracę na zastępstwo. W art. 25 zawarte zostało jedynie sformułowanie, iż umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Dodatkowo w art. 33(1) k.p. możemy przeczytać: Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 wynosi 3 dni robocze.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości