Pytania testowe

Eliminacje okregowe - II edycja (06/07)

Pytanie nr 1

W Polsce ochroną praw konsumenta zajmuje się głównie:

a) Urząd Antymonopolowy,
b) Urząd Ochrony Konsumenta,
c) Centralne Biuro Antykorupcyjne,
d) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komentarz:

W Polsce instytucją, której głównym zadaniem jest zapewnienie właściwych warunków rozwoju i ochrony konkurencji oraz podejmowanie działań w celu ochrony przedsiębiorców i konsumentów, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 1990 roku urząd rozpoczął działanie jako Urząd Antymonopolowy, jednak od roku 1996, kiedy dodatkowo przejął zadania związane z kreowaniem polityki konsumenckiej w Polsce oraz ochroną najsłabszych stron na rynku, zmienił nazwę na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach swoich zadań UOKiK, oprócz ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców zajmuje się między innymi nadzorowaniem ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz nadzorowaniem rynku wyrobów podlegających unijnym dyrektywom wspólnotowym i systemowi monitorowania jakości paliw ciekłych.

Pytanie nr 2

Każde współczesne przedsiębiorstwo powinno planować swoją działalność z wyprzedzeniem. Jest to bardzo trudne w turbulentnym otoczeniu. Jakim terminem można określać działania mające na celu wyprzedzające dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do zmian w otoczeniu?

a) zarządzanie pionowe w przód,
b) zarządzanie przez cele,
c) zarządzanie antycypacyjne,
d) zarządzanie poziome w przód.

Komentarz:

Działania mające na celu wyprzedzające dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do zmian otoczenia to działania antycypacyjne. Ich celem jest przede wszystkim zmiana strategii przedsiębiorstwa na tyle wcześniej, aby z tytułu pierwszeństwa znacząco wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną. Podstawą sukcesu przy tego typu działaniach jest odpowiednie monitorowanie zmian w otoczeniu i wychwytywanie nawet najsłabszych sygnałów zmian, które mogą dopiero zwiastować wystąpienie silniejszych tendencji w przyszłości. Gdy do zmian rzeczywiście już dojdzie, przedsiębiorstwo będzie przygotowane na działanie w nowym otoczeniu.

Pytanie nr 3

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rodzajem podatku:

a) bezpośredniego,
b) pośredniego,
c) majątkowego,
d) katastralnego.

Komentarz:

Podatki można klasyfikować wg różnych kryteriów. Najczęściej wykorzystywanym podziałem jest podział na podatki bezpośrednie (czyli takie, których wysokość jest uzależniona od dochodu lub majątku podatnika) i pośrednie (płacone przed podatnika przy okazji nabywania innych dóbr i usług - płatnikiem podatku jest w tym przypadku inny podmiot).
Do podatków bezpośrednich zalicza się między innymi:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek od posiadania psów.

Do podatków pośrednich zalicza się między innymi:

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od gier,
 • cło.

Pytanie nr 4

Emitentem obligacji nie może być:

a) rząd,
b) przedsiębiorstwo,
c) osoba fizyczna,
d) gmina.

Komentarz:

Obligacja jest papierem wartościowym stwierdzającym fakt zaciągnięcia długu przez emitenta obligacji u jej nabywcy. Emitent w zamian za udzieloną pożyczkę wypłaca nabywcy wynagrodzenie o określonym oprocentowaniu i zobowiązuje się zwrócić wartość nominalną w określonym terminie wykupu. Najczęściej emitentami obligacji są rządy państw, które poprzez emisję papierów dłużnych finansują deficyt budżetowy, ale emitentami obligacji mogą być również gminy i przedsiębiorstwa. Warunkiem emisji obligacji jest posiadanie przez emitenta odpowiedniej wiarygodności kredytowej. Im wiarygodność kredytowa będzie mniejsza, tym większych odsetek będą domagali się nabywcy. Zazwyczaj za najpewniejszego emitenta obligacji uchodzą państwa (mniej prawdopodobne jest bankructwo państwa niż przedsiębiorstwa).

Duże znaczenie dla nabywców obligacji mają ratingi emitentów obligacji publikowane przez renomowane instytucje finansowe, takie jak Standard&Poor's i Moody's. Na podstawie ratingów nabywcy mogą ocenić zdolność emitentów do wywiązywania się z podjętych zobowiązań.

Pytanie nr 5

Skrajna postać zdywersyfikowanego przedsiębiorstwa działającego w dziedzinach zupełnie ze sobą niepowiązanych to:

a) konsorcjum,
b) konglomerat,
c) korporacja transnarodowa,
d) korporacja wirtualna.

Komentarz:

Jednym z motywów dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw jest chęć rozproszenia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w ramach wyłącznie jednej branży. Dzięki obecności w różnych sektorach przedsiębiorstwo nadal będzie osiągało przychody, nawet gdy w jednej branży dojdzie do okresowego pogorszenia koniunktury. W skrajnych przypadkach koncentracja na dywersyfikacji może doprowadzić do powstania konglomeratu - czyli podmiotu prowadzącego działalność w zupełnie różnych, niepowiązanych ze sobą sektorach, gdzie głównym motywem działania jest odpowiednia alokacja kapitału i osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu.

Konglomeraty mogą wykorzystywać swoją mocniejszą pozycję w pewnych sektorach do wspierania/subsydiowania działalności w sektorach, w których nie uzyskały jeszcze wystarczająco mocnej pozycji konkurencyjnej - jednak takie działania narusza zasady wolnego rynku i jest ścigane przez instytucje powołane do ochrony konkurencji.

Pytanie nr 6

Koszty wynikające z rozpoczęcia działalności w nowym sektorze i zajęcia w nim korzystnej pozycji konkurencyjnej to:

a) wydatki inwestycyjne,
b) bariery konkurencyjne,
c) bariery wejścia,
d) koszty inicjacyjne.

Komentarz:

Bariery wejścia są jednym z kryteriów decydujących o atrakcyjności sektora. Najczęściej rozpatruje się je w podziale na dwie grupy: bariery konkurencyjne (wynikające przede wszystkim z wcześniejszych działań konkurentów obecnych już w sektorze) oraz bariery biurokratyczne (związane przede wszystkim z działalnością regulacyjną państwa). Do barier konkurencyjnych można zaliczyć między innymi: konieczny zakres działalności, aby uzyskać efekty skali, ograniczenie dostępu do kanałów dystrybucji (np. producenci lodów wstawiając do sklepów detalicznych swoje firmowe zamrażarki utrudniają dostęp innym graczom - ze względu na ograniczenie przestrzeni nie zawsze właściciel zgodzi się na wstawienie kolejnej zamrażarki) czy też wymagany przez odbiorców poziom technologiczny lub jakość produktów, której nowemu podmiotowi ze względu na wcześniejszą nieobecność w sektorze trudniej będzie spełnić.

Im wyższe bariery wejścia, tym sektor jest bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorstw obecnych w sektorze. Ale też wysokie bariery wejścia są korzystne dla przedsiębiorstw niebędących w sektorze, ale zamierzających do niego wejść - muszą one ponieść dodatkowe nakłady finansowe na ich sforsowanie, ale w zamian wykupują "polisę", która chroni przed napływem do sektora innych graczy.

Pytanie nr 7

Jakim skrótem z języka angielskiego oznacza się podatek dochodowy od osób prawnych?

a) REGON,
b) CIT,
c) CIF,
d) PIF.

Komentarz:

Przedsiębiorcy i praktycy gospodarczy znacznie częściej na podatek dochodowy od osób prawnych mówią CIT. Skrót ten oznacza Corporate Income Tax, czyli właśnie podatek dochodowy od osób prawnych.

Pytanie nr 8

Prezesem GPW jest:

a) Jacek Socha,
b) Ludwik Sobolewski,
c) Wiesław Rozłucki,
d) Stanisław Kluza.

Komentarz:

Pierwszym prezesem GPW w Warszawie od 1991 był Wiesław Rozłucki. Swoją funkcję pełnił aż do maja 2006 r., kiedy to jego następcą został Ludwik Sobolewski.

Pytanie nr 9

Im podwładny jest mniej doświadczony i nie umie wykonywać zadań, tym:

a) styl kierowania jego zwierzchnika powinien być bardziej nastawiony na ludzi,
b) styl kierowania jego zwierzchnika powinien być bardziej nastawiony na zadania,
c) styl kierowania jego zwierzchnika powinien być bardziej kompromisowy,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Komentarz:

W sytuacji, gdy pracownicy posiadają małe kompetencje do wykonywania zadań, kierownik przede wszystkim powinien koncentrować się na zadaniach, gdyż to od jego wiedzy i kompetencji zależy, czy zadanie zostanie wykonane. Odwrotnie sytuacja wygląda, gdy kierownik pracuje z ekspertami, specjalistami - wtedy bardziej zalecanym stylem kierowania jest koncentrowanie się na ludziach - motywowanie pracowników do pracy, stwarzanie sprzyjającej atmosfery, przeciwdziałanie konfliktów, a nie bezpośrednie instruowanie i nadzór nad wykonywanymi zadaniami.

Pytanie nr 10

Które z określeń nie definiuje małego przedsiębiorstwa w świetle Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r.:

a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników,
b) jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro,
c) prowadzi działalność gospodarczą w 2 sąsiadujących województwach,
d) jego całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Komentarz:

Podział na duże, małe, średnie bądź mikro- przedsiębiorstwa ma znaczenie przede wszystkim w przypadku ubiegania się o dofinansowanie działalności biznesowej z funduszy unijnych oraz ze względu na różne możliwości rozliczeń podatkowych.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r., Dz.U.2004.173.1807 wprowadza następujące definicje przedsiębiorstwa małego, mikro i średniego:

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:
- zatrudnia mniej niż 250 pracowników;
- jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:
- zatrudnia mniej niż 50 pracowników;
- jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.
Przedsiębiorstwo mikro to przedsiębiorstwo, które:
- zatrudnia mniej niż 10 pracowników;
- jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Pytanie nr 11

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy musi odbywać się co najmniej:

a) raz na kwartał,
b) raz w roku,
c) raz na 3 lata,
d) raz na 5 lat.

Komentarz:

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (art. 393) do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy między innymi:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 2. postanowienie, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 4. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej,
 5. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych.

Pytanie nr 12

Podatek dochodowy od osób prawnych to, obok VAT, najistotniejszy podatek obciążający działalność osób prawnych w Polsce. W 2007 r. wynosi on:

a) 7%,
b) 19%,
c) 27%,
d) 20 i 40%.

Komentarz:

Stawka podatku CIT w 2007 roku wynosi w Polsce 19%. Jest to podatek o charakterze liniowym. Stawka 19% obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2004 roku. Wcześniej wynosiła 27 procent.

Pytanie nr 13

Spółka osobowa, którą mogą założyć wyłącznie przedstawiciele wolnych zawodów, to:

a) spółka komandytariuszy,
b) spółka komandytowa,
c) spółka cywilna,
d) spółka partnerska.

Komentarz:

Spółka, którą mogą założyć przedstawiciele wolnych zawodów, to spółka partnerska (w oznaczeniu skrótowym występująca jako "sp.p."). Jest to niejako rozwinięcie spółki jawnej jako formy działalności przeznaczonej dla wolnych zawodów (wymienionych w Kodeksie spółek handlowych) - spółka partnerska powoływana jest w celu wykonywania wolnego zawodu przez grupę osób (partnerów w spółce). Partnerami spółki partnerskiej mogą być:

 • adwokaci,
 • aptekarze,
 • architekci,
 • inżynierowie budownictwa,
 • biegli rewidenci,
 • brokerzy ubezpieczeniowi,
 • doradcy podatkowi,
 • księgowi,
 • lekarze,
 • stomatolodzy,
 • weterynarze,
 • notariusze,
 • pielęgniarki,
 • położne,
 • radcy prawni,
 • rzecznicy patentowi,
 • rzeczoznawcy majątkowi oraz
 • tłumacze.

Podobnie jak w przypadku spółki jawnej, spółka partnerska prowadzi działalność pod własną firmą (firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego partnera, oznaczenie wskazujące, że jest to spółka partnerska oraz wolny zawód, który jest wykonywany w spółce).

Utworzenie spółki partnerskiej wymaga pisemnej umowy potwierdzonej notarialnie oraz zgłoszenia do sądu rejestrowego. Umowa jest zbliżona do umowy zawieranej przy spółce jawnej, z tym że zawiera dodatkowo nazwiska i imiona tych partnerów, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (w sposób nieograniczony tak jak w spółce jawnej). Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania, które powstały na skutek wykonywania wolnego zawodu przez pozostałych partnerów spółki.

Pytanie nr 14

W jakiej ustawie, w pierwszym artykule możemy przeczytać: Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie?

a) w Kodeksie spółek handlowych,
b) w Kodeksie postępowania administracyjnego,
c) w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej,
d) w Kodeksie Cywilnym.

Komentarz:

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce określa Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (z 2 lipca 2004 r.). W porównaniu do wcześniejszych dokumentów regulujących zasady działalności biznesowej, nowa ustawa wprowadza wiele udogodnień dla przedsiębiorców, między innymi:

 • ograniczenie ilości dokumentów związanych z rozpoczęciem działalności (a co za tym idzie, skrócenie czasu uzyskania wszystkich niezbędnych formalności);
 • ograniczenie uznaniowości organów administracji państwowej przy podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej (zasada \"co nie jest zabronione prawem, jest dozwolone\");
 • nałożenie na organy administracji państwowej obowiązku wspierania rozwoju przedsiębiorczości (między innymi poprzez obowiązek współpracy z organizacjami przedsiębiorców i samorządów gospodarczych);
 • uproszczenie procedury rejestracji działalności gospodarczej (docelowo w formie elektronicznej);
 • możliwość jednoczesnego złożenia z wnioskiem o rejestrację działalności wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania numerów NIP, REGON, ZUS (\"zasada jednego okienka\");
 • wprowadzenie Centralnej Informacji Ewidencji Działalności Gospodarczej (szybsze uzyskanie zaświadczeń o wpisaniu do ewidencji).

Pytanie nr 15

Której z poniższych spółek nie zalicza się do spółek osobowych?

a) spółki komandytowej,
b) spółki jawnej,
c) spółki komandytowo-akcyjnej,
d) spółki cywilnej.

Komentarz:

Spółka cywilna (w oznaczeniu skrótowym występująca jako "s.c.") jest formą prawno-organizacyjną przedsiębiorstw, której szczegółowe zasady funkcjonowania precyzuje Kodeks cywilny. Spółka cywilna nie jest spółką osobową, co oznacza, że spółka nie może we własnym imieniu zaciągać zobowiązań i nabywać praw do środków trwałych, pozywać innych podmiotów ani być pozywana. Brak osobowości prawnej powoduje, że spółka nie prowadzi działalności pod własną firmą, a pod firmą wspólników tworzących spółkę (firma w Kodeksie spółek handlowych oznacza nazwę, markę, cechy wyróżniające spółki, pojęcie to nie jest w nim tożsame z potocznym rozumieniem firmy jako przedsiębiorstwa). Wspólnicy spółki cywilnej za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem. Właściciele spółki cywilnej z racji dużej odpowiedzialności są podmiotami, które muszą uczestniczyć w prowadzeniu spraw spółki. W przypadku gdy przychody netto spółki cywilnej przez 2 ostatnie lata obrotowe przekroczą wartość, od której wymagane jest prowadzenie przez spółkę ksiąg rachunkowych (zgodnie z przepisami o rachunkowości), spółka musi zostać przekształcona w spółkę jawną (przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego).

Zgodnie z Kodeksem handlowym, do spółek osobowych zalicza się spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Pytanie nr 16

Jakim skrótem, pochodzącym z języka angielskiego, określa się strategię polegającą na takim kierowaniem produkcją, aby celem nadrzędnym było osiągnięcie wyrobu najwyższej jakości?

a) CRM,
b) TQM,
c) CPM,
d) VBM.

Komentarz:

W ostatnich latach w wielu przedsiębiorstwach upowszechnia się przekonanie, że tylko dążenie do najwyższej jakości produktów może doprowadzić do zwiększenia satysfakcji klientów, a w konsekwencji do wypracowania trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Jedną z najbardziej popularnych koncepcji włączających zagadnienia jakości do zarządzania przedsiębiorstwem jest koncepcja kompleksowego zarządzania jakością (Total Quality Management, TQM). Koncepcja TQM koncentruje działania organizacji na poprawie jakości produktów i usług przede wszystkim poprzez większe zaangażowanie pracowników organizacji w procesy usprawniania przedsiębiorstwa oraz włączenie do strategii firmy poprawy satysfakcji odbiorców jako celu strategicznego.

Pytanie nr 17

Najpopularniejszą w Polsce formą oszczędzania jest:

a) lokata bankowa,
b) ROR,
c) gotówka,
d) fundusz inwestycyjny.

Komentarz:

Polacy na tle innych krajów UE mają jedną z najniższych skłonności do oszczędzania, a jeżeli już dysponują jakimiś oszczędnościami, to najczęściej lokują je raczej w pasywne formy oszczędności (charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem, ale też znacznie niższą stopą zwrotu). Jak wynika z badań przeprowadzonych na przełomie 2006 i 2007 r., do najbardziej popularnych form oszczędzania w Polsce należy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (34% wskazań). Na dalszych miejscach znalazły się polisy na życie (20%), lokaty terminowe (17%), gotówka (11%), nieruchomości i książeczki oszczędnościowe (po 10%). Akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne to forma przechowywania oszczędności wybierana jedynie przez 7% gospodarstw domowych.

Pytanie nr 18

W standardzie kontraktów terminowych na WIG 20 wartość jednego punktu wynosi:

a) 1 zł,
b) 5 zł,
c) 10 zł,
d) 100 zł.

Komentarz:

Kontrakt terminowy to umowa, w której kupujący zobowiązuje się do zakupienia, a sprzedający do sprzedania w przyszłości określonego towaru, zwanego instrumentem bazowym. Instrumentami bazowymi mogą być akcje, waluty, indeksy giełdowe, a właściwie dowolne wartości ekonomiczne, które można wyliczyć w sposób nie budzący wątpliwości.

Jako pierwsze na warszawskiej giełdzie pojawiły się w obrocie kontrakty terminowe na indeks WIG20. Mnożnik przy ustalaniu wartości kontraktu na WIG 20 wynosi 10 zł. Wartość kontraktu jest iloczynem mnożnika i wartości punktowej osiągniętej przez kontrakt. Oprócz kontraktów na indeksy, na giełdzie notowane są także kontrakty na waluty: kurs dolara i kurs euro oraz na akcje spółek.

Pytanie nr 19

Negatywnym zjawiskiem w pracy zespołowej jest:

a) synergizm,
b) zjawisko myślenia grupowego,
c) integracja grupy,
d) komunikatywność.

Komentarz:

Praca zespołowa pozwala na znacznie szybsze wykonanie zadań (o ile nastąpi odpowiedni podział pracy w zespole i część zadań będzie wykonywana równolegle). Jednak pracując zespołowo należy pamiętać, że w pewnych sytuacjach mogą pojawić się efekty negatywne. Jednym z takich efektów jest występowanie syndromu grupowego myślenia. Zjawisko myślenia grupowego polega na tym, że członkowie grupy mogą dążyć za wszelką cenę do utrzymania jednomyślności grupy i godzić się ze stanowiskiem, z którym podejmując decyzję indywidualnie być może by się nie zgodzili. Wystąpienie takiego zjawiska bardzo często doprowadza do wypracowania nieoptymalnej decyzji: albo znacznie bardziej ryzykownej - odpowiedzialność jest przesunięta na wszystkich członków grupy, więc wydaje się bardziej rozmyta, albo też podjęcia decyzji zbyt łagodnej - nieadekwatnej do zaistniałej sytuacji, ale zachowującej kompromisowe stanowisko całej grupy. Zjawisko myślenia grupowego występuje tym częściej, im bardziej zwarta i spójna jest grupa, z którą mamy do czynienia.

Pytanie nr 20

Samorząd terytorialny w Polsce składa się z:

a) jednej jednostki,
b) dwóch jednostek,
c) trzech jednostek,
d) czterech jednostek.

Komentarz:

Wprowadzona w 1999 roku reforma samorządowa ustanowiła w Polsce trzy szczeble samorządu terytorialnego: samorząd gminny, samorząd powiatowy i samorząd województwa.

Pytanie nr 21

Informacja, która w sposób wiarygodny odzwierciedla rzeczywistość to informacja:

a) aktualna,
b) kompletna,
c) dokładna,
d) przydatna dla decydenta.

Komentarz:

Zgodnie z definicją, informacja to uporządkowana i przeanalizowana wiadomość (sygnał), którą otrzymuje odbiorca, przekazana mu w odpowiedniej (zrozumiałej) postaci, a na którą zgłasza on zapotrzebowanie w związku z realizacją określonych celów. Informacja, aby mogła być przydatna dla decydenta, musi być informacją dokładną (wiarygodnie i w pełni odzwierciedlać rzeczywistość) i o odpowiednim zasięgu czasowym.

Pytanie nr 22

Które z poniższych państw jest zaliczane do grupy najbardziej opiekuńczych państw na świecie:

a) Polska,
b) Japonia,
c) USA,
d) Szwecja.

Komentarz:

Koncepcja państwa opiekuńczego (welfare state) ukształtowała się po II wojnie światowej. Za państwo opiekuńcze uznaje się państwo, w którym bardzo silnie rozbudowany jest interwencjonizm państwowy, a głównym celem jest rozwiązywanie problemów społecznych i zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa socjalnego (między innymi poprzez wspieranie ludzi w trudnej sytuacji życiowej, wywołanej np. starością, chorobą, niepełnosprawnością lub bezrobociem). Wsparcie odbywa się poprzez systemy ulg, zasiłków, budownictwa komunalnego, dostępu do państwowego szkolnictwa i służby zdrowia. Większe niż w innych państwach wydatki socjalne państwa muszą być finansowane wyższymi podatkami. Państwem, które w największym stopniu spełnia kryteria państwa opiekuńczego jest Szwecja.

Pytanie nr 23

Wartość indeksu bazowego dla WIG 20 wynosi:

a) 10,
b) 100,
c) 1000,
d) 10 000.

Komentarz:

Indeks WIG20 jest obliczany na warszawskiej GPW od 16 kwietnia 1994 roku. Jego wartość jest obliczana na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z podstawowego rynku akcji wg następującego wzoru:

 

WIG20= ΣP(i)*S(i)
Σ(P(0)*S(0))* K(t)

 

S(i) - Pakiet uczestnika indeksu \"i\" na danej sesji

P(i) - Kurs uczestnika indeksu \"i\" na danej sesji

S(0) - Pakiet uczestnika indeksu \"i\" na sesji w dniu bazowym

P(0) - Kurs uczestnika indeksu \"i\" na sesji w dniu bazowym

K(t) - Współczynnik korygujący indeksu na danej sesji

 

Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt.

 

W indeksie WIG20 nie mogą uczestniczyć fundusze inwestycyjne oraz więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego (w innym przypadku mógłby być on nadmiernie zdominowany przez spółki z jednego sektora - np. z sektora bankowego).

 

Co kwartał dokonuje się korekty składu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, a co roku (w styczniu) przeprowadza się rewizję roczną.

Pytanie nr 24

Cechą potrzeb jest:

a) jednorodność,
b) stałość w czasie,
c) nieograniczoność,
d) stałość w przestrzeni.

Komentarz:

Potrzeba to stan uświadomienia sobie braku. Chęć zaspokojenia potrzeb jest jednym z głównych czynników motywujących ludzi do działania. Cechą potrzeb jest nieograniczoność - człowiek nie może zaspokoić wszystkich swoich potrzeb - zaspokojenie potrzeb jednego rodzaju doprowadza do powstania potrzeb innego rodzaju. Po pewnym czasie część potrzeb odnawia się.

Potrzeby są również różnorodne. Każdy człowiek w danym momencie może dążyć do zaspokojenia zupełnie innych potrzeb. Potrzeby ludzkie są trudno mierzalne - nie mniej jednak ich poznanie może spowodować, że będziemy w stanie skuteczniej zmotywować siebie lub naszych pracowników do efektywnego działania.

Pytanie nr 25

Jeżeli najważniejsi dla kierownika są pracownicy, a nie zadania i najwięcej uwagi poświęca on stosunkom międzyludzkim, mamy do czynienia ze stylem:

a) autokratycznym,
b) pragmatycznym,
c) kompromisowym,
d) liberalnym.

Komentarz:

Dobranie przez menedżera stylu kierowania odpowiedniego do charakteru zadań i rodzaju pracowników jest jednym z podstawowych czynników decydujących o jego sukcesie.

W literaturze przedmiotu możemy znaleźć wiele różnych typologii i klasyfikacji stylów kierowania (oraz zalecanych zachowań w określonych sytuacjach). Jednym z najbardziej popularnych modeli jest opracowana przez R.R. Blake'a i J.S Moutona siatka kierownicza, której podstawą opracowania był stopień nastawienia kierownika na ludzi i stopień nastawienia na zadania. Przyjmując dziewięciostopniową skalę koncentracji kierowniczej, autorzy zbudowali w układzie współrzędnych sieć stylów, obejmującą 81 pól. Siatkę podstawowych stylów kierowniczych wg Blake'a i Moutona przedstawiono na rysunku.

W siatce kierowniczej wyróżniono pięć pól przedstawiających charakterystyczne style kierowania. Są nimi:

 • styl bierny - kierownik nie jest nastawiony na zadania ani na ludzi, nie spełnia on swojej przywódczej roli, minimalizuje swój wysiłek;
 • styl liberalny - kierownik przede wszystkim skoncentrowany jest na pracownikach, a nie na zadaniach, zwraca szczególną uwagę na stosunki międzyludzkie panujące w organizacji;
 • styl autokratyczny - kierownik przede wszystkim skoncentrowany jest na zadaniach, zapominając o pracownikach, najważniejsza jest dla niego realizacja celów organizacji;
 • styl pragmatyczny - kierownik skoncentrowany jest w maksymalnym stopniu na zadaniach i pracownikach, dzięki czemu osiąga dobre rezultaty w swojej pracy;
 • styl kompromisowy - kierownik częściowo jest skoncentrowany na zadaniach, jak i na pracownikach.

R.R. Blake i J.S. Muton uważają, że najbardziej efektywnym stylem kierowania jest styl pragmatyczny. Nie formułują oni zasad, jakich należałoby przestrzegać, żeby stylem kierowania był styl pragmatyczny. Opracowali jednak koncepcję szkolenia kierowników, mającą na celu przygotowanie ich do stosowania stylu pragmatycznego.

Pytanie nr 26

Jedną z pierwszych firm, która zaczęła w praktyce wykorzystywać koncepcje kapitału intelektualnego, była:

a) szwedzka firma ubezpieczeniowa Skandia,
b) Google,
c) Intel,
d) Toyota Motor.

Komentarz:

Mimo iż Google, Intel i Toyota Motor znajdują się w ścisłej czołówce opublikowanego w marcu br. przez "Fortune" rankingu najbardziej podziwianych firm świata (a jednymi z kryteriów uwzględnianymi w rankingu był stopień innowacyjności i umiejętność pozyskania, utrzymania i rozwoju talentów), to prekursorem praktycznego wykorzystywania koncepcji kapitału intelektualnego była szwedzka firma ubezpieczeniowa Skandia.

Skandia była pierwszą firmą, która podjęła się wyjaśnienia, skąd bierze się różnica w wartości giełdowej i księgowej przedsiębiorstwa. Różnica ta została przedstawiona w postaci Nawigatora Skandii, czyli wskaźnika kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.

W 1994 r. Skandia jako pierwsza w świecie dołączyła do rocznego sprawozdania finansowego raport o kapitale intelektualnym firmy. Obecnie standard publikowania raportu o kapitale intelektualnym obowiązuje wszystkie spółki publiczne krajów skandynawskich.

Pytanie nr 27

Które z kryteriów dotyczących kapitału intelektualnego nie należy do kategorii kapitału ludzkiego?

a) przeciętna długość zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie,
b) czas poświęcony na szkolenie jednego pracownika,
c) odsetek pracowników objętych systemem mentoringu,
d) zasięg znajomości marki.

Komentarz:

W wielu modelach kapitału intelektualnego możemy wyróżnić trzy główne elementy wchodzące w skład kapitału intelektualnego:

 • kapitał w postaci klientów,
 • kapitał ludzki oraz
 • kapitał strukturalny.

Do kapitału w postaci klientów zalicza się między innymi: posiadane bazy klientów, relacje z klientami oraz potencjał kliencki. Strategią wzmacniania więzi z klientami jest budowanie marki produktu lub budowanie marki całego przedsiębiorstwa. Z tego powodu kryterium zasięgu znajomości marki jest elementem kapitału w postaci klientów, a nie kapitału ludzkiego. Przeciętna długość zatrudnienia pracownika w przedsiębiorstwie, czas poświęcony na szkolenie jednego pracownika czy też wykorzystywanie mentoringu, to tylko przykładowe parametry wpływające na kompetencje, relacje i wartości pracowników, a więc na kapitał ludzki. Inne parametry wchodzące w skład kapitału ludzkiego to między innymi: fluktuacja roczna wśród pracowników z wyższym wykształceniem, znajomość języków obcych, nakłady na szkolenia czy też liczba zgłaszanych inicjatyw przez jednego pracownika.

Pytanie nr 28

Przedsiębiorca kupił 8 stycznia br. dolary za 10 000 zł. Zakupione dolary sprzedał 1 marca 2007 roku. W kantorze notowania wyglądały następująco:

dataKupnoSprzedaż
8 stycznia 2007 r. 2,75 PLN/USD 2,87 PLN/USD
1 marca 2007 r. 2,79 PLN/USD 2,90 PLN/USD


Na transakcji przedsiębiorca:

a) zyskał ponad 4%,
b) zyskał ponad 2%,
c) stracił ponad 2%,
d) stracił ponad 4%.

Komentarz:

Jeżeli przedsiębiorca 8 stycznia kupił dolary za posiadane 10 000 zł, to nabył je w kantorze po cenie sprzedaży.

 

10 000 [zł] / 2,87 [zł/$] = 3484,32 [$]

 

Wymieniając po kilku tygodniach na złote uzyskał:

 

3484,32 [$] x 2,79 [zł/$] = 9721 [zł]

 

Przedsiębiorca na transakcji stracił. Strata wyniosła 2,8%.

 

(9721 - 10 000) / 10000 = - 2,79%

 

(Stratę można było obliczyć również obliczając procentowy spadek kursu kupna z marca w stosunku do kursu sprzedaży w styczniu.)

Pytanie nr 29

Zwierzęta symbolicznie związane z członkami Rady Polityki Pieniężnej to:

a) sępy i lisy,
b) byki i niedźwiedzie,
c) jastrzębie i gołębie,
d) sowy i orły.

Komentarz:

Wśród przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej można wyróżnić zwolenników bardziej lub mniej twardych działań związanych z prowadzoną polityką monetarną. Zwolenników twardych działań (restrykcyjnej polityki pieniężnej) określa się mianem jastrzębi. Zwolennicy działań łagodnych (ekspansywnej polityki pieniężnej) określani są mianem gołębi.

Pytanie nr 30

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w Polsce wyniosło w styczniu 2007 r. około:

a) 2 000 zł,
b) 2 500 zł,
c) 3 000 zł,
d) 3 500 zł.

Komentarz:

Dane o wysokości wynagrodzeń publikuje co miesiąc Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w Polsce wyniosło w styczniu 2007 r. 2664 zł. Do tej pory najwyższą wartością tego wskaźnika był wynik osiągnięty w grudniu 2006 r., kiedy to po raz pierwszy została przekroczona granica 3000 zł.

Co prawda, dla przedsiębiorcy znacznie ważniejszym wskaźnikiem jest wysokość płacy minimalnej (nie może za pracę w pełnym wymiarze wypłacać niższego wynagrodzenia), to śledzenie dynamiki tego wskaźnika pozwala przedsiębiorcy zorientować się, jak kształtują się zmiany płac w innych przedsiębiorstwach (i czy w związku z tym wynagrodzenia oferowane w jego firmie są wynagrodzeniami konkurencyjnymi).

Pytanie nr 31

W 2006 r. na warszawskiej GPW zadebiutowało:

a) 27 spółek,
b) 34 spółki,
c) 38 spółek,
d) 45 spółek.

Komentarz:

W 2006 r. na warszawskiej GPW zadebiutowała rekordowa liczba nowych spółek - aż 38 (z czego 6 spółek zagranicznych: Astarta z Ukrainy, Asseco Slovakia ze Słowacji, CEZ z Czech, Cinema City z Holandii, CEDC z USA oraz Pegas Nonwovens z Czech. Pod koniec roku zdarzyło się nawet, że w jednym dniu debiutowały dwie spółki. Debiutujące spółki pozyskały na giełdzie z nowych emisji 2,44 mld zł kapitału. Spółki już notowane na GPW w wyniku nowych emisji pozyskały łącznie 2,15 mld zł.

Pytanie nr 32

Według jakiego kryterium ustalona jest kolejność aktywów w bilansie przedsiębiorstwa:

a) wg płynności,
b) wg rentowności,
c) wg ekonomiczności,
d) wg trudności oszacowania wartości.

Komentarz:

Bilans jest podstawowym składnikiem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Składa się z zestawienia aktywów (posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku) i finansujących ich pasywów. Sumy bilansowe po stronie aktywów oraz po stronie pasywów zawsze są sobie równe. Bilans jest dokładną fotografią stanu przedsiębiorstwa w określonym dniu, zwanym dniem bilansowym. Dzięki analizie bilansu możliwa jest ocena zarządzania spółką oraz ustalenie źródeł strat i zysków spółki.

Aktywa w bilansie zostały ułożone według stopnia płynności (od najmniej płynnych wartości niematerialnych i prawnych, poprzez rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje, aż po środki pieniężne).

Pytanie nr 33

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne odlicza się od:

a) dochodu podatnika,
b) przychodu podatnika,
c) podatku podatnika,
d) kosztu podatnika.

Komentarz:

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne odlicza się od podatku podatnika. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 wynosi 9%.

Pytanie nr 34

Najczęściej upadającymi przedsiębiorstwami w Polsce w 2006 roku były przedsiębiorstwa z sektora:

a) obsługi nieruchomości,
b) produkcji odzieży,
c) działalności wydawniczej,
d) handlu hurtowego.

Komentarz:

W 2006 roku najwięcej upadłości w Polsce zarejestrowano w działalności handlowej. W dużej mierze było to związane z procesami konsolidacji sektora (duzi gracze łączyli swoje sieci handlowe, dzięki czemu jeszcze bardziej wzmacniali swoją przewagę konkurencyjną).

Najczęściej upadające rodzaje działalności w Polsce w 2006 r.
branżaudział procentowy
handel hurtowy 22,9%
budownictwo 16,2%
produkcja artykułów spożywczych i napojów 6,8%
handel detaliczny 6,6%
produkcja wyrobów metalowych bez maszyn 4,4%
produkcja odzieży 3,4%
transport lądowy 3,0%
obsługa nieruchomości 3,0%
pojazdy mechaniczne - obsługa i sprzedaż 3,0%
produkcja drewna i wyrobów drewnianych 2,5%
inne 28,2%

Opracowanie własne na podstawie: Raportu wywiadowni gospodarczej Coface Poland oraz raportów Euler-Hermes i GUS.

Pytanie nr 35

Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej z lutego 2007 roku, PKB w Polsce w 2007 r. wyniesie około:

a) 3%,
b) 4%,
c) 5%,
d) 6%.

Komentarz:

Wg lutowych prognoz Komisji Europejskiej, wzrost PKB w Polsce w 2007 roku wyniesie 6%. Inflacja w tym okresie wyniesie około 2%. Jak wynika z szacunków KE, ze wszystkich dużych krajów Unii polska gospodarka rozwija się teraz najszybciej.

W czwartym kwartale 2006 r. wzrost PKB w Polsce wyniósł 6,4%. Składowymi tego wzrostu były inwestycje (5,1%), konsumpcja (3,2%), zapasy (-0,7%) i saldo bilansu handlowego (-1,2%)

Pytanie nr 36

Według szacunkowych danych od wstąpienia Polski do UE i otwarcia rynku pracy przez niektóre państwa Unii dla pracowników z naszego kraju, wyjechało "za chlebem" około:

a) 0,5 mln Polaków,
b) 1-2 mln Polaków,
c) 2-3 mln Polaków,
d) 3-4 mln Polaków.

Komentarz:

O skali migracji zarobkowej Polaków po otwarciu UE można mówić jedynie w przybliżeniach i powołując się na dane szacunkowe, gdyż nie ma możliwości bardzo dokładnego pomiaru tego zjawiska (wymagałoby to bardzo szczegółowej ewidencji na granicach wszystkich wjeżdżających i wyjeżdżających).

Według szacunków Ministerstwa Gospodarki (z marca 2007), liczba Polaków pracujących za granicą wynosi około 1,1 mln (głównie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii). Raporty innych organizacji mówią o liczbach od 800 tysięcy do nawet 2 milionów.

Dla Polski korzyścią z tej fali migracji jest przede wszystkim zmniejszenie bezrobocia i napływ do Polski dewiz, ale w opinii ekspertów przeważają ujemne konsekwencje, takie jak: pogorszenie struktury demograficznej (wyjeżdżają głównie osoby młode), odpływ osób o wysokich kwalifikacjach (w krajach pobytu pracują oni na ogół na stanowiskach o wymaganiach mniejszych niż ich możliwości), problemy ze znalezieniem pracowników przez polskie przedsiębiorstwa (zwłaszcza w branży budowlanej i w usługach) i wzrost wynagrodzeń (ograniczający konkurencyjność eksportową).

Wg szacunków brytyjskiego instytutu zajmującego się migracją, do 2010 roku do Wielkiej Brytanii przybędzie około 600 tysięcy Polaków, co przyczyni się do wzrostu brytyjskiego PKB o 1,1 punktu procentowego więcej, niż gdyby nie wystąpiła fala migracji (polski PKB byłby o 3,5 punktu wyższy, gdyby osoby migrujące zostały w kraju).

Pytanie nr 37

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest:

a) z funduszu emerytalnego,
b) z funduszu rentowego,
c) z funduszu chorobowego,
d) z funduszu wypadkowego.

Komentarz:

Z tytułu ubezpieczenia chorobowego i na wypadek macierzyństwa wypłaca się następujące świadczenia następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek przysługuje, gdy konieczne jest osobiste sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem w wieku do 8 roku życia w przypadku:
  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chorym dzieckiem w wieku do 14 lat,
 • innym chorym członkiem rodziny (małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci powyżej 14 lat - jeżeli pozostają w jednym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym).

W przypadku gdy opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 14 zasiłek opiekuńczy przysługuje na okres sprawowania opieki, nie dłużej niż 60 dni w całym roku kalendarzowym.

Pytanie nr 38

Narzędziem zarządzania, które pozwala ocenić sytuację przedsiębiorstwa z czterech kluczowych perspektyw (finansowej, klienta, procesów wewnętrznych i perspektywy rozwoju) jest:

a) analiza SWOT,
b) due diligence,
c) bilans przedsiębiorstwa,
d) zrównoważona karta wyników.

Komentarz:

Zrównoważona karta wyników (strategiczna karta wyników - Balanced Scorecard) to jedno z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi zarządzania, które pojawiło się na początku lat dziewięćdziesiątych i bardzo szybko stało się najchętniej wykorzystywanym narzędziem wdrażania i realizacji strategii przedsiębiorstwa. Twórcami koncepcji strategicznej karty wyników byli Robert Kaplan i David Horton. Narzędzie wykorzystuje spójny zestaw wskaźników finansowych i pozafinansowych do diagnozy bieżącej pozycji organizacji, który pozwala ocenić spójność pomiędzy celami organizacji oraz podejmowanymi działaniami biznesowymi. W ramach strategicznej karty wyników wyróżnia się cztery główne perspektywy organizacji: finansową (ocena efektów finansowych wdrożonej strategii), klientów (monitoruje segmenty rynku, na obsłudze których koncentruje się przedsiębiorstwo), procesów wewnętrznych (tworzących wartość dla klienta) oraz rozwoju (pokazuje podstawy długoterminowego rozwoju i zdolności do poprawy pozycji konkurencyjnej).

Pytanie nr 39

Według prestiżowego rankingu "Fortune" najbardziej podziwianych firm świata (Global Most Admired Companies 2006) firmą, która zajęła pierwsze miejsce w 2006 roku, była:

a) General Electric,
b) Toyota Motor,
c) Nokia,
d) Microsoft.

Komentarz:

O pozycji przedsiębiorstwa oprócz osiąganych zysków, zdolności do generowania wartości w długim horyzoncie czasowym decyduje również liczba przyznanych wyróżnień i zdobytych nagród w różnych czasopismach biznesowych. Jednym z najbardziej prestiżowych jest ranking Najbardziej Podziwianych Firm Świata (The World's Most Admired Companies) publikowany corocznie przez "Fortune".

10 najlepszych przedsiębiorstw z tego rankingu z 2006 roku zostało przedstawione w poniższej tabeli:


Lp. Firma Branża
1.General Electric Elektronika
2.Toyota Motor Motoryzacja
3.Procter&Gamble FMCG
4.FedEx Logistyka
5.Johnson&Johnson Kosmetyczne
6.Microsoft Elektronika
7.Dell Elektronika
8.Berkshire-Hathaway Finanse (Ubezpieczenia)
9.Apple Computer Elektronika
10.Wal-Mart Stores Handel detaliczny

Wśród kryteriów branych pod uwagę przy tworzeniu rankingu można znaleźć między innymi:

 • jakość kadry menedżerskiej,
 • innowacyjność,
 • jakość produktów i usług,
 • wartość długookresowych inwestycji,
 • solidność finansowa,
 • alokację aktywów firmy,
 • umiejętność pozyskania, rozwoju i utrzymania talentów,
 • odpowiedzialność społeczną firmy oraz
 • prezencję międzynarodową firmy.

Pytanie nr 40

28 lutego 2007 r. cena 1 baryłki ropy naftowej (Brent) kontraktach na kwiecień br. na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie wyniosła około:

a) 20 dolarów,
b) 40 dolarów,
c) 60 dolarów,
d) 80 dolarów.

Komentarz:

Ropa jest jednym z najważniejszych surowców energetycznych - jej ceny mają bezpośredni wpływ na koniunkturę w bardzo wielu sektorach. Założona we wrześniu 1960 roku Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej doprowadziła do znacznego wzrostu cen tego surowca i wywołania dwóch światowych kryzysów naftowych w latach 1973-74 i 1979-80.

Cenę baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie w ostatnich 12 miesiącach (od przedstawia poniższy wykres.

Ropa Brent w dolarach/baryłkę na Giełdzie Paliw w Londynie w kontraktach trzymiesięcznych maj2006-kwiecień 2007.


Źródło: http://newsvote.bbc.co.uk/

Pytanie nr 41

Liczba zgłaszanych na jednego mieszkańca patentów w Polsce w stosunku do innych państw OECD jest:

a) dwukrotnie niższa,
b) pięciokrotnie niższa
c) dziesięciokrotnie niższa,
d) dwudziestokrotnie niższa.

Komentarz:

Miarą świadczącą o skali i stopniu nowoczesności oraz oryginalności opracowań technologicznych są patenty i sprzedane licencje. W Polsce rocznie zgłaszanych jest do ochrony w kraju około 2300 wynalazków krajowych i ponad 42000 wynalazków zagranicznych a także ok. 6300 wynalazków zgłaszanych do ochrony za granicą. W efekcie wartość współczynnika innowacyjności (liczonego liczbą patentów na 10.000 mieszkańców) jest blisko 10-krotnie niższa niż średnia w krajach OECD.

Na podstawie www.nauka.gov.pl

Pytanie nr 42

Przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną to:

a) region strategiczny,
b) alians strategiczny,
c) grupa lobbingowa,
d) klaster.

Komentarz:

Klaster (grono), to grupa przedsiębiorstw z jednej branży i branż pokrewnych wraz z dostawcami, nabywcami i kooperantami i innymi organizacjami zlokalizowanymi na tym samym ternie, którzy poprzez różnego rodzaju wzajemne powiązania doprowadzają do wzrostu potencjałów przedsiębiorstw działających w klastrze oraz wzrostu atrakcyjności sektora.

Pytanie nr 43

Istnieje spółka komandytowa o nazwie: Nowakowski - Kowalski sp.k. Oznacza to, że:

a) Nowakowski odpowiada wobec osób trzecich jako komandytariusz,
b) Kowalski odpowiada wobec osób trzecich jako komandytariusz,
c) Nowakowski i Kowalski odpowiadają wobec osób trzecich jako komandytariusze,
d) Nowakowski i Kowalski odpowiadają wobec osób trzecich jako komplementariusze.

Komentarz:

Spółka komandytowa jest rodzajem spółki osobowej (w oznaczeniu skrótowym występująca jako "sp.k."). Jest to niejako forma pośrednia pomiędzy spółkami osobowymi, a spółkami kapitałowymi, gdyż wprowadza dwa rodzaje wspólników (komplementariusza i komandytariusza) różniących się między sobą zakresem odpowiedzialności finansowej. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń - czyli tak jak wspólnik w spółce jawnej. Natomiast komandytariusz odpowiada wyłącznie do wysokości wniesionych do spółki udziałów (sumy komandytowej) - zgodne z filozofią funkcjonowania spółki kapitałowej. Komandytariusz również uczestnicy w podziale zysku proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

Spółka komandytowa prowadzi działalność pod własną firmą - firma powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza. Jeżeli w firmie spółki zostałoby umieszczone nazwisko komandytariusza, odpowiada on za zobowiązania spółki wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Pytanie nr 44

Jak nazywa się jeden z największych amerykańskich ekonomistów, który zmarł w listopadzie 2006 r., twórca monetaryzmu, laureat nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1976 r., zdecydowany propagator wolnego rynku?

a) Paul Samuelson,
b) Milton Friedman,
c) Peter F. Drucker,
d) John Maynard Keynes.

Komentarz:

Milton Friedman (ur. w 1912 roku, zm. w 2006 r.) był jednym z najbardziej znanych amerykańskich ekonomistów. Uchodzi za czołowego przedstawiciela chicagowskiej szkoły ekonomii, twórcę monetaryzmu. Jako ekonomista badał relację pomiędzy podażą pieniądza i poziomem produktu narodowego brutto. Uchodził za zdecydowanego obrońcę i zwolennika wolnego rynku - sprzeciwiał się wszelkim ingerencjom państwa w gospodarkę. Za swój wkład w rozwój ekonomii został uhonorowany w 1976 r. ekonomicznym Noblem.

Pytanie nr 45

Jak nazywa się system kontroli przepływu towarów poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych układów elektronicznych przytwierdzonych do nadzorowanych przedmiotów?

a) CRM,
b) RFID,
c) EKD,
d) kod kreskowy.

Komentarz:

RFID (Radio Frequency Identification) to jedna z najszybciej rozwijających się w ostatnim czasie technik automatycznej identyfikacji i systemu kontroli przepływu towarów. W odróżnieniu od technologii kodów kreskowych nie wymaga kontaktu optycznego pomiędzy czytnikiem a produktem.

Każdy system składa się z trzech podstawowych elementów: identyfikatorów, czytników oraz oprogramowania: komunikacyjnego i użytkowego.

Do głównych zalet technologii RFID w porównaniu do technologii kodów kreskowych należy:

 • odczyt mimo braku optycznego kontaktu między produktem a czytnikiem,
 • możliwość wielokrotnego zapisywania danych na identyfikatorach przytwierdzanych do produktów,
 • możliwość zapisywania danych w ruchu - np. wyjeżdżających na wózku z magazynu,
 • odczyt jednoczesny wielu identyfikatorów,
 • nie wymaga działań operatora - zautomatyzowanie procesów

Pytanie nr 46

Jak nazywa się wydzielanie na zewnątrz zadań, które dla danego przedsiębiorstwa nie są zadaniami kluczowymi?

a) insourcing,
b) dywersyfikacja pionowa w przód,
c) dywersyfikacja pozioma w przód,
d) outsourcing.

Komentarz:

Outsourcing to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych zamiast zasobów wewnętrznych. To podejście w zarządzaniu zostało szczególnie rozwinięte w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Z jednej strony outsourcing może być traktowany jako działanie restrukturyzacyjne - wydzielanie na zewnątrz funkcji, których obsługa dla przedsiębiorstwa wiąże się z wysokimi kosztami, a z drugiej strony jako działanie zwiększające pozycję konkurencyjną - na zewnątrz przedsiębiorstwo może nabywać zasoby i usługi na konkurencyjnym rynku, więc często lepszej jakości niż te, do których przedsiębiorstwo miałoby dostęp bazując wyłącznie na swoich zasobach.

Najczęściej wydzielanymi działalnościami przedsiębiorstw są:

 • działalność socjalna,
 • działalność administracyjno - gospodarcza,
 • działalność marketingowa,
 • działalność szkoleniowa,
 • obsługa prawna i księgowa,
 • działalność pomocnicza np. transport
 • działalność badawczo - rozwojowa.

Pytanie nr 47

XXI wiek to okres rosnącej popularności dla trendów globalizacyjnych i integracyjnych. Czynnik ten znacznie ułatwia przedsiębiorstwom przeniesienie wybranych procesów biznesowych poza granicę kraju. Dotyczy to procesów, takich jak produkcja, usługi czy zamówienia. Jak nazywa się takie zjawisko?

a) insourcing,
b) outsourcing,
c) offshoring,
d) franchising.

Komentarz:

Offshoring to przenoszenie produkcji lub usług za granicę. Offshoring może występować w dwóch postaciach. 1) Przenoszenie za granicę części własnej firmy w celu świadczenia usług na użytek wewnętrzny lub zewnętrzny. 2) w celu świadczenia usług na użytek wewnętrzny wynajmowana jest firma obca, obecna już na rynku zagranicznym.

Najczęstszymi motywami offshoringu jest optymalizacja kosztowa modelu biznesowego (firma przenosi poszczególne elementy swojego łańcucha wartości za granicę kierując się kosztami pracy).

Pytanie nr 48

Spółką notowaną na warszawskiej GPW o największej kapitalizacji jest:

a) PKN Orlen,
b) czeski koncern energetyczny CEZ,
c) KGHM,
d) PGNiG.

Komentarz:

Kapitalizacja to wartość spółki liczona jako iloczyn liczby akcji i bieżącej wartości rynkowej jednej akcji. Polską spółką notowaną na warszawskiej GPW o największej kapitalizacji jest bank PKO BP (kapitalizacja ponad 47 mld zł). Jednak nie jest to największa spółka notowana na GPW. Od jesieni 2006 r. na warszawskim parkiecie notowany jest czeski koncern energetyczny CEZ, którego kapitalizacja, licząc po kursie otwarcia, wyniosła ponad 71 mld zł, co czyni z CEZu największą spółkę notowaną na GPW. Pod względem kapitalizacji CEZ jest największą spółką w Europie Środkowej. Jej wejście na warszawską GPW zwiększyło kapitalizację całej giełdy o około 15 %.

Pytanie nr 49

Pomimo że w systemie notowań ciągłych na GPW zlecenia realizowane są na bieżąco, to jednak i w ramach tych notowań stosuje się procedurę fixingu. Procedura ta odbywa się na rozpoczęcie i zakończenie sesji. Notowania ciągłe rozpoczynają się ogłoszeniem kursu otwarcia, a kończą ogłoszeniem kursu zamknięcia. W przypadku notowań ciągłych na akcje godziny otwarcia i zamknięcia notowań na warszawskiej GPW to:

a) 8.00 i 16.00,
b) 9.30 i 16.20,
c) 10.00 i 16.10,
d) 8.00 i 17.00.

Komentarz:

Notowania ciągłe na warszawskiej GPW.

Źródło: www.gpw.com.pl

Pytanie nr 50

W której z sytuacji nie zaleca się przedsiębiorstwu strategii dywersyfikacji?

a) gdy przedsiębiorstwo nie może sprostać konkurencji w sektorze ze względu na przewagi strategiczne konkurentów,
b) gdy przedsiębiorstwo osiągnęło lub zbliża się do udziału w rynku uznanego przez przepisy danego kraju za dominujący,
c) gdy przedsiębiorstwo nie posiada nadwyżki zdolności produkcyjnych i prowadzi działalność w rozwijającym się sektorze,
d) gdy na rynku przedsiębiorstw pojawiają się nadzwyczajne okazje

Komentarz:

Strategia dywersyfikacji, czyli rozszerzania działalności o nowe branże lub sektory jest zalecana przede wszystkim w następujących sytuacjach:

 • Kiedy firma działa w niepewnym otoczeniu i dywersyfikacja może rozproszyć ryzyko,
 • Kiedy dalsze inwestowanie w dotychczasowym sektorze nie może przynieść proporcjonalnie wysokich zysków ze względu na malejącą atrakcyjność sektora,
 • Kiedy przedsiębiorstwo nie może sprostać konkurencji w sektorze ze względu na przewagi strategiczne konkurentów,
 • Kiedy przedsiębiorstwo osiągnęło lub zbliża się do udziału w rynku uznanego przez przepisy danego kraju za dominujący,
 • Kiedy przedsiębiorstwo posiada znaczną nadwyżkę mocy produkcyjnych niemożliwą do wykorzystania w jednym sektorze,
 • Kiedy na rynku przedsiębiorstw pojawiają się nadzwyczajne okazje zakupu przedsiębiorstw z innych sektorów obiecujące wysoki zwrot z inwestycji.

 

Testy interaktywne

Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...

inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości