Pytania testowe

Eliminacje szkolne - II edycja (06/07)

Pytanie nr 1

W ostatnich latach wzrasta w przedsiębiorstwach znaczenie kapitału intelektualnego. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa to:

a) różnica między aktywami i pasywami przedsiębiorstwa,
b) iloczyn przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwie i liczby zgłoszonych patentów,
c) różnica między wartością rynkową i wartością księgową przedsiębiorstwa,
d) wartość wszystkich patentów i licencji przedsiębiorstwa.

Komentarz:

Istnieje wiele definicji kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Jedną z najbardziej podstawowych jest traktująca kapitał intelektualny jako różnicę między wartością rynkową a wartością księgową. Rozbudowując tę definicję możemy zdefiniować tenże kapitał jako posiadaną wiedzę, doświadczenie, umiejętności pracowników, technologię, wypracowane relacje z klientami oraz zasady i procedury działania. Znaczenie kapitału intelektualnego wzrasta w ostatnich latach, gdyż we współczesnych przedsiębiorstwach o przewadze konkurencyjnej w coraz większym stopniu decydują zasoby niematerialne.

Pytanie nr 2

Stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu do stopy bezrobocia w całej Unii Europejskiej w I kwartale 2006 roku była:

a) niższa o ok. 5%,
b) wyższa o ok. 5%,
c) wyższa o ok. 10%,
d) na zbliżonym poziomie.

Komentarz:

W I kwartale 2006 bezrobocie w Polsce wyniosło 17,8% i było o blisko 10 punktów procentowych wyższe niż przeciętna stopa bezrobocia w 25 państwach Unii Europejskiej. W trzecim kwartale 2006 roku ta niekorzystna relacja nieznacznie się obniżyła - przeciętna stopa bezrobocia w 25 państwach członkowskich UE wyniosła 7,9%, a w tym samym czasie w Polsce 14% (najwyższy wynik spośród 25 państw UE). Najniższe bezrobocie zarejestrowano w Danii, Holandii, Estonii i Irlandii (około 4%).

Pytanie nr 3

Umiejętność wyszukiwania szczególnych zależności między różnymi elementami i łączenia ich w niespotykany sposób, wykraczająca poza wyuczony schemat myślenia i będąca źródłem nowych pomysłów, to:

a) asertywność
b) innowacyjność,
c) kreatywność,
d) przedsiębiorczość.

Komentarz:

Jednym z atrybutów przedsiębiorcy jest umiejętność nierutynowego, kreatywnego działania. Dzięki temu jest on w stanie dostrzec nowe sposoby działania i rozwiązywania problemów, a to z kolei pozwala mu na stworzenie i umocnienie swoich przewag konkurencyjnych. Osoba kreatywna potrafi rozbić wyuczony schemat myślenia i na tej podstawie wygenerować zupełnie nowe pomysły. Kreatywność ma znaczenie dla rozwoju innowacyjności. Kreatywność jest procesem myślowym umożliwiającym powstawanie nieszablonowych rozwiązań, a innowacyjność jest przełożeniem kreatywnego pomysłu na wymiar praktyczny.

Pytanie nr 4

Które z określeń nie definiuje w Polsce dużego przedsiębiorstwa:

a) duże przedsiębiorstwo zatrudnia powyżej 250 pracowników,
b) duże przedsiębiorstwo płaci powyżej 1 mln euro podatku dochodowego rocznie,
c) duże przedsiębiorstwo osiąga ponad 50 mln euro rocznego obrotu,
d) całkowity roczny bilans dużego przedsiębiorstwa przekracza 43 mln euro.

Komentarz:

Podział na duże, małe, średnie bądź mikro-przedsiębiorstwa ma znaczenie przede wszystkim w przypadku ubiegania się o dofinansowanie działalności biznesowej z funduszy unijnych oraz ze względu na różne możliwości rozliczeń podatkowych. Duże przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest przedsiębiorstwem małym, mikro lub średnim (nie zostało oddzielnie zdefiniowane). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r., Dz.U.2004.173.1807 wprowadza następujące definicje przedsiębiorstwa małego, mikro i średniego:

  Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:
 • zatrudnia mniej niż 250 pracowników;
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.
  Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:
 • zatrudnia mniej niż 50 pracowników;
 • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.
  Przedsiębiorstwo mikro to przedsiębiorstwo, które:
 • zatrudnia mniej niż 10 pracowników;
 • jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Pytanie nr 5

Które z wymienionych działań przedsiębiorstwa nie zalicza się do rozwoju wewnętrznego:

a) zakup nowej linii produkcyjnej,
b) wybudowanie nowego przedsiębiorstwa i włączenie go do struktury kapitałowej,
c) zawarcie aliansu strategicznego,
d) rozbudowa sieci dystrybucji.

Komentarz:

Rozwój wewnętrzny to rozszerzanie potencjału poprzez rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa (większe zatrudnienie, remonty, nowe linie technologiczne, nowe metody zarządzania), budowanie nowego przedsiębiorstwa i włączanie go do struktury kapitałowej lub inwestycje typu green-field (czyli budowa przedsiębiorstwa od zera) - wszystkie te działania przedsiębiorstwo realizuje samodzielnie, a nie jak w przypadku rozwoju zewnętrznego poprzez fuzje, przejęcia bądź alianse strategiczne z innymi przedsiębiorstwami.

Pytanie nr 6

Inwestor w przedsiębiorstwie, który posiada mniejszościowy pakiet udziałów, traktuje inwestycję jak lokatę krótkoterminową i jest zainteresowany maksymalizacją wartości przedsiębiorstwa w krótkim okresie, to:

a) inwestor strategiczny,
b) inwestor funduszowy,
c) inwestor finansowy,
d) inwestor spekulacyjny.

Komentarz:

Każdy inwestor jest zainteresowany maksymalizacją wartości przedsiębiorstwa - jeżeli wartość przedsiębiorstwa wzrasta, wzrasta również wartość jego udziałów i tym samym jego majątek. Jednak inwestor może dążyć do wzrostu wartości przedsiębiorstwa w różnym czasie. Inwestor strategiczny, zainteresowany długoterminowym udziałem w przedsiębiorstwie, może oczekiwać stabilnego, zrównoważonego wzrostu nawet przez kilkadziesiąt lat, podczas gdy inwestor spekulacyjny może chcieć się wycofać z inwestycji już po kilku tygodniach (w przypadku inwestycji w spółki giełdowe możliwe jest wycofanie już po kilku minutach). W przypadku, gdy w przedsiębiorstwie występują różni inwestorzy, może dochodzić do konfliktów (np. inwestor krótkoterminowy nie będzie zainteresowany nakładami na badania i rozwój, jeżeli przyniosą one korzyści firmie dopiero za kilka lat).

Pytanie nr 7

Emisja akcji adresowana wyłącznie do akcjonariuszy, którzy posiadają prawo poboru nowych akcji to:

a) subskrypcja zamknięta,
b) subskrypcja prywatna,
c) subskrypcja publiczna,
d) subskrypcja otwarta.

Komentarz:

Sposobem na sfinansowanie dużych inwestycji w spółce akcyjnej może być zaoferowanie inwestorom akcji nowej emisji. W zależności od dostępności akcji dla różnych inwestorów wyróżniamy następujące formy subskrypcji: subskrypcja zamknięta - zaoferowanie akcji nowej emisji wyłącznie inwestorom posiadającym prawo poboru (czyli przywilej pierwszeństwa nabycia akcji nowej emisji przez inwestorów posiadających akcje emisji wcześniejszych); subskrypcja prywatna - złożenie oferty przez spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, inni inwestorzy rynkowi nie muszą być o tym fakcie poinformowani; subskrypcja otwarta - zaoferowanie akcji w drodze ogłoszenia inwestorom nieposiadającym prawa poboru.

Pytanie nr 8

Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa to:

a) zdolność przedsiębiorstwa do skutecznego funkcjonowania i rozwoju w warunkach oligopolu,
b) zakres rynku, na którym przedsiębiorstwo wykorzystuje swoje przewagi konkurencyjne,
c) atuty przedsiębiorstwa doceniane przez rynek, dzięki którym przedsiębiorstwo może w długim okresie utrzymać lub poprawić efektywność i zapewnić sobie harmonijny rozwój,
d) ilościowa i jakościowa ocena siły przedsiębiorstwa w stosunku do jego konkurentów.

Komentarz:

Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa to ilościowa i jakościowa ocena siły przedsiębiorstwa w stosunku do jego konkurentów. Każde przedsiębiorstwo dąży do poprawienia swojej pozycji konkurencyjnej, gdyż dzięki temu jest w stanie w większym stopniu zwiększać swoją wartość. Dobra analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i innych firm działających w sektorze stanowi podstawę do formułowania strategii rozwoju.

Pytanie nr 9

Stawki podatku PIT w Polsce w 2007 roku będą wynosić:

a) 0, 19 i 30 proc.,
b) 18 i 36 proc.,
c) 19, 30 i 40 proc.,
d) 19, 30, 40 i 50 proc.

Komentarz:

O wysokości podatków w Polsce decyduje Parlament. W 2007 roku nadal będzie obowiązywać trójstopniowa skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 19, 30 i 40 proc. Wprowadzenie nowych stawek: 18 i 32 proc. ma nastąpić nie wcześniej niż w 2009 roku.

Pytanie nr 10

Umowne zobowiązanie do dokonania lub przyjęcia w oznaczonym terminie w przyszłości dostawy określonego instrumentu bazowego po cenie określonej w chwili zawarcia umowy lub zobowiązanie do dokonania równoważnego rozliczenia pieniężnego to:

a) kontrakt terminowy,
b) warrant,
c) opcja,
d) benchmark.

Komentarz:

Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwoma podmiotami, z których jeden zobowiązuje się do nabycia, a drugi do sprzedaży w określonym, przyszłym terminie towaru, waluty, papierów wartościowych czy też kontraktów na indeksy giełdowe. Ilość i cena ustalane są w momencie zawierania transakcji. Dzięki kontraktom terminowym możliwe jest większe zróżnicowanie możliwości inwestycyjnych. Jeżeli nabywca kontraktu spodziewa się, że cena instrumentu bazowego w przyszłości wzrośnie, kupując kontrakt teraz ma zagwarantowane, że w przyszłości osiągnie zysk wynikający z różnicy między ceną instrumentu bazowego w dniu wykonania kontraktu a ceną zadeklarowaną w kontrakcie. Odmienne motywy przyświecają sprzedającemu - on oczekuje, że w przyszłości cena instrumentu bazowego będzie niższa. Kontrakt umożliwia zawarcie transakcji pomiędzy podmiotami mającymi odmienne oczekiwania co do przyszłej wartości instrumentu bazowego.

Pytanie nr 11

Podmiotem, który sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi, w skład których wchodzą nadzorowane podmioty, jest:

a) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,
b) Komisja Nadzoru Finansowego,
c) Giełda Papierów Wartościowych,
d) Ministerstwo Finansów.

Komentarz:

Komisja Nadzoru Finansowego to najważniejsza instytucja rynku kapitałowego. Została powołana w lipcu 2006 roku zastępując Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Oprócz nadzoru nad ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje następujące zadania związane z rynkiem kapitałowym: podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego, sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotów nadzorowanych oraz wykonywaniem przez te podmioty obowiązków związanych z ich uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym, w zakresie określonym przepisami prawa oraz podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego.

Pytanie nr 12

Przejęcie za opłatą sprawdzonego i opracowanego przez inny podmiot pomysłu biznesowego, a następnie wdrożenie go na własną rękę przy wsparciu inicjatora tego pomysłu, to:

a) leasing,
b) przejęcie,
c) franczyza,
d) green-field.

Komentarz:

Franczyza to model biznesu polegający na ścisłej współpracy między niezależnymi przedsiębiorstwami - franczyzodawcą i franczyzobiorcami. Franczyzodawca zezwala franczyzobiorcom na używanie swojej marki, know-how, wiedzy technicznej, nakładając jednocześnie obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego standardami. Franczyzobiorca dzięki temu może rozpocząć działalność oferując sprawdzony i znany na rynku produkt (pod warunkiem, że ma wymagane środki finansowe). Franczyzobiorca w zamian za tę możliwość przekazuje franczyzodawcy część swoich obrotów, zysków bądź stałą wymienioną w umowie kwotę. Franczyza jest korzystna dla obu stron umowy - franczyzobiorcy pozwala zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności biznesowej pod swoją marką, a franczyzodawcy oprócz przychodów pozwala szybko rozbudować sieć dystrybucji (warunkiem jest oferowanie dobrego produktu i sprawdzonego modelu biznesowego). W oparciu o franczyzę działa w Polsce wiele sieci (stacje benzynowe, restauracje, pizzerie, salony odzieżowe, punkty usługowe, serwisy samochodowe, zakłady fryzjerskie itd.).

Pytanie nr 13

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowania jednolite odbywają się:

a) jednokrotnie w ciągu dnia,
b) dwukrotnie w ciągu dnia,
c) trzykrotnie w ciągu dnia,
d) czterokrotnie w ciągu dnia.

Komentarz:

Notowania jednolite odbywają się na GPW z dwoma fixingami (określeniem kursu). Kursy dla notowań jednolitych ustalane są o godzinie 11:15 oraz o 15:00. Cały system notowań ciągłych składa się z następujących faz: faza przez otwarciem, interwencja animatora, fixing, dogrywka i faza przed otwarciem kolejnej sesji.

Pytanie nr 14

Zwierzęta symbolicznie związane z Giełdą Papierów Wartościowych to:

a) orzeł i bizon,
b) byk i niedźwiedź,
c) lew i gazela,
d) gołębie i jastrzębie.

Komentarz:

Na GPW byk symbolizuje hossę (wzrosty), a niedźwiedź bessę (spadki). Na dziesięciolecie GPW w holu giełdy postawiono posąg byka - tak aby przynosił szczęście inwestorom. A oto przykładowe cytaty maklerów i analityków giełdowych z prasy giełdowej: na parkiecie szaleje byk, a niedźwiedź zapadł w głęboki sen zimowy; przyczajony niedźwiedź i ukryty byk na GPW; byki rozdają karty na GPW; niedźwiedzie nie poddają się, podaż jest cały czas zauważalna, ale przewagę mają w tej chwili byki; niedźwiedzie nie przegoniły byków i w tej chwili same biorą łapy za pas.

Pytanie nr 15

Spółka publiczna to:

a) spółka finansowana przez skarb państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest nieodpłatne świadczenie usług na rzecz innych podmiotów,
b) spółka akcyjna, która uzyskała zezwolenie na kierowanie do nieograniczonej liczby inwestorów propozycji nabycia wyemitowanych przez nią akcji,
c) spółka, która prowadzi działalność na podstawie ustawy o finansach publicznych,
d) spółka, której udziałowcami są wszyscy mieszkańcy danego regionu.

Komentarz:

Spółka publiczna, to spółka której akcje chociaż jednej emisji uzyskały zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (d. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) do obrotu publicznego (czyli możliwości kierowania emisji akcji do nieograniczonej liczby inwestorów). Spółka publiczna nie musi być notowana na giełdzie. Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego nie oznacza, że spółka może zadebiutować na GPW - aby spółka została notowana na giełdzie, musi dodatkowo uzyskać zgodę do dopuszczenia do obrotu giełdowego wydawanego przez GPW.

Pytanie nr 16

Średnioroczna inflacja w Polsce w 2005 roku wyniosła:

a) 1,3%,
b) 2,1%,
c) 3,6%,
d) 4,5%.

Komentarz:

Poziom inflacji ma wpływ na całą gospodarkę. W 2005 roku wyniósł 2,1%. W listopadzie 2006 średnioroczna inflacja wyniosła w Polsce 1,2%. I była to najniższa wartość w UE (najwyższą inflację w tym czasie miała Łotwa (6,7%), Estonia i Słowacja (po 4,3%).

Pytanie nr 17

Organizacja, która nie posiada formalnej struktury organizacyjnej i składa się z powiązań pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług, to:

a) organizacja ucząca się,
b) organizacja inteligentna,
c) organizacja wirtualna,
d) organizacja ukryta.

Komentarz:

Organizacja wirtualna to nowy typ organizacji najczęściej występujący w dużych korporacjach międzynarodowych, które zrezygnowały z posiadania własnych środków produkcji w postaci fabryk i pracowników na rzecz umów i powiązań z podwykonawcami zewnętrznymi. Działania organizacji wirtualnej najczęściej ogranicza się do projektowania wyrobu finalnego i oznaczenia go swoją marką, natomiast wszystkie inne ogniwa ścieżki ekonomicznej, które nie gwarantują wysokiego wzrostu wartości, obsługiwane są przez dostawców zewnętrznych. Taki model działalności dość często występuje np. wśród globalnych firm odzieżowych. Nazwa organizacji wirtualnej oznacza, że trudno przedstawić jej strukturę organizacyjną - działa ona w oparciu o zupełnie nowy model biznesowy, w którym wszystkie kluczowe procesy, tradycyjnie występujące w organizacjach, są rozproszone i realizowane poza organizacją, a tym samym ich prześledzenie jest dla zewnętrznego badacza dość trudne.

Pytanie nr 18

Jednym ze sposobów rozwiązania konfliktu jest wykorzystanie osoby neutralnej, która jako bezstronny obserwator czuwa nad osiągnięciem porozumienia - nie podejmuje ona żadnych decyzji, a jedynie naprowadza na rozwiązanie akceptowalne dla obu stron sytuacji konfliktowej. Takie rozwiązanie to:

a) negocjacje,
b) mediacja,
c) konfrontacja,
d) kooperacja.

Komentarz:

Każde z przedstawionych powyżej rozwiązań jest formą rozwiązania sytuacji konfliktowej. Negocjacje oznaczają dojście do porozumienia przez partnerów negocjacyjnych bez udziału innych osób. Konfrontacja oznacza przyjęcie postawy walki i obrony za wszelką cenę swojego stanowiska. Kooperacja to poszukiwanie obszarów współpracy bez względu na koszty. Istnieją jednak konflikty, których nie można rozwiązać przy pomocy negocjacji, konfrontacji lub postawy kooperacyjnej i w ich rozwiązaniu pomocna może okazać się mediacja. Mediacja polega na wypracowaniu rozwiązania sporu przy udziale neutralnej dla obu stron osoby (mediatora). Warunkiem jej przeprowadzenia jest dobrowolna zgoda dwóch stron na doprowadzenie do mediacji. Mediator nie podejmuje decyzji, a jedynie pomaga wypracować wspólne stanowisko w największym stopniu łączące interesy obu stron. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie dąży się do ustalenia, kto ma rację (albo kto ponosi winę), a jedynie akceptowalnego porozumienia.

Pytanie nr 19

Jednym ze sposobów rozwoju pracownika jest stworzenie systemu współpracy mniej doświadczonych pracowników z osobami doświadczonymi, które posiadają dużą wiedzę branżową i bezpośrednio będą się nią dzielić z osobami o mniejszym stażu. Takie rozwiązanie to:

a) coaching,
b) benchmarking,
c) m-learning,
d) headhunting.

Komentarz:

Coaching jest formą szkolenia, w której jednemu pracownikowi przyporządkowany jest jeden trener (coach) (może być z wewnątrz lub zewnątrz organizacji). Celem tej formy jest poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności pracownika. Trener może stosować różne techniki przekazywania wiedzy (od tradycyjnych wykładowych do demonstracji na stanowisku pracy, czy też rozbudowanej informacji zwrotnej przekazywanej podczas oceny pracownika). Warunkiem skutecznego coachingu są partnerskie relacje między coachem i osobą szkoloną, wzajemne zaufanie i pełna dobrowolność. Jest to bardzo efektywna forma szkoleń - trener może szybko wyłapać braki pracownika i skoncentrować się na ich wyeliminowaniu, jednak nie jest to forma nadająca się do zastosowania na wszystkich stanowiskach. Podobną formą rozwoju pracowników jest mentoring. W przypadku tej mentoringu celem również rozwijanie osobistego potencjału pracowników, mentorem jest jednak nie tylko osoba, która posiada dużą wiedzę branżową, ale osoba, która oprócz tego potrafi zachęcić do zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz umiejętnie mobilizuje pracownika i rozbudza jego entuzjazm. Głównym celem mentora może być profesjonalne doradztwo, zapoznanie pracowników z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa, pomoc w ich rozwoju czy też wskazywanie przyporządkowanym pracownikom rozwiązania konkretnego problemu organizacyjnego.

Pytanie nr 20

Osoba zarejestrowana jako osoba bezrobotna może podejmować pracę:

a) interwencyjną
b) dorywczą,
c) sezonową,
d) w szarej strefie.

Komentarz:

Podjęcie pracy dorywczej lub sezonowej przez osobę zarejestrowaną jako bezrobotna spowoduje, że utraci ona status bezrobotnego. Jeżeli nie ma innej pracy, bezrobotny musi podejmować prace interwencyjne. W przypadku odmowy (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, traci prawo do zasiłku. Niedopuszczalne jest również podejmowanie pracy w szarej strefie.

Pytanie nr 21

Wspólną cechą, która łączy firmy: Dell, Toshiba, Bridgestone, Sharp jest to, że:

a) są to firmy, które osiągnęły pozycję absolutnego lidera w swoich branżach dzięki bardzo efektywnemu zarządzaniu wiedzą,
b) są to firmy, które zamierzają w pierwszej połowie 2007 roku wejść na warszawską GPW,
c) są to firmy, które wspólnie planują utworzenie trzeciego pod względem wielkości koncernu świata,
d) są to firmy, które w ostatnim czasie zainwestowały w Polsce i uruchomiły w naszym kraju część swojej produkcji.

Komentarz:

Przez ostatni rok Polska pozyskała bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wysokości około 10 mld dolarów. Z bardziej znanych globalnych firm w ostatnim czasie w Polsce swoją działalność produkcyjną uruchomiły Dell, Toshiba, Bridgestone oraz Sharp. Zainteresowanie Polską nie jest jednak na tyle duże, by przyciągnąć te firmy na warszawską GPW (GPW mimo pozyskiwania emitentów zagranicznych i coraz większej kapitalizacji nie dorównuje parkietom, na których notowane są największe globalne firmy).

Pytanie nr 22

Jeżeli cena towaru za granicą wynosi 30 dolarów USD, koszty transportu 20% ceny, a oczekiwana marża importera 30%, to przy kursie 1 USD = 3 zł, krajowa cena importowanego towaru wyniesie nie mniej niż:

a) 40 dolarów,
b) 135 zł,
c) 140,4 zł,
d) 144 zł.

Komentarz:

Cenę krajową obliczamy następująco: 30 USD + 20% z 30 USD = 36 USD (koszt zakupu i transportu towaru); 36 USD + 30% z 36 USD (marża importera)  = 46,8 USD; 46,8 USD * 3 zł/USD = 140,4 zł.

Pytanie nr 23

Który z wymienionych etapów nie należy do procesu doboru pracowników?

a) rekrutacja,
b) selekcja,
c) wprowadzenie pracownika do pracy,
d) ocena pracownika.

Komentarz:

Prawidłowo przeprowadzony proces doboru pracowników składa się z rekrutacji (przekazania informacji na temat gotowości oraz wymogów i warunków zatrudnienia), selekcji (ocena i wybór odpowiedniego kandydata) oraz wprowadzenia pracownika do pracy (przekazania wszystkich informacji i przeszkolenia niezbędnego do wykonywania pracy). Ocena pracownika jest odrębnym etapem polityki personalnej.

Pytanie nr 24

Spółki partnerskiej nie mogą założyć:

a) architekci,
b) doradcy podatkowi,
c) dziennikarze,
d) weterynarze.

Komentarz:

Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Kodeks spółek handlowych precyzuje, że w spółce partnerskiej partnerami mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Kodeks spółek handlowych przewiduje również możliwość wykonywania zawodu w spółce partnerskiej dla innych zawodów, jednak pod warunkiem, że rozwiązanie takie zostanie zapisane w odrębnej ustawie. Dziennikarze takiej możliwości nie posiadają.

Pytanie nr 25

Zbiór wspólnych wartości, norm, przekonań, postaw, sposobów komunikacji, sposobów reagowania, sposobów ubierania się pracowników, podstawowych standardów zachowań w organizacji, dzięki której organizacja jest bardziej spójna, to:

a) kultura organizacyjna,
b) regulamin organizacyjny,
c) kodeks etyczny organizacji,
d) kodeks pracy.

Komentarz:

W naukach o zarządzaniu istnieje kilkadziesiąt definicji kultury organizacyjnej. Najbardziej popularne podejście traktuje kulturę jako zbiór wspólnych wartości, norm, przekonań, postaw, sposobów komunikacji, sposobów reagowania, sposobów ubierania się pracowników, podstawowych standardów zachowań w organizacji, dzięki którym organizacja jest bardziej spójna, zasady jej funkcjonowania są zrozumiałe dla pracowników, pracownicy są lepiej zmotywowani i bardziej związani z organizacją, a sama organizacja potrafi się wyróżnić na tle konkurentów. Bardzo często kulturę organizacyjną przedstawia się jako przestrzeń między regulaminami zachowań w organizacji, a tym, jak organizacja się rzeczywiście zachowuje.

Pytanie nr 26

Autorem koncepcji migracji wartości, według której wartość przepływa między przedsiębiorstwami (najczęściej jest to związane z odpływem wartości z branż schyłkowych do nowo tworzonych sektorów lub zjawiskiem przepływu wartości w stronę końcowych faz ścieżki ekonomicznej w ramach jednego sektora) jest:

a) M. Porter,
b) P. Kolter,
c) A. Slywotzky
d) C.K. Prahalad.

Komentarz:

Problem wzrostu wartości przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych problemów zarządzania. Na przestrzeni lat pojawiały się różne koncepcje i modele wyjaśniające, w jaki sposób przedsiębiorstwo może w największym stopniu zwiększać swoją wartość. Bardzo znaną koncepcją ostatnich lat jest koncepcja Adriana Slywotzky'ego (między innymi w B. Andelman, D.J. Morrison, A.J. Slywotzky, Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa 2000). Według tej koncepcji wartość przepływa między przedsiębiorstwami i jest to najczęściej związane z odpływem wartości z branż schyłkowych do nowo tworzonych sektorów lub zjawiskiem przepływu wartości w stronę końcowych faz ścieżki ekonomicznej w ramach jednego sektora. Przedsiębiorstwa mogą zwiększać swoją wartość, jeśli podążają za tymi zmianami i wprowadzają innowacje w obszarze łańcucha wartości (elementów ścieżki ekonomicznej realizowanej przez przedsiębiorstwo). Firmy, które działają zgodnie z modelem Slywotzky'ego modyfikują swój łańcuch wartości i odnoszą sukces to między innymi: General Electric, Dell, Coca Cola, ABB, Intel, Microsoft, Hewlett Packard.

Pytanie nr 27

Bilans przedsiębiorstw jest poprawnie skonstruowany, jeżeli spełniony jest następujący warunek:

a) pasywa + aktywa = wartość przedsiębiorstwa,
b) aktywa > pasywa,
c) pasywa > aktywa,
d) pasywa = aktywa.

Komentarz:

Podstawową zasadą bilansu jest równość aktywów (majątku przedsiębiorstwa) z pasywami (źródłami jego finansowania). W każdym bilansie suma aktywów musi się równać sumie pasywów (różnice wyrównywane są stratą lub zyskiem).

Pytanie nr 28

Która ze strategii rozwoju nie jest strategią zalecaną dla małych firm w sytuacji, gdy do sektora wchodzi przedsiębiorstwo globalne:

a) stowarzyszenie się,
b) podłączenie się do dużej firmy,
c) fuzje, w wyniku których tworzone są sieci małych zakładów,
d) czołowa konkurencja.

Komentarz:

Mała firma w przypadku ekspansji firmy globalnej nie jest w stanie rywalizować z nią stosując strategię czołowej konkurencji. Potencjał konkurencyjny (know-how, doświadczenie, zaplecze kapitałowe) małej firmy jest niższy niż firmy globalnej i rywalizacja czołowa w dłuższym horyzoncie czasowym zawsze będzie skazywała firmę na porażkę. Zalecaną strategią dla małej firmy w takiej sytuacji może być wybranie niszy (zbyt małej i przez to nieatrakcyjnej dla firmy globalnej, ale umożliwiającej dobre funkcjonowanie małej firmie), konsolidacja z innymi mniejszymi firmami lub współpraca z firmą globalną jako jej podwykonawca.

Pytanie nr 29

Jeżeli przedsiębiorca wpłacił na lokatę 10 000 zł na rok, przy kwartalnej kapitalizacji odsetek, to przy oprocentowaniu w wysokości 20% rocznie, po roku na jego lokacie będzie zgromadzone:

a) 12 000 zł,
b) 12 155 zł,
b) 14 400 zł,
d) 20 736 zł.

Komentarz:

Kwartalna kapitalizacja odsetek oznacza, że odsetki dopisywane są co kwartał (w % wysokości stopy rocznej). Po czterech kwartałach na koncie przedsiębiorcy będzie: 1,05 * 10 000 = 10 500 zł po I kwartale. Po drugim kwartale 10 500 zł (dopisane odsetki z I kwartału dodatkowo pomnażają kapitał) * 1,05 = 11 025 zł. Po trzecim kwartale 1,05 * 11025 = 11 576,25 zł. Środki zgromadzone na lokacie po roku (po czwartym kwartale) = 1,05 * 11 576,25 = 12 155,06 zł.

Pytanie nr 30

Dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat wymiar urlopu wynosi:

a) 21 dni,
b) 26 dni,
c) 30 dni,
d) 42 dni.

Komentarz:

Zgodnie z artykułem 154 Kodeksu pracy dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat wymiar urlopu wynosi 26 dni. Jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, jego wymiar urlopu wynosi 20 dni.

Pytanie nr 31

Stosunek pracujących w sektorze prywatnym do ogółu zatrudnionych w Polsce wynosi około:

a) 10%,
b) 30%,
c) 70%,
d) 90%.

Komentarz:

Jednym z mierników urynkowienia gospodarki jest stosunek pracujących w sektorze prywatnym do ogółu zatrudnionych. Na koniec 2005 roku ten stosunek wyniósł 71,6% i od kilku lat utrzymuje się stała tendencja wzrostowa. W wielu krajach Europy Zachodniej wskaźnik ten przekracza 90%.

Pytanie nr 32

Aktualizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziła od 2005 roku między innymi instytucję wiążącej interpretacji prawa podatkowego. Zaletą wprowadzonego rozwiązania jest uzyskanie przez podatnika pewności, że jeżeli zastosuje się do wytycznych uzyskanych w interpretacji prawa podatkowego, to nie narazi się na negatywne konsekwencje podatkowe. Podatnik uzyskał również gwarancję uzyskania odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż:

a) 2 tygodnie,
b) miesiąc,
c) 60 dni,
d) 3 miesiące.

Komentarz:

Jedną z ważniejszych barier przedsiębiorczości w Polsce jest niestabilność prawna, a zwłaszcza częste zmiany prawa podatkowego. Zmiany podatkowe były dokonywane tak często, że nie tylko nie nadążali za nimi przedsiębiorcy, ale czasami również urzędnicy skarbowi. Konsekwencje nieznajomości prawa ponosili wyłącznie przedsiębiorcy (nawet jeżeli uzyskali błędną informację w urzędzie skarbowym). Wprowadzona nowelizacja ustawy wprowadzając wiążącą interpretację podatkową, zmniejsza negatywne konsekwencje sytuacji, gdy uzyskana informacja od urzędników skarbowych okaże się niezgodna z obowiązującą interpretacją prawną. Niestety, na wiążącą interpretację prawną przedsiębiorca może czekać nawet 3 miesiące.

Pytanie nr 33

Ryzyko decyzji grupowych w porównaniu do decyzji podejmowanych indywidualnie jest:

a) niższe,
b) wyższe,
c) takie samo,
d) nie można jednoznacznie stwierdzić.

Komentarz:

Decyzje podejmowane grupowo są często bardziej ryzykowne niż podejmowane indywidualnie. Związane jest to ze zjawiskiem przesunięcia odpowiedzialności grupowej (gdy decyzja podejmowana jest przez większą liczbę osób, odpowiedzialność za jej skutki rozmywa się na większą liczbę osób, a to może prowadzić do przekonania, że odpowiedzialności za konsekwencje nie będzie). Przy decyzjach grupowych osoby podejmujące decyzję nie chcą często wyjść na osoby zbyt asekuranckie i zbyt mało odważne, dlatego też często podejmują decyzję bardziej ryzykowne, niż wynika to z ich własnego osądu sytuacji.

Pytanie nr 34

Jedną z barier rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce jest zbyt mały dostęp do internetu. Dostęp do internetu posiada około:

a) 15% gospodarstw domowych,
b) 20% gospodarstw domowych
c) 35% gospodarstw domowych,
d) 50% gospodarstw domowych.

Komentarz:

Zbyt mały dostęp do internetu jest jedną z barier utrudniających budowę społeczeństwa informacyjnego. Według badań z grudnia 2006 roku, dostęp do internetu deklaruje 36% gospodarstw domowych w Polsce (średnia unijna wynosi 52%). Co prawda, z roku na rok dystans dzielący Polskę do średniej unijnej się zmniejsza, ale wg prognoz, bez istotnych zmian na rynku telekomunikacyjnym do 2010 roku będzie nam trudno dogonić UE. Warto dodać, że w 2006 roku liczba internautów na świecie przekroczyła 1 mld.

Pytanie nr 35

Do tradycyjnych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa wg M. E. Portera zalicza się:

a) powiązania z dostawcami i odbiorcami,
b) niskie koszty oraz zróżnicowanie,
c) dywersyfikację i specjalizację,
d) czas i kompleksowość.

Komentarz:

Michael Porter, guru zarządzania, wyróżnił dwa podstawowe źródła przewagi konkurencyjnej: niskie koszty (umiejętność oferowania produktów i usług przy bardzo niskich kosztach własnych i tym samym niskiej cenie) oraz strategię różnicowania (czyli stworzenie czegoś, co jest unikalne i pozwala wyróżnić produkty jednej firmy od innej (i ma znaczenie dla odbiorcy)). Źródłem zróżnicowania może być wzór wyrobu lub marka, cechy wyrobu, obsługa posprzedażna, sieć dystrybucji. Przedsiębiorstwo według Portera może osiągać również przewagę konkurencyjną stosując łącznie strategię niskich kosztów i strategię zróżnicowania (strategia koncentracji).

Pytanie nr 36

Dla współczesnych przedsiębiorstw działających w turbulentnym otoczeniu coraz większą rolę w procesie budowania przewag konkurencyjnych odgrywają:

a) surowce,
b) zasoby niewidzialne przedsiębiorstwa,
c) zasoby widzialne przedsiębiorstwa,
d) działania obniżające koszty.

Komentarz:

Największy wzrost wartości i najlepsze dostosowanie do zmieniającego się otoczenia osiągają firmy, które budują swoje przewagi w oparciu o zasoby niewidzialne (wiedza i kapitał intelektualny). Koncentracja na wcześniejszych ogniwach ścieżki ekonomicznej (przy obróbce surowców) nie gwarantuje uzyskiwania najwyższego wzrostu wartości i ze względu na dużą dostępność surowcową nie pozwala na stworzenie trwałej i unikalnej przewagi konkurencyjnej. Takiej trwałej przewagi nie pozwalają również osiągnąć zasoby widzialne przedsiębiorstwa (mogą być łatwo kopiowane przez naszych konkurentów, co utrudnia istotne wyróżnienie się w sektorze). Dużego wzrostu wartości nie gwarantuje również strategia niskich kosztów (kosztów nie można obniżać w nieskończoność, a przy wzroście dochodów konsumentów czynniki cenowe odgrywają coraz mniejsza rolę przy podejmowaniu decyzji o zakupie produktu).

Pytanie nr 37

Która z faz nie jest elementem procesu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie?

a) kopiowanie wiedzy,
b) dzielenie się wiedzą,
c) nabywanie wiedzy,
d) przekształcanie wiedzy w decyzje.

Komentarz:

Aby przedsiębiorstwo mogło skutecznie wzmacniać swoje przewagi konkurencyjne, powinno świadomie zarządzać wiedzą. Proces zarządzania wiedzą składa się z trzech faz: nabywania wiedzy (powiększanie kapitału intelektualnego poprzez rozwijanie i doskonalenie zasobów kadrowych bądź też nabywanie wiedzy na zewnątrz), dzielenia się wiedzą (rozpowszechnianiu wiedzy w organizacji) oraz przekształcanie wiedzy w decyzję (praktyczne wykorzystywanie zgromadzonej wiedzy).

Pytanie nr 38

Do elementów kapitału intelektualnego nie zalicza się:

a) kapitału finansowego,
b) kapitału w postaci klientów,
c) kapitału ludzkiego,
d) kapitału strukturalnego.

Komentarz:

W tradycyjnym podziale kapitał intelektualny przedsiębiorstwa dzieli się na: kapitał w postaci klientów (relacje z klientami, przywiązanie klientów do produktu, skłonność do migracji klientów w przypadku zmiany produktu bądź ceny), kapitał ludzki (wiedza i doświadczenie pracowników) i kapitał strukturalny (bazy danych klientów, uzyskane koncesje i licencje, systemy obiegu informacji, stosowane narzędzia informatyczne usprawniające transfer wiedzy).

Pytanie nr 39

W przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne potencjalne zyski rosną proporcjonalnie do podejmowanego ryzyka. Uporządkuj podane fundusze od najmniej do najbardziej ryzykownych [fundusze akcji (FA), fundusze obligacji (FO), fundusze rynku pieniężnego (FRP), fundusze stabilnego wzrostu (FSW) oraz fundusze zrównoważone (FZ)].

a) FO > FSW > FRP > FZ > FA
b) FRP > FZ > FO > FSW > FA
c) FO > FZ > FSW > FA > FRP
d) FRP > FO > FSW > FZ > FA

Komentarz:

Każdy z funduszy może przynieść zyski (ich wielkość jest uzależniona od wysokości ryzyka). W przypadku inwestycji w bony skarbowe i obligacje ryzyko niemalże nie występuje (stąd fundusze rynku pieniężnego i fundusze obligacji na pierwszym miejscu zestawienia). Im bardziej fundusz inwestuje w akcje, tym bardziej zwiększa się ryzyko straty. Fundusze stabilnego wzrostu inwestują w akcje mniejszą część środków niż fundusze zrównoważone.

Pytanie nr 40

Który z wymienionych czynników sektorowych nie jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi zewnętrznemu?

a) wczesna faza życia sektora,
b) silna konkurencja w sektorze i spodziewane działania odwetowe,
c) bariery wejścia niemożliwe do pokonania samodzielnie,
d) dekoniunktura w sektorze.

Komentarz:

Nie można powiedzieć, że rozwój wewnętrzny lub zewnętrzny jest lepszy. Każdy ze sposobów zwiększenia potencjału konkurencyjnego znajduje swoje zastosowanie w określonej sytuacji sektorowej. Rozwojowi zewnętrznemu (czyli nabyciu innego przedsiębiorstwa, fuzji lub aliansowi strategicznemu) sprzyja późna faza życia sektora (mamy już dojrzałych konkurentów i trudno byłoby nam budować swoją pozycję od zera), silna konkurencja i spodziewane działania odwetowe, bariery wejścia niemożliwe do pokonania samodzielnie, ale również potencjał globalizacyjny sektora, czy też szybki postęp techniczny w sektorze (dzięki rozwojowi zewnętrznemu jesteśmy obecni w sektorze szybciej niż w przypadku rozwoju wewnętrznego).

Pytanie nr 41

Formą czasowego współdziałania konkurentów rozwiązywaną po zakończeniu zadania, nakierowaną na wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu szybszego dostępu do wiedzy i innowacji jest:

a) fuzja,
b) alians technologiczny,
c) inwestycja typu greenfield,
d) umowa franczyzowa.

Komentarz:

Czasowe współdziałanie konkurentów rozwiązywane po zakończeniu zadania to alians (nie jest to pełna współpraca między podmiotami - dotyczy wybranych obszarów i nie jest formą stałą - taka sytuacją powoduje, że alians jest formą pośrednią między fuzją i rywalizacją). Jeżeli zakres współpracy dotyczy przede wszystkim wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, to jest to alians technologiczny.

Pytanie nr 42

Najwyższą historyczną wartością indeksu WIG uzyskaną w trakcie notowań do 11 stycznia 2007 roku było:

a) <40 000, 45 000),
b) <45 000, 50 000),
c) <50 000, 55 000),
d) <55 000, 60 000).

Komentarz:

Rok 2006 przyniósł na GPW kolejne rekordowe notowania indeksów. Warszawski Indeks Giełdowy w tym czasie poszybował do ponad 52 000 punktów w grudniu (z 36 000 punktów w styczniu 2006), bijąc tym samym kolejne rekordy notowań. W przypadku rekordowych notowań zawsze należy rozróżniać poziom na zamknięciu od rekordowych w ciągu dnia (te zazwyczaj są wyższe). 27 lutego WIG po raz pierwszy w historii pokonał barierę 40 000 punktów, 29 listopada WIG po raz pierwszy w historii przekroczył 50 000 punktów, W 2006 roku najwyższą wartość w trakcie notowań WIG uzyskał 18 grudnia 2006 roku - 52 478 punktów.) Do 11 stycznia 2007 nie udało się tego rekordu pobić. WIG kształtował się nieznacznie poniżej 50 000 punktów.

Pytanie nr 43

Fundusze venture capital odnoszą sukces pod warunkiem, że odpowiednio dobiorą przedsiębiorstwa, w które zainwestują. Które z poniższych kryteriów nie jest kryterium selekcyjnym dla funduszu venture capital?

a) preferowane przedsiębiorstwa funkcjonujące w tradycyjnych sektorach i branżach, które jednocześnie charakteryzują się wyższym niż przeciętny w branży poziomem bezpieczeństwa,
b) wysoka stopa zwrotu z inwestycji rzędu 50% rocznie, możliwa do osiągnięcia w perspektywie kilku lat,
c) przedsiębiorstwa posiadające konkurencyjne produkty,
d) przedsiębiorstwa posiadające silny i kompetentny zespół kierowniczy.

Komentarz:

Fundusze venture capital to fundusze wysokiego ryzyka, inwestujące w perspektywie kilkuletniej w branże, które charakteryzują się najwyższym wzrostem wartości (ale jednocześnie najwyższym ryzykiem niepowodzenia - w takich branżach kluczowe znaczenie mają prowadzone prace badawczo-rozwojowe, a nigdy nie można ze 100% pewnością przewidzieć ich rezultatów). Takie podejście może zagwarantować kilkusetprocentowe wzrosty wartości przedsiębiorstwa, jednak warunkiem jest, aby przedsiębiorstwo posiadało już konkurencyjne produkty i miało kompetentną kadrę zarządzającą.

Pytanie nr 44

Która z przedstawionych zasad nie należy do podstawowych zasad prawa pracy w Polsce:

a) Nikomu nie można zabronić wykonywania zawodu.
b) Każdy pracownik ma prawo do poszanowania swojej godności.
c) Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.
d) Państwo ustala maksymalne wynagrodzenie za pracę.

Komentarz:

Kodeks pracy w artykułach 10-18 precyzuje podstawowe zasady prawa pracy w Polsce. Należą do nich między innymi: swoboda wybranej pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana przez państwo, poszanowanie godności pracownika, zakaz dyskryminacji, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku itd. Wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia za pracę stanowiłoby działanie przeciwko wolnej konkurencji i byłoby niekorzystne dla pracowników (oraz pracodawców, którzy chcąc pozyskać najlepszych pracowników, mogą zaoferować wyższe wynagrodzenia) i dlatego taki zapis nie znalazł się w podstawowych zasadach prawa pracy, choć istnieje szczegółowe rozwiązanie - tzw. ustawa kominowa (Ustawa o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi z 3 marca 2000 r.), na mocy którego zostały nałożone ograniczenia w wysokości limitu osiąganych zarobków (do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw) przez szefów przedsiębiorstw i spółek państwowych oraz samorządowych. Regulacja ta dotyczy przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego oraz spółek, w których Skarb Państwa bądź samorząd posiada więcej niż 50% kapitału zakładowego lub akcji.

Pytanie nr 45

Istnieje wiele metod oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Do jednej z nich można zaliczyć analizę wskaźników ROI (stosunek zysku operacyjnego do całkowitych nakładów inwestycyjnych) i ROE (stosunek zysku netto do zaangażowanego kapitału własnego). Wadą tej metody jest:

a) jej nadmierna zawiłość i niezrozumiałość,
b) trudność w dostępie do niezbędnych danych,
c) nieporównywalność z innymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
d) nieuwzględnienie zmienności wartości pieniądza w czasie.

Komentarz:

W przypadku wykorzystywania prostych metod wskaźnikowych do oceny opłacalności inwestycyjnych nie porównujemy w żaden sposób zmiany wartości pieniądza w czasie. 100 zł otrzymane po 2 latach ma zupełnie inną wartość niż 100 zł otrzymane dzisiaj (100 zł można zainwestować np. włożyć na lokatę, otrzymując w przyszłości powiększoną kwotę; działa też inflacja, która powoduje, że za tę samą kwotę możemy nabyć mniejszą liczbę towarów i usług w przyszłości). Sposobem na uwzględnienie zmienności wartości pieniądza w czasie jest zastosowanie współczynnika dyskontowego.

Pytanie nr 47

EFFIE to:

a) wskaźnik efektywności działań logistycznych firmy,
b) europejski projekt budowy społeczeństwa informatycznego,
c) nagrody w branży reklamowej,
d) międzynarodowa organizacja pracodawców.

Komentarz:

EFFIE to jeden z najważniejszych i najbardziej znanych na świecie konkursów marketingowych. Po raz pierwszy został zorganizowany w 1968 r. w Nowym Jorku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu. Jest konkursem niezwykle cenionym w branży reklamowej, gdyż nagradza efekty rynkowe kampanii reklamowych, a nie tylko wybitne pomysły kreatywne.

Pytanie nr 47

Głównym propagatorem marketingowej koncepcji mix jest:

a) Jack Welch,
b) Philip Kotler,
c) Abraham Maslow,
d) Peter Drucker.

Komentarz:

Koncepcja marketingu mix to wszystkie znajdujące się pod kontrolą elementy (narzędzia), którymi posługuje się przedsiębiorstwo po to, by cała oferta w pełni zaspokajała potrzeby konsumentów. Koncepcja ta została rozpowszechniona przez profesora Kellogg School of Management, Philipa Kotlera. Często koncepcja marketingu mix przedstawiana jest jako koncepcja czterech P - product, price, place, promotion (produkt, cena, dystrybucja, promocja). Zgodnie z teorią 4P, marketing mix służy do produkcji właściwego produktu, dostępnego we właściwym czasie i miejscu, przy właściwych rozmiarach promocji i posiadającego właściwą cenę.

Pytanie nr 48

Jeżeli przy produkcji 1000 sztuk produktu koszty stałe wynoszą 4 800 zł a koszty zmienne 4 000 zł, to zakładając, że cena produktu wynosi 10 zł, przedsiębiorstwo osiąga próg rentowności przy wielkości produkcji równej:

a) 1000 sztuk,
b) 800 sztuk,
c) 600 sztuk,
d) 400 sztuk.

Komentarz:

Dane:

Koszty stałe = 4 800 zł; koszty zmienne = 4000 zł (przy produkcji 1000 sztuk), a zatem koszt zmienny jednostkowy = 4 zł/szt.; cena = 10 zł/szt.

Próg rentowności oznacza wielkość produkcji, przy której przedsiębiorstwo przestaje generować straty (związane z pokryciem kosztów stałych). Zatem jest to sytuacja gdzie: przychody - koszty = 0, czyli przychody = koszty.

Oznaczmy jako X szukaną wielkość produkcji. 

Obliczamy zatem:

Przychody = cena * wielkość produkcji (czyli: przychody = 10 zł * X).

Koszty = koszty stałe + koszty zmienne (czyli: koszty = 4 800 zł + 4 zł * X).

Przychody = Koszty, a więc: 10 zł * X = 4800 zł + 4 zł * X.

Stąd:

6 zł * X = 4800 zł, zatem X = 800 sztuk.

Pytanie nr 49

W ostatnim czasie doszło do przejęcia przez Google serwisu internetowego YouTube (przedsiębiorstw działających w sektorach nowych technologii, w których podstawą wzrostu wartości jest wykorzystywanie wiedzy). Wartość transakcji, która zostanie sfinalizowana do końca bieżącego roku wyniesie około:

a) 25 mln dolarów,
b) 620 mln dolarów,
c) 1,65 mld dolarów,
d) 3,5 mld dolarów.

Komentarz:

Przejęcie YouTube przez Google za 1,65 mld dolarów było jedną z bardziej spektakularnych transakcji w ostatnim czasie, tym bardziej, że obie firmy swoje przewagi konkurencyjne opierają na wiedzy. Serwis YouTube powstał w lutym 2005 i w niecałe 2 lata osiągnął wartość ponad 1 mld dolarów. Warto dodać, iż wartość rynkowa Googlea pod koniec 2006 roku wynosiła 154 mld dolarów. Jeśli ktoś zainwestował np. 100 dolarów w akcje tej firmy w 1998 roku, to w 2006 posiadał akcje warte 14 mln dolarów. Innym spektakularnym przejęciem był zakup serwisu społecznościowego My Space za 450 mln euro przez koncern Ruperta Murdocha.

Pytanie nr 50

Informacja przy ofercie kredytowej, że RRSO wynosi 5,6% oznacza, że:

a) wpłacając 100% wartości przedmiotu otrzymamy 5,6% zniżkę,
b) całkowity koszt kredytu, uwzględniający wszelkie dodatkowe opłaty i prowizje wynosi 5,6% rocznie,
c) nominalne oprocentowanie kredytu wynosi 5,6% rocznie,
d) do podanej ceny netto zostanie doliczone 5,6% podatku RRSO.

Komentarz:

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 21 lipca 2001 roku, każda instytucja udzielająca kredytów konsumenckich musi poinformować konsumenta o RRSO, Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (czyli koszcie kredytu uwzględniającym należne bankowi odsetki od kwoty kredytu oraz prowizji i dodatkowych opłat za udzielenie kredytu). Przed wprowadzeniem tej ustawy nieuczciwe instytucje finansowe reklamowały swoje oferty jako raty 0% przerzucając swoją marżę do nieujmowanej w reklamie prowizji i marży.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości