Pytania testowe

Eliminacje szkolne - IV edycja (08/09)

Pytanie nr 1

Zaostrzenie przez banki polityki udzielania kredytów hipotecznych dla sektora firm deweloperskich jest:

a) szansą,
b) zagrożeniem,
c) mocną stroną,
d) słabą stroną.

Komentarz:

Światowy kryzys finansowy i problemy z płynnością finansową banków spowodowały zaostrzenie warunków przyznawania kredytów. Niektóre instytucje ograniczyły przyznawanie kredytów hipotecznych w walutach obcych, inne oczekują od klientów znacznie większego wkładu własnego (około 20-30%, podczas gdy przed kryzysem można było uzyskać kredyt nawet na 120% wartości nieruchomości). Taka sytuacja wiąże się ze zmniejszeniem popytu na nowe mieszkania, co dla sektora firm deweloperskich stanowi istotne zagrożenie.

Pytanie nr 2

Krótki cykl życia produktu jest charakterystyczny dla:

a) produktów zaspokajających podstawowe potrzeby człowieka,
b) produktów wykreowanych przez modę,
c) produktów dojrzałych,
d) produktów ekologicznych.

Komentarz:

Każdy produkt na rynku przechodzi przez cztery fazy rozwoju: wprowadzenie produktu na rynek, wzrost sprzedaży produktu, dojrzałość i nasycenie rynku produktem, spadek sprzedaży produktu.

W rzeczywistości każdy produkt (w zależności od potrzeb jakie zaspokaja oraz możliwości jego różnicowania) posiada swój specyficzny cykl życia, który od typowego może różnić się czasem trwania cyklu, czasem trwania poszczególnych faz lub możliwościami wydzielenia poszczególnych faz. Krótki cykl życia charakterystyczny jest przede wszystkim dla produktów wykreowanych przez modę. Takie produkty są stosunkowo szybko wprowadzane na rynek, ale po osiągnięciu optymalnego poziomu sprzedaży jeszcze szybciej przebiega proces spadku wielkości popytu.

 

Pytanie nr 3

Potrzeby, które wiążą się z utrzymaniem prawidłowych relacji z innymi ludźmi i poczuciem, że jest się częścią większej wspólnoty; w których skład wchodzi zarówno potrzeba bycia zaakceptowanym przez grupę społeczną, jak również potrzeba unikania konfliktów międzyludzkich to w hierarchii potrzeb Maslowa:

a) potrzeby fizjologiczne,
b) potrzeby bezpieczeństwa,
c) potrzeby przynależności,
d) potrzeby uznania.

Komentarz:

Hierarchiczna teoria potrzeb została opracowana przez Abrahama Maslowa. Zgodnie z tą teorią człowiek w swoim działaniu dąży do zaspokojenia zespołu potrzeb, które tworzą następującą hierarchię (od najniższych do najwyższych):

 1. potrzeby fizjologiczne (pragnienie, głód),
 2. potrzeby bezpieczeństwa,
 3. potrzeby przynależności i miłości,
 4. potrzeby szacunku,
 5. potrzeby samorealizacji

Potrzeby wyższego rzędu mogą się pojawić tylko wtedy, gdy zaspokojone zostaną potrzeby niższego rzędu. Potrzeby człowieka są nieograniczone, po zaspokojeniu jednej pojawia się kolejna. Potrzeby, które wiążą się z utrzymaniem prawidłowych relacji z innymi ludźmi i poczuciem, że jest się częścią większej wspólnoty; w których skład wchodzi zarówno potrzeba bycia zaakceptowanym przez grupę społeczną, jak również potrzeba unikania konfliktów międzyludzkich to potrzeby przynależności.
 

Pytanie nr 4

Zasada, zgodnie z którą przedsiębiorstwo powinno dążyć do możliwie najlepszej realizacji zakładanych celów lub minimalnego zużycia nakładów, jeżeli nie jest możliwa lepsza realizacja celów, to:

a) zasada gospodarności,
b) zasada przedsiębiorczości,
c) zasada rentowności,
d) zasada rachunku ekonomicznego.

Komentarz:

Wszystkie przedstawione zasady to zasady, którymi kierują się przedsiębiorstwa:

 • zasada gospodarności – zgodnie z tą zasadą przedsiębiorstwo powinno dążyć do możliwie najlepszej realizacji zakładanych celów lub minimalnego zużycia nakładów, jeżeli nie jest możliwa lepsza realizacja celów,
 • zasada przedsiębiorczości – przedsiębiorstwo powinno wykorzystywać wszystkie pojawiające się szanse na rozwój i prezentować twórcze podejście do swoich zasobów,
 • zasada rentowności – przedsiębiorstwo powinno osiągnąć przynajmniej zwrot poniesionych nakładów po sprzedaży swoich produktów lub usług,
 • zasada rachunku ekonomicznego – przy podejmowaniu decyzji przedsiębiorstwo powinno kierować się rachunkiem ekonomicznym, który pozwala na najpełniejszą realizację zasady gospodarności.

Pytanie nr 5

Która z zasad nie jest zasadą przeprowadzania klasycznej burzy mózgów?

a) każdy może zgłosić dowolną liczbę pomysłów,
b) pomysły należy zgłaszać w sposób zwięzły,
c) nie można oceniać, komentować i krytykować zgłaszanych pomysłów,
d) nie można udoskonalać wcześniej zgłoszonych pomysłów.

Komentarz:

Klasyczna burza mózgów powinna zostać przeprowadzona z poszanowaniem następujących zasad:

 • zgłaszane pomysły nie mogą podlegać ocenie,
 • zgłaszane pomysły mogą być modyfikowane i doskonalone,
 • pomysły są wspólną własnością uczestników sesji,
 • uczestnicy zgłaszają pomysły w sposób zwięzły,
 • podczas każdego wystąpienia uczestnik  zgłasza tylko jeden pomysł. 

Pytanie nr 6

Termin „lewarowanie” w finansach oznacza:

a) zwiększanie wartości firmy poprzez działania marketingowe,
b) inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej (wpłata niewielkiej części wartości instrumentu finansowego pozwala na obracanie n-krotnie większą wartością),
c) obniżanie ratingu firmy,
d) przewalutowanie instrumentów finansowych.

Komentarz:

Termin lewarowanie w finansach oznacza wykorzystywanie dźwigni finansowej do finansowania inwestycji (lewar to inne określenie dźwigni). Przy lewarowaniu inwestor wpłaca w formie depozytu początkowego niewielką część inwestycji (np. kilka – kilkanaście procent przy kontraktach terminowych), ale może obracać kontraktem wielokrotnie wyższym.
 

Pytanie nr 7

Przedsiębiorstwo globalne jest przedsiębiorstwem, które:

a) działa w kilku krajach,
b) działa na jednym kontynencie,
c) działa co najmniej na 2 kontynentach,
d) działa co najmniej na rynku azjatyckim, europejskim i północnoamerykańskim.

Komentarz:

Istnieje wiele cech, które musi spełnić przedsiębiorstwo, aby zostało uznane za globalne. Firma globalna między innymi:

 • ma globalny produkt,
 • ma znaczący udział w światowej produkcji,
 • sprzedaje swoje produkty na wszystkich kontynentach, a co najmniej w krajach Triady,
 • ma rozerwany łańcuch wartości i kieruje się w decyzjach inwestycyjnych kosztami i korzyściami komparatywnymi,
 • jest dość wyspecjalizowana,
 • prowadzi globalny marketing,
 • bilansuje efekty i nakłady w skali całego świata,
 • ma międzynarodową kadrę zarządzającą i kulturę organizacyjną,
 • jest zarządzana w sposób scentralizowany.

Pytanie nr 8

Fundusz venture capital po uzyskaniu znaczącego wzrostu wartości spółki, w której ulokował kapitał, najprawdopodobniej:

a) sprzeda posiadane udziały i wycofa się z inwestycji,
b) wykupi wszystkie udziały w spółce,
c) rozwiąże spółkę,
d) przejmie zarządzanie spółką.

Komentarz:

Fundusze venture capital są funduszami kapitału prywatnego, które specjalizują się w inwestycjach w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, szczególnie z sektorów nowych technologii. Venture capital inwestują najczęściej w firmy, które ze względu na podwyższone ryzyko nie mają możliwości sfinansowania swoich planów rozwojowych z wykorzystaniem kredytów bankowych.
Fundusze venture capital, w odróżnieniu od inwestorów strategicznych (których celem jest przejęcie pełnej kontroli nad przedsiębiorstwem), należą do grupy inwestorów krótko- i średnioterminowych, którzy w zamian za wkład oczekują wysokiej stopy zwrotu w okresie 3-7 lat. Zyski realizowane są poprzez sprzedaż posiadanych udziałów inwestorom branżowym lub wprowadzenie firmy na giełdę.
 

Pytanie nr 9

Którego ze sposobów nie będzie mógł zastosować przedsiębiorca chcący ocenić wiarygodność płatniczą swojego klienta?

a) zapytanie dostawców klienta czy klient terminowo reguluje wobec nich swoje zobowiązania.
b) poproszenie klienta o przedstawienie bardziej szczegółowych informacji (np. o bieżącym regulowaniu zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych).
c) skorzystanie z usług wywiadowni gospodarczej.
d) sprawdzenie historii finansowej w banku klienta.

Komentarz:

Banki nie udostępniają informacji o historii finansowej klientów ze względu na obowiązek dochowania tajemnicy bankowej. Wyjątkiem są informacje o zaległym zadłużeniu, które banki mogą przekazywać do Biura Informacji Kredytowej. W Biurze Informacji Kredytowej można sprawdzić, czy dana osoba nie posiada zaległych zobowiązań (nie ma możliwości sprawdzenia szczegółowej historii finansowej). Możliwości z podpunktów a), b) i c) są dopuszczalnymi i stosowanymi w praktyce sposobami na sprawdzenie wiarygodności klientów.

Pytanie nr 10

Które zdanie dotyczące leasingu nie jest prawdziwe?

a) wynajmowany obiekt jest własnością leasingodawcy.
b) opłaty leasingowe zmniejszają podstawę do obliczenia podatku dochodowego.
c) leasingobiorca może oferować wynajmowany obiekt jako zastaw gwarantujący spłatę kredytu.
d) najczęściej występujące formy leasingu to leasing operacyjny i leasing finansowy.

Komentarz:

Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej jest atrakcyjna dla leasingobiorców ze względu na możliwość zmniejszenia podstawy podatku dochodowego. Podstawowymi formami leasingu są:

 • leasing operacyjny – przedmiot leasingu jest amortyzowany przez leasingodawcę, a leasingobiorca może odliczyć całość rat leasingowych od podstawy podatku dochodowego,
 • leasing finansowy – przedmiot leasingu jest amortyzowany przez leasingobiorcę, który odlicza od podstawy podatku dochodowego tylko część odsetkową raty leasingowej.

Niezależnie od wariantu leasingodawca w trakcie trwania umowy pozostaje formalnie właścicielem przedmiotu leasingu i leasingobiorca nie może wykorzystywać go jako zastawu przy umowach kredytowych.
 

 

Pytanie nr 11

Zintegrowana strategia konkurencji przedsiębiorstwa polega na:

a) integrowaniu konkurencji czołowej i działania w niszy,
b) łącznym realizowaniu przywództwa kosztowego i jakościowego,
c) budowaniu spójnej strategii w oparciu o strategiczne zasoby,
d) włączaniu do procesu budowy przewagi konkurencyjnej swoich dostawców lub nabywców.

Komentarz:

Zgodnie z koncepcją Michaela Portera przedsiębiorstwo w odniesieniu do swoich grup produktowych powinno wybrać jeden z rodzajów strategii konkurencji:

 • przywództwo kosztowe jest strategią ukierunkowaną na utrzymanie niskich kosztów wytwarzania produktów i usług dzięki efektowi skali i doświadczenia oraz standaryzacji asortymentu. Przewaga kosztowa pozwala na konkurowanie ceną i realizację wyższych marż w stosunku do przedsiębiorstw konkurencyjnych,
 • przywództwo jakościowe jest strategią ukierunkowaną na zróżnicowanie i dopasowanie produktów do wybranych segmentów rynku w celu odróżnienia ich od produktów konkurencji. Stworzenie unikalnej oferty produktowej i nastawienie na lepsze spełnianie oczekiwań konsumentów daje możliwość sprzedaży produktów po wyższych cenach niż konkurenci.

Strategia zintegrowana oznacza jednoczesne ukierunkowanie przedsiębiorstwa na strategię przywództwa kosztowego i jakościowego w wybranej niszy, segmencie bądź rynku.
 

Pytanie nr 12

Który z instrumentów nie jest instrumentem zarządzania jakością?

a) Total Quality Management,
b) HACCP,
c) standardy norm ISO,
d) reengineering.

Komentarz:

Zarządzanie jakością to dziedzina, która koncentruje się na koordynacji działań w organizacji w celu kontroli jakości oferowanych produktów i jej doskonalenia. Do instrumentów związanych z zarządzaniem jakością możemy zaliczyć m.in.: kompleksowe zarządzanie jakością (czyli Total Quality Management – podejście włączające do zarządzania jakością każdy aspekt działalności organizacji), normy ISO określające wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacjach i HACCP (system skupiający się na analizie ryzyka i kontroli czystości higienicznej w branży spożywczej).
Do instrumentów zarządzania jakością nie zaliczamy reengineeringu, który wiąże się z przemodelowaniem procesów biznesowych wewnątrz organizacji – celem zwiększenia efektywności.

Pytanie nr 13

Która z cech nie jest charakterystyczna dla idealnego współczesnego przedsiębiorstwa?

a) szczupłość,
b) niezmienność,
c) kooperatywność,
d) inteligencja.

Komentarz:

Coraz większa zmienność otoczenia, a tym samym konieczność znalezienia nowych źródeł przewag konkurencyjnych powoduje, że współcześni menedżerowie muszą w inny sposób wzmacniać swoje przedsiębiorstwo, niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu.
Współczesne doskonałe przedsiębiorstwo powinno być przede wszystkim: inteligentne (wzmacniające swoje przewagi konkurencyjne w oparciu o  kapitał intelektualny), szczupłe (bez zbędnych, kosztochłonnych aktywów, utrudniających skoncentrowanie się na wzmacnianiu kluczowych kompetencji), elastyczne (szybciej reagujące na zmiany otoczenia – najlepiej gdyby były to zmiany wyprzedzające, antycypacyjne) i kooperatywne (współcześnie wzrasta rola aliansów, sieci, gron i innych kooperacyjnych form współpracy – samodzielnie przedsiębiorstwo nie jest w stanie wypracować aż tylu efektów synergicznych, co w większych związkach kooperacyjnych).
 

Pytanie nr 14

Pan Jan może zainwestować na pół roku swoje wolne środki finansowe. W ofercie banku znalazł następujące warianty lokat:

wariantoprocentowanie (rocznie)kapitalizacja odsetek
A 14% lokata na 7 miesięcy jednorazowo z góry
B 12% lokata na 6 miesięcy na koniec okresu
C 12% lokata na 6 miesięcy miesięczna
D 14% w 1 miesiącu i 8% w pozostałych - lokata na 6 miesięcy miesięczna

Który wariant jest dla Pana Jana najkorzystniejszy?

a) A,
b) B,
c) C,
d) D.

Komentarz:

Przypadek A należy wykluczyć, ponieważ pan Jan może zainwestować swoje środki na pół roku, a proponowana lokata wymaga zamrożenia środków na 7 miesięcy.
W przypadku B pan Jan uzyska, w postaci odsetek, 6% ulokowanych środków.
W przypadku C odsetki są kapitalizowane miesięcznie, dlatego po 6 miesiącach pan Jan otrzyma w sumie (1+0,12/12)^6=1,0615 wpłaconej kwoty. Oznacza to, że odsetki wyniosą 6,15% wpłaconej sumy.
W przypadku D pan Jan otrzyma na koniec (1+0,14/12)(1+0,08/12)^5=1,046, czyli odsetki wyniosą 4,6%.
W tej sytuacji najbardziej opłacalny jest wariant C.

Pytanie nr 15

Które ze zdań dotyczących zarządzania zmianą nie jest prawdziwe?

a) Pracownicy najczęściej obawiają się zmiany, ponieważ zmiana zmniejsza poczucie bezpieczeństwa.
b) Pracownicy łatwiej akceptują i popierają zmiany, gdy sami przyczyniają się do ich powstania i wprowadzenia.
c) Jednym ze sposobów wprowadzenia zmiany w przedsiębiorstwie jest zatrudnienie menedżera zewnętrznego.
d) Zmiany adaptacyjne wiążą się z największą innowacyjnością.

Komentarz:

Jedną z zalecanych taktyk wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie jest jak największe zaangażowanie pracowników już na etapie diagnozy obszarów wymagających zmiany. Jeżeli propozycje zmian wyjdą od pracowników, nie będą oni mieli powodów do oponowania przed wprowadzeniem zmian, które sami rekomendowali. Bardzo często jeżeli zmiana jest narzucona odgórnie (nawet jeżeli jest korzystna dla pracowników), wywołuje naturalny opór (część osób zmiany traktuje jako zagrożenie – zmiana zmniejsza poczucie bezpieczeństwa). Jeżeli chcemy wprowadzić zmianę bardziej rewolucyjną, dobrym sposobem na jej przeprowadzenie jest zatrudnienie menedżera z zewnątrz organizacji.
Zmiany adaptacyjne (dostosowujące organizacje do zmiany otoczenia) mają charakter bardziej ewolucyjny niż rewolucyjny, co oznacza, że nie wprowadzają dużej innowacyjności do przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 16

Skutkiem jesiennego kryzysu finansowego na warszawskiej GPW było:

a) obniżenie głównych indeksów do wartości sprzed 5 lat,
b) bankructwo 7 spółek giełdowych,
c) jednodniowe zawieszenie notowań giełdowych,
d) zmniejszenie wymogów informacyjnych nakładanych na spółki giełdowe.

Komentarz:

Jesienią 2008 r. spadek wskaźnika WIG20 na GPW sięgnął poziomu 1 550 pkt., co oznacza osiągnięcie pułapu z jesieni 2003 r. Zdarzenia opisane w punktach b), c) i d) nie miały miejsca.

Pytanie nr 17

Zbiory norm i wartości, zakorzenione sposoby komunikacji to:

a) elementy strategii przedsiębiorstwa,
b) elementy raportowania społecznego przedsiębiorstwa,
c) elementy marketingu przedsiębiorstwa,
d) elementy kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Komentarz:

Według E. Scheina kultura organizacyjna to „całość fundamentalnych założeń, które dana grupa wymyśliła, odkryła lub stworzyła, ucząc się adaptacji do środowiska i integracji wewnętrznej”. W tym ujęciu należy do niej włączyć m.in. zbiory norm i wartości oraz zakorzenione sposoby komunikacji. Wymienione elementy, jako całość, nie są częścią strategii przedsiębiorstwa, raportowania społecznego przedsiębiorstwa ani marketingu przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 18

Decyzje dotyczące podziału zysku w spółce akcyjnej podejmuje:

a) zarząd spółki,
b) rada nadzorcza spółki,
c) prezes zarządu spółki,
d) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Komentarz:

Zgodnie z polskim prawem decyzje o podziale zysków w spółce akcyjnej są podejmowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

Pytanie nr 19

Zgodnie z polskim prawem:

a) kredyty mogą być udzielane wyłącznie przez banki,
b) oprocentowanie kredytów nie może przekraczać dwukrotności rocznej inflacji,
c) kredyty mogą być zaciągane wyłącznie w złotych,
d) państwo przejmuje spłatę kredytu w przypadku złej kondycji finansowej dłużnika.

Komentarz:

Zgodnie z polskim prawem bankowym kredyty mogą być udzielane wyłącznie przez banki. Podmioty niebędące bankami mogą udzielać pożyczek, które od kredytu odróżnia źródło finansowania. Pożyczki są udzielane ze środków własnych, a kredyty mogą być udzielane również z prowadzonych depozytów.
Odpowiedzi b), c) i d) są nieprawdziwe.

Pytanie nr 20

Która z poniższych cech nie jest cechą projektu w rozumieniu zarządzania projektami?

 

a) jednorazowość,
b) powtarzalność,
c) złożoność,
d) jasno zdefiniowany cel.

Komentarz:

Zgodnie z definicją projekt stanowi złożone, jednorazowe przedsięwzięcie z jasno określonym celem. W przeciwieństwie do procesów projekty są działaniami unikalnymi, niepowtarzalnymi.

Pytanie nr 21

Organizacja wirtualna to: 

a) powiązanie przedsiębiorstw, z których każde posiada własne kluczowe kompetencje, a dzięki powiązaniu jest w stanie obsłużyć wszystkie procesy łańcucha wartości,
b) organizacja, która została zarejestrowana przez internet,
c) organizacja, która zajmuje się wyłącznie świadczeniem usług i nie prowadzi żadnej działalności produkcyjnej,
d) organizacja, która oferuje swoje produkty i usługi przez internet.

Komentarz:

Organizacja wirtualna jest siecią odrębnych i jednocześnie kooperujących ze sobą przedsiębiorstw, z których każde posiada kluczowe, najczęściej uzupełniające się kompetencje. Jest to dobrowolne powiązanie, którego celem jest wykorzystania konkretnej szansy rynkowej. Ze względu na niewielki stopień sformalizowania organizacja wirtualna wymaga dużego zaufania między partnerami. Ten sposób kooperacji często wiąże się z dużym rozproszeniem geograficznym wchodzących w skład organizacji przedsiębiorstw oraz rozmyciem ich tradycyjnie pojmowanych ról rynkowych (trudność rozróżnienia dostawców, klientów i konkurentów).

Pytanie nr 22

Menedżer preferujący autokratyczny styl kierowania:

a) będzie koncentrował się przede wszystkim na zadaniach,
b) będzie koncentrował się przede wszystkim na pracownikach,
c) będzie koncentrował się w równym stopniu na pracownikach i zadaniach,
d) będzie koncentrował się na atmosferze w pracy.

Komentarz:

Zgodnie z terminologią zaproponowana przez Blake’a i Moutona wyróżniamy kilka głównych stylów zarządzania w oparciu o dwa kryteria: koncentrację na zadaniach i koncentrację na pracownikach. Szczegóły prezentuje wykres:

 


Zgodnie z powyższą terminologią menedżer preferujący autokratyczny styl kierowania koncentrował będzie się przede wszystkim na zadaniach.

Pytanie nr 23

Który z celów nie jest przykładem celu strategicznego?
 

a) zwiększenie udziału rynkowego do 15% w najbliższych 3 latach,
b) rozszerzenie działalności na Ukrainę i Rosję do 2010 roku,
c) utrzymanie pozycji lidera kosztowego w sektorze,
d) rozszerzenie składu zarządu do 10 osób.

Komentarz:

Cele strategiczne nastawione są na ujęcie strategii firmy w postaci konkretnie zdefiniowanych zadań do zrealizowania w ustalonym czasie. Cele strategiczne wynikają bezpośrednio ze strategii przedsiębiorstwa i najczęściej odnoszą się do pozycji na wybranym rynku, strategii produktowo-rynkowej oraz konkurencyjnej firmy. Rozszerzenie składu zarządu nie jest przedmiotem analiz na poziomie strategicznym, dlatego nie może stanowić przykładu celu strategicznego.
 

Pytanie nr 24

Firma, która posiada zaprezentowany na poniższym rysunku układ przewag konkurencyjnych, stosuje strategię:

 

 

 

a) przywództwa kosztowego,
b) zintegrowaną,
c) dyferencjacji,
d) dywersyfikacji.

Komentarz:

Strategia dyferencjacji, zwana strategią zróżnicowania, to strategia konkurencji zorientowana na jakość. Jest ona przeciwstawna względem strategii przywództwa kosztowego. Połączenie tych dwóch strategii jest określane mianem strategii zintegrowanej.

Dywersyfikacja jest rodzajem strategii produktowo-rynkowej, która charakteryzuje się rozszerzaniem działalności o nowe produkty i nowe rynki.
 

Pytanie nr 25

Kredyt zaciągany w celu spłaty różnych mniejszych kredytów i którego bardzo częstym zabezpieczeniem jest hipoteka, to:

a) kredyt hipoteczny,
b) kredyt rewolwingowy,
c) kredyt konsolidacyjny,
d) kredyt inwestycyjny.

Komentarz:

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem, który pozwala na scalenie kilku mniejszych zobowiązań w jeden kredyt. Najczęściej jest on realizowany w formie kredytu hipotecznego, który charakteryzuje się zabezpieczeniem w postaci założenia hipoteki na nieruchomości kredytobiorcy. W związku z tym kredyt konsolidacyjny pozwala zazwyczaj na obniżenie ogólnych kosztów kredytowania w porównaniu z wcześniejszymi, rozdrobnionymi obciążeniami.
Kredyt hipoteczny może być zaciągany również w innych celach niż konsolidacja wcześniejszego zadłużenia, na przykład takich jak kupno nieruchomości.
Kredyt inwestycyjny jest kredytem udzielanym przedsiębiorstwom w celu realizacji skonkretyzowanych planów inwestycyjnych.
Kredyt rewolwingowy jest odnawialnym typem kredytu obrotowego, który umożliwia zaciąganie w sposób powtarzalny pożyczek do określonego w rachunku kredytowym limitu. Spłacenie zobowiązań automatycznie powoduje odnowienie limitu kredytowego.
 

Pytanie nr 26

Spółki dopuszczone do NewConnect:
 

a) muszą spełniać niższe wymogi informacyjne niż spółki notowane na GPW,
b) muszą spełniać wyższe wymogi informacyjne niż spółki notowane na GPW,
c) muszą spełniać takie same wymogi informacyjne niż spółki notowane na GPW,
d) są zwolnione z obowiązku informacyjnego.

Komentarz:

Zgodnie z informacjami zawartymi w przewodniku dla emitentów NewConnect: „NewConnect nie jest rynkiem regulowanym w sensie prawa unijnego i polskiego, co oznacza, że nie mają do niego zastosowania liczne unijne i polskie regulacje dotyczące spółek notowanych na rynku regulowanym”.
Wśród wymogów, które musi spełniać firma, wymienia się: status spółki akcyjnej (lub komandytowo-akcyjnej), nieograniczona zbywalność akcji, korzystanie z Autoryzowanego Doradcy oraz Animatora Rynku i sporządzenie właściwego dokumentu dopuszczeniowego. Spółka nie może również pozostawać w stanie upadłości ani być w trakcie postępowania likwidacyjnego.
Wymagania na rynkach regulowanych GPW są znacznie bardziej restrykcyjne. Wszystkie spółki muszą między innymi przygotować prospekt emisyjny, a wartość akcji będących przedmiotem oferty powinna wynieść co najmniej 5 000 000 EURO.
 

Pytanie nr 27

Przyjęta jesienią 2008 r. nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze daje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej osobom fizycznym, niebędącym przedsiębiorcami. Upadłość konsumencką będzie można ogłosić:

a) tylko jeden raz w życiu,
b) raz na dziesięć lat,
c) raz na pięć lat,
d) raz w roku.

Komentarz:

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze sąd będzie mógł zdecydować o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej raz na 10 lat, w przypadku gdy zadłużenie powstało z przyczyn niezależnych od dłużnika.
 

Pytanie nr 28

Ogłoszony jesienią plan ratowania systemu finansów USA przewidywał:

a) nacjonalizację wszystkich banków oferujących kredyty hipoteczne,
b) przeznaczenie 700 mld dolarów na wykupienie od banków instrumentów finansowych opartych na niespłaconych kredytach hipotecznych,
c) umorzenie wszystkich długów hipotecznych,
d) wykupienie przez państwo 1 mln nieruchomości w celu zwiększenia popytu i wzrostu cen.

Komentarz:

Plan ratowania systemu finansowego USA, potocznie określany „planem Paulsona”, zakłada przeznaczenie 700 mld dolarów na wykup instrumentów finansowych opartych na niespłaconych kredytach hipotecznych.
 

Pytanie nr 29

Który ze sposobów awansowania nie jest awansem poziomym?

a) zyskanie wyższego wynagrodzenia,
b) zdobycie prestiżu,
c) zajęcie wyższego stanowiska w strukturze organizacyjnej,
d) zdobycie większej samodzielności.

Komentarz:

Awans poziomy charakteryzuje się zmianą warunków pracy na korzystniejsze z punktu widzenia preferencji pracownika, bez przesunięcia w górę hierarchii stanowisk w organizacji. Często awans poziomy wiąże się z podwyżką, większą samodzielnością, większą swobodą podejmowania decyzji lub większym prestiżem nowego stanowiska.

Pytanie nr 30

Współczesną tendencją w zarządzaniu jest:

a) zastępowanie konkurencji kooperacją,
b) coraz dłuższy cykl życia produktu,
c) mniejsza świadomość ekologiczna,
d) projektowanie smukłych struktur organizacyjnych.

Komentarz:

Kooperacja przedsiębiorstw pomiędzy sektorami i w ramach jednego sektora jest jedną z głównych tendencji we współczesnym zarządzaniu. Zjawisko to dotyczy nie tylko przedsiębiorstw operujących w różnych ogniwach ścieżki ekonomicznej danego sektora (np. dostawców z odbiorcami), ale również, przyjmując formę koopetycji, może dotyczyć firm ostro rywalizujących o względy tej samej grupy konsumentów, które podejmują współpracę na wybranych polach w celu osiągnięcia niższych kosztów (współpraca w dziedzinie badań i rozwoju) lub wspomagania rozwoju wybranego rynku (np. współpraca przy tworzeniu wspólnych standardów branżowych).

Pytanie nr 31

Technika assessment center służy przede wszystkim do:

a) planowania kadr,
b) oceniania kandydatów do pracy,
c) motywowania pracowników,
d) przyjaznego zwalniania pracowników.

Komentarz:

Technika assessment center wspomaga proces selekcji nowych pracowników. Ma na celu głównie ocenę „miękkich” kompetencji kandydatów, takich jak: odporność na stres, umiejętność pracy w grupie, zdolności przekonywania i kreatywność.

Pytanie nr 32

W której technice wykorzystuje się opinię ekspertów?

a) w technice delfickiej,
b) w technice kół jakości,
c) w technice grup autonomicznych,
d) w technice PERT.

Komentarz:

Technika delficka jest metodą wspomagającą podejmowanie decyzji w sytuacjach niepewności i ograniczonych zasobów informacyjnych. Polega na zaangażowaniu grupy niezależnych od siebie ekspertów, którzy w kilku rundach pracują nad znalezieniem wspólnego rozwiązania.
Dla technik wymienionych w punktach b), c) i d) opinie ekspertów nie stanowią wymogu koniecznego do realizacji założonych zadań.

Pytanie nr 33

Do analizy stosunków międzyludzkich w zespołach pracowniczych służy następująca technika: 

a) technika delficka,
b) socjogram,
c) fotografia dnia pracy,
d) analiza morfologiczna.

Komentarz:

Socjogram jest graficzną formą prezentacji relacji międzyludzkich w organizacjach. Służy do porównania oficjalnej struktury organizacji z nieformalną hierarchią tworzoną spontanicznie przez pracowników oraz analizy przebiegu komunikacji.
Technika delficka znajduje zastosowanie przy poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach dużej niepewności przy zaangażowaniu ekspertów w danej dziedzinie.
Fotografia dnia pracy jest metodą pomiaru czasu pracy polegającą na drobiazgowej obserwacji pracy wykonywanej na danym stanowisku, z dokładnym pomiarem czasu wykonywania zadań i przestojów.
Analiza morfologiczna jest techniką twórczego myślenia, służącą do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
 

Pytanie nr 34

Chcąc skrócić czas realizacji projektu, kierownik projektu wykorzysta technikę:

a) CPM,
b) analizę ABC,
c) ankietę,
d) analizę morfologiczną.

Komentarz:

CPM, czyli inaczej metoda ścieżki krytycznej służy do zarządzania projektami przy wykorzystaniu wykresów sieciowych. Dzięki możliwości planowania występowania równoczesnego zadań od siebie niezależnych technika ta może przyczynić się do skrócenia czasu realizacji projektu.

Pytanie nr 35

W skład jednego koła jakości wchodzą pracownicy:

a) z jednej komórki organizacyjnej,
b) z kilku komórek organizacyjnych,
c) z kilku szczebli organizacyjnych,
d) z kilku organizacji.

Komentarz:

Technika kół jakości polega na zorganizowaniu ochotniczej grupy pracowników zazwyczaj z jednej komórki organizacyjnej, która regularnie  analizuje i poszukuje rozwiązań problemów w ich pracy. Aby metoda została z powodzeniem wdrożona w przedsiębiorstwie, trzeba przestrzegać następujących zasad:

 • należy stworzyć możliwości pracy w kołach dla wszystkich pracowników danej części przedsiębiorstwa, w której są one zorganizowane,
 • udział pracowników w pracy koła jest dobrowolny,
 • członkowie grupy koła winni się wywodzić z jednej komórki organizacyjnej.

 

Pytanie nr 36

Metoda doskonalenia przedsiębiorstwa polegająca na poznawaniu najlepszych wzorów w otoczeniu i ich naśladowaniu to:

a) metoda ścieżki krytycznej,
b) benchmarking,
c) metoda przypadków krytycznych,
d) reengineering.

Komentarz:

Benchmarking jest metodą skupioną na analizie rozwiązań stosowanych w przez inne firmy (najczęściej przez liderów rynkowych) w celu usprawnienia procesów we własnej organizacji.
 

Pytanie nr 37

Przedsiębiorstwo, które zrezygnowało z prowadzenia własnej księgowości na rzecz usług świadczonych przez zewnętrzne biuro rachunkowe, dokonało: 

a) insourcingu księgowości,
b) outsourcingu księgowości,
c) integracji księgowości,
d) dezintegracji księgowości.

Komentarz:

Outsourcing jest działaniem polegającym na rezygnacji przez firmę z samodzielnej realizacji części zadań i zlecaniu ich zewnętrznym podmiotom. Insourcing jest działaniem przeciwnym - polega na włączeniu do zadań organizacji działalności, która wcześniej prowadzona była przez podmioty zewnętrzne na jej zlecenie.
 

Pytanie nr 38

Offshoring działalności biznesowej polega na:

a) przeniesieniu produkcji dóbr i usług poza granice kraju, a następnie ich powrotnym imporcie,
b) zmniejszeniu zadłużenia przedsiębiorstwa,
c) łączeniu się przedsiębiorstw działających w tych samych branżach,
d) podziale monopolisty na mniejsze, konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa.

Komentarz:

Mianem offshoringu określa się przeniesienie produkcji dóbr i usług poza granicę kraju i późniejsze importowanie produktów na macierzysty rynek. Działanie to ma na celu zwiększenie konkurencyjności produktów w związku z niższymi kosztami produkcji w regionach rozwijających się (takich jak kraje Azji Południowo-Wschodniej).
 

Pytanie nr 39

Twórcami koncepcji reengineeringu są: 

a) M. Porter i H.I. Ansoff,
b) M. Hammer i J. Champy,
c) J. Trout i A. Slywotzky,
d) P. Kotler i A. Maslow.

Komentarz:

Za twórców reengineeringu uznaje się Michaela Hammera i Jamesa Champy, których książka z 1993 r. pt. Reengineering the Corporation: A manifesto for Business Revolution spopularyzowała tę koncepcję w środowisku biznesowym.
 

Pytanie nr 40

W ostatnim czasie coraz bardziej rozpowszechnianym terminem w zarządzaniu jest koopetycja. Termin ten oznacza:

 

a) współpracę przedsiębiorstw w pewnych obszarach przy jednoczesnym konkurowaniu na innych rynkach,
b) zwiększanie kompetencji pracowników i wykorzystywanie ich wiedzy do wzmacniania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa,
c) zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w ekologię,
d) doskonalenie organizacji poprzez uczenie się na własnych błędach strategicznych.

Komentarz:

Koopetycja jest formą współpracy bezpośrednio konkurujących ze sobą przedsiębiorstw w wybranych obszarach działalności, w celu osiągnięcia wspólnych korzyści, takich jak np. wspólne finansowanie badań.

Pytanie nr 41

W czasie kryzysu kredytowego w mediach furorę zrobiło hasło NINJA. W odniesieniu do kryzysu finansowego termin ten oznacza: 

a) agresywne banki, które udzielały kredytów na najbardziej konkurencyjnych warunkach, często poniżej granicy opłacalności,
b) nowy instrument finansowy, który emitują instytucje finansowe zagrożone upadłością,
c) specjalną grupę urzędników rezerwy federalnej zajmującą się tropieniem oszustw finansowych,
d) osoby bez dochodu, pracy i majątku, którym banki udzielały kredytów hipotecznych.

Komentarz:

Określenia NINJA używano w odniesieniu do osób, które mimo braku dochodów, pracy i majątku otrzymywały kredyty hipoteczne. Nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskiego określenia no income, no job, no assets (bez dochodów, bez pracy, bez majątku).

Pytanie nr 42

Ile sztuk produktu musi sprzedać przedsiębiorstwo, aby uzyskać 1000 zł zysku netto, przy cenie jednostkowej produktu równej 10 zł, kosztach stałych 500 zł, koszcie zmiennym jednostkowym 5 zł i 20% podatku?

a) 400 szt.,
b) 350 szt.,
c) 300 szt.,
d) 250 szt.

Komentarz:

Wielkością, której poszukujemy jest wielkość sprzedaży. Obliczymy ją w następujący sposób:
zysk brutto = (wielkość sprzedaży) x cena – (wielkość sprzedaży) x (koszt zmienny jednostkowy) – (koszty stałe)
1000 zł = zysk brutto x (1-0,2)
zysk brutto = 1 250 zł
1 250 zł = (wielkość sprzedaży) x 10 zł - (wielkość sprzedaży) x 5 zł – 500 zł
(wielkość sprzedaży) x 5 zł = 1 750 zł
(wielkość sprzedaży) = 350 szt.

Pytanie nr 43

Który z poniższych procesów jest procesem pomocniczym?

a) wytwarzanie produktów i usług,
b) dostawy surowców,
c) sprzedaż,
d) zarządzanie zasobami ludzkimi.

Komentarz:

Procesy przedsiębiorstwa można podzielić na dwa rodzaje: podstawowe (czyli takie, które bezpośrednio są zaangażowane w tworzenie wartości dla klienta) i pomocnicze (czyli takie, które tworzą wartość dla klienta pośrednio, zapewniając realizację procesów podstawowych). Wytwarzanie produktów i usług, dostawy surowców oraz sprzedaż zaliczamy do procesów podstawowych. Zarządzanie zasobami ludzkimi zaliczamy do procesów pomocniczych.
 

Pytanie nr 44

Na poniższym rysunku znajduje się:

\"\"

a) fragment mapy procesu,
b) fragment struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
c) fragment struktury grupy kapitałowej,
d) schemat obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie.

Komentarz:

Powyższy schemat prezentuje fragment mapy procesu realizacji zamówienia od klienta.

 

 

Pytanie nr 45

W lipcu 2008 r. baryłka ropy w kontraktach 3-miesięcznych na giełdzie w Londynie kosztowała ponad 140 dolarów. Dzień przed etapem szkolnym Olimpiady Przedsiębiorczości (3 grudnia 2008 r.) jej cena mieściła się w przedziale: 

 

a) <0, 80) dolarów,
b) <80, 120) dolarów,
c) <120, 160) dolarów
d) <160, ?) dolarów

Komentarz:

\"\"

\"\"

Jak widać na powyższych wykresach, w dniu poprzedzającym eliminacje szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości cena baryłki ropy mieściła się w przedziale <0, 80) dolarów.

 

Pytanie nr 46

Na poniższym rysunku przedstawiony został profil strategiczny dwóch przedsiębiorstw działających w jednym sektorze (przedsiębiorstwo A – kółka, przedsiębiorstwo B – trójkąty). Które zdanie dotyczące sytuacji strategicznej tych przedsiębiorstw jest prawdziwe?

 

a) Firma B ma lepszą pozycję strategiczną niż firma A.
b) Firma A jest liderem rynkowym.
c) Firmy A i B rywalizują w oparciu o te same przewagi konkurencyjne.
d) Udział rynkowy firmy A będzie się najprawdopodobniej zwiększał, a firmy B zmniejszał.

Komentarz:

Profil strategiczny przedsiębiorstw A i B wskazuje na znaczną przewagę przedsiębiorstwa A w takich obszarach, jak: cena produktu, szerokość asortymentu, komunikacja z klientem i kondycja ekonomiczna. Firma A posiada przewagę również co do jakości produktu i poziomu technologicznego. W związku z powyższym uwzględniając nawet lepszą markę i łatwiejszy dostęp do kapitału firmy B, należy przewidywać wzrost udziału rynkowego firmy A kosztem udziału firmy B.

Pytanie nr 47

Który z parametrów nie jest zaliczany do podstawowych parametrów charakteryzujących projekt?

a) realizacja celu,
b) koszty realizacji,
c) czas realizacji,
d) stopień innowacyjności.

Komentarz:

Do podstawowych parametrów charakteryzujących projekt zalicza się koszt, czas i zakres. W trakcie projektu mierzy się również stopień zrealizowania celu. Stopień innowacyjności nie należy do podstawowych parametrów projektu.

Pytanie nr 48

Kto jest autorem metody planowania przedsięwzięć z zastosowaniem harmonogramów?

 

a) H. Taylor,
b) H.L. Gantt,
c) K. Ishikawa,
d) G. Hammel.

Komentarz:

H.L. Gantt jest autorem metody planowania przedsięwzięć przy pomocy harmonogramów, które znane są pod nazwą diagramów (wykresów) Gantta. Przykład harmonogramu prezentuje schemat:

Pytanie nr 49

Firma, która stara się zająć niewykorzystywaną przez innych graczy lukę rynkową i wzmacniając unikalne zasoby, wyspecjalizować się w jej obsłudze, stosuje strategię:

a) naśladowcy,
b) partyzancką,
c) niszowca,
d) internacjonalizacji.

Komentarz:

Strategia niszowca charakteryzuje się skupieniem na niewielkim obszarze rynku i wyspecjalizowaniu w zaspokajaniu potrzeb ściśle określonej, wąskiej grupy klientów.

Pytanie nr 50

Największą światową korporacją w 2008 roku według zestawienia Fortune Global 500 jest:

a) Toyota Motor,
b) Wal-Mart Stores,
c) Coca-Cola,
d) Exxon Mobil.

Komentarz:

Zgodnie z tym rankingiem największą światową korporacją w 2008 roku była sieć Wal-Mart Stores. W czołówce znalazły się:

\"\"

Źródło:  Ranking Fortune Global 500, 2008 r.

Testy interaktywne

Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...

inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości