Pytania testowe

Eliminacje centralne - IV edycja (08/09)

Pytanie nr 1

W sektorze usług tradycyjny marketing mix (4P) został rozszerzony do 7 elementów. Nowymi elementami nie są:

a) procesy
b) ludzie
c) świadectwa materialne
d) potrzeby

Komentarz:

Marketing mix to kompozycja marketingowa różnych instrumentów, dzięki którym przedsiębiorstwo może oddziaływać na rynek. Najbardziej popularna koncepcja marketingu mix to tzw. "4p" - product (produkt - między innymi jego asortyment, jakość, marka, opakowanie, usługi dodatkowe), price (cena - definiowana między innymi jako polityka cenowa, rabaty, warunki płatności), place (strategia dystrybucji - definiowana jako stosowane kanały dystrybucji oraz rozwiązania logistyczne) oraz promotion (promocja - promocja osobista, reklama, merchandising, PR, sponsoring). Tradycyjne instrumenty marketingu mix nie do końca sprawdzają się w sektorze usług. Marketingowcy działający w tym obszarze dodali jeszcze 3 elementy: ludzie (personel obsługujący), procesy (cały przebieg świadczenia usługi) oraz świadectwa materialne (budynki, logo, wyposażenie).

Pytanie nr 2

Wykres Ishikawy służy do:

a) ustalania przyczyn,
b) ustalania celu przedsiębiorstwa,
c) wygenerowania pomysłów rozwiązań problemu decyzyjnego,
d) skrócenia czasu realizacji przedsięwzięcia.

Komentarz:

Wykres Ishikawy (wykres rybich ości) służy do ustalania przyczyn badanego zjawiska. Na głównej osi umieszcza się skutek, dla którego chce się znaleźć przyczyny. Następnie na osiach bocznych główne kategorie przyczyn, które doprowadziły do badanego zjawiska. Na głównych osiach umieszcza się szczegółowe przyczyny i podprzyczyny.

Zaletą tej metody jest graficzna prezentacja zgłaszanych pomysłów – dzięki temu widać, z którego obszaru mamy mniej przyczyn i na którym powinniśmy się bardziej skoncentrować.

Dodatkowo w metodzie wykresów Ishikawy rodziela się przyczyny wewnętrzne od zewnętrznych (niezależnych od organizacji).

Pytanie nr 3

Wykorzystywanie tych samych silników do produkcji różnych kategorii pojazdów oznacza:

a) synergię rynkową,
b) synergię operacyjną,
c) synergię administracyjną,
d) synergię technologiczną.

Komentarz:

Uzyskanie synergii jest jednym z motywów rozszerzania działalności na nowe obszary. Synergia występuje wtedy, gdy łączny koszt wytworzenia dwóch wyrobów przez jedno przedsiębiorstwo jest niższy niż suma kosztów produkcji tych wyrobów przez dwa oddzielne przedsiębiorstwa.
Synergia technologiczna oznacza wykorzystywanie tej samej linii produkcyjnej lub tej samej technologii do produkcji wyrobów z dwóch różnych sektorów.

 

Pytanie nr 4

Dzięki zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony ma on przede wszystkim zaspokojone potrzeby:

a) fizjologiczne,
b) bezpieczeństwa,
c) przynależności,
d) uznania.

Komentarz:

Jedną z najbardziej znanych koncepcji motywacji jest hierarchia potrzeb opracowana przez amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa. Zgodnie z nią, potrzeby ludzkie można podzielić na pięć rodzajów: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności do grupy, uznania i samorealizacji.

 

Źródło: Opracowanie własne


Przekładając hierarchię potrzeb Maslowa na sytuację w pracy, możemy wyróżnić następujące zachowania:

 

Samorealizacja

Samodzielne podejmowanie wyzwań zawodowych, które wiążą się z osobistym rozwojem pracownika.

Potrzeby uznania

Pochwały i nagrody za dobrze wykonaną pracę,  zauważanie osiągnięć przez inne osoby, awans.

Potrzeby przynależności

Dobra atmosfera w zespole pracowniczym, dobre relacje między przełożonymi i podwładnymi.

Potrzeby bezpieczeństwa

Stabilna, pewna praca (na podstawie umowy na czas nieokreślony), system emerytalny, ubezpieczenia (zabezpieczające pracownika na wypadek niezdolności do pracy), świadczenia socjalne.

Potrzeby fizjologiczne

Wynagrodzenie za pracę (umożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z przetrwaniem), warunki pracy.

Źródło: B. Majewski, A. Tomaszewski, ABC przedsiębiorczości, WSiP, Warszawa 2009

 

Pytanie nr 5

Strategią rozwoju nie jest:

 

a) penetracja rynku,
b) rozwój produktu,
c) rozwój rynku,
d) przywództwo jakościowe.

Komentarz:

Przywództwo jakościowe (dyferencjacja) to strategia konkurencji (dająca wskazówki, w jaki sposób wzmacniać pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa w konkretnych sektorach). Strategie rozwoju odpowiadają na pytania, na jakich rynkach działać (penetracja rynku, rozwój produktu) i jakie sektory/branże rozwijać (rozwój produktu).

Pytanie nr 6

Zgodnie z zasadami zarządzania projektami, dobór projektów do realizacji nie powinien opierać się na kryterium:

a) celowości,
b) kwalifikowalności wydatków,
c) wykonalności,
d) efektywności.

Komentarz:

Dobierając projekt do realizacji, powinniśmy uwzględnić następujące zmienne:

Kto ma wpływ na projekt i na kogo oddziałuje projekt?

 • Jakie mają być rezultaty projektu?
 • Jaki powinien być zakres projektu?
 • W jakim czasie powinien być zrealizowany projekt?
 • Jaki nakłady i koszty projektu są akceptowane?
 • Czy realizacja projektu jest możliwa, celowa i korzystna?
 • Jakie jest ryzyko projektu?
 • Czy należy dalej pracować nad projektem?

Kwalifikowalność wydatków nie jest kryterium doboru projektów do realizacji.


 

Pytanie nr 7

Systemy komputerowe Aris, Adonis i iGrafix to przykłady popularnych narzędzi wykorzystywanych w:

a) zarządzaniu procesami,
b) zarządzaniu projektami,
c) zarządzaniu jakością
d) optymalizacji struktur organizacyjnych.

Komentarz:

Systemy komputerowe Aris, Adonis i iGrafix to najpopularniejsze narzędzia do wykreślania i analizowania map procesów. Wykorzystywane są przede wszystkim w zarządzaniu procesami.

Pytanie nr 8

Zaletą decyzji grupowych jest:

a) wysoki stopień akceptacji podjętej decyzji,
b) duża szybkość podejmowania decyzji,
c) jednoznaczna odpowiedzialność za podjętą decyzję,
d) brak występowania syndromu myślenia grupowego.

Komentarz:

Do najważniejszych zalet podejmowania decyzji grupowych zalicza się:

 • dysponowanie wieloma informacjami,
 • wygenerowanie większej liczby wariantów rozwiązań problemu decyzyjnego,
 • dobre rozpoznanie problemu decyzyjnego i jego wariantów,
 • wybór dobrego rozwiązania,
 • duży stopień akceptacji wybranego wariantu (osoby, które uczestniczyły w podjęciu decyzji, nie mogą później przeciwko tej decyzji się buntować).

Pytanie nr 9

Wskaż, które zjawisko nie należy do makrootoczenia:

a) osłabienie pozycji negocjacyjnej nabywców,
b) znacząca aprecjacja złotego,
c) wzrost współczynnika dzietności kobiet,
d) rozszerzenie współpracy gospodarczej pomiędzy państwami regionu.

Komentarz:

Makrootoczenie przedsiębiorstwa to zbiór warunków działania wszystkich przedsiębiorstw funkcjonujących w danym miejscu i czasie. Rozróżnienie warunków w danym miejscu oznacza, że makrootoczenie przedsiębiorstw działających w Polsce będzie różnić się od makrootoczenia przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Japonii. Ze względu na zmienność czynników zewnętrznych makrootoczenie przedsiębiorstw działających w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku było inne od makrootoczenia przedsiębiorstw prowadzących tę działalność w Polsce obecnie. Ponieważ na przedsiębiorstwa w danym miejscu i danym czasie działają bardzo różnorodne czynniki, często w celu usprawnienia analizy makrootoczenie rozbija się na grupy czynników, a następnie w każdej z tych grup dokonuje się oceny ich wpływu na przedsiębiorstwo.
W literaturze przedmiotu można spotkać różnorodne segmentacje czynników makrootoczenia. Od podziału na cztery grupy (czynniki polityczne, ekonomiczne, socjokulturowe i technologiczne), po podziały bardziej rozbudowane lub w inny sposób łączące i grupujące poszczególne czynniki. Sposób grupowania poszczególnych czynników makrootoczenia nie wpływa na jakość dokonywanej analizy – w każdym z przypadków analizie poddawane są wszystkie zewnętrzne czynniki warunkujące funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jednak podział na większą liczbę grup czynników ułatwia przedsiębiorstwu monitorowanie zmian w otoczeniu w przyszłości. Przy większej liczbie grup można wyodrębnić te segmenty, które mają większe znaczenie dla funkcjonowania określonej organizacji i skoncentrować się na ich obserwacji, a z mniejszą uwagą śledzić zmiany wśród czynników, które na przedsiębiorstwo mają wpływ niewielki.
Wśród bardziej rozbudowanych sposobów grupowania czynników makrootoczenia najczęściej można wyróżnić następujące czynniki:

1) ekonomiczne,
2) międzynarodowe,
3) prawne,
4) demograficzne,
5) społeczne,
6) polityczne,
7) technologiczne.


Osłabienie pozycji negocjacycyjnej nabywców jest czynnikiem sektorowym.


 

Pytanie nr 10

Giełdowy wskaźnik EPS pokazuje:

a) jaka jest marża zysku przypadająca na 1 akcję
b) jaką cenę trzeba zapłacić za jednostkę zysku przypadającą na 1 akcję,
c) jaka jest skłonność spółki do wypłaty dywidendy,
d) jaka jest zdolność spółki do obsługi długookresowych pożyczek.

Komentarz:

EPS (earnings per share) obrazuje, jaka część zysku spółki przypada na jedną akcję. Oblicza się go wg wzoru:
EPS = zysk netto/ilość wyemitowanych akcji

Wartość EPS pomaga prognozować wartość ewentualnych dywidend i, co się z tym wiąże, przewidzieć wzrosty (przy wysokim EPS) bądź spadki (przy niskim) cen akcji. EPS korygowany jest wraz z publikacją danych kwartalnych spółek. Jego dynamika w kolejnych kwartałach stanowi podstawę popularnej strategii inwestowania w spółki, które wykazują się dużymi wzrostami EPS w kolejnych kwartałach.

Pytanie nr 11

Która z poniższych instytucji sfinansuje duże przedsięwzięcie w innowacyjnym sektorze?

a) anioł biznesu,
b) fundusz venture capital,
c) inkubator przedsiębiorczości,
d) fundusz mikropożyczek.

Komentarz:

Ze względu na skalę działania (duże przedsięwzięcie), jak również charakter (innowacyjny sektor), najbardziej zalecaną formą sfinansowania przedsięwzięcia będzie fundusz venture capital (pozostałe formy umożliwiają wsparcie finansowe mniejszych przedsięwzięć).

 

Pytanie nr 12

Które stwierdzenie dotyczące zasad zatrudnienia jest nieprawdziwe?

a) w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony okres wypowiedzenia może wynieść 3 miesiące,
b) pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony bez podania przyczyny,
c) umowa zlecenie nie daje prawa do urlopu,
d) umowa o pracę powinna zostać zawarta w formie pisemnej.

Komentarz:

Każdą ze stron umowy o pracę obowiązują pewne zasady. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić:

 • na mocy porozumienia stron – kiedy obie strony wspólnie zgadzają się na rozwiązanie umowy,
 • przez rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem – przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • przez rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, np. w przypadku naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków,
 • z upływem terminu, na który została zawarta umowa (w przypadku umowy na czas określony),
 • z dniem ukończenia pracy, dla której była zawarta (w przypadku umowy na czas wykonywania określonej pracy).


Natomiast w przypadku umowy na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać przyczynę wypowiedzenia, którą pracownik ma prawo zakwestionować przed sądem pracy. Jeżeli orzeczenie sądu będzie korzystne dla pracownika, to wypowiedzenie umowy staje się bezskuteczne, a pracownik zostaje przywrócony do pracy.


 

 

Pytanie nr 13

Aktywami przedsiębiorstwa nie można nazwać:

a) należności przedsiębiorstwa,
b) majątku przedsiębiorstwa,
c) maszyn i nieruchomości należących do przedsiębiorstwa,
d) kapitału przedsiębiorstwa.

Komentarz:

W bilansie przedsiębiorstwa z jednej strony ujmowany jest majątek przedsiębiorstwa, a z drugiej źródła jego finansowania (kapitały, pasywa).

Pytanie nr 14

W bilansie przedsiębiorstwa pasywa ułożone są wg:

a) wielkości,
b) płynności,
c) wymagalności,
d) alfabetu.

Komentarz:

W bilansie przedsiębiorstwa aktywa ułożone są wg płynności (na dole najbardziej płynne), a pasywa wg wymagalności (na dole najbardziej wymagalne). Wymagalność pasywów oznacza komu w pierwszej kolejności będą wypłacane pieniądze np. w przypadku upadłości przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności zostaną zaspokojone roszczenia pracowników, organów administracji publicznej, banków, dostawców, a dopiero na samym końcu udziałowców.
 

 

Pytanie nr 15

Firma The Walt Disney Company, która wypromowane przez siebie postaci bajkowe (Myszka Miki, Kaczor Donald) wykorzystuje nie tylko w filmach, ale również w tematycznych parkach rozrywki, sklepach, księgarniach, salonach odzieżowych, zgodnie z koncepcją
A. Slywotzkiego, D. Morrisona i B. Andelmana, działa w oparciu o:

a) model mnożnika zysków,
b) model piramidy wyrobów,
c) model łącznicy,
d) model tworzenia standardu.

Komentarz:

A. Slywotzky, D. Morrisom i B. Andelman wyróżnili kilkanaście modeli biznesowych. Model, w którym przedsiębiorstwo wykorzystuje wypracowane kluczowe kompetencje w wielu różnych obszarach prowadzonej działalności to model mnożnika zysków.

 

Pytanie nr 16

Które ze zdań dotyczących WIBOR nie jest prawdą?

a) WIBOR to stopa procentowa na rynku międzybankowym, po której banki pożyczają sobie pieniądze,
b) stopa WIBOR > stopa WIBID,
c) stopa WIBOR może być podstawą oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych,
d) wysokość stopy WIBOR określana jest przez Radę Polityki Pieniężnej.

Komentarz:

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom.
WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) to roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa WIBOR > stopa WIBID.
Stopa WIBOR jest często podstawą oprocentowania kredytów (stopa WIBIOR plus marża).
O wysokości stopy WIBOR decydują transakcje na rynku międzybankowym.

 

Pytanie nr 17

Atrakcyjny sektor, to sektor, w którym:

a) siła oddziaływania dostawców jest mała i siła oddziaływania nabywców jest mała,
b) siła oddziaływania dostawców jest duża i siła oddziaływania nabywców jest mała,
c) siła oddziaływania dostawców jest mała i siła oddziaływania nabywców jest duża,
d) siła oddziaływania dostawców jest duża i siła oddziaływania nabywców jest duża.

Komentarz:

O atrakcyjności sektora decyduje kilka parametrów. Zgodnie z modelem 5 sił Portera o atrakcyjności sektora decydują następujące czynniki:

 • siła oddziaływania dostawców, (im mniejsza, tym mniejsza siła negocjacyjna dostawców i tym samym korzystniejsze warunki może wynegocjować przedsiębiorstwo),
 • siła oddziaływania nabywców,
 • istniejąca konkurencja,
 • potencjalna konkurencja,
 • zagrożenie substytutami.

Pytanie nr 18

Kryzys, w którym przedsiębiorstwo zmniejsza swój potencjał konkurencyjny, traci udziały rynkowe i osłabia źródła dotychczasowych przewag konkurencyjnych, to:

a) kryzys przywództwa,
b) kryzys strategiczny,
c) kryzys wyników,
d) kryzys płynności.

Komentarz:

Możemy wyróżnić 3 podstawowe fazy kryzysu.
Kryzys strategiczny – to kryzys najtrudniejszy do rozpoznania. Przedsiębiorstwo nie ponosi jeszcze strat, ale w wyniku niedostosowania strategii do zmian w otoczeniu zaczyna tracić swoje przewagi konkurencyjne i w konsekwencji nie rozwija się tak dynamicznie jak wcześniej, konkurenci zajmują coraz mocniejszą pozycję i zaczynają przejmować udziały rynkowe zagrożonej firmy. Pogłębiający się kryzys strategiczny może doprowadzić do kryzysu wyników (o tym kryzysie świadczy między innymi spadający udział rynkowy).
Kryzys wyników - to kryzys, w którym przedsiębiorstwo ponosi straty. Jeżeli kryzys wyników będzie się pogłębiał, może doprowadzić przedsiębiorstwo do kryzysu płynności.
Kryzys płynności to kryzys, w którym przedsiębiorstwo nie może regulować swoich zobowiązań finansowych, ma problemy ze spłatą kredytów i należności wobec dostawców. Pogłębiający się kryzys płynności może doprowadzić do bankructwa.


 

Pytanie nr 19

Jakiej informacji nie możemy uzyskać na podstawie analizy socjogramu?

a) czy istnieje w grupie wyraźny podział społeczny,
b) jakie są grupy nieformalne w zespole,
c) które osoby w grupie są ze sobą skonfliktowane,
d) jaki styl kierowania jest preferowany przez kierownika.

Komentarz:

Na podstawie analizy socjogramu możemy uzyskać między innymi następujące informacje:

 • którzy pracownicy są gwiazdami,
 • jakie miejsce w grupie zajmuje kierownictwo,
 • czy istnieje w grupie wyraźny podział społeczny,
 • jakie są grupy nieformalne,
 • które osoby w grupie znajdują się w stanie konfliktu,
 • które osoby z grupy są izolowane.

Na podstawie socjogram nie będziemy mogli ustalić, jaki styl kierowania jest preferowany przez kierownika.

Pytanie nr 20

Które ze stwierdzeń dotyczących analizy SWOT jest nieprawdziwe?

a) stosowanie analizy SWOT wymaga specjalistycznej wiedzy, najczęściej nabywanej w firmach konsultingowych,
b) w analizie SWOT niektóre zjawiska można wpisać po dwóch stronach tabeli, jednocześnie jako szanse i zagrożenia,
c) czynniki dotyczące wnętrza firmy to mocne i słabe strony,
d) analiza SWOT pozwala na ocenę atrakcyjności sektora.

Komentarz:

Analiza SWOT jest podsumowaniem innych metod analizy. W pola szans i zagrożeń wpisujemy wyniki analiz makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego. W pola mocnych i słabych stron wyniki oceny potencjału strategicznego firmy. Jej stosowanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy – jest to narzędzie, które występuje między innymi w biznesplanach prostych przedsięwzięć.
 

 

Pytanie nr 21

W łańcuchu wartości przedsiębiorstwa działaniem podstawowym nie będzie:

a) logistyka wewnętrzna (przyjmowanie towaru, składowanie),
b) logistyka zewnętrzna (przesyłka wyrobów między klientami),
c) zarządzanie zasobami ludzkimi,
d) sprzedaż.

Komentarz:

Łańcuch wartości przedsiębiorstwa pokazuje sekwencję działań realizowanych w przedsiębiorstwie – od wyodrębnienia potrzeby konsumenta do jej zaspokojenia. Ciąg działań związany z przekształcaniem surowców, materiałów, zakupionych technologii i usług w produkty finalne to funkcje podstawowe. Pozostałe działania są funkcjami pomocniczymi (np. zarządzanie, polityka kadrowa, strategia marketingowa, finanse).


 

Pytanie nr 22

Który z elementów organizacyjnych jest najtrudniej zmienić?

a) strategię firmy,
b) misję firmy,
c) kulturę organizacyjną firmy,
d) politykę personalną firmy.

Komentarz:

Najtrudniejszą zmianą w organizacji jest zmiana kultury organizacyjnej. Wśród pracowników bardzo często występuje tendencja do odtwarzania zachowań z poprzedniej kultury organizacyjnej, przed nową kulturą organizacyjną może występować duży opór.
 

Pytanie nr 23

Pracodawca, odprowadzając do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za swoich pracowników, jest:

a) płatnikiem podatku,
b) podatnikiem podatku,
c) poborcą podatku,
d) płatnikiem i podatnikiem podatku.

Komentarz:

Płatnik podatku to jest obowiązany do obliczenia i pobrania podtaku od podatnika (czyli podmiotu, którego obciąża podatek) i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Pytanie nr 24

Przedsiębiorstwo deweloperskie Alfa osiągnęło w ubiegłym roku przychody z następujących  segmentów działalności: budowa domów jednorodzinnych – 100 mln zł, remonty biurowców – 20 mln zł, remonty dróg – 20 mln zł, hurtownia sprzętu AGD – 10 mln zł. Wskaźnik specjalizacji firmy Alfa wynosi:

a) 10/15,
b) 11/15,
c) 12/15,
d) 14/15.

Komentarz:

Wskaźnik specjalizacji (specialization ratio) pokazuje, jaki udział w przychodach całego przedsiębiorstwa stanowi podstawowa działalność biznesowa. Wartość tego współczynnika pozwala określić stopień zdywersyfikowania przedsiębiorstwa. Wartość wskaźnika bliska 0 oznacza bardzo dużą dywersyfikację, a bliska jedności oznacza pełną specjalizację. W analizowanym przypadku wskaźnik specjalizacji wynosi 100 mln do 150 mln.


 

Pytanie nr 25

Jeżeli kierownik kieruje niedojrzałymi pracownikami, jego styl kierowania powinien:

a) w większym stopniu koncentrować się na ludziach,
b) w większym stopniu koncentrować się na zadaniach,
c) w równym stopniu koncentrować się na ludziach i na zadaniach,
d) być stylem biernym.

Komentarz:

Styl kierowania oznacza:

 • sposób oddziaływania przełożonego na podwładnego,
 • sposób wykonywania funkcji kierowniczych,
 • zbiór metod i technik kierowania ludźmi,
 • sposób wykonywania władzy kierowniczej,
 • sposób realizacji roli organizacyjnej.


W przypadku kierowania niedojrzałymi pracownikami (czyli pracownikami, którzy nie potrafią samodzielnie wykonywać swoich zadań) kierownik powinien bardziej koncentrować się na zadaniach.

Pytanie nr 26

31 marca 2009 r. weszło w życie nowe prawo ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Jednym z wprowadzonych ułatwień jest: 

a) rejestracja firmy w jednym miejscu (zintegrowany wniosek składany w jednym okienku),
b) zwolnienie z podatku w pierwszych 3 latach prowadzenia działalności gospodarczej,
c) skrócenie kontroli z urzędów skarbowych do maksymalnie jednego dnia,
d) pokrycie przez państwo połowy kosztów wynagrodzenia nowo przyjętych pracowników (o ile przepracują w danej firmie co najmniej 12 miesięcy).

Komentarz:

31 marca weszły w życie zmiany w ustawie o działalności gospodarczej, umożliwiające m.in. rejestrację firmy podczas wizyty w jednym urzędzie (\"jedno okienko\"). Przedsiębiorcy uzyskują również prawo do prowadzenia działalności od razu po złożeniu wniosku (bez konieczności czekania na zakończenie procesu rejestracji) oraz możliwość czasowego zawieszania działalności na dowolny okres.

\"\"

Pytanie nr 27

Marketingowa strategia, w której firma dostosowuje się do klienta, nie biorąc pod uwagę nawet nadmiernych kosztów związanych z takim działaniem, to:

a) strategia agrafki,
b) strategia rzepa,
c) strategia zamka błyskawicznego,
d) strategia partyzancka.

Komentarz:

W marketingu możemy wyróżnić 3 główne strategie budowania związków z klientami:

 • strategia agrafki – klient dostosowuje się do sposobu działania firmy,
 • strategia rzepa – firma dostosowuje się do klienta, nie biorąc pod uwagę nawet nadmiernych kosztów związanych z takim działaniem.
 • strategia zamka błyskawicznego – klient i firma dostosowują się do siebie.

Pytanie nr 28

W której fazie cyklu życia produktu ma największe znaczenie zastosowanie instrumentów marketingowych, skoncentrowanych przede wszystkim na oddziaływaniu na sieć dystrybucji, gdzie celem jest utrzymanie drożności sieci:

 

a) wprowadzenia na rynek,
b) wzrostu,
c) dojrzałości,
d) schyłku,

Komentarz:

Każda z faz cyklu życia produktu wymaga dostosowania odpowiednich narzędzi marketingowych. W fazie wprowadzania produktu na rynek najważniejsza jest realizacja kampanii promocyjnej i przygotowanie kanałów dystrybucji, w fazie wzrostu − oddziaływanie na sieć dystrybucji i utrzymanie drożności sieci, w fazie dojrzałości − repozycjonowanie produktu, poszukiwanie nowego rynku, zwiększenie częstotliwości zakupu, a w fazie schyłku − dokonywanie zmian w ofercie i minimalizacja kosztów.

Pytanie nr 29

Jaką część obrotów detalicznych stanowi w Polsce handel elektroniczny?

a) około 2%
b) około 10%,
c) około 20%,
d) około 1/3.

Komentarz:

Według raportu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, Polacy w ubiegłym roku dokonali w internecie zakupów na ponad 11 mld zł (co stanowi niecałe 2 proc. obrotów całego polskiego handlu detalicznego).
Dynamika handlu elektronicznego w 2008 roku wyniosła 36,4 proc. – w tym czasie wartość tradycyjnego handlu powiększyła się o 13 proc.

\"\"

 

Pytanie nr 30

Do kontroli wypełniania postanowień protokołu z Kioto wprowadzono specjalną jednostkę AAU (assigned amount units). Jedna jednostka AAU oznacza:

a) równowartość 1 mld dolarów USA zainwestowanych przez dane państwo w infrastrukturę ekologiczną,
b) wypuszczone do atmosfery przez gospodarkę danego kraju km3 gazów cieplarnianych,
c) każdą niewyemitowaną tonę CO2 w stosunku do limitów przyjętych w porozumieniu,
d) najwyższą ocenę państwa w ratingu ekologiczności (skala od 1 do 10 AAU - im wyższy wskaźnik, tym gospodarka bardziej zatruwa środowisko naturalne).

Komentarz:

AAU (Assigned Amount Units) - oznacza jednostkę, przyznaną na podstawie protokołu z Kioto, możliwej emisji ton CO2 do atmosfery, ale niewykorzystanej przez dane państwo. Jednostki te w latach 2008–2012 mogą być przedmiotem handlu pomiędzy państwami.

""

Pytanie nr 31

W pewnym państwie żyje 1 000 000 mieszkańców, spośród których 150 000 jest
w wieku emerytalnym, 200 000 jest w wieku poniżej 18 lat, 50 000 jest zarejestrowanych
w urzędach jako osoby bezrobotne, 350 000 jest zatrudnionych a 250 000, choć w wieku produkcyjnym, nie pracuje i nie szuka zatrudnienia. Który stwierdzenie jest prawdziwe:

a) współczynnik aktywności zawodowej wynosi 60%,
b) współczynnik aktywności zawodowej wynosi 40%,
c) stopa bezrobocia wynosi 12,5%,
d) stopa bezrobocia wynosi 7,7%.

Komentarz:

Stopa bezrobocia oznacza stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo (liczba zatrudnionych i liczba bezrobotnych). W danych z pytania liczba bezrobotnych równa się 50 000, liczba aktywnych zawodowo wynosi 400 000 (50 000 + 350 000), natomiast  stopa bezrobocia 12,5 % (50 tys / 400 tys).

Współczynnik aktywności zawodowej oznacza odsetek osób aktywnych zawodowo wśród osób w wieku produkcyjnym, czyli powyżej 18. roku życia i poniżej wieku emerytalnego.
 

Pytanie nr 32

Które stwierdzenie jest nieprawdziwe?

a) w skład polskiego systemu emerytalnego wchodzą pracownicze programy emerytalne,
b) ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem gospodarczym,
c) rękojmia ma charakter dobrowolny,
d) gwarancja ma charakter dobrowolny.

Komentarz:

Pracownicze Programy Emerytalne to sposób na gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Programy tworzone są w ramach dobrowolnego, III filaru systemu emerytalnego. PPE dają gwarancję systematycznego oszczędzania środków, z których uczestnik programu będzie mógł skorzystać po ukończeniu 60. roku życia lub gdy osiągnie wiek 55 lat i jednocześnie uzyska uprawnienia do wcześniejszej emerytury.
Pracowniczy Program Emerytalny tworzony jest z inicjatywy pracodawcy, który przyjmuje na siebie obowiązek finansowania składki podstawowej wpłacanej na poczet Programu.

Ubezpieczenia gospodarcze dzielą się na dwie grupy: ubezpieczenia obowiązkowe (np. ubezpieczenie OC, ubezpieczenia pracownicze) i ubezpieczenia dobrowolne.

Rękojmią określamy, w świetle regulacji Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy. Podstawą rękojmi może być wada fizyczna, która istniała przed zakupem towaru, a także brak wszystkich cech, o których zapewniał sprzedawca. Rękojmia ma charakter odpowiedzialności obligatoryjnej.

Gwarancja jest drugim zabezpieczeniem, z którego może skorzystać konsument w razie wystąpienia problemu z zakupionym towarem. Przyjmuje ona formę pisemnej umowy, w której gwarant (najczęściej producent lub importer) zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady lub do wymiany towaru. Należy zwrócić uwagę, że umowa gwarancyjna ma charakter dobrowolny – ani producent, ani sprzedawca nie mają obowiązku udzielania gwarancji. Jeżeli doszło do zawarcia umowy gwarancyjnej, to prawa kupującego określa karta gwarancyjna. 

Pytanie nr 33

Jakie ryzyko niesie za sobą manipulacja w negocjacjach?

a) utratę wiarygodności,
b) brak możliwości wykorzystania innych taktyk negocjacyjnych,
c) osłabienie BATN-y,
d) brak możliwości wykorzystania strategii przełamywania oporów.

Komentarz:

Istnieją dwa główne modele negocjacji:

W pierwszym modelu (dystrybutywnym) zakłada się, że prowadzenie negocjacji jest grą, w której dozwolone są: blef, manipulacje, niedomówienia. Poprzez przekazywanie szczątkowej wiedzy podnosimy efektywność rozmów, dążymy do maksymalizacji zysków. Zgodnie z tą koncepcją − zawarte porozumienie mieści się w kategorii „wygrany-przegrany”.

W modelu integratywnym zakłada się pełną przejrzystość i transparentność negocjacji − jako gwarancję sukcesu − zakończonej porozumieniem z kategorii „wygrany-wygrany”. Obie strony negocjacji nie akceptują stosowania manipulacji ani blefu. Celem takich negocjacji jest zawarcie porozumienia uwzględniającego potrzeby wszystkich.

Zastosowanie manipulacji doprowadza do utraty wiarygodności, ale nie uniemożliwia stosowania innych taktyk negocjacyjnych.
 

Pytanie nr 34

Najskuteczniejszą metodą perswazji w negocjacjach jest jednoczesne odwoływanie się do:

a) faktów pozytywnych i emocji negatywnych,
b) faktów pozytywnych i emocji pozytywnych,
c) faktów negatywnych i emocji negatywnych,
d) faktów negatywnych i emocji pozytywnych.

Komentarz:

Stosując metody perswazji  w negocjacjach, należy pamiętać, że:

 • odwoływanie do pozytywnych emocji zwiększa szanse na osiągnięcie porozumienia,
 • odwoływanie do faktów sprzyja formułowaniu problemów w kategoriach praktycznych decyzji,
 • stosowanie argumentów ujemnych (np. brak porozumienia oznacza zwolnienie 20 % pracowników) wzbudza poczucie zagrożenia i oddala możliwość porozumienia.

 

Pytanie nr 35

Zmiany organizacyjne, które są reakcją na zmiany otoczenia zewnętrznego lub czynników wewnętrznych w organizacji, to zmiany:

a) stopniowe,
b) radykalne,
c) reaktywne,
d) antycypacyjne.

Komentarz:

Zmiany reaktywne to zmiany, które są reakcją na zmianę otoczenia zewnętrznego lub czynników wewnętrznych w organizacji. Wdrażane są po zaistnieniu określonego czynnika (zewnętrznego lub wewnętrznego) i dlatego niejednokrotnie bywają mało skuteczne.
Większą skutecznością charakteryzują się zmiany antycypacyjne, które wyprzedzają zmiany warunków i przygotowują organizację do zmiany organizacyjnej, zanim wystąpi jej potrzeba.


 

Pytanie nr 36

Struktura, w której nie obowiązuje zasada jedności rozkazodawstwa, w której jeden zespół podporządkowany jest dwóm kierownikom (funkcjonalnemu i kierownikowi projektu), to struktura:

a) sieciowa,
b) liniowa,
c) macierzowa,
d) funkcjonalna.

Komentarz:

Struktura macierzowa przedsiębiorstwa składa się z dwóch części – stałej, związanej z zarządem odpowiedzialnym za globalną politykę przedsiębiorstwa i obszary funkcjonalne oraz części zmiennej – którą stanowią zespoły realizujące poszczególne projekty, przedsięwzięcia (np. związane z wprowadzaniem nowych produktów, z poszczególnymi rynkami, odbiorcami, branżami).

Pytanie nr 37

Kompleksowa i kosztowna metoda analizy przedsiębiorstwa, polegająca na podziale przedsiębiorstwa na obszary i następnie szczegółowym audycie sporządzanym przez firmę konsultingową, która pozwala na ocenę potencjału strategicznego i wskazanie mocnych
i słabych stron, to:

a) metoda bilansu strategicznego,
b) metoda kluczowych czynników sukcesu,
c) macierz BCG,
d) macierz ABCD.

Komentarz:

Metoda bilansu strategicznego polega na podziale przedsiębiorstwa na obszary, a następnie na szczegółowym audycie sporządzanym przez firmę konsultingową, która pomaga w ocenie potencjału strategicznego i wskazanie mocnych i słabych stron. Ze względu na szczegółowość i złożoność prowadzonych analiz jest to metoda dość kosztowna i czasochłonna.

Pytanie nr 38

Który z czynników nie sprzyja wrogiemu przejęciu przedsiębiorstwa?

a) zadłużenie przedsiębiorstwa,
b) forma spółki publicznej,
c) właściciel posiadający dominujący pakiet udziałów,
d) niekompetentny zarząd.

Komentarz:

Czynniki szczególnie sprzyjające wrogiemu przejęciu to:

 • zadłużenie przedsiębiorstwa,
 • publiczna forma spółki,
 • rozproszone udziały i
 • niekompetentny zarząd.

Właściciel posiadający dominujący pakiet udziałów zawsze będzie w największym stopniu wpływał na kształt zarządu, rady nadzorczej i tym samym realizowanej strategii przez przedsiębiorstwo.


 

Pytanie nr 39

Systematycznie prowadzone przez firmy konsultingowe badania pokazują, że odsetek nieudanych fuzji i przejęć wynosi:

 

a) między 5% a 15%,
b) między 20% a 25%,
c) blisko 1/2
d) między 60% a 75%.

Komentarz:

Badania prowadzone systematycznie przez firmy konsultingowe i ośrodki naukowe pokazują, że udane fuzje i przejęcia stanowią jedynie od 25 do 40% przeprowadzanych transakcji.

Pytanie nr 40

Zaletą formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa indywidualnego jest:

a) posiadanie osobowości prawnej,
b) łatwość pozyskania kapitału,
c) prosta procedura jego założenia,
d) rozdzielność majątku osobistego od majątku przedsiębiorstwa.

Komentarz:

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa jest najbardziej rozpowszechnioną w Polsce formą prawną przedsiębiorstwa. Jej zaletami są między innymi:

 • niewielkie wymagania formalne i niskie koszty rejestracji,
 • nieskomplikowane rozliczenia księgowe,
 • możliwość łatwej zmiany profilu działalności.

Pytanie nr 41

W 2008 roku indeks WIG 20 stracił blisko 48% swojej wartości. W pierwszym kwartale 2009 r. indeks WIG 20:

a) zyskał około 10%,
b) utrzymywał się na niezmienionym poziomie,
c) stracił 15%,
d) stracił 60%.

Komentarz:

W pierwszym kwartale 2009 r. WIG 20 stracił około 15 %.

\"\"

\"\"

Pytanie nr 42

Magazyn „Fortune” co roku publikuje listę największych korporacji świata. Korporacje
z którego obszaru są najliczniej reprezentowane w zestawieniu z 2008 r.:

a) USA,
b) państwa Trójkąta Weimarskiego,
c) kraje BRIC,
d) Japonia.

Komentarz:

Zwycięzcą zestawienia największych 500 korporacji świata z 2008 r. został Wal-Mart. Firmy z USA wystąpiły w rankingu łącznie 153 razy. Na drugim miejscu były przedsiębiorstwa japońskie (64), a na trzecim francuskie (39).

Kraje BRIC, czyli Brazylia (5), Rosja (5), Indie (7) i Chiny (29), były reprezentowane przez 46 firm.

\"\"

Pytanie nr 43

Aby oszacować początkową wartość (za ile powinniśmy kupić) trzyletniej obligacji zerokuponowej o wartości nominalnej 2 000 zł i wymaganej stopie dochodu na poziomie 5% rocznie, powinniśmy wykonać następujące obliczenie:

a) K = 2 000 / (1+0,05)3,
b) K = 2 000 x (1+0,05)3,
c) K = (2 000 x 5 %)3,
d) K = 2 000 x 1,15.

Komentarz:

Obligacje zerokuponowe są szczególnym rodzajem obligacji, który w ogóle nie przewiduje wypłaty odsetek. Zysk inwestora pochodzi z różnicy między ceną emisyjną a ceną wykupu (z uwzględnieniem dyskonta).

Współczynnik dyskonta = 1 / (1 plus oczekiwana stopa procentowa) do n (liczba okresów).

Natomiast w odniesieniu do obligacji zerokuponowych cena ta jest istotnie różna − cena emisyjna jest niższa od ceny nominalnej o tzw. dyskonto (stąd obligacje zerokuponowe nazywane są niekiedy dyskontowymi). Dochód obligatariusza jest zatem w pewnym sensie wypłacany "z góry", przy nabyciu obligacji.

Obligacja zerokuponowa jest w dużej mierze podobna do obligacji o oprocentowaniu stałym − wiemy, ile płacimy dziś, ile dostaniemy w przyszłości i możemy wyliczyć na tej podstawie „oprocentowanie” takiej obligacji. Daje nam ona możliwość prostego określenia przyszłego zysku w ujęciu nominalnym, nie zaś realnym. Jest ona jednak o tyle bezpieczniejsza dla inwestora (od obligacji o oprocentowaniu stałym), że w przypadku bankructwa emitenta stracimy mniej niż w przypadku obligacji o oprocentowaniu stałym, bo zainwestowaliśmy mniej - o wartość dyskonta. A warto zwrócić uwagę, że w przypadku obligacji o odległym terminie wykupu dyskonto może znacznie przewyższać nawet połowę wartości nominalnej obligacji zerokuponowej.

 

Pytanie nr 44

W przedsiębiorstwie Alfa koszty stałe wynoszą 10 000 zł, koszty zmienne jednostkowe 5 zł, cena 10 zł. Próg rentowności wyrażony wartościowo wynosi:

a) 0,0005,
b) 2 000,
c) 10 000,
d) 20 000.

Komentarz:

Próg rentowności oznacza sytuację, w której przedsiębiorstwo zrównuje swoje koszty z przychodami (nie przynosi strat, po przekroczeniu progu rentowności zaczyna przynosić zyski).

Ilościowy próg rentowności oznacza liczbę jednostek, jaka musi zostać wyprodukowana, żeby osiągnąć zerowy wynik finansowy.
Przychody – koszty = 0
X – liczba jednostek
10 x – 5 x – 10 000 = 0
X = 2 000 (próg rentowności ilościowo)

Próg rentowności wartościowy oznacza wielkość przychodów, jaką musi wygenerować przedsiębiorstwo, żeby wyjść na zero.

10 zł razy 2000 (ilościowy próg rentowności) = 20 000 zł.

Spr. Przy przychodach w wysokości 20 000 koszty przedsiębiorstwa również wynoszą 20 000 (5 x 2000 [koszty zmienne]+ 10 000 [koszty stałe]).

Pytanie nr 45

Dopuszczalne przez polskie prawo maksymalne oprocentowanie pożyczek nie może przekroczyć:

a) 5-krotności inflacji,
b) 50%,
c) 4-krotności stopy lombardowej,
d) 5-krotności stopy WIBOR.

Komentarz:

Pożyczanie pieniędzy na bardzo wysoki procent (lichwa) jest działalnością zabronioną w wielu krajach − jako prowadzącą bezpośrednio do wyzysku osób najgorzej sytuowanych. Różnice istnieją jedynie w określeniu, od jakiego procentu można mówić o lichwie. Na przykład w międzywojennej Polsce zabronione było pożyczanie pieniędzy z ponad dziesięcioprocentowymi odsetkami − obecnie wartość maksymalnych odsetek precyzuje Kodeks Cywilny i wprowadzona od 20 lutego 2006 roku tzw. ustawa antylichwiarska (na mocy której maksymalne odsetki nie mogą być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej NBP). 

Pytanie nr 46

Do kryterium oceny siły kultury organizacyjnej zalicza się:

a) efektywność,
b) skuteczność,
c) pragmatyczność,
d) głębokość zakorzenienia.

Komentarz:

Siła oddziaływania kultury organizacyjnej zależy od:

 • wyrazistości kultury (czytelność wszystkich aspektów kultury i jej jednoznaczność interpretacyjna),
 • stopnia upowszechnienia (zakres akceptacji i stosowania w praktyce wzorców kulturowych przez członków organizacji),
 • głębokości zakorzenienia (zakres przyswojenia, trwałość postaw zgodnych z wzorcami kulturowymi, długotrwałość stosowania).
   

Pytanie nr 47

W modelu TQM jakość rozumiana jest jako:

a) cecha produktu niezmieniająca się w czasie,
b) jednostkowa relacja rzeczywistych parametrów oferowanego wyrobu lub usługi do oczekiwań nabywców,
c) oczekiwana satysfakcja nabywców,
d) doskonałość produkcyjna.

Komentarz:

Model TQM (Total Quality Management) jest wykorzystywany do kompleksowego zarządzania jakością. Najważniejsze założenia modelu TQM to:

 • zaangażowanie kierownictwa (przywództwo),
 • koncentracja na kliencie i pracowniku,
 • koncentracja na faktach,
 • ciągłe doskonalenie (KAIZEN) oraz
 • powszechne uczestnictwo.

Zgodnie z tą koncepcją każdy czynnik przedsiębiorstwa i każdy element jego otoczenia może wpływać na jakość (stąd konieczność kompleksowego podejścia). Jakość w tym modelu rozumiana jest jako jednostkowa relacja rzeczywistych parametrów oferowanego wyrobu lub usługi do oczekiwań nabywców. Zmiany oczekiwań klientów wymuszają zmiany w cechach produktu.  Doskonałość produkcyjna jest tylko jednym z czynników wpływających na jakość.

 

Pytanie nr 48

Który z parametrów jest w najmniejszym stopniu brany pod uwagę przy ocenie instrumentów inwestycyjnych?

a) jakość,
b) bezpieczeństwo,
c) rentowność,
d) płynność.

Komentarz:

Charakteryzując każdy instrument finansowy, powinniśmy ocenić 3 podstawowe parametry:

 • z jakim ryzykiem się wiąże jego zastosowanie (jakie da nam bezpieczeństwo),
 • jakie zyski zapewni jego zastosowanie (jaka jest rentowność),
 • jak szybko będziemy mogli wycofać się z danego instrumentu i odzyskać zainwestowaną gotówkę (jaka jest płynność).
   

 

Pytanie nr 49

Najcenniejszą marką świata w 2008 roku, według Interbrand, była:

a) Toyota,
b) Coca-Cola,
c) Google,
d) Ikea.

Komentarz:

\"\"

\"\"

 

Pytanie nr 50

Technika oceny, w której odnotowywane są sukcesy i porażki pracownika i jednocześnie pomijanie zachowania standardowe, to:

a) technika wydarzeń krytycznych,
b) technika rozkładu normalnego,
c) technika 360 stopni,
d) technika zarządzania przez cele.

Komentarz:

Technika wydarzeń krytycznych jest coraz częściej wykorzystywaną przez firmy metodą oceny. W jej ramach przełożony przez cały okres oceny odnotowuje sukcesy i porażki pracownika. Ostateczna ocena polega na podsumowaniu notatek sporządzonych przez przełożonego. Jeżeli notatek jest niewiele, oznacza to, że pracownik niczym się nie wyróżnia oraz stara się nie podpadać (wykonuje swoje zadania, ale jest w tym przeciętny). W przypadku zgromadzenia znacznej liczby notatek pozytywnych o pracowniku można wnioskować, że jest on osobą cenną w firmie.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości