Pytania testowe

Eliminacje szkolne - V edycja (09/10)

Pytanie nr 1

Które z zachowań nie jest zalecane dla początkującego biznesmena chcącego zmniejszyć ryzyko niepowodzenia swojego przedsięwzięcia?

a) przyłączenie się do istniejącego biznesu,
b) uruchomienie biznesu i jednocześnie praca na etacie,
c) włączenie się w istniejący biznes rodzinny,
d) sfinansowanie całej działalności kredytem bankowym.

Komentarz:

Początkujący biznesmen może zmniejszyć ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia biznesowego na kilka sposobów. Może np.:

 • przyłączyć się do istniejącego biznesu – wejść jako wspólnik do działającej firmy (zostając współwłaścicielem istniejącego przedsiębiorstwa w zamian za wniesione wsparcie kapitałowe); może cieszyć się korzyściami z bycia przedsiębiorcą i jednocześnie znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo porażki;
 • włączyć się w istniejący biznes rodzinny – jest to częsta praktyka w małych, rodzinnych firmach – osoby z rodziny, przechodząc przez kolejne stanowiska, dobrze poznają firmę od wewnątrz i dzięki temu są odpowiednio przygotowane do przejęcia firmy, gdy dotychczasowi właściciele zdecydują się przejść na emeryturę;
 • uruchomić biznes, jednocześnie pracując na etacie – unika się ryzyka, że w wypadku niepowodzenia działalności zostaniemy bez jakichkolwiek środków do życia;
 • odbyć wcześniejszą praktykę, aby zdobyć doświadczenie w pracy w firmie o podobnym zakresie działalności – początkujący biznesmen poznaje w ten sposób specyfikę branży, w której zamierza działać oraz możliwe problemy i sprawdzone sposoby postępowania;
 • założyć filię istniejącej, większej firmy, w ramach franczyzy.
   

Pytanie nr 2

Którego z obszarów makrootoczenia ekonomicznego nie reguluje rząd?

a) deficyt budżetowy,
b) polityka monetarna,
c) inwestycje finansowane z budżetu państwa,
d) polityka podatkowa.

Komentarz:

Polityka monetarna to w klasycznym podziale domena banku centralnego. Rząd odpowiada za politykę fiskalną. W Polsce za politykę monetarną odpowiada Narodowy Bank Polski (wraz z Radą Polityki Pieniężnej).
 

Pytanie nr 3

Który ze sposobów nie zalicza się do strategii radzenia sobie ze stresem?

a) eliminowanie czynnika stresogennego,
b) łagodzenie przykrych doznań i emocji,
c) korzystanie ze wsparcia społecznego,
d) substytucja czynnika stresogennego.

Komentarz:

Najskuteczniejszą strategią radzenia sobie ze stresem jest eliminowanie czynnika stresogennego, czyli podejmowanie konkretnych działań, których rezultatem będzie wyeliminowanie stresującego problemu. Jeżeli wyeliminowanie czynnika stresogennego nie jest możliwe, zalecanym działaniem zmniejszającym stres jest łagodzenie jego przykrych skutków (np. różnego rodzaju techniki relaksacyjne, próba racjonalizacji problemu i jego akceptacji). Korzystanie ze wsparcia społecznego jest bardzo ważnym czynnikiem łagodzącym objawy stresu. Substytucja czynnika stresogennego (czyli zastąpienie tego, co nas stresuje, innym stresującym czynnikiem) nie zmniejsza poziomu stresu.

Pytanie nr 4

Który z czynników doprowadzi do wzrostu popytu (przesunięcia krzywej popytu) na telefony komórkowe?

a) spadek cen telefonów komórkowych,
b) wzrost liczby osób aktywnie korzystających z telefonów komórkowych,
c) umocnienie się złotego,
d) zmniejszenie koncesji dla operatorów telefonii komórkowej.

Komentarz:

Zwiększenie popytu (czyli relacji między nabywaną ilością produktów i ich ceną) wymaga oddziaływania czynników pozacenowych. Sama zmiana ceny doprowadzi jedynie do zmiany ilości (przesunięcie punktu na krzywej popytu, a nie przesunięcie całej krzywej). Zwiększenie popytu wymagałoby np. spadku ceny dóbr komplementarnych, wzrostu cen substytutów, wzrostu dochodów kupujących, zwiększenia liczby kupujących, oddziaływania na gusty i preferencje nabywców. Zmiany kursów walutowych przełożą się na ceny produktu. Zmniejszenie koncesji dla operatorów telefonii może wpłynąć na zwiększenie cen usług (produktu komplementarnego do telefonu).
 

Pytanie nr 5

W 2009 r. w Polsce stawki podatku VAT wynoszą:

a) 0, 3, 7, 22%,
b) 0, 19, 33, 40%,
c) 0, 6, 10, 22%,
d) 0, 22, 50%.

Komentarz:

W 2009 r. podstawową stawką podatku VAT w Polsce jest 22%. Istnieje również preferencyjna stawka 7%., 3% stawka na produkty rolne oraz stawka 0%.

Pytanie nr 6

Kredyt udzielany kupującemu bezpośrednio przez sprzedawcę, bez pośrednictwa banku, związany z odroczeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi, to:

a) dyskonto,
b) kredyt kupiecki,
c) kredyt obrotowy,
d) kredyt gotówkowy.

Komentarz:

Kredyt kupiecki (inne nazwy to handlowy, towarowy) to postawienie do dyspozycji towarów będących przedmiotem wymiany rynkowej. Kredyt udzielany jest kupującemu bezpośrednio przez sprzedawcę (w formie odroczenia zapłaty) bez pośrednictwa banku.

Pytanie nr 7

Indeksem giełdowym dla rynku NewConnect na warszawskiej GPW jest:

a) WIG,
b) WIG20,
c) NCIndex,
d) Dow Jones.

Komentarz:

NCIndex to pierwszy indeks dedykowany rynkowi akcji NewConnect. Pierwsza wartość indeksu NCIndex wynosiła 100 punktów. Obecnie NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku NewConnect. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Pytanie nr 8

Przywilej, na który nie może liczyć inwestor uruchamiający działalność na terenie Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (SSE), to:

a) zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji,
b) zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy,
c) wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego,
d) zwolnienie z podatków pośrednich.

Komentarz:

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie obszary Polski, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Celem funkcjonowania tego instrumentu wsparcia jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy.

Zasady i warunki inwestowania na terenie SSE oraz korzyści płynące z faktu prowadzenia tam działalności gospodarczej określa ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

Przedsiębiorcy lokujący swe inwestycje na terenie SSE mogą korzystać z pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji lub
 • tworzenia nowych miejsc pracy.

Wsparciem dla przedsiębiorcy nie może być zwolnienie z podatków pośrednich.

Pytanie nr 9

W umowach o pracę na czas nieokreślony okres wypowiedzenia uzależniony jest od:

a) przepracowanego czasu,
b) otrzymanego wynagrodzenia,
c) zajmowanego stanowiska w przedsiębiorstwie,
d) decyzji prezesa.

Komentarz:

Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy i stażu pracy. Dla umów terminowych okres wypowiedzenia wynosi od 3 dni do 2 tygodni, w zależności od rodzaju umowy. W umowach na czas nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi:

 • dwa tygodnie dla pracowników o stażu pracy krótszym niż sześć miesięcy,
 • miesiąc dla pracowników o stażu pracy od sześciu miesięcy do trzech lat,
 • trzy miesiące dla pracowników o stażu pracy wynoszącym co najmniej trzy lata.

 

Pytanie nr 10

Które z kryteriów nie wpływa na zróżnicowanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwie?

a) złożoność pracy,
b) odpowiedzialność za wyniki,
c) uciążliwość pracy,
d) liczba osób tworzących gospodarstwo domowe.

Komentarz:

Różnicując wynagrodzenia w przedsiębiorstwie, najczęściej uwzględnia się kryteria związane:

 • ze złożonością pracy (jakie wykształcenie jest potrzebne do wykonywania pracy, jakie doświadczenie zawodowe jest wymagane, czy praca wymaga innowacyjnego i twórczego podejścia oraz jakich umiejętności wymaga wykonanie zaplanowanego zadania),
 • z odpowiedzialnością (za przebieg i skutki pracy, za podejmowane decyzje, środki finansowe, którymi się dysponuje, bezpieczeństwo innych osób, kierowanie),
 • ze współpracą (czy dana praca wymaga współdziałania wielu osób, czy też może być wykonywana samodzielnie, czy pracownik musi motywować innych, jak często kontaktuje się z podmiotami spoza przedsiębiorstwa),
 • z uciążliwością pracy (czy praca wymaga większego wysiłku fizycznego czy umysłowego, czy praca jest monotonna, czy praca przebiega w trudnych warunkach).

Uwzględnianie liczby osób tworzących gospodarstwo oznaczałoby, że ktoś, kto ma większą rodzinę, musi zarabiać więcej.

Pytanie nr 11

Która z postaw wobec ryzyka jest najbardziej pożądana w biznesie?

a) awersja wobec ryzyka,
b) neutralność wobec ryzyka,
c) skłonność do ryzyka,
d) wysoka skłonność do ryzyka.

Komentarz:

Każda z osób może przyjmować inną postawę wobec ryzyka. Biznesmen neutralny wobec ryzyka decyduje się na podjęcie działań tylko wtedy, kiedy może oczekiwać zysków przewyższających ryzyko. Biznesmen z zamiłowaniem do ryzyka będzie podejmował działania nawet wtedy, gdy prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku będzie niewielkie. Natomiast biznesmen odznaczający się
awersją do ryzyka nie będzie podejmował działań, jeżeli szansa na osiągnięcie sukcesu nie będzie duża. W biznesie najbardziej pożądaną postawą jest skłonność do ryzyka – ale nie na bardzo wysokim poziomie.

Pytanie nr 12

Która ze spółek nie jest zaliczana do spółek osobowych?

a) spółka jawna,
b) spółka partnerska,
c) spółka komandytowo-akcyjna,
d) spółka akcyjna.

Komentarz:

Podział różnych form prowadzenia działalności gospodarczej został przedstawiony na poniższym rysunku:

Pytanie nr 13

Jeżeli decydent nie posiada odpowiednich kompetencji, by podjąć decyzję, to występuje bariera decyzyjna:

a) społeczna,
b) zasobowa
c) informacyjna,
d) osobowa.

Komentarz:

Poniższa tabela przedstawia najczęstsze bariery decyzyjne:

""

Pytanie nr 14

Styl negocjacji, w którym partnerzy są do siebie przyjaźnie nastawieni i chcą w takich relacjach pozostać, darzą się dużym zaufaniem i dążą do osiągnięcia najkorzystniejszego rozwiązania dla obu stron, to styl:

a) rywalizacyjny,
b) kooperacyjny,
c) rzeczowy,
d) liberalny.

Komentarz:

Wyróżnia się trzy podstawowe style negocjacji:

 • Styl rywalizacyjny, nazywany również stylem twardym, polegający na takim postępowaniu, aby doprowadzić do jak największej korzyści własnej i na pominięciu interesów partnera. Cechuje się brakiem zaufania do partnera. Negocjujący stosuje groźby, żąda ustępstw, wywiera presję na swojego przeciwnika.
 • Styl kooperacyjny, nazywany również miękkim, jest specyficzny dla osób, które są do siebie nastawione przyjaźnie i chcą
  w takich relacjach pozostać. Partner negocjacji jest obdarzany zaufaniem. Osoba negocjująca za wszelką cenę pragnie osiągnąć kompromis, jest podatna na perswazję, łatwo zmienia swoje zdanie.
 • Styl rzeczowy koncentruje się na rozwiązaniu problemu, a nie na poszczególnych kwestiach, eliminuje wpływ emocji na podejmowane ustalenia. Osoba, która negocjuje w takim stylu, skupia się na faktach, stara się wypracować jak najwięcej możliwych do przyjęcia rozwiązań. Jest obiektywna w ustalaniu kryteriów oceny osiągniętego porozumienia.

Pytanie nr 15

Pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE) stanowią w systemie emerytalnym w Polsce:

a) I filar,
b) II filar,
c) III filar,
d) IV filar.

Komentarz:

W polskim systemie emerytalnym pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne stanowią III filar (nieobowiązkowy).

Pytanie nr 16

Kryterium oceny różnych instrumentów inwestycyjnych nie jest:

a) płynność,
b) wymienialność,
c) ryzyko,
d) rentowność.

Komentarz:

Poszczególne formy oszczędzania czy inwestowania różnią się między sobą:

 • poziomem ryzyka – ile możemy zyskać, a ile możemy stracić,
 • rentownością – zyskiem,
 • płynnością – ile czasu potrzebujemy, by odzyskać pieniądze, czyli na przykład sprzedać akcje lub złoto.

Wymienialność to gwarantowana prawem możliwość swobodnej wymiany waluty krajowej na dowolną walutę obcą. Jako kryterium oceny mogłaby posłużyć jedynie do oceny walut.

Pytanie nr 17

Fundusz inwestycyjny, który inwestuje w akcje maksymalnie 40–60% środków, a resztę w bezpieczne instrumenty (bony i obligacje), to fundusz:

a) zrównoważony,
b) stabilnego wzrostu,
c) obligacji,
d) strukturyzowany.

Komentarz:

Jednym z powszechnie stosowanych kryteriów podziału funduszy jest rozróżnienie ze względu na rodzaj dokonywanych lokat. Według tego kryterium rozróżniamy fundusze:

 

 • akcyjne (przynajmniej 60% posiadanych środków inwestują w akcje spółek giełdowych);
 • zrównoważone (również lokują swoje środki w akcje, ale ich udział mieści się w przedziale 40-60%.);
 • stabilnego wzrostu (inwestują przede wszystkim w najpewniejsze spółki GPW oraz papiery dłużne);
 • obligacji (swój portfel inwestycyjny budują głównie w oparciu o bony, obligacje skarbowe i instrumenty dłużne przedsiębiorstw oraz samorządów);
 • rynku pieniężnego (lokują środki w krótkoterminowe obligacje Skarbu Państwa i inne krótkoterminowe papiery dłużne).

Pytanie nr 18

W pierwszych minutach wystąpienia odbiorcy prezentacji formułują swoją ocenę przede wszystkim
w oparciu o:

a) sposób mówienia prezentera,
b) wypowiadane treści prezetnera,
c) mimikę i gesty prezentera,
d) tło zastosowane w prezentacji multimedialnej.

Komentarz:

Największy wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani podczas wygłaszania prezentacji, ma efekt pierwszego wrażenia, a nie to, co mówimy. Badania wykazują, że opinia odbiorców w pierwszych minutach wystąpienia w 55% opiera się na mimice i gestach nadawcy, w 38% na brzmieniu jego głosu, a jedynie w 7% na treściach merytorycznych. W miarę trwania prezentacji te proporcje
się zmieniają – nie zyskamy uznania, jeżeli będziemy profesjonalnie wyglądać i odpowiednio się zachowywać, a nie będziemy mieli niczego ciekawego do powiedzenia.

Pytanie nr 19

Koszt pracodawcy wynikający z zatrudnienia pracownika jest:

a) równy płacy netto,
b) równy płacy brutto,
c) mniejszy niż płaca brutto,
d) większy niż płaca brutto.

Komentarz:

Płaca brutto to płaca przed odliczeniem podatku i obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Ta właśnie wielkość jest umieszczana na umowie o pracę – jeżeli negocjujemy z pracodawcą nasze wynagrodzenie, to domyślnie – jeżeli obie strony nie zaznaczą, że umawiają się inaczej – będzie chodziło o wysokość płacy brutto. To, co pracownik otrzymuje na rękę (a właściwie na konto), to płaca netto. Dla pracodawcy koszt zatrudnienia pracownika
przewyższa jego płacę brutto – musi dodatkowo opłacić składki min. na ubezpieczenie emerytalne oraz społeczne. Co oznacza, że wynagrodzenie pracownika, który otrzymuje np. 3500 zł brutto, będzie się wiązało dla pracodawcy z kosztem wyższym o kilkaset złotych.

Pytanie nr 20

Kryteriami segmentacji rynku nieodnoszącymi się do konsumenta są kryteria:

a) społeczno-ekonomiczne,
b) demograficzne,
c) psychograficzne,
d) oferowane korzyści.

Komentarz:

Segmentacja to podział rynku według określonych kryteriów na w miarę jednorodne grupy nabywców. Wyodrębnione grupy, tzw. segmenty rynku, wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt wyjścia dla formułowania programu działania.


Kryteria segmentacji rynku możemy podzielić na:


1) kryteria odnoszące się do konsumenta:

 • społeczno-ekonomiczne: dochód, zawód, wykształcenie, kryteria geograficzne, miejsce zamieszkania,
 • demograficzne: wiek, płeć, wielkość rodziny, faza cyklu życia rodziny, status rodziny, narodowość,
 • psychograficzne: styl życia, aktywność, zainteresowania, opinie,

2) kryteria odnoszące się do produktu/sytuacji zakupu:

 • wzorce konsumpcji: częstotliwość użycia, posiadanie innych produktów, lojalność wobec marki, produktu,
 • warunki zakupu: rodzaj sklepu, czas zakupu, impuls, okazje, wielkość jednorazowego zakupu, częstotliwość zakupu,
 • oferowane korzyści: wiedza konsumenta o produkcie, postrzegane korzyści, predyspozycje konsumentów.

Pytanie nr 21

W procedurze segmentacji rynku najwcześniejszym etapem spośród podanych jest:

a) identyfikacja i usunięcie cech wspólnych,
b) sformułowanie listy potrzeb potencjalnych nabywców,
c) pogłębiona charakterystyka segmentów,
d) określenie relatywnej wielkości segmentów.

Komentarz:

W uproszczeniu proces segmentacji rynku składa się z następujących etapów:

 • szerokie zdefiniowanie segmentowanego rynku,
 • sformułowanie listy potrzeb potencjalnych nabywców,
 • wstępne wyodrębnienie segmentów rynku przez tworzenie kombinacji potrzeb na danym rynku,
 • identyfikacja i usunięcie cech wspólnych,
 • nazwanie wyodrębnionych segmentów rynku,
 • pogłębiona charakterystyka segmentów,
 • określenie relatywnej wielkości segmentów.

Pytanie nr 22

Najwyższa cena produktu w cyklu życia produktu występuje w:

a) I fazie
b) II fazie,
c) III fazie,
d) IV fazie.

Komentarz:

Najwyższa cena produktu zazwyczaj możliwa jest do osiągnięcia w pierwszej fazie cyklu życia produktu (wprowadzenia), kiedy to grupa pionierów, której zależy między innymi na podkreśleniu swojej pozycji w grupie, jest w stanie zapłacić za produkt więcej. Dodatkowym czynnikiem, sprzyjającym kształtowaniu wysokich cen w tej fazie, jest mniejsza konkurencja ze strony innych graczy.

Pytanie nr 23

Elementem marketingu dynamicznego (4C) nie jest:

a) produkt,
b) koszt dla klienta,
c) wygoda zakupu,
d) komunikowanie.

Komentarz:

Elementami marketingu dynamicznego (4 C) są:

 • potrzeby i pragnienia (consumer needs and wants),
 • koszt dla klienta (cost to the consumer),
 • wygoda zakupu (convenience),
 • komunikowanie (communication).

Pytanie nr 24

Prosumpcja to:

a) wykorzystywanie aktywności konsumentów do kreowania produktów,
b) narzędzie wykorzystywane w CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu),
c) strategia systematycznego obniżania cen,
d) strategia poszukiwania niszy rynkowej.

Komentarz:

Prosumpcja to wykorzystywanie aktywności konsumentów do kreowania produktów (np. różnego rodzaju konkursy na nowe opakowanie dla produktu, przesyłanie swoich projektów modyfikacji produktu itp.). Jest to połączenie słów produkcja i konsumpcja, które ma pokazać, że współczesny konsument wchodzi również w rolę producenta, gdyż dzięki temu jest w stanie najlepiej dostosować produkt do swoich potrzeb.

Pytanie nr 25

W zespole projektowym, w którym kierownik ogranicza swoją rolę delegując zadania na innych pracowników, wszyscy mówią do siebie po imieniu, kierownik dąży do zmniejszenia nierówności między ludźmi występuje:

a) mały dystans władzy,
b) mała specjalizacja,
c) mała rozpiętość kierowania,
d) mała rozpiętość zarządzania.

Komentarz:

Dystans władzy jest jednym z ważniejszych parametrów wpływających na relacje szef – pracownik (co później przekłada się na relacje między samymi pracownikami).

 

Pytanie nr 26

Różne formy marketingu niestandardowego, których celem jest przede wszystkim wzmacnianie emocjonalnego wizerunku marki poprzez zaskakujące odbiorców zarówno w sferze treści, jak i formy, przekazy reklamowe, to:

a) ambient marketing,
b) marketing max,
c) ATL,
d) BTL.

Komentarz:

Ambient marketing to wszelkie formy marketingu niestandardowego. W zależności od współczesnych rozumień tego pojęcia, są to takie formy, jak: marketing partyzancki, wirusowy, trendsetting, a także takie formy marketingu internetowego, jak: buzz marketing, e-mail marketing, gry marketingowe, także reklama na środkach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro), na przystankach, cały outdoor oraz indoor (np. reklama w lokalach, reklama w klubach fitness, szkołach).

Marketing max – hasło wymyślone na potrzeby testu.

 • ATL – oznacza strategię działań marketingowych prowadzonych w mediach tradycyjnych, typu: telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna (in. outdoor), reklama wewnętrzna (in. indoor).
 • BTL – oznacza działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta, niebędące reklamą w środkach masowego przekazu.

Pytanie nr 27

Grupa konsumentów sceptycznie nastawionych do produktu, o niskich dochodach i gorszym wykształceniu, to:

a) pionierzy,
b) wcześni naśladowcy,
c) wczesna większość,
d) późna większość.

Komentarz:

""

Pytanie nr 28

Największe natężenie ludzkich potrzeb występuje w:

a) okresie dorastania,
b) " jesień życia"
c) wieku średnim,
d) przez całe życie natężenie ludzkich potrzeb jest na takim samym poziomie.

Komentarz:

Intensywność ludzkich potrzeb zmienia się wraz z upływem lat. W okresie dojrzewania (wraz ze zdobywaną wiedzą, doświadczeniem i rozwojem osobowości) odczuwamy coraz więcej potrzeb, ale ich największe natężenie występuje dopiero w średnim wieku (kiedy trzeba zadbać o zaspokojenie potrzeb nie tylko własnych, ale też swojej rodziny). W późniejszych latach, kiedy dzieci już się usamodzielnią, natężenie potrzeb człowieka jest mniejsze.

Pytanie nr 29

Zgodnie z zasadą SMART cele nie powinny być:

a) mierzalne,
b) osiągalne,
c) konkretne,
d) jakościowe.

Komentarz:

Jedna z najczęściej stosowanych zasad wyznaczania celów sprowadza się do sprawdzenia, czy cele spełniają warunki zawarte w akronimie SMART (ang. bystry, inteligentny):

 • S jak Specific (konkretne),
 • M jak Measurable (mierzalne),
 • A jak Achievable (osiągalne),
 • R jak Relevant (istotne),
 • T jak Timed (terminowe).

Pytanie nr 30

W modelu oddziaływania reklamy AIDA nie występuje faza:

a) świadomości,
b) zainteresowania,
c) pragnienia posiadania,
d) wzmocnienia.

Komentarz:

Model AIDA jest jednym z podstawowych modeli wyjaśniających reakcję odbiorcy na przekaz reklamowy. Zgodnie z nim reakcje na reklamę powinny przebiegać w następującej kolejności:

 • A — Attention (uwaga) — przyciągnięcie uwagi klienta do produktu.
 • I — Interest (zainteresowanie) — zainteresowanie klienta właściwościami produktu.
 • D — Desire (pożądanie) — przekonanie klienta, że produkt jest mu potrzebny i może zaspokoić jego potrzeby.
 • A — Action (działanie) — właściwe przekonywanie klienta do zakupu tego właśnie produktu.

Pytanie nr 31

Jeżeli osoba nie oczekuje żadnych nagród, gdyż samo wykonanie czynności sprawia jej przyjemność i zadowolenie – inaczej mówiąc, robi coś, bo lubi to robić – to działa pod wpływem motywacji:

a) zewnętrznej,
b) wewnętrznej,
c) pozytywnej,
d) negatywnej.

Komentarz:

Osoba, która działa pod wpływem motywacji wewnętrznej, nie oczekuje żadnych nagród – samo wykonywanie czynności sprawia jej przyjemność. Robi coś, bo lubi to robić. Jedzenie lodów, oglądanie filmu w kinie, taniec na dyskotece są zazwyczaj motywowane wewnętrznie. Nawet nauka, a także praca mogą wynikać z motywacji tego rodzaju. Dzieje się tak wtedy, kiedy dana osoba jest bardzo zainteresowana dziedziną, którą się zajmuje. Czynniki wywołujące motywację wewnętrzną są u każdego inne. Wynikają one z zainteresowań, przyzwyczajeń, ze stylu życia lub z potrzeb.

Motywacja zewnętrzna sprawia, że człowiek angażuje się w wykonanie jakiejś czynności z powodu konsekwencji zewnętrznych, które będą jej rezultatem. W tym wypadku działa się po to, aby otrzymać coś innego, zrealizować inny cel. Na przykład może to być nauka nielubianego przedmiotu w celu otrzymania dobrej oceny, pójście do dentysty w celu wyleczenia chorego zęba. Otoczenie, w którym żyje człowiek, jest dla niego źródłem wielu motywacji zewnętrznych. W szkole mogą to być dobre oceny, stypendia, pochwały od nauczyciela, uznanie kolegów. W pracy wysokie zarobki, chęć zdobycia prestiżu itp.

Motywacja pozytywna – oznacza wykorzystywanie pochwał i nagród w celu wzmocnienia pożądanych zachowań.

Motywacja negatywna – oznacza stosowanie kar w celu wyeliminowania zachowania niepożądanego.

Pytanie nr 32

Która z poniższych zasad sprzyja dobrej komunikacji?

a) stosowanie języka dostosowanego do poziomu nadawcy,
b) słuchanie w milczeniu,
c) parafrazowanie,
d) zadawanie pytań sugerujących.

Komentarz:

Najważniejsze 3 zasady, które usprawniają komunikację to:

 • dostosowywanie języka do poziomu odbiorcy,
 • parafrazowanie (czyli odtwarzanie własnymi słowami usłyszanej treści) oraz
 • zadawanie pytań otwartych.

Pytanie nr 33

W publikowanym corocznie Wskaźniku Wolności Gospodarczej (Index of Economic Freedom) przez „The Wall Street Journal” i Heritage Foundation, zawierającym opis i ocenę: ograniczeń, restrykcyjnych przepisów, zakresu stosowania przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki w różnych państwach świata, w 2009 roku (na 179 sklasyfikowanych państw) Polska zajęła miejsce:

a) <1; 45)
b) <45; 90)
c) <90; 135)
d) <135; 179>

Komentarz:

W 2009 r. Polska zajęła 82 miejsce w tym rankingu. Pierwszą dziesiątkę krajów w rankingu z 2009 r. przedstawia poniższa tabela:

Źródło: http://www.heritage.org/index/pdf/Index09_ExecSum.pdf
 

Pytanie nr 34

Przestępstwo polegające na nielegalnym skopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty płatniczej bez wiedzy jej posiadacza, w celu wytworzenia kopii i wykonywania nieuprawnionych płatności za towary i usługi lub wypłat z bankomatów, to:

a) skimming,
b) phishing,
c) hacking,
d) hedging.

Komentarz:

Skimming to przestępstwo polegające na nielegalnym skopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty płatniczej bez wiedzy jej posiadacza, w celu wytworzenia kopii i wykonywania nieuprawnionych płatności za towary i usługi lub wypłat z bankomatów.

Pytanie nr 35

Sposobem na uniknięcie podatku dochodowego od dochodów kapitałowych jest:

a) podzielenie wpłacanej kwoty na wiele lokat, tak aby każda dała na zakończenie okresu do 2,49 zł odsetek,
b) wpłacenie pieniędzy na konto a\'vista,
c) wykupienie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym,
d) zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy i przedstawienie stosowanego zaświadczenia w urzędzie skarbowym.

Komentarz:

Dochody kapitałowe opodatkowane są 19% podatkiem dochodowym. Zgodnie z ordynacją podatkową podstawa naliczenia podatku jest zaokrąglana do pełnych złotych, a następnie od tak naliczonej podstawy jest naliczany podatek z zaokrągleniem do pełnych złotych. Co oznacza, że posiadając lokatę, z której odsetki nie przekroczą 2,49 zł, nie zapłacimy podatku (przykład w tabeli poniżej).

\"\"

 • Kapitał – kapitał wpłacony na lokatę,
 • Nominalne oprocentowanie – roczne oprocentowanie lokaty,
 • Okres – liczba dni, na które jest założona lokata,
 • Odsetki – kapitał × (nominalne %/365 dni) × okres,
 • Podstawa – podstawa naliczenia podatku (w zaokrągleniu do pełnych złotych),
 • Podatek – wartość podatku od dochodów kapitałowych z zaokrągleniem do pełnych złotych (19% z podstawy opodatkowania),
 • Realne odsetki – odsetki otrzymane po odjęciu podatku od dochodów kapitałowych,
 • Realne oprocentowanie – rzeczywista stopa oprocentowania (realne odsetki /[(kapitał × 365 dni)/okres] × 100%).

Pytanie nr 36

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu zakłada, że:

a) przedsiębiorstwo dąży wyłącznie do maksymalizacji zysku,
b) przedsiębiorstwo dąży wyłącznie do maksymalizacji wartości,
c) przedsiębiorstwo dąży do realizacji celów ważnych dla interesariuszy,
d) przedsiębiorstwo dąży do oferowania swoich produktów i usług po jak najniższych cenach.

Komentarz:

Społeczną odpowiedzialność biznesu określa się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie.

Pytanie nr 37

Który z czynników nie wpływa na popyt na pracę?

a) koniunktura w gospodarce,
b) popyt na dobra producenta,
c) formalizacja rynku pracy,
d) mobilność społeczna.

Komentarz:

Na popyt na pracę wpływają między innymi:

 • wynagrodzenia pracowników (np. płaca minimalna),
 • koniunktura w gospodarce – w okresach ożywienia gospodarczego popyt na pracę wzrasta, w okresie recesji popyt na pracę się zmniejsza,
 • popyt na dobra producenta – im większe jest zainteresowanie dobrami produkowanymi przez pracodawcę, tym większe jest jego zapotrzebowanie na pracowników,
 • formalizacja rynku pracy – im więcej przywilejów pracowniczych zapewnia prawo, tym bardziej zwiększa się zakres obowiązków pracodawcy – wtedy są oni mniej zaintersowani przyjmowaniem osób do pracy.

Pytanie nr 38

Który z elementów nie będzie wpisany po stronie szans (Opportunities) w analizie SWOT?

a) rosnąca rentowność sektora,
b) sprzyjające regulacje prawne,
c) bardzo dobra kondycja finansowa firmy,
d) zwiększająca się moda na produkty oferowane przez firmę.

Komentarz:

Po stronie szans w analizie SWOT wpisywane są wyłącznie korzystne trendy i czynniki z otoczenia firmy. Bardzo dobra kondycja finansowa firmy jest jej mocną stroną (inna pozycja w SWOT), a nie szansą otoczenia.

Pytanie nr 39

Dyskonty spożywcze (takie jak: Lidl, Biedronka, Aldi) działają w oparciu o strategię:

a) przywództwa kosztowego,
b) dyferencjacji,
c) penetracji,
d) zintegrowaną.

Komentarz:

Te firmy to przykłady strategii przywództwa kosztowego. Głównym celem tej strategii jest osiągnięcie niższych kosztów w stosunku do konkurentów.

Sposób realizacji strategii:

 • inwestowanie w potencjał przedsiębiorstwa i technologię,
 • unifikacja produktu i unikanie zbędnych kosztów,
 • opieranie się na dużych segmentach rynku i unikanie nietypowych klientów,
 • rozszerzenie asortymentu pokrewnych wyrobów,
 • zawieranie aliansów strategicznych.

Pytanie nr 40

2 grudnia 2009 r. indeks WIG20 zamknął się na poziomie:

a) poniżej 2200 pkt.,
b) <2200 - 2500> pkt.,
c) (2500 - 2800> pkt.,
d) powyżej 2800 pkt.

Komentarz:

Zmiany indeksu WIG 20 w okresie 4 grudnia 2008 r. – 2 grudnia 2009 r.

Pytanie nr 41

Osoby zazwyczaj z bogatym doświadczeniem w biznesie, które już osiągnęły sukces i które zajmują się pomocą przedsiębiorcom szukającym wsparcia w początkowej fazie projektu inwestycyjnego, to:

a) tajemniczy mistrzowie,
b) Aniołowie Biznesu,
c) interesariusze przedsiębiorstwa,
d) inwestorzy venture capital.

Komentarz:

Anioł Biznesu (ang. Business Angel) to szczególny typ inwestora prywatnego, który własne nadwyżki finansowe lokuje w nowe, dobrze rokujące firmy (start-up). Spółki te, dzięki zastrzykowi kapitałowemu, mogą szybko (w ciągu 2-4 lat) rozwinąć skrzydła, dając wysoki wzrost wartości udziałów swoim właścicielom. Oprócz wsparcia finansowego Aniołowie Biznesu mogą wspierać firmy swoim doświadczeniem biznesowym i kontaktami.

Pytanie nr 42

Na koniec ostatniego roku giełdowa spółka Alfa osiągnęła następujące parametry: zysk brutto - 100 mln zł, liczba wyemitowanych akcji - 20 mln, cena rynkowa 1 akcji - 20 zł, cena emisyjna 1 akcji - 15 zł, cena nominalna 1 akcji - 10 zł, stopa podatku dochodowego - 20%. Wskaźnik Cena/Zysk (P/E, Price to Earnings Ratio) na koniec roku wyniósł:

a) 0,00002%,
b) 20%,
c) 25%,
d) 5.

Komentarz:

Wysokości wskaźnika P/E obliczamy następująco:

P/E = cena rynkowa akcji / zysk przypadający na akcję (EPS),

EPS = zysk netto / liczba wyemitowanych akcji,

Zysk netto = zysk brutto – podatek

Zatem:

Zysk netto = 100 mln zł – 20% z 100 mln zł = 80 mln zł,

EPS = 80 mln zł / 20 mln zł = 4,

P/E = 20 zł / 4 = 5. 

Pytanie nr 43

Przykładem ubezpieczenia osobowego jest:

a) ubezpieczenie budynków,
b) ubezpieczenie samochodów,
c) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
d) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Komentarz:

Ubezpieczenia gospodarcze dzielą się na:

 • ubezpieczenia majątkowe, np. ubezpiecznia budynków, samochodów lub innych wartościowych przedmiotów oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenia osobowe, np. ubezpieczenie na życie i od następstw niebezpiecznych wypadków.

Pytanie nr 44

Grace period to okres, w którym:

a) możemy korzystać z nieoprocentowanego kredytu na karcie kredytowej,
b) zamrażamy swoje środki na lokacie bankowej,
c) możemy zwrócić w sklepie zakupiony towar,
d) okres ochronny przed emeryturą, w którym pracownik nie może zostać zwolniony z pracy.

Komentarz:

Grace period to okres, w którym możemy korzystać z nieoprocentowanego kredytu na karcie kredytowej. Bank do każdej wydanej karty przyznaje limit zadłużenia, klient dokonuje płatności przy użyciu karty, ale z tą różnicą, że przez pewien czas (grace period) korzysta z nieoprocentowanego kredytu. Bank zaczyna naliczać odsetki mniej więcej po 8 tygodniach, o ile kredyt nie zostanie wcześniej spłacony. Karta kredytowa przy takim opisie wydaje się wręcz narzędziem do zarabiania – płacąc kartą, można przez blisko 8 tygodni „zarabiać”, inwestując już wydane środki, a bank na tym traci. Niestety, to bardzo złudny obraz. Karty kredytowe to
dla banków maszynka do zarabiania pieniędzy.

Oprocentowanie po okresie bezodsetkowym zbliża się niemalże do górnych pułapów ustawy antylichwiarskiej (czterokrotności stopy lombardowej). Niestety, nie każdy użytkownik ma tego świadomość – wizja zakupów z odroczonym o blisko 2 miesiące terminem płatności jest tak atrakcyjna, że zazwyczaj większość osób korzysta z niej, kupując więcej niż może sobie pozwolić. To powoduje, że karty stają się coraz atrakcyjniejszą formą dokonywania płatności. W 2009 r. zadłużenie Polaków na kartach kredytowych wyniosło około 13 mld zł.

Pytanie nr 45

W 2009 r. zadłużenie Polaków na kartach kredytowych wyniosło około:

a) 2 mld zł,
b) 13 mld zł,
c) 20 mld zł,
d) 150 mld zł.

Komentarz:

Patrz komentarz do pyt. 45.

Pytanie nr 46

Osoba fizyczna, która ma problemy ze spłatą narastającego zadłużenia, może zwrócić się do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warunkiem jest powstanie zadłużenia z przyczyn niezależnych od dłużnika (np. choroba, niezawiniona utrata pracy). Z takiego rozwiązania konsument może skorzystać:

a) raz w życiu,
b) raz na 10 lat,
c) raz na 5 lat,
d) od razu po spłacie pozostającego zadłużenia.

Komentarz:

31 marca 2009 r. w ramach „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości” weszła w życie Ustawa o upadłości konsumenckiej. Upadłość będzie mogła być ogłoszona, jeżeli dłużnik stał się niewypłacalny wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Nie będzie można ogłosić upadłości w sytuacji, gdy osoba zaciągnęła zobowiązanie, będąc już niewypłacalną albo doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika lub za jego zgodą. Nie będzie można nadużywać instytucji upadłości – okres pomiędzy oddłużeniami nie może być krótszy niż 10 lat.

Pytanie nr 47

Strata inwestora lokującego środki na lokacie strukturyzowanej w najgorszym przypadku:

a) może przekroczyć 100% zainwestowanego kapitału,
b) może wynieść maksymalnie 100% zainwestowanego kapitału,
c) może być równa części kapitału inwestowanej w ryzykowne instrumenty finansowe,
d) wyniesie 0.

Komentarz:

Lokata ustrukturyzowana jest stosunkowo nowym instrumentem na polskim rynku finansowym. Różni się od klasycznej lokaty tym, że jej oprocentowanie znane jest inwestorowi dopiero na koniec jej trwania (zysk zależny jest od zachowania aktywa bazowego danej lokaty, który wyznaczy jej rentowność – np. ceny surowców, wartość indeksów giełdowych, kursy walutowe). W lokatach ustrukturyzowanych inwestycje są tak dywersyfikowane między aktywa bazowe i bezpieczne instrumenty, żeby zagwarantować ochronę 100 proc. kapitału inwestora. Okres trwania lokaty jest uzależniony od przyjętego instrumentu bazowego – założenie lokaty możliwe jest tylko w okresie subskrypcji.

Pytanie nr 48

Strategia wyboru rynku docelowego, przedstawiona na poniższym rysunku, to:

a) koncentracja rozproszona,
b) specjalizacja selektywna,
c) specjalizacja rynkowa,
d) pełne pokrycie.

Komentarz:

Wybór poszczególnych rynków i produktów, które gwarantują najwyższą rentowność, to strategia specjalizacji selektywnej. Strategia specjalizacji rynkowej wiązałaby się z wyborem określonego rynku. Pełne pokrycie to strategia rozszerzania działalności na wszystkie rynki i wszystkie produkty.

Pytanie nr 49

Na poniższym rysunku zostały przedstawione 4 różne portfele działalności przedsiębiorstwa. Który z nich przedstawia portfel schyłkowy:

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

Komentarz:

Posługując się dwoma wymiarami: wzrostu rynku i względnego udziału w rynku, możemy pogrupować produkty przedsiębiorstwa na cztery kategorie: gwiazdy, dojne krowy, znaki zapytania i kule u nogi.

Poszczególne produkty w momencie wprowadzenia stają się znakami zapytania, które jeżeli przedsiębiorstwo nie popełni żadnych błędów strategicznych mogą z czasem przerodzić się w gwiazdy, następnie w dojne krowy, by w schyłku swojego życia stać się kulami u nogi. Portfel schyłkowy to taki portfel, w którym dominują kule u nogi i dojne krowy (które w następnym etapie zasilą kule u nogi). Brakuje natomiast w nim znaków zapytania i gwiazd.

Pytanie nr 50

Przedsiębiorstwo Beta w ubiegłym roku osiągnęło 120 tys. zł przychodów ze sprzedaży, przy kosztach wynoszących 75 tys. zł. Przedsiębiorstwo płaci 19% podatek dochodowy. Kapitał własny wyniósł 500 tys. zł. Ile wynosi wskaźnik ROE?

a) 0,07,
b) 0,24,
c) 0,3,
d) 1,6.

Komentarz:

ROE to wskaźnik rentowności kapitału własnego (ang. Return on Equity).

Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE = zysk netto/kapitały własne

Wskaźnik rentowości kapitału własnego wskazuje, jaką część zaangażowanych środków własnych odzyskujemy w danym okresie.

Im wyższy poziom wskaźnika, tym lepszy jest wynik przedsiębiorstwa.

Zysk netto = przychody – koszty – podatek,

Zysk netto = 120 tys. zł. – 75 tys. – 19% * (120 tys. zł. – 75 tys. zł.) = 36 tys. zł,

ROE = 36 tys. zł. / 500 tys. zł. = 0,07.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości