Olimpiada Przedsiębiorczości VIII edycja

Eliminacje szkolne 6 grudnia 2012 r.

Pytanie nr 1

(1 pkt) Awans pionowy polega na:

a. podwyższeniu wynagrodzenia pracownika,
b. zwiększeniu samodzielności pracownika,
c. zmianie nazwy stanowiska pracy,
d. zmianie stanowiska pracy na stanowisko wyżej usytuowane w hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 2

(1 pkt) Skrót CRM oznacza:

a. zarządzanie bazą dostaw,
b. zarządzanie łańcuchem dostaw,
c. zarządzanie relacjami z klientem,
d. zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie.

Pytanie nr 3

(1 pkt) Które zdanie jest prawdziwe?

a. Inwestując w akcje na GPW, nie można stracić.
b. Każda firma może pozyskać środki finansowe poprzez emisję akcji na GPW.
c. Na GPW w Warszawie można kupić akcje zagranicznych spółek.
d. Inwestor, który kupi najwięcej akcji spółki, zostaje członkiem RN.

Pytanie nr 4

(1 pkt) W grupie elementów klasycznego marketingu mix nie ma:

a. ceny,
b. produktu,
c. promocji,
d. ludzi.

Pytanie nr 5

(1 pkt) W WZA po spełnieniu dodatkowych wymogów formalnych mogą uczestniczyć:

a. akcjonariusze, którzy posiadają co najmniej jedną akcję,
b. akcjonariusze, którzy posiadają co najmniej 10% akcji,
c. wyłącznie akcjonariusze, którzy są jednocześnie pracownikami spółki,
d. wyłącznie zarząd spółki.

Pytanie nr 6

(1 pkt) Informacja w opisie karty kredytowej, że grace period wynosi 24, dotyczy:

a. możliwości autoryzacji kart przez 24 h na dobę,
b. liczby dni, w których nie jest naliczane oprocentowanie za zadłużenie na karcie kredytowej,
c. maksymalnego oprocentowania kredytu na karcie kredytowej,
d. dopuszczalnej dziennej liczby transakcji kartą kredytową.

Pytanie nr 7

(1 pkt) Prywatyzacja pośrednia polega na:

a. podziale przedsiębiorstwa i sprzedaży części różnym inwestorom,
b. komercjalizacji przedsiębiorstwa, a następnie zbywaniu akcji Skarbu Państwa,
c. przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę z o.o., a następnie rozpoczęciu IPO,
d. sprzedaży przedsiębiorstwa inwestorom bez przekształcania w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

Pytanie nr 8

(1 pkt) Samochód dostawczy firmy logistycznej zalicza się do:

a. aktywów obrotowych,
b. aktywów trwałych,
c. należności długoterminowych,
d. pasywów własnych.

Pytanie nr 9

(1 pkt) Do aktywów obrotowych nie zalicza się:

a. zapasów zakupionych towarów,
b. gotówki w kasie,
c. materiałów służących do produkcji,
d. hali produkcyjnej.

Pytanie nr 10

(1 pkt) Która inwestycja wiąże się z najmniejszym ryzykiem dla inwestora chcącego zainwestować wolne środki na pół roku?

a. tradycyjna lokata bankowa na 6 miesięcy,
b. zakup obligacji korporacyjnych notowanych na GPW,
c. zakup akcji spółki z WIG20,
d. zakup jednostek funduszu inwestycyjnego inwestującego w akcje małych i średnich przedsiębiorstw.

Pytanie nr 11

(1 pkt) Która z form finansowania działalności jest najbardziej zalecana w przypadku sprzedaży kanapek w biurowcach przez jedną osobę będącą jednocześnie właścicielem firmy?

a. fundusz pożyczkowy,
b. leasing,
c. venture capital,
d. IPO.

Pytanie nr 12

(1 pkt) Wskaż zdanie prawdziwe.

a. Biznesplan przygotowywany jest wyłącznie, gdy przedsiębiorca ubiega się o zewnętrzne źródła finansowania.
b. Biznesplan przygotowywany jest tylko dla nowotworzonych firm.
c. Biznesplan powinien przedstawiać wyłącznie scenariusze, w których przedsiębiorstwo osiągnie zysk.
d. Biznesplan nie powinien zawierać wyłącznie analizy finansowej.

Pytanie nr 13

(1 pkt) Spis potencjalnych rodzajów ryzyka zagrażających różnym obszarom działania firmy to:

a. program naprawczy,
b. mapa ryzyka,
c. plan restrukturyzacji,
d. strategia antykryzysowa.

Pytanie nr 14

(1 pkt) Spółką osobową nie jest:

a. spółka jawna,
b. spółka partnerska,
c. spółka komandytowo-akcyjna,
d. spółka akcyjna.

Pytanie nr 15

(1 pkt) Parametrem, który określa, w jakim stopniu procedury oraz typowe zadania zostały ujęte w odpowiednich przepisach i regulacjach wewnętrznych przedsiębiorstwa, jest:

a. specjalizacja,
b. hierarchia,
c. formalizacja,
d. centralizacja.

Pytanie nr 16

(1 pkt) Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest obowiązkiem:

a. pracodawcy,
b. pracownika,
c. Państwowej Inspekcji Pracy,
d. dyrektora ds. BHP.

Pytanie nr 17

(1 pkt) Zasada, zgodnie z którą przedsiębiorstwo powinno dążyć do możliwie najlepszej realizacji celu przy stałych nakładach lub do realizacji celu przy minimalnym zużyciu nakładów, to zasada:

a. gospodarności,
b. przedsiębiorczości,
c. rentowności,
d. rachunku ekonomicznego.

Pytanie nr 18

(1 pkt) Inflacja w wysokości 5 – 10% rocznie to:

a. inflacja pełzająca,
b. inflacja krocząca,
c. inflacja galopująca,
d. hiperinflacja.

Pytanie nr 19

(1 pkt) Inwestor giełdowy, który – podejmując decyzję dotyczącą inwestycji – koncentruje się wyłącznie na poszukiwaniu trendów, według których kształtują się notowania akcji, posługuje się analizą:

a. fundamentalną,
b. mieszaną,
c. techniczną,
d. wrażliwości.

Pytanie nr 20

(1 pkt) Światowa organizacja, której głównym celem jest liberalizacja handlu, to:

a. Bank Światowy,
b. Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
c. Światowa Organizacja Handlu,
d. ONZ.

Pytanie nr 21

(1 pkt) Zgodnie z zasadą wyznaczania celów SMART cele nie powinny być:

a. konkretne,
b. mierzalne,
c. bardzo ambitne,
d. określone w czasie.

Pytanie nr 22

(1 pkt) Potrzeby, które wiążą się z utrzymaniem właściwych relacji z innymi ludźmi i poczuciem, że jest się częścią większej wspólnoty, to potrzeby:

a. afiliacji,
b. bezpieczeństwa,
c. uznania,
d. spełnienia.

Pytanie nr 23

(1 pkt) Motywacja osoby, która nie oczekuje żadnych nagród za wykonanie zadania, ponieważ samo działanie sprawia jej przyjemność i zadowolenie, jest przykładem:

a. motywacji wewnętrznej,
b. motywacji zewnętrznej,
c. motywacji pozytywnej,
d. motywacji negatywnej.

Pytanie nr 24

(1 pkt) Które z zachowań nie sprzyja efektywnej komunikacji?

a. dostosowanie języka do odbiorcy,
b. parafrazowanie,
c. zadawanie pytań otwartych,
d. wartościowanie wypowiedzi rozmówcy.

Pytanie nr 25

(1 pkt) Nadzór nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym sprawuje w Polsce przede wszystkim:

a. NBP,
b. Ministerstwo Finansów,
c. Komisja Nadzoru Finansowego,
d. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pytanie nr 26

(2 pkt) Metodą obliczania wielkości PKB nie jest:

a. metoda sumowania produktów finalnych,
b. metoda sumowania produktów pośrednich,
c. metoda sumowania dochodów właścicieli czynników wytwórczych,
d. metoda sumowania wydatków poniesionych na dobra finalne.

Pytanie nr 27

(2 pkt) Miernikiem pozwalającym porównać jakość życia w poszczególnych państwach jest:

a. Human Development Index,
b. PKB per capita,
c. współczynnik Giniego,
d. współczynnik Engla.

Pytanie nr 28

(2 pkt) Do źródeł dochodów budżetu państwa nie zalicza się:

a. emisji obligacji,
b. wpłat z zysku NBP,
c. środków z UE,
d. podatków pośrednich.

Pytanie nr 29

(2 pkt) Wprowadzenie do systemu bankowego 1000 zł wkładu pierwotnego przy 10-procentowej stopie rezerw obowiązkowych pozwoli bankom wykreować:

a. 100 zł,
b. 900 zł,
c. 9 000 zł,
d. 15 000 zł.

Pytanie nr 30

(2 pkt) Które działanie nie będzie podejmowane przez bank centralny w ramach prowadzenia restrykcyjnej polityki pieniężnej?

a. podwyższanie centralnych stóp procentowych,
b. sprzedaż papierów wartościowych przez bank centralny,
c. zwiększenie wysokości rezerw obowiązkowych,
d. zwiększanie podatków.

Pytanie nr 31

(2 pkt) Kolejna perspektywa finansowa przy tworzeniu budżetów Unii Europejskiej obejmie lata:

a. 2013 – 2018,
b. 2014 – 2020,
c. 2013 – 2023,
d. 2015 – 2025.

Pytanie nr 32

(2 pkt) Który wzór pozwala obliczyć stopę bezrobocia?

a. liczba bezrobotnych / zasoby siły roboczej,
b. liczba bezrobotnych / liczba zatrudnionych,
c. liczba bezrobotnych / wszyscy mieszkańcy kraju,
d. liczba niepracujących / wszyscy mieszkańcy kraju.

Pytanie nr 33

(2 pkt) Średnie wynagrodzenie pana Kowalskiego w ubiegłym roku wynosiło 3 000 zł. W bieżącym roku wynosi 3 300 zł. GUS poinformował, że w bieżącym roku inflacja wyniosła 5% w porównaniu do poprzedniego. Realne wynagrodzenie pana Kowalskiego:

a. wzrosło o 10%,
b. wzrosło o 5%,
c. wzrosło o ok. 5%,
d. nie zmieniło się.

Pytanie nr 34

(2 pkt) Który z czynników nie zostanie uwzględniony w analizie makrootoczenia przedsiębiorstwa produkującego lody familijne?

a. zmiana stawki VAT na artykuły spożywcze,
b. wzrost liczby przedsiębiorstw produkujących lody familijne,
c. wzrost stopy bezrobocia,
d. upowszechniająca się coraz bardziej moda na spożywanie lodów nie tylko latem.

Pytanie nr 35

(2 pkt) W analizie SWOT szansą dla przedsiębiorstwa produkującego opony autobusowe w Polsce nie będzie:

a. uzyskanie przez przedsiębiorstwo kredytu obrotowego na preferencyjnych warunkach,
b. podwyższenie cła na import opon z zagranicy,
c. rozwój komunikacji autobusowej w Polsce,
d. pojawienie się nowych dostawców surowców do produkcji opon.

Pytanie nr 36

(2 pkt) Szycie koszul na specjalne zamówienie klienta przez firmę odzieżową jest przykładem zastosowania strategii:

a. przywództwa kosztowego,
b. dyferencjacji,
c. zintegrowanej,
d. penetracji.

Pytanie nr 37

(2 pkt) Struktura organizacyjna przedstawiona na rysunku charakteryzuje się:


a. małą rozpiętością kierowania i małą rozpiętością zarządzania,
b. małą rozpiętością kierowania i dużą rozpiętością zarządzania,
c. dużą rozpiętością kierowania i małą rozpiętością zarządzania,
d. dużą rozpiętością kierowania i dużą rozpiętością zarządzania.

Pytanie nr 38

(2 pkt) Minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2012 roku wynosi:

a. 1500 zł,
b. 1700 zł,
c. 1753,16 zł,
d. 2000 zł.

Pytanie nr 39

(2 pkt) Znak CE na produkcie oznacza, że:

a. produkt otrzymał handlowe świadectwo jakości,
b. produkt pochodzi z UE,
c. produkt uzyskał certyfikat bezpieczeństwa,
d. zdaniem producenta produkt spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.

Pytanie nr 40

(2 pkt) W październiku 2012 r. do Comité Colbert – związku zrzeszającego producentów najbardziej luksusowych produktów – została przyjęta pierwsza polska marka. Jest to:

a. Dr Irena Eris,
b. Wittchen,
c. Inglot,
d. Vistula.

Pytanie nr 41

(2 pkt) Koncepcja zarządzania, której istotę stanowi ciągłe doskonalenie organizacji, poszukiwanie usprawnień i twórczych rozwiązań, to:

a. kaizen,
b. lean management,
c. benchmarking,
d. reengineering.

Pytanie nr 42

(2 pkt) Spółką, która nie wchodzi w skład indeksu WIG20 jest:

a. Poczta Polska SA,
b. TP SA,
c. PZU SA,
d. PKO BP SA.

Pytanie nr 43

(2 pkt) Liderem rynkowym w sektorze dyskontów spożywczych w Polsce (z największą liczbą placówek) jest:

a. Biedronka,
b. Lidl,
c. Netto,
d. Kaufland.

Pytanie nr 44

(2 pkt) Warunkiem przekształcenia grupy osób w zespół nie jest:

a. mała liczebność grupy,
b. wspólny cel do realizacji,
c. wspólna odpowiedzialność,
d. posiadanie takich samych kompetencji przez wszystkich członków grupy.

Pytanie nr 45

(2 pkt) Elementem kultury organizacyjnej trudno dostrzegalnym dla osób niepracujących w danym przedsiębiorstwie są:

a. artefakty,
b. normy,
c. wartości,
d. założenia podstawowe.

Pytanie nr 46

(2 pkt) W modelu sita zakłada się, że:

a. pracownicy są lojalni wobec przedsiębiorstwa, w którym pracują,
b. pracownicy chcą się uczyć,
c. fluktuacja kadr w przedsiębiorstwie jest niska,
d. przedsiębiorstwo jest otwarte na zewnętrzny rynek pracy.

Pytanie nr 47

(2 pkt) Narzędziem pomagającym w rozwoju pracowników jest:

a. assessment center,
b. development center,
c. outplacement,
d. system kafeteryjny.

Pytanie nr 48

(2 pkt) Zalecany kontakt wzrokowy z rozmówcą podczas wygłaszania prezentacji powinien wynosić:

a. < 30% czasu,
b. 30 – 60% czasu,
c. około 80% czasu,
d. 100% czasu.

Pytanie nr 49

(2 pkt) Wprowadzenie przez państwo ceny minimalnej na dany towar może doprowadzić do:

a. całkowitej wyprzedaży towaru na rynku,
b. powstania nadwyżki towaru na rynku,
c. powstania niedoborów towaru na rynku,
d. wybuchu strajku dostawców towaru.

Pytanie nr 50

(2 pkt) Efekty zewnętrzne w gospodarce mają najczęściej charakter:

a. pozytywny,
b. negatywny,
c. neutralny,
d. krótkotrwały.

Interaktywne testy

Przedsiębiorstwo zastanawia się nad zmianą linii...

a) W każdym przypadku zmiana linii technologicznej jest...
b) Przedsiębiorstwo nie powinno zmieniać linii...
c) Do pewnego poziomu produkcji korzystniejsza jest linia...

Sprawdź się!