O Olimpiadzie

Foto1Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do każdej edycji zgłasza się kilkanaście tysięcy młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką, z ponad 1000 szkół w całej Polsce. 

Olimpiada to wspólna inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Foto2Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów. Partnerami Strategicznymi są od wielu lat Narodowy Bank Polski i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Celem projektu jest rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, doskonalenie u młodzieży umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze, rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji, a także tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej i lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny.

Foto3Program Olimpiady składa się z bloku stałego i bloku zmiennego. Stawiamy na atrakcyjne, współczesne tematy przewodnie kolejnych edycji - wśród dotychcasowych znalazły się m.in takie zagadnienia jak: psychologia biznesu, inwetowanie i rynek kapitałowy, społeczna odpowiedzialność biznesu, strategie i instrumenty marketingowe, czy tworzenie wartości przedsiębiorstwa. Naszą przewagą jest też nowoczesna formuła zawodów - zorientowana na praktykę. Wiedzę i umiejętności zawodników sprawdzamy poprzez prace zespołowe, studia przypadku, prezentacje multimedialne, a także testy wiedzy.

Foto4Na laureatów czekają zawsze wspaniałe nagrody - największą atrakcję stanowią indeksy najlepszych uczelni ekonomicznych. Laureatom zapewniamy też atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagradzamy też ich opiekunów merytorycznych i szkoły. 

Edukację ekonomiczną młodzieży wspieramy też poprzez inne działania wyrastające przy Olimpiadzie.

Z myślą o wyrównywaniu szans edukacyjnych młodych ludzi z niedużych miejscowości, którzy rzadko widnieją na listach finalistów Olimpiady, uruchomiliśmy w 2009 r. program pod hasłem Innowatorium „Tydzień Przedsiębiorczości”. Są to 5-dniowe warsztaty prowadzone przez doktorantów uczelni ekonomicznych, służące inspirowaniu licealistów w obszarze ekonomii i zarządzania oraz poszerzaniu ich horyzontów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami nt. projektu.

 

***

Olimpiada jest współfinansowana ze środków NBP, PAFW oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Olimpiadę wsparają ponadto: Wydawnictwo Difin, firma Plagiat.pl, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Studenckie Forum Business Centre Club oraz media: NBPortal, Głos Nauczycielski, Perspektywy.pl.

 

***

Działalność edukacyjna Narodowego Banku Polskiego

Wzorem innych banków centralnych, Narodowy Bank Polski aktywnie angażuje się w edukację ekonomiczną Polaków. Prowadzi działania edukacyjne, których celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i finansowej, promowanie przedsiębiorczości oraz przybliżenie polskiemu społeczeństwu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej i specyfiki istniejących mechanizmów finansowych.

Działania edukacyjne wspierane przez NBP adresowane są m.in. do uczniów gimnazjów i liceów. Kładzie się w nich nacisk na poszerzanie wiedzy i umiejętności młodych ludzi oraz ich nauczycieli i wychowawców. Celem tych programów jest kształtowanie postaw, które pozwolą młodzieży sprawnie funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej.

Realizując projekty edukacyjne, Narodowy Bank Polski współpracuje z wieloma podmiotami, m.in. fundacjami, stowarzyszeniami, środkami masowego przekazu, bibliotekami i szkołami wyższymi. Jednym z ważnych narzędzi edukacyjnych jest działający od dziewięciu lat NBPortal.pl, który przekazuje informacje o zjawiskach ekonomicznych w Polsce i na świecie. Można w nim znaleźć analizy i opinie ekspertów, e-learningowe kursy multimedialne, pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, gry ekonomiczne i wirtualną bibliotekę.

www.nbp.pl
www.nbportal.pl

 

Działalność Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Fundacja została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

Fundacja, kierowana przez niezależną Radę Dyrektorów, rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku z podwójną misją: umacniania efektów polskiej transformacji oraz dzielenia się doświadczeniami Polski z innymi krajami postkomunistycznymi.

PAFW realizuje programy w trzech obszarach tematycznych: edukacji, rozwoju społeczności lokalnych oraz dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji. W Polsce programy Fundacji koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach. Fundacja od początku starała się tak kształtować swoje programy, aby się wzajemnie uzupełniały i wzmacniały. Dużą wagę przywiązywano także do tego, by projekty wspierane przez Fundację miały potencjał replikacyjny, a podejmowane inicjatywy mogły rozwijać się po zakończeniu finansowania przez PAFW.

W 2008 roku PAFW podjęła partnerską współpracę z największą pozarządową instytucją grantodawczą na świecie – Fundacją Billa i Melindy Gatesów, co zaowocowało uruchomieniem w Polsce Programu Rozwoju Bibliotek, w wyniku którego ponad 3 tysiące bibliotek w małych miejscowościach jest przekształcanych w nowoczesne centra informacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej.

Działalność Fundacji została doceniona przez Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Krynicy, które przyznało jej Nagrodę dla Organizacji Pozarządowej Europy Środkowo-Wschodniej Roku 2008, głównie za przedsięwzięcia o charakterze zagranicznym. Wśród nich najwięcej środków Fundacja przeznaczyła na program Przemiany w Regionie (RITA), służący transferowi polskich doświadczeń i rozwojowi kontaktów polskich organizacji obywatelskich, samorządów lokalnych oraz innych instytucji z partnerami na Wschodzie.

Od 2000 roku Fundacja przeznaczyła na realizację swoich celów programowych ponad 130 mln USD, a jej fundusz wieczysty przekroczył 250 mln USD. W tym czasie, w ramach 30 programów, sfinansowano ponad 22 tysiące stypendiów, 7300 projektów lokalnych, zorganizowano szkolenia dla 42 tysięcy nauczycieli oraz dla 18 tysięcy liderów i pracowników organizacji pozarządowych.

www.pafw.pl

 

Testy interaktywne

Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...

inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....

Sprawdź się!Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości