Aktualności

XVI edycja Olimpiady w dobie koronawirusa

Data dodania: 14.09.2020

Zważywaszy na nieprzewidywalność sytuacji epidemicznej w kraju w ramach 16. edycji Olimpiady TEST ELIMINACJI SZKOLNYCH zawodnicy napiszą ONLINE na specjalnie tworzonych podczas rejestracji Indywidualnych Kontach Zawodników.

W związku z tym zmianie uległa procedura rekrutacyjna, która jest dwuetapowa. 


Rekrutacja uczestników OP16 odbywać się będzie w trybie zgłaszania szkoły oraz indywidualnej rejestracji zawodników zgłoszonej szkoły i przebiegać będzie wg następujących etapów:

1 etap – Zgłoszenie szkoły za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Rejestracyjnego (ESR) dostępnego na portalu www.olimpiada.edu.pl wraz z podaniem:

  1. a) danych szkoły,
  2. b) danych Komisji Szkolnej,
  3. c) deklarowanej liczby uczniów, którzy wezmą udział w OP16,
  4. d) danych opiekunów zawodników.

2 etap – Wysłanie przez Komisje Szkolne podpisanego i opatrzonego stosownymi pieczęciami zgłoszenia wygenerowanego z ESR do Komitetu Głównego, za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

UWAGA: Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz przejście szkół ponadpodstawową na tryb nauczania zdalnego dopuszcza się wysyłanie SKANU ZGŁOSZEŃ PODPISANYCH TYLKO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY. W przypadku braku możliwości opatrzenia zgłoszenia pieczącią szkoły dopuszcza się wysłanie skanu zgłoszenia tylko z podpisem dyrektora szkoły, jednak wyłącznie z maila szkolnego.
Skany zgłoszeń proszę wysyłać na adres: biuro@olimpiada.edu.pl

3 etap – Weryfikacja przez Komitet Główny prawidłowości zgłoszenia szkoły na podstawie przesłanych papierowych zgłoszeń.

4 etap – Przekazanie Komisjom Szkolnym przez Komitet Główny dedykowanego danej szkole linku celem przekazania uczniom na potrzeby indywidulanej rejestracji uczniów, wg deklarowanej liczby zawodników.

5 etap – Indywidualna rejestracja uczniów za pośrednictwem linku (w przypadku uczniów niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic/opiekun prawny).

W wyniku indywidualnej rejestracji uczniów utworzone zostaną Indywidualne Konta Zawodników (IKZ), na potrzeby przeprowadzenia testu eliminacji szkolnych online.

6 etap – Weryfikacja przez Komisje Szkolne w Panelu Komisji Szkolnych zgłoszeń indywidualnie dokonanych przez uczniów. 

7 etap – Wskazanie przez Komisje Szkolne w Panelu Komisji Szkolnych wariantu miejsca pisania testu eliminacji szkolnych online:

- wariant A: szkoły – wówczas Komisja Szkolna zapewnia stanowiska komputerowe z dostępem do sieci w środowisku kontrolowanej samodzielności. W wariancie A Komisja Szkolna odpowiada za nadzór nad przebiegiem eliminacji szkolnych;

- wariant B (zawieszenie zajęć) – warunki domowe, wówczas Komisja Szkolna zapewnia ewentualny sprzęt komputerowy z dostępem do sieci.

  

Kryteria rekrutacyjne dla uczniów:

1/ Posiadanie statusu ucznia szkoły ponadpodstawowej, której cykl nauczania zakończony jest egzaminem maturalnym.

Kryteria rekrutacyjne dla szkół:

1/ Wyznaczenie opiekuna zgłaszanego ucznia (zawodnika) przygotowującego ucznia do udziału w OP.

2/ Powołanie Komisji Szkolnej odpowiedzialnej za zgłoszenie szkoły, przekazanie linku oraz weryfikację zarejestrowanych indywidualnie uczniów.

3/ Dokonanie ww. zgłoszenia w wyznaczonych terminie. 

  

Terminy rekrutacji w HARMONOGRAMIE.

 

 Dalsze szczegóły w najbliższych dniach.


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości