Zasady zapisów

Udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

Do każdej edycji Olimpiady obowiązuje oddzielna rejestracja. Udział w poprzednich edycjach nie zwalnia z konieczności rejestracji.

Procedura rejestracji przebiega w następujących krokach:

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Szkolną.
WAŻNE: Komisja składa się z dwóch członków oraz przewodniczącego. Z jednej szkoły może być zgłoszona tylko jedna Komisja Szkolna.

2. Uczeń zgłasza Komisji Szkolnej chęć udziału w Olimpiadzie Przedsiębiorczości.
Uczeń (w przypadku uczniów pełnoletnich) lub przedstawiciel ustawowy ucznia (w przypadku uczniów niepełnoletnich) podpisuje zgodę na udostępnienie i wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, a także na udział w badaniach ewaluacyjnych.
Wzory formularzy:
formularz dla osoby pełnoletniej
formularz dla osoby niepełnoletniej
Podpisane przez uczniów zgody przechowuje Komisja Szkolna.

3. Dyrektor szkoły wskazuje opiekuna merytorycznego ucznia.
WAŻNE: Jeden uczeń może mieć tylko jednego opiekuna merytorycznego. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady opiekunowi merytorycznemu laureata organizator może przyznać nagrodę w przypadku, gdy jest on uprawnionym reprezentantem szkoły laureata, tj. według wskazania dyrektora. Opiekun merytoryczny nie musi być członkiem Komisji Szkolnej.

4. Komisja Szkolna – w dniach 2 – 31 października 2017 r. – rejestruje zawodników w następujących krokach:

> elektroniczna rejestracja poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny w PANELU KOMISJI SZKOLNYCH

> wydrukowanie dwóch egzemplarzy "Zgłoszenie szkoły" wygenerowanego przez system podczas rejestracji;

> wysłanie jednego egzemplarza "Zgłoszenia szkoły" podpisanego przez dyrektora szkoły i przewodniczącego Komisji Szkolnej oraz opatrzonego pieczęcią szkoły (listem poleconym do 31 października 2017 r. - decyduje data stempla pocztowego) na adres właściwego Komitetu Okręgowego.
WAŻNE: Obowiązkiem Komisji Szkolnej jest dokładne sprawdzenie, do którego okręgu została przyporządkowana jej szkoła. W przypadku dokonania przez szkołę zgłoszenia do niewłaściwego Komitetu Okręgowego może ono zostać unieważnione. Adresy Komitetów Okręgowych znajdują się tutaj.
Nie przyjmuje się "Zgłoszeń szkoły" przesyłanych faxem.
Drugi egzemplarz "Zgłoszenia szkoły" przechowuje Komisja Szkolna.

5. Po dokonaniu rejestracji Komisja Szkolna, na mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym, otrzyma login i hasło dostępu do PANELU KOMISJI SZKOLNYCH, będącego narzędziem współpracy Komisji Szkolnych oraz Komitetów Okręgowych.

6. W dniach 27 listopada - 4 grudnia br.PANELU KOMISJI SZKOLNYCH Komisja Szkolna potwierdza otrzymanie testów eliminacji szkolnych.

7. W dniach od 7 grudnia br. (od godz. 12.00) do 11 grudnia br. (do godz. 24.00) w PANELU KOMISJI SZKOLNYCH Komisja Szkolna wpisuje wyniki uzyskane przez uczniów podczas eliminacji szkolnych.

Zasady zapisów określa Regulamin.

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zgłoszenia.

Po wydrukowaniu zgłoszenia zauważyłem, że wpisany adres e-mail osoby zgłaszającej jest nieprawidłowy. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Proszę o przesłanie e-mailem, na adres biuro@olimpiada.edu.pl, informacji o zauważonym błędzie. Dane zostaną poprawione w bazie. Na poprawny adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz loginem i hasłem do logowania na koncie szkoły. Prosimy, by nie generować kolejnego zgłoszenia tej samej szkoły.


Nie otrzymałem e-maila z linkiem aktywacyjnym. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

E-mail z linkiem aktywacyjnym wysyłany jest na adres podany przez Państwa w formularzu zgłoszenia szkoły. Proszę upewnić się, czy wpisany adres jest prawidłowy (adres ten jest widoczny na wydrukowanym "Zgłoszeniu Szkoły"). Jeżeli tak, a mimo to nie otrzymali Państwo e-maila, proszę poinformować o tym Biuro Olimpiady, pisząc na adres: biuro@olimpiada.edu.pl. Prosimy, by nie generować kolejnego zgłoszenia tej samej szkoły.

 

Nie wydrukowałem formularza „Zgłoszenia Szkoły” i zamknąłem okno rejestracji. Co mam zrobić, żeby wydrukować „Zgłoszenie Szkoły”? 

Wydrukowanie „Zgłoszenia Szkoły” jest możliwe w każdej chwili (od 2 do 31 października 2017 r.) po zalogowaniu się na konto szkoły i kliknięciu przycisku „Drukuj Zgłoszenie”.


Nie udaje mi się zalogować na konto szkoły. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Zalogowanie jest możliwe dopiero po aktywowaniu konta poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, wysłany na adres e-mail osoby zgłaszającej podany w formularzu rejestracji szkoły. Aby zalogować się, należy wpisać podane w tym samym e-mailu login i hasło. Najczęstszą przyczyną problemów z logowaniem jest błędne wpisanie loginu lub hasła (literówki, brak podkreślnika). Proszę więc upewnić się, czy wpisywany login i hasło nie zawierają literówek. Jeżeli są prawidłowe, a logowanie w dalszym ciągu jest niemożliwe, proszę spróbować z innej przeglądarki internetowej lub wyczyścić pliki „cookie" w używanej przeglądarce.

 

 

 

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIII edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2017/2018. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości