Innowatorium. Tydzień Przedsiębiorczości

Idea

5-dniowe warsztaty z zakresu ekonomii i zarządzania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z ośrodków miejskich do 30 tys. mieszkańców.

Adresaci

Uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych (przede wszystkim liceów ogólnokształcących oraz techników ekonomicznych), zlokalizowanych w miejscowościach poniżej 30 tys. mieszkańców.

Cele

 • Zainspirowanie młodych ludzi do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania.
 • Wzbudzenie proaktywnych postaw uczniów.
 • Wyrównanie szans w dostępie do oferty wysokiej jakości warsztatów aktywizujących prowadzonych przez przedstawicieli środowiska akademickiego.
 • Promocja Olimpiady Przedsiębiorczości.
 • Zainteresowanie młodzieży studiowaniem na kierunkach ekonomicznych.

Program

Program składa się z 5 stałych bloków tematycznych:

 • Strategie przedsiębiorstw (np. współczesne strategie konkurencji, rozwój przedsiębiorstw, współczesne koncepcje zarządzania),
 • Marketing (np. strategie, narzędzia, współczesne koncepcje, formy),
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (np. polityka personalna z omówieniem poszczególnych elementów, trendy HR, praktyczne aspekty),
 • Miękkie elementy zarządzania (np. techniki menedżerskie, praca zespołowa, zarządzanie czasem, przywództwo, psychologia biznesu, kultura organizacyjna),
 • Finanse (np. współczesne trendy w finansach, giełda papierów wartościowych, strategie inwestycyjne, kryzys finansowy).

Miejsce

Warsztaty odbywają się w miastach powiatowych oddalonych od dużych ośrodków miejskich (poniżej 30 tys. mieszkańców), w szkołach, innych placówkach oświatowych lub w salach udostępnionych przez lokalne instytucje lub władze samorządowe.

Termin 

4 edycje Innowatorium w 4 powiatach realizowane w okresie grudzień 2017 r. - czerwiec 2018 r.

Organizacja

 • 5-dniowe warsztaty po 4 godziny lekcyjne (łącznie 20 godzin) prowadzone są w godzinach 12.00 – 15.00.
 • Każdy dzień warsztatowy poświęcony jest innemu blokowi tematycznemu.
 • Warsztaty prowadzą doktoranci z publicznych uczelni ekonomicznych.
 • Każdy blok tematyczny prowadzony jest przez innego doktoranta.
 • Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi.
 • Uczestnikami warsztatów są uczniowie szkół znajdujących się w mieście powiatowym, w tym także uczniowie szkół z okolicznych miejscowości w danym powiecie (3-5 szkół).
 • Warsztaty prowadzone są w grupach liczących 45-50 uczniów.
 • Uczniom towarzyszy opiekun z każdej szkoły, który odpowiada za ich bezpieczeństwo.
 • Opiekunowie grup zachęcani są do aktywnego udziału w warsztatach.
 • Organizator (FPiAKE) zapewnia materiały warsztatowe (dydaktyczne oraz biurowe).
 • Sala warsztatowa powinna być wyposażona w ławki/krzesła dla uczestników, rzutnik, ekran do rzutnika, stojak na papier typu flipchart, opcjonalnie: nagłośnienie.
 • Uczestnicy za aktywne uczestnictwo otrzymują nagrody książkowe.
 • Szkoły biorące udział w warsztatach otrzymują pakiet książek z zakresu związanego z tematyką zajęć.
 • Uczestnicy oraz szkoły po ukończeniu warsztatu otrzymują certyfikaty.
 • Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 • Zajęcia poddawane są ewaluacji.

Rekrutacja szkół do projektu

Rekrutacja do udziału w projekcie „Innowatorium. Tydzień Przedsiębiorczości” odbywa się w dwóch formach:

1. indywidualne zgłoszenia do Organizatora szkoły lub kilku szkół spełniających kryteria rekrutacyjne, poprzez

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny od II poł. października 2017 r.)

Zgłoszenia przyjmujemy od października 2017 r. do kwietnia 2018 r.

2. dobór celowy prowadzony przez Organizatora, w odniesieniu do kryteriów rekrutacyjnych.

Kryteria rekrutacyjne:

 1. Szkoła/y znajdująca/e się w miejscowościach liczących do 30 tys. mieszkańców. Preferowane szkoły z mniejszych ośrodków.
 2. Udział co najmniej 50 uczniów.
 3. Udział każdego ucznia w co najmniej 4 z 5 dniach warsztatowych.
 4. Zapewnienie opiekuna grup szkolnych.
 5. Wsparcie organizacyjne.

Przyjmuje się kryteria pomocnicze:

- kryterium większego oddziaływania - udział kilku szkół z terenu jednego powiatu, z zastrzeżeniem kryterium 1.,
- kryterium partycypacji - zapewnienie przez szkołę/szkoły we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi sali, w której odbędą się warsztaty, w odniesieniu do przyjętego standardu wyposażenia sali warsztatowej.

Archiwalne edycje:

Statystyki


Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości