Innowatorium. Tydzień Przedsiębiorczości

Idea

5-dniowe warsztaty z zakresu ekonomii i zarządzania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z ośrodków miejskich liczących do 30 tys. mieszkańców.

Adresaci

Uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w miejscowościach liczących do 30 tys. mieszkańców.

Cele

 • Zainspirowanie młodych ludzi do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania.
 • Wzbudzenie proaktywnych postaw uczniów.
 • Wyrównanie szans w dostępie do oferty wysokiej jakości warsztatów aktywizujących prowadzonych przez przedstawicieli środowiska akademickiego.
 • Promocja Olimpiady Przedsiębiorczości.
 • Zainteresowanie młodzieży studiowaniem na kierunkach ekonomicznych.

Program

Program składa się z 5 stałych bloków tematycznych:

 • Strategie przedsiębiorstw (np. współczesne strategie konkurencji, rozwój przedsiębiorstw, współczesne koncepcje zarządzania),
 • Marketing (np. strategie, narzędzia, współczesne koncepcje, formy),
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (np. polityka personalna z omówieniem poszczególnych elementów, trendy HR, praktyczne aspekty),
 • Miękkie elementy zarządzania (np. techniki menedżerskie, praca zespołowa, zarządzanie czasem, przywództwo, psychologia biznesu, kultura organizacyjna),
 • Finanse (np. współczesne trendy w finansach, giełda papierów wartościowych, strategie inwestycyjne, kryzys finansowy).

Miejsce

Warsztaty odbywają się w miastach powiatowych oddalonych od dużych ośrodków miejskich (do 30 tys. mieszkańców), w szkołach, innych placówkach oświatowych lub w salach udostępnionych przez lokalne instytucje lub władze samorządowe.

Termin 

4 edycje Innowatorium w 4 powiatach realizowane w okresie październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.

Organizacja

 • 5-dniowe warsztaty po 4 godziny lekcyjne (łącznie 20 godzin) prowadzone są zwykle w godzinach 12.00 – 15.00.
 • Każdy dzień warsztatowy poświęcony jest innemu blokowi tematycznemu.
 • Warsztaty prowadzą doktoranci z publicznych uczelni ekonomicznych.
 • Każdy blok tematyczny prowadzony jest przez innego doktoranta.
 • Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi.
 • Uczestnikami warsztatów są uczniowie szkół znajdujących się w mieście powiatowym, w tym także uczniowie szkół z okolicznych miejscowości w danym powiecie (3-5 szkół).
 • Warsztaty prowadzone są w grupach liczących 45-50 uczniów.
 • Uczniom towarzyszy opiekun z każdej szkoły, który odpowiada za ich bezpieczeństwo.
 • Opiekunowie grup zachęcani są do aktywnego udziału w warsztatach.
 • Organizator (FPiAKE) zapewnia materiały warsztatowe (dydaktyczne oraz biurowe).
 • Udostępniona sala warsztatowa powinna być wyposażona w ławki/krzesła dla uczestników, rzutnik, ekran do rzutnika, stojak na papier typu flipchart, opcjonalnie: nagłośnienie.
 • Uczestnicy za aktywne uczestnictwo otrzymują nagrody książkowe.
 • Szkoły biorące udział w warsztatach otrzymują pakiet książek z zakresu związanego z tematyką zajęć.
 • Uczestnicy oraz szkoły po ukończeniu warsztatu otrzymują certyfikaty.
 • Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 • Zajęcia poddawane są ewaluacji.

Rekrutacja szkół do projektu

Rekrutacja do udziału w projekcie „Innowatorium. Tydzień Przedsiębiorczości” odbywa się w dwóch formach:

1. indywidualne zgłoszenia szkoły lub kilku szkół spełniających kryteria rekrutacyjne, poprzez

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Rekrutacja do edycji realizowanych w ramach XIV edycji Olimpiady rozpocznie się w październiku 2018 r.

2. dobór celowy prowadzony przez Organizatora, w odniesieniu do kryteriów rekrutacyjnych.

Kryteria rekrutacyjne:

 1. Szkoła/y znajdująca/e się w miejscowościach liczących do 30 tys. mieszkańców.
 2. Udział co najmniej 50 uczniów.
 3. Udział każdego ucznia w co najmniej 4 z 5 dniach warsztatowych.
 4. Zapewnienie opiekuna grup szkolnych.
 5. Wsparcie organizacyjne.

Przyjmuje się kryteria pomocnicze:

- kryterium większego oddziaływania - udział kilku szkół z terenu jednego powiatu, z zastrzeżeniem kryterium 1.,
- kryterium partycypacji - zapewnienie przez szkołę/szkoły we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi sali, w której odbędą się warsztaty, w odniesieniu do przyjętego standardu wyposażenia sali warsztatowej.

Organizator jako priorytetowe przyjmuje kryterium geograficzne. Do udziału zapraszane są przede wszystkim szkoły z województw o najniższym odsetku zgłoszeń w kolejnych edycjach Olimpiady oraz szkoły z województw nieobjętych działaniami projektowymi.

W ramach XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości organizator przyjmuje preferencyjne kryterium dla następujących województw: podkarpackiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Zrealizowane edycje

Projekt realizowany jest od 10 lat. Pierwsza edycja została zorganizowana w ramach IV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości (rok szkolny 2008/2009). Łącznie zrealizowano 40 edycji, w których udział wzięło 1829 uczniów ze 114 szkół zlokalizowanych w 39 powiatach 15 województw. Wszystkie zajęcia trwały łącznie 800 godzin lekcyjnych (600 zegarowych).

  

Innowatorium - Tydzień Przedsiębiorczości logo
Innowatorium - Tydzień Przedsiębiorczości Opis działań

Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości