Zasady zapisów na XV edycję

Udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

Do każdej edycji Olimpiady obowiązuje oddzielna rejestracja. Udział w poprzednich edycjach nie zwalnia z konieczności rejestracji.

Procedura rejestracji przebiega w następujących krokach:

 1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Szkolną.
  WAŻNE:Komisja składa się z trzech członków, w tym przewodniczący. Z jednej szkoły może być zgłoszona tylko jedna Komisja Szkolna.
 2. Uczeń zgłasza Komisji Szkolnejchęć udziału w Olimpiadzie Przedsiębiorczości. 
  Uczeń (w przypadku uczniów pełnoletnich) lub przedstawiciel ustawowy ucznia (w przypadku uczniów niepełnoletnich) podpisuje zgodę na udostępnienie i wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, a także na udział w badaniach ewaluacyjnych. 
  Wzory formularzy pobiera z panelu Komisja Szkolna lub uczeń samodzielnie.

Podpisane zgody uczniowie przekazują Komisji Szkolnej do dnia eliminacji szkolnych, czyli 5 grudnia br.

 1. Dyrekto rszkoły wskazuje opiekuna merytorycznego 
  WAŻNE:Jeden uczeń może mieć tylko jednego opiekuna merytorycznego. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady opiekunowi merytorycznemu laureata organizator może przyznać nagrodę w przypadku, gdy jest on uprawnionym reprezentantem szkoły laureata, tj. według wskazania dyrektora. Opiekun merytoryczny nie musi być członkiem Komisji Szkolnej.
 2. Komisja Szkolna– w dniach  31 października 2019 r. – rejestruje zawodników w następujących krokach:

  !
   elektroniczna rejestracja poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny w PANELU KOMISJI SZKOLNYCH
  WAŻNE: Komisja pobiera zgody na przetwarzanie danych osobowych w dwóch wariantach: dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich i przekazuje uczniom wyznaczając termin zwrotnego przekazania Komisji podpisanych zgód. Zgody wszystkich zawodników Komisje Szkolne powinny pozyskać od uczniów do dnia eliminacji szkolnych, czyli 5 grudnia br.

  !!
   Na etapie rejestracji Komisja Szkolna nie wprowadza danych osobowych uczniów, wprowadza tylko deklarowaną liczbę zawodników. Deklarowaną liczbę zawodników Komisje Szkolne mogą zmieniać do 31.10 (zamknięcie formularzy zgłoszeniowych).

  Dane osobowe uczniów wprowadza do systemu Komitet Główny Olimpiady po zakończeniu szkolnego etapu Olimpiady, na podstawie otrzymanych -  wraz z protokołem - zgód na przetwarzanie danych. Na arkuszach odpowiedzi znajdowała się będzie metryczka, którą zawodnik uzupełniał będzie swoimi danymi osobowymi (zakres danych tożsamy z danymi wpisywanymi w formularze ww. zgód) oraz numer ID zawodnikaKomisje Szkolne wprowadzając  wyniki testów identyfikują zawodników na podstawie ww. numeru ID zawodnika. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawodnika powinna zostać spięta z arkuszem odpowiedzi. Warunkiem  przetwarzania danych zawartych na arkuszu odpowiedzi jest załączenie do niego zgody.

  !!! wydrukowanie dwóch egzemplarzy "Zgłoszenia szkoły" wygenerowanego przez system podczas rejestracji;

  !!!! wysłanie jednego egzemplarza "Zgłoszenia szkoły" opatrzonego pieczęcią szkoły oraz  podpisanego przez dyrektora szkoły, przewodniczącego Komisji Szkolnej, członków Komisji Szkolnej, Opiekuna Merytorycznego (listem poleconym do 31 października 2019 r. - decyduje data stempla pocztowego) na adres właściwego Komitetu Okręgowego

  WAŻNE: Obowiązkiem Komisji Szkolnej jest dokładne sprawdzenie, do którego okręgu została przyporządkowana jej szkoła. W przypadku dokonania przez szkołę zgłoszenia do niewłaściwego Komitetu Okręgowego może ono zostać unieważnione. Adresy Komitetów Okręgowych znajdują się tutaj
  Nie przyjmuje się "Zgłoszeń szkoły" przesyłanych faxem.
  Drugi egzemplarz "Zgłoszenia szkoły" przechowuje Komisja Szkolna.
 1. Po dokonaniu rejestracji Komisja Szkolna, na mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym, otrzyma loginhasłodostępu do PANELU KOMISJI SZKOLNYCH, będącego narzędziem współpracy Komisji Szkolnych oraz Komitetów Okręgowych.
 2. W dniach 25 listopada - 4 grudnia br.PANELU KOMISJI SZKOLNYCH Komisja Szkolna potwierdza otrzymanie testów eliminacji szkolnych.
 3. W dniach od 5 grudnia br(od godz. 12.00) do 10 grudnia br. (do godz. 24.00) w PANELU KOMISJI SZKOLNYCH Komisja Szkolna wpisuje wyniki uzyskane przez uczniów podczas eliminacji szkolnych.

 


Zasady zapisów określa Regulamin.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIII edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2017/2018. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości