Literatura XVI edycji

Literatura zalecana w przygotowaniach do XVI edycji Olimpiady

Spis polecanych lektur do XVI edycji Olimpiady zawiera podręczniki i publikacje z różnorodnych dziedzin bezpośrednio związanych z przedsiębiorczością. Wśród pozycji zwartych na liście znajdują się opracowania, które stanowią źródło wiedzy z obszarów takich jak: marketing, finanse, psychologia społeczna oraz zarządzanie. Spis publikacji poświęconych bieżącemu hasłu zmiennemu został rozszerzony w bloku II „Dodatkowa literatura związana z hasłem zmiennym”. Zachęca się ponadto do lektury czasopism wyszczególnionych w bloku III, do śledzenia bieżących wydarzeń gospodarczych, a także do zapoznania się z aktami prawnymi wymienionymi w bloku IV.

I. Pozycje książkowe:

 1. Buszko A., Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji, Difin, Warszawa 2013.
 2. Garbarski L. (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011.
 3. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna, PWE, Warszawa 2016.
 4. Jabłonowska L., Winch S., Wachowiak P., Prezentacja profesjonalna, Difin, Warszawa 2008.
 5. Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim, PWE, Warszawa 2014.
 6. Kowalewski K., Moczydłowska J., Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014.
 7. Kozak A., Sowińska-Wróbel A., Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać, PWN, Warszawa 2016.
 8. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2014.
 9. Ostrowska D., Niedźwiecka E., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2015.
 10. Robbins S., Judge T., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 11. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.
 12. Zawadzka A.M., Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa 2014.
 13. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.
 14. Skrzypek J., Biznesplan. Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa 2012.
 15. Szymańska K. (red.), Kompendium technik i metod zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 16. Tracy B., Negocjowanie, MT Biznes, Warszawa 2014.
 17. Tuczko J., Zrozumieć finanse, Difin, Warszawa 2013.
 18. Winch W., Winch A., Negocjacje, Difin, Waszawa 2010.
 19. Moduły dydaktyczne na platformie e-learningowej Olimpiady Przedsiębiorczości.


II. Dodatkowa literatura związana z hasłem zmiennym:

 1. Dworak J. (red.), Boguszewicz-Kreft M. (red.), Magier-Łakomy E. (red.), Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami, CEDEWU, 2014.
 2. Dziawgo D., Relacje Inwestorskie. Ewolucja, Funkcjonowanie, Wyzwania, PWE, 2011.
 3. Grucza B., Zarządzanie interesariuszami projektu, PWE, 2019.
 4. Harvard Business School Press, Harvard Business Review. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, OnePress, 2010.
 5. Klein N., To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, Muza, 2020.
 6. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, PWE, 2013.
 7. Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CEDEWU, 2011.
 8. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem (wyd. 2), C.H. Beck, 2014.
 9. Wachowiak P., Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza SGH, 2013.


III. Czasopisma:

 1. „Businessman.pl"
 2. „e-mentor"
 3. „Forbes"
 4. „Harvard Business Review Polska"
 5. „Marketing i Rynek"
 6. „Media & Marketing Polska"
 7. „My Company"
 8. „Organizacja i Kierowanie"
 9. „Personel i Zarządzanie"
 10. „Przegląd Organizacji"
 11. „StartUp Magazine"

oraz prasa omawiająca bieżące wydarzenia gospodarcze.


IV. Akty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

 1. Kodeks cywilny.
 2. Kodeks pracy.
 3. Kodeks spółek handlowych.
 4. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.


V. Roczniki statystyczne GUS.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości