Nagrody XIII edycji

OP8Nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów oraz ich opiekunów merytorycznych
Wszyscy laureaci XIII edycji Olimpiady oraz ich opiekunowie otrzymują wysokiej klasy sprzęt cyfrowy o wartości różniącej się w zależności od zajętego miejsca (przewidziano trzy kategorie nagród: dla laureatów z miejsc 1-5, 6-15, 16-25).
Finaliści XIII edycji Olimpiady oraz opiekunowie otrzymują nagrody książkowe.

Ułatwienia w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia
Laureaci XIII edycji Olimpiady, na mocy uchwał senatów poszczególnych uczelni, uzyskują specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych do szkół wyższych.

Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów pierwszego stopnia na dowolny kierunek studiów, w ramach limitów miejsc dla poszczególnych kierunków.
Z uprawnienia laureaci i finaliści Olimpiady mogą korzystać jeden raz - w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata bądź finalisty.

Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Laureaci Olimpiady Przedsiębiorczości stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.
Zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego odbywa się poprzez przyznanie maksymalnej liczby punktów z obydwu przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

SGHUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów pierwszego stopnia.
Zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego odbywa się poprzez przyznanie maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów rankingowych ze wszystkich przedmiotów kwalifikacyjnych przewidzianych na dany rok akademicki.
Z uprawnienia laureaci i finaliści Olimpiady mogą korzystać tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata bądź finalisty. 

 

SGHSzkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów. 
Zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego odbywa się poprzez przyznanie maksymalnej liczby punktów z obydwu przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Z uprawnienia laureaci i finaliści Olimpiady mogą korzystać w okresie trzech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w ramach limitów, na wydziały: Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz Wydział Ekonomii, Zarządzania i Transportu.
Z uprawnienia laureaci i finaliści Olimpiady mogą korzystać w okresie trzech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Uwaga! 

Podstawą uzyskania uprawnień jest złożenie wymaganych dokumentów w terminach ustalonych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.
Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez Komitet Główny Olimpiady.

Powyższe dane mają charakter informacji niewiążącej. Każda z uczelni autonomicznie ustala szczegółowy zakres uprawnień w postępowaniu rekrutacyjnym dla laureatów i finalistów Olimpiady Przedsiębiorczości, jak również samodzielnie je ogłasza do wiadomości publicznej.

1250 miejsc na elitarnym kursie biznesowym

Wszyscy zawodnicy eliminacji okręgowych XIII edycji Olimpiady uzyskają uprawnienia do udziału w specjalnym kursie e-learningowym nt. rozwijania działalności biznesowej.

Zaproszenia na egzamin na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA

Wszyscy zawodnicy eliminacji okręgowych XIII edycji Olimpiady otrzymają zaproszenie do udziału w egzaminie umożliwiającym uzyskanie Certyfikatu Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA. 

Książki biznesowe dla zawodników eliminacji okręgowych

Wszyscy zawodnicy eliminacji okręgowych XIII edycji Olimpiady otrzymają wartościową publikację ufundowaną przez Wydawnictwo Difin.

Pakiety książek dla szkół

Szkoły laureatów XIII edycji Olimpiady zostaną uhonorowane zestawami publikacji przygotowujących uczniów do Olimpiady w kolejnym roku szkolnym.

25 publikacji na start

25 szkołom z małych miejscowości, które zgłoszą największą liczbę zawodników, przekażemy publikacje dotyczące hasła przewodniego XIII edycji zawodów.

Nagroda specjalna dla szkół – bon na zakup sprzętu

Nagrodę specjalną XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości stanowi bon na zakup sprzętu wspierającego proces nauczania.
Nagrodę ufundowała firma Plagiat.pl.
Bon zostanie rozlosowany wśród szkół zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości.

System antyplagiatowy dla szkół

Szkoły, których uczniowie zakwalifikują się do eliminacji okręgowych, otrzymają od firmy Plagiat.pl 50% zniżkę na roczną licencję systemu antyplagiatowego „System Plagiat Szkoły” wraz z wdrożeniem systemu.

Testy interaktywne

Ile wynosi całkowity zysk z produktu C przedstawionego w pytaniu 48?

3 000 000,
5 000 000,
10 000 000,
50 000 000.

Sprawdź się!


Publikacje

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej XIV edycję Olimpiady Przedsiębiorczości, która odbyła się w roku szkolnym 2018/2019. W publikacji zaprezentowano...

Zobacz więcej »Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości